INDEX ADAGIORVM GRAECORVMDer Index verzeichnet die wenigen griechischen Titeladagia und ausserdem alle griechischen Originale der lateinischen Titeladagia in der Form, in der Erasmus sie anführt. Auch sind die von Er. selbst angefertigten griechischen Fassungen lateinischer Titeladagia aufgenommen.
Die Zahlen entsprechen den Nummern der Adagia, aber mit Seite und Zeile wird auf die Marginalien, die in den Ausgaben von 1533 (H) und von 1536 (I) abgedruckt sind, verwiesen.

῝Α γάρ τις αὐτὸς ποιεῖ, ταῦτα λέγεται τοῖς πέλας μὴ νεμεσᾶν 8: 3758
Ἁ κισσὸς μετ᾽ ᾽Ανθιστήρια 5: 2318
Ἁ Κορινθία ἔοικας χοιροπωλήσειν 6: 2691
῝Α μὴ κατέθου, μὴ ἀνέλῃ 5: 2343
῾Α ϕιλοχρηματία Σπάρταν ἕλοι, ἄλλο δὲ οὐδέν 4: 1694
᾽Αβασάνιστος ἄνθρωπος 3: 1429
῎Αβδεριτικός 3: p. 366, l. 960
῎Αβδηρα καλὴ Τηίων ἀποικία 3: 1353
᾽Αβίωτος βίος 4: p. 172, l. 511
῎Αβρωνος βίος 3: 1430
᾽Αβυδηνὸν ἐπιϕόρημα 3: 1423
᾽Αγαθὰ Κιλλικῶν 3: 1409
᾽Αγαθὴ δὲ παραίϕασίς ἐστιν ἑταίρου 6: 2752
᾽Αγαθὴ ἐκ τῆς ϕαρέτρας ἡμέρα 4: 1718
᾽Αγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾽ ἄρτον 3: 1361
᾽Αγαθοδαιμονισταί 8: 3600
᾽Αγαθοὶ δ᾽ ἀριδάκρυες ἄνδρες 4: 1664
᾽Αγαθὸς ψάλτης ἀγαθὸς ζωμοποιός 3: 1435
᾽Αγαθοῦ δαίμονος 2: 553
᾽Αγαθῶν ἀγαθίδες 3: 1392
᾽Αγαθῶν θάλασσα 1: 229
᾽Αγαθῶν μυρμηκία 1: 232
᾽Αγαθῶν σωρός 1: 231
᾽Αγαθώνιος αὔλησις 3: 1363
᾽Αγαμεμνόνεια ϕρέατα 4: 1560
᾽Αγαμέμνονος θυσία 3: 1463
᾽Αγγείου δίκην 8: 3690
῎Αγγελον ἐσλὸν τιμὰν μεγίσταν πράγματι παντὶ ϕέρειν 5: p. 50, l. 727
᾽Αγέλαστος πέτρα 3: 1462
᾽Αγεωμέτρητος οὐδεὶς εἰσίτω 5: 2260
᾽Αγκῶνι ἀπομυσσόμενος 3: 1308
᾽Αγναμπτότατος βάτος αὖος 3: 1100
᾽Αγναμπτότερος βάτου αὔου 3: 1100
᾿Αγνὴ γάμων 4: 1826
᾿Αγνότερος πηδαλίου 3: 1395
᾽Αγόμενος διὰ ϕρατόρων ὁ κύων 6: 2593
᾽Αγορὰ Κερκώπων 4: 1635
῎Αγουσι καὶ ϕέρουσι 6: 2632
᾽Αγρίου βέβρωκας 4: 1561
᾽Αγροίκου μὴ καταϕρόνει ῥήτορος 4: 1545
᾽Αγρὸς ἡ πόλις 4: 1546
᾽Αγροτέροισι σύεσσι ἐοικότες 6: 2772
᾽Αγροῦ πηγή 4: 1562
᾽Αγχὶ σχὼν κεϕαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ᾽ οἱ ἄλλοι 7: 3365
᾽Αγὼν οὐ δέχεται σκήψεις 5: 2262
῎Αδακρυς πόλεμος 4: 1523
᾽Αδαμάντινος 2: 643
᾽Αδδηϕάγοι τριήρεις 8: 3904
᾿Αδδηϕάγον ἅρμα 3: 1364
᾽Αδεὲς δέδιας δέος 3: 1280
᾽Αδελϕίζειν 8: 3907
᾽Αδελϕὸς ἀνδρὶ παρείη 2: 692
᾽Αδμήτου μέλος 4: 1522
᾽Αδράστεια Νέμεσις 4: 1538
᾽Αδύνατα θηρεῖς 2: 907
᾽Αδώνιδος κήποι 1: 4
᾽Αεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι 1: 209
᾽Αεὶ γέροντι νέαν ἐπιβάλλειν κόρην 5: 2491
᾽Αεὶ γεωργὸς εἰς νέωτα πλούσιος 4: 1814
᾽Αεὶ ᾽Ιλίῳ κακά 7: 3020
᾽Αεὶ κολοιὸς πρὸς κολοιὸν ἱζάνει 1: 123
᾽Αεὶ Λεόντιοι περὶ τοὺς κρατῆρας 1: 222
᾽Αεὶ παρθένοι ᾽Εριννῦς 4: 1815
᾽Αεὶ ποτ᾽ εὖ μὲν ἀσκός, εὖ δὲ θύλακος, ῎Ανθρωπός ἐστιν 7: 3412, app.
᾽Αεὶ τὰ πέρυσι βελτίω 5: 2492
᾽Αεί τις ἐν Κύδωνος 3: 1115
᾽Αεὶ τοιοῦτοί με πόλεμοι διώκοιεν 4: 1709
᾽Αεὶ ϕέρει τι Λιβύη κακόν 6: 2609
῎Αειδε τὰ Τέλληνος 4: 1508
᾽Αεργοῖς αἰὲν ἑορτά 4: 1512
᾽Αετὸν γλαυκὶ συγκρίνεις 2: 818
᾽Αετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις 1: 398
᾽Αετὸν κορώνη ἐρεσχελεῖ 5: 2218
᾽Αετὸς ἐν νεϕέλαις 2: 820
᾽Αετὸς θρίπας ὁρῶν 2: 871
᾽Αετὸς οὐ θηρεύει τὰς μυίας 5: 2165
᾽Αετοῦ γῆρας 2: 856
᾽Αετοῦ γῆρας κορύδου νεότης 2: 857
᾽Αζαναῖα κακά 4: 1509
῎Αζηλος πλοῦτος 5: 2206
᾽Αηδόνες λέσχαις ἐγκαθήμεναι 3: 1103
᾽Αθερίζειν 8: 3518
᾽Αθηνᾷ τὸν αἴλουρον 2: 922
᾽Αθυρόγλωττος 5: p. 263, l. 522
῎Αθυτα δ᾽ ἱερὰ πολλάκις κατεσθίει 3: 1287
῎Αθως καλύπτει πλευρὰ Λημνίας βοός 5: 2190
Αἱ γερανοὶ λίθους καταπεπωκυῖαι 6: 2568
Αἱ ἐλπίδες βόσκουσι ϕυγάδας 5: 2092
Αἱ ᾽Ιβύκου γέρανοι 2: 822
Αἲ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν 6: 2889
Αἱ τῶν λαχάνων προσθῆκαι 4: 1989
Αἱ ὑπὸ μάλης πράξεις 3: 1179
Αἱ Χάρητος ὑποσχέσεις 4: 1584
Αἱ Χάριτες γυμναί 4: 1650
Αἰάντειος γέλως 2: 646
Αἶγα τὴν οὐρανίαν ἐπιτέλλουσαν ἐθεάσαντο 6: 2976
Αἰγιαλὸν ἀροῦν 1: 351
Αἰγιαλῷ λαλεῖς 1: 384
Αἰγιέες οὔτε τρίτοι, οὔτε τέταρτοι 3: p. 98, l. 53
Αἰγιναῖα 5: p. 143, l. 926
Αἰγὶς ἔρχεται 6: 2556
Αἰγυπτιάζειν 5: 2439
Αἰγύπτιος πλινθοϕόρος 5: 2448
Αἰγύπτου γάμος 5: 2003
᾽Αΐδα τοι λάθεται ἄρμενα πράξας ἀνήρ 8: 4083
῎Αιδειν πρὸς μυρρίνην 4: 1521
῎Αιδειν τὰ Τελαμῶνος 5: 2310
῎Αιδεις ἔχων 6: 2987
῎Αιδεις ὥσπερ εἰς Δῆλον πλέων 5: 2143
Αἰδέομαι Τρῶας 1: p. 378, l. 832
Αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους 6: 2831
Αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδέχθαι 5: 2098
Αἰδοῖος μέν τ᾽ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι, ἀνδρῶν ὅς τις ἵκηται ἀλώμενος 6: 2898
῎Αϊδος κυνή 4: 1974
῞Αιδου πρωκτῷ περιπέσοις 4: 1968
῎Αιδων τὴν σπιθαμὴν τοῦ βίου πρὸς ἄνηθον 7: 3134
Αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι 4: 1602
Αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχθυάασκον 6: 2881
Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων 8: 4051
Αἴθεις πέπλος 4: 1998
Αἰθέρα νήνεμον ἐρέσσεις 1: 364
Αἰθίοπα λευκαίνεις 1: 350
Αἰθίοπα σμήχεις 1: 350
Αἰθίοψ οὐ λευκαίνεται 6: 2988
Αἰκάλλειν 7: p. 62, l. 395
Αἵματι κλαίειν 3: 1365
Αἰνείας δ᾽ ἐπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ 6: 2729
Αἲξ εἰς τὴν ἑορτήν 6: 2977
Αἲξ μάχαιραν 1: 57
Αἲξ οὔπω τέτοκεν, ἔριϕος δ᾽ ἐπὶ δώματα παίζει 4: 1510
Αἲξ Σκυρία 2: 920
Αἰξωνεύεσθαι 8: 3935
Αἰπόλος ἐν καύματι 4: 1595
Αἶρ᾽ αἶρε μᾶζαν ὡς τάχιστα κανθάρῳ 4: 1903
Αἶρε δάκτυλον 5: 2314
Αἶρε πλῆκτρον ἀμυντήριον 3: 1130
Αἱροῦντες ᾑρήμεθα 2: 914
Αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἐκδιδάσκεται 8: 4131
Αἰσχρὸν σιωπᾶν 4: 1604
Αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι 4: 1787
Αἰσώπειον αἷμα 4: 1563
Αἰσώπειος κολοιός 6: 2591
Αἰτεῖ γε καὶ τοὺς ἀνδριάντας ἄλϕιτα 5: 2189
Αἰτναῖος κάνθαρος 4: 1565
Αἰτωλιταί 8: 4148
Αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσι 6: 2962
᾽Ακαδημίηθεν ἥκεις 5: 2319
᾽Ακαλανθίς 3: p. 152, l. 515
᾽Ακάνθιος τέττιξ 1: 414
῎Ακαπνα θύειν 2: p. 424, l. 219
῎Ακαπνος θυσία 2: 911
᾽Ακαρνικοὶ ἵπποι 7: 3170
᾽Ακαρπότερος ἀγρίππου 3: 1483
᾽Ακεσέως καὶ ᾿Ελικῶνος ἔργα 4: 1558
᾽Ακεσίας ἰάσατο 4: 1559
᾽Ακεσσαίου σελήνη 1: 485
᾽Ακέϕαλος μῦθος 1: 14
᾽Ακίνητα κινεῖς 2: 561
᾽Ακκίζειν 3: 1199
᾽Ακκιζόμενος Σκύθης τὸν ὄνον 3: 1200
῎Ακμων μέγιστος οὐ ϕοβεῖται τοὺς ψόϕους 5: 2029
᾽Ακόλῳ τὰ χείλη, οὐ σύκῳ βῦσαι 8: 3575
᾽Ακόνην σιτίζεις 1: 371
᾽Ακονιτί 1: 479; p. 550, l. 743
῎Ακουε τἀπὸ καρδίας 2: 946
῎Ακουε τοῦ τὰ τέσσαρα ὦτα ἔχοντος 1: 208
᾽Ακροθίνια τῶν Πυγμαίων Κολόσσῳ ἐϕαρμόζειν 7: 3090
῎Ακροις χρῆσθαι τοῖς ἱστίοις 3: 1224
῎Ακρον λαβὲ καὶ μέσον ἕξεις 3: 1225
᾽Ακρόπολις 3: p. 80, l. 662
᾽Ακρότητα κύμβαλα 3: p. 370, l. 52
᾽Ακροχειρίζεσθαι 2: p. 402, l. 583
῎Ακρῳ ποδί 8: 3859
῎Ακων μὲν ὁ Ζεύς οἶδεν 4: 1969
῞Αλα καὶ κύαμον 5: 2420
῞Αλα καὶ τράπεζαν μὴ παραβαίνειν 2: 510
῞Αλα λείχειν 6: 2633
᾽Αλάβανδα Καρῶν εὐτυχεστάτη 3: 1099
᾽Αλαοσκοπιή 2: 741
῞Αλας ἄγων καθεύδεις 2: 681
῞Αλασιν ὕει 5: 2171
᾽Αλεκτρυόνος μὴ ἅπτεσθαι λευκοῦ 1: 2.xxvii
᾽Αλεκτρυόνων μέμϕεσθαι κοιλίαν 4: 1997
᾽Αλεκτρυὼν ἐπιπηδᾷ 5: 2222
῎Αλευ᾽ ἀπὸ μείζονος ἀνδρός 5: 2360
᾽Αληθέστερα τῶν ἐπὶ Σάγρᾳ 2: 823
᾽Αληλεσμένος βίος 7: 3201
᾿Αλιεὺς πληγεὶς νόον οἴσει 1: 29
῞Αλις δρυός 1: 302
᾽Αλιτήριος 7: 3073
῎Αλκιμος ἔσσ᾽, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων εὖ εἶπῃ 6: 2782
᾽Αλκίνο᾽, ἄλλο τί τοι μελέτω ϕρεσίν 6: 2908
᾽Αλκινόου τράπεζα 3: p. 180, l. 129
᾿Αλκυονίτιδας ἡμέρας ἄγεις 4: 1552
᾽Αλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα δέξαι 6: 2727
᾽Αλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο 6: 2804
᾽Αλλ᾽ αἰεί τινα ϕῶτα μέγαν 8: 3978
᾽Αλλ᾽ ἀντέπεσσε τὴν ἐπ᾽ ἄγκυραν θεός 7: 3219
᾽Αλλ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖος, ὅ μοι κακὸν ἔμπεσεν οἴκῳ 6: 2865
᾽Αλλ᾽ ἔτι μέν γε καὶ ὧς κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε 6: 2923
᾽Αλλ᾽ ἔτι τις καὶ ἐμοῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα 6: 2842
᾽Αλλ᾽ ἦ τοι θάνατον μὲν ὁμοίϊον οὐδὲ θεοί περ καὶ ϕίλῳ ἀνδρὶ δύνανται ἀλαλκέμεν 6: 2849
᾽Αλλ᾽ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν μὲν ἀνάγκῃ ἐν σπέσσι γλαϕυροῖσι παρ᾽ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ 6: 2888
᾽Αλλ᾽ ἤτοι γὰρ ταῦθ᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν 6: 2719
᾽Αλλ᾽ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν 6: 2744
᾽Αλλ᾽ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμονεύσω 6: 2904
᾽Αλλ᾽ ἰθὺς ϕέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ 6: 2817
᾽Αλλ᾽ ὅ γε σιγῇ δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖεν 6: 2952
᾽Αλλ᾽ ὁ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὁ δ᾽ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα 6: 2813
᾽Αλλ᾽ οἱ γὰρ ἀθυμοῦντες ἄνδρες οὔποτε τρόπαιον ἐστήσαντο 4: 1525
᾽Αλλ᾽ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον 6: 2832
᾽Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος ἵει 6: 2717
᾽Αλλ᾽ οὐ γὰρ πως ἔστιν ἀΰπνους ἔμμεναι αἰὲν ἀνθρώπους 6: 2959
᾽Αλλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ 5: 2019
᾽Αλλ᾽ οὐ σύμβλητ᾽ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ ἀνεμώνη πρὸς ῥόδα 7: 3318
᾽Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς σχεδίης ἐπελήθετο τειρόμενός περ 6: 2896
᾽Αλλ᾽ οὐδὲν δεῖ περὶ τὸν βωμὸν τὰς ἐπινοίας 5: 2328
᾽Αλλ᾽ οὐκ ᾽Ατρείδῃ ᾽Αγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ 6: 2701
᾽Αλλ᾽ οὐκ αὖθις ἀλώπηξ πάγαις 3: 1422
᾽Αλλ᾽ οὐκ ἔνεστι συκοϕάντου δήγματος 4: 1529
᾽Αλλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσσατο κῆρα μέλαιναν 6: 2773
᾽Αλλ᾽ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα 6: 2803
᾽Αλλ᾽ ὥσπερ ἥρως ἐν ἀσπίδι ξενίσαι σε βούλομαι 4: 1675
᾽Αλλά, ἄναξ, αὐτὸς δ᾽ εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ 6: 2711
᾽Αλλὰ δεδιότα μὲν τὰς παραπετομένας μυίας 1: 466
᾽Αλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι, εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο 6: 2860
῎Αλλα λέγει Μενεκλῆς, ἄλλα τὸ χοιρίδιον 5: 2015
᾽Αλλα μάλ᾽ οὔπως ἐστὶ Διὸς νόον αἰγιόχοιο οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὐδ᾽ ἁλιῶσαι 6: 2886
᾽Αλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι 6: 2826
῎Αλλα μὲν Λάκων λέγει, ἄλλα δὲ Λάκωνος ὄνος ϕέρει 3: 1186
᾽Αλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ᾽ ἀμϕοτέρους πόδας ἵζει 5: p. 217, l. 245; 6: p. 383, l. 830
᾽Αλλὰ πολὺ πρὶν ϕραζώμεσθ᾽ ὥς κεν καταπαύσομεν 6: 2864
᾽Αλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ ϕράσσομαι, ὅσσ᾽ ἂν ἐμοί περ αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι 6: 2890
᾽Αλλὰ τίη μοι ταῦτα ϕίλος διελέξατο θυμός; 6: 2805
᾽Αλλὰ τὸ μὲν ϕάσθαι, τὸ δὲ γ᾽ αὖ κεκρυμμένον εἶναι 6: 2920
᾽Αλλὰ ϕυλάττει διὰ χειρὸς ἔχων καὶ τὰς μυίας ἀπαμύνειν 6: 2660
῞Αλλεται ὀϕθαλμός μου ὁ δεξιός 3: 1337
῎Αλλην δρῦν βαλάνιζε 1: 434
῎Αλλο γένος κώπης 4: 1621
῎Αλλο γλαύξ, ἄλλο κορώνη ϕθέγγεται 5: 2174
῎Αλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ ϕρεσὶ βάλλεο σῇσι 6: 2745
῎Αλλοι μὲν σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾽ ἀμήσονται 1: 432
᾽Αλλοῖός μοι ξεῖν᾽ ἐϕάνης νέον ἠὲ πάροιθεν 7: 3348
῎Αλλοισι γλῶττ᾽, ἄλλοισίν εἰσι γόμϕιοι 5: 2172
῎Αλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι νείκεον 6: 2758
᾽Αλλοπρόσαλλον 1: p. 204, l. 405
῎Αλλος βίος, ἄλλη δίαιτα 2: 806
῎Αλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε ϕέρεσθαι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτ᾽ εὖρος ζεϕύρῳ εἴξασκε διώκειν 6: 2897
᾽Αλλότρια βάλλεις 1: 433
᾽Αλλοτρίαν ἄρουραν ἀροῦν 5: 2042
᾽Αλλοτρίοις βλαυτίοις χρῆσθαι 8: 3795
᾽Αλλότριον ἀμᾷς θέρος 1: 341
᾽Αλλοτριοϕάγοι 7: p. 210, l. 648
῎Αλλων ἰατρός, αὐτὸς ἕλκεσι βρύων 3: 1438; 7: 3332
῎Αλλως ᾄδεις 1: 388
῎Αλλως ἀναλίσκεις ὕδωρ 1: 373
῞Αλμη οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ 3: 1251
῾Αλμυρὰν ἀκοὴν ἀπεκλύσατο ποτίμῳ λόγῳ 5: 2226
῾Αλμυρὸν γειτόνημα 2: 537
῾Αλσὶν διασμηχθεὶς ὄναιτ᾽ ἂν οὑτοσί 5: 2326
῾Αλῶν δὲ ϕόρτος ἔνθεν ἦλθεν ἔνθ᾽ ἔβη 2: 680
῾Αλώνητον ἀνδράποδον 2: 679
᾽Αλωπεκίζειν πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα 1: 128
᾽Αλώπηξ οὐ δωροδοκεῖται 2: 918
᾽Αλώπηξ τὸν βοῦν ἐλαύνει 4: 1528
῞Αμ᾽ ἔπος, ἅμ᾽ ἔργον 4: 1872
῞Αμ᾽ ἠλέηται καὶ τέθνηκεν ἡ χάρις 5: 2083
῞Αμ᾽ ἠοῖ ϕαινομένηϕι ϕρασσόμεθα 6: 2746
῞Αμα δίδου καὶ λάμβανε 4: 1708
῞Αμα σὺν ναοῖς καὶ βωμοῖς 7: 3390
᾽Αμαζόνων ᾆσμα 3: 1045
᾽Αμαθέστερον καὶ σαϕέστερον εἰπέ 1: 39
᾽Αμαθὴς ἀναξυρίδα περιθέμενος πᾶσι ταύτην ἐδείκνυ 5: 2352
᾽Αμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον ϕέρει 7: 3453
᾽Αμαία τὴν ᾽Αζησίαν μετῆλθεν 4: 1674
᾽Αμαλθείας κέρας 2: 502
᾽Αμαξιαῖα 5: 2169
῾Αμαρτεῖν οὐκ ἔνεστι δὶς ἐν πολέμῳ 5: 2031
῎Αμας ἀπῄτουν 3: 1149; 4: p. 264, l. 998
῎Αμαχον κῦμα θαλάσσης 3: p. 164, l. 770
῎Αμεινον ἢ χθὲς πράττομεν 5: 2081
᾽Αμεινόνων οἰωνῶν τυχεῖν 4: 1620
᾽Αμελὴς γωνία 4: 1770
᾽Αμνηστία 2: p. 128, l. 19; 3: p. 118, l. 470
῎Αμνια θερίζειν 5: 2170
῎Αμουσοι 4: 1518
᾽Αμουσολογίαι 3: p. 370, l. 54
᾽Αμουσότερος Λειβηθρίων 2: 548
῎Αμμον μετρεῖς 1: 344
᾽Αμύνει, ὡς ἔοικεν, ἡ πάγη 7: 3131
῎Αμυρις μαίνεται 3: 1229
᾽Αμυστὶ πίνειν 7: 3132
᾽Αμϕιδρομίαν ἄγεις 7: 3133
᾽Αμϕιθαλὴς ἔρως 7: 3115
᾽Αμϕιθέτῳ ἔπινες 7: 3116
᾽Αμϕικτυονικὸν συνέδριον 5: 2431
᾽Αμϕότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ᾽αἰχμητής 6: 2776, 2975
῍Αν ἡ λεοντῆ μῆ ἐξίκηται, τὴν ἀλωπεκῆν πρόσαψον 5: 2481
῍Αν μὴ καθάρῃς καὶ ἀλέσῃς, οὐ μὴ ϕάγῃς 4: 1888
῍Αν μὴ παρῇ κρέα, στερκτέον τῷ ταρίχῳ 3: 1362
῍Αν οἶνον αἰτῇ, κονδύλους αὐτῷ δίδου 4: 1505
῍Αν πολλὰ βάλλῃς, ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖον βαλεῖς 1: 113
῍Αν χωλῷ παροικήσῃς, ὑποσκάζειν μαθήσῃς 2: 973
᾽Ανά σοι τάδε πάντα, λέπαργε 7: 3130
᾽Αναγκαῖον κακόν 1: 426
᾽Αναγκαιότερος πυρὸς καὶ ὕδατος ὁ ϕίλος 3: 1175
᾽Ανάγκη Parcarum mater 3: p. 250, l. 756
᾽Ανάγκῃ δ᾽ οὐχὶ δυσμαχητέον 8: 4090
᾽Ανάγκῃ οὐδὲ θεοὶ μάχονται 3: 1241
᾽Ανάγυρον κινεῖς 1: 65
᾽Αναιματί 1: p. 550, l. 749
᾽Αναμάσσεσθαι τὸ πράγμα 6: 2668
᾽Αναπεμπάζειν 6: p. 463, l. 749
᾽Αναπτερεῖν 8: 3786
᾽Αναστὰς ἐξ εὐνῆς συνταράττειν τὰ στρώματα 1: 2. xxxv
᾽Ανδράπαιδες 7: p. 96, l. 143
᾽Ανδραποδώδη τρίχα ἐπιδεικνύειν 3: 1228
᾽Ανδράσι δὲ προτέροισιν ἐριζέμεν οὐκ ἐθελήσω 6: 2915
᾽Ανδραχθεῖς 5: p. 143, l. 924
᾽Ανδρὶ Λυδῷ πράγματα οὐκ ἦν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐξελθὼν ἐπρίατο 4: 1672
᾽Ανδρὶ μὲν αὐλητῆρι θεοὶ νόον οὐκ ἐνέϕυσαν 6: 3000
᾽Ανδριάντα γαργαλίζεις 5: 2356
᾽Ανδρὸς γέροντος αἱ γνάθοι βακτηρία 4: 1515
᾽Ανδρὸς γέροντος ἀσταϕὶς τὸ κρανίον 4: 1767
᾽Ανδρὸς γέροντος μήποτ᾽ εἰς πυγὴν ὁρᾶν 4: 1673
᾽Ανδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν ϕίλοι 4: 1781
᾽Ανδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν 6: 2764
᾽Ανδρῶν ἡρώων τέκνα πήματα 2: 532
᾽Ανέλπιστον βίον ζῇς 5: 2357
῎Ανεμος οὔτε μένειν ἐᾷ, οὔτε πλεῖν 3: 1421
᾽Ανέμου πεδίον 3: 1470
᾽Ανέμους γεωργεῖς 1: 358
᾽Ανεμοϕόρητα 6: p. 437, l. 123
᾽Ανέμῳ διαλέγῃ 1: 385
᾽Ανεμώλια 6: p. 437, l. 121
᾽Ανέμων στάσεις 3: 1469
᾽Ανενδεὴς ὁ θεός 4: 1874
᾽Ανεπαρίασαν 5: 2167
᾽Ανέρες ἔστε, ϕίλοι 6: 2806
᾽Ανερίναστος εἶ 5: 2166
῎Ανευ κυνῶν τε καὶ λίνων 8: 3778
῎Ανευ ξύλου μὴ βάδιζε 5: 2361
῎Ανευ προοιμίων καὶ παθῶν 5: p. 238, l. 701
᾽Ανευθύνους εἶναι ποιητὰς καὶ γραϕέας 5: 2048
᾽Ανέχου καὶ ἀπέχου 4: 1613
᾽Ανεῳγμέναι Μουσῶν θύραι 4: 1641
᾽Ανὴρ ἀτυχῶν δὲ σώζεται ταῖς ἐλπίσι 7: 3363
᾽Ανὴρ δὲ ϕεύγων οὐ μένει λύρας κτύπον 2: 938
᾽Ανὴρ ἔοικε ναῦς ἱκετεύειν πέτραν 5: 2464
᾽Ανὴρ ὁ ϕεύγων καὶ πάλιν μαχήσεται 2: 940
᾽Ανὴρ τρισκαιδεκάπηχυς 8: 3955
᾽Ανθ᾽ ᾿Ερμίονος 3: 1467
῎Ανθρακες ὁ θησαυρὸς πέϕυκεν 2: 830
῎Ανθρωποι δὲ μινυνθάδιοι τελέθουσι 6: 2963
῎Ανθρωπος ἀνθρώπου δαιμόνιον 1: 69
῎Ανθρωπος ἀνθρώπου λύκος 1: 70
῎Ανθρωπος Θαλῆς 6: 2626
῎Ανθρωπος οὐκ ἔχων εἰπεῖν ὄνομα πάππου, ἀλλ᾽ οὐδὲ πατρός 5: 2045
᾽Ανιδρωτί 1: p. 550, l. 749
᾽Ανίπτοις ποσὶν ἀναβαίνειν 2: 854
᾽Ανίπτοις χερσίν 2: 855
῎Αννας κρίβανον 6: 2989
῎Αννος κρίβανον 2: 975
᾽Ανοίγειν τὴν θύραν 6: 2570
῎Ανους ὁ μακρός 5: 2358
᾽Αντ᾽ ἀγαθῶν ἀγαθίδες 5: 2483
᾽Αντ᾽ εὐεργεσίας ᾽Αγαμέμνονα τῖσαν ᾽Αχαιοί 4: 1507
᾽Αντὶ γὰρ τυϕλοῦ ἐξωμμάτωται 6: 2635
᾽Αντὶ Δήλου τὴν Καλαυρίαν 7: 3220
᾽Αντὶ κακῆς κυνὸς σῦν ἀπαιτεῖς 6: 2512
᾽Αντὶ πέρκης σκορπίον 4: 1506
᾽Αντὶ χαρίεντος ἰατροῦ κακὸς ποιητὴς καλεῖσθαι ἐπιθυμεῖς 5: 2385
᾽Αντιόπης θρῆνος 5: 2359
᾽Αντιπελαργεῖν 2: 901
᾽Αντλεῖν ἀμϕοτέραις 2: 816
᾽Αντρώνιος ὄνος 3: 1468
῎Ανω καὶ κάτω 1: 285
῎Ανω ποταμών 1: p. 328, l. 604
᾽Αξία ἡ κύων θρόνου 4: 1504
᾽Αξία ἡ κύων τοῦ βρώματος 4: 1503
῎Αξιοι τριχός 2: 712
῎Αξιος εἶ τῆς ἐν ῎Αργει ἀσπίδος 2: 717
῎Αξιος ὀβελίσκου 2: 714
῎Αξιος ὀβολοῦ 8: 3905
῎Αξιος οὐδὲ μόνου καὶ ἄξιος ἑνός 2: 713
῎Αξιος τοῦ παντός 2: 716
῎Αοινα συμπόσια 2: p. 97, l. 621
῎Αοινος μέθη 1: 203; p. 315, l. 287
᾽Απ᾽ ἀκροϕυσίων 7: 3129
᾽Απ᾽ ὄνου καταπεσών 2: 630 a
᾽Απ᾽ οὔατος ἄγγελος ἔλθοι 5: 2184
᾽Απ᾽ οὐρᾶς τὴν ἔγχελυν ἔχεις 1: 394
῎Απαγε ξένον ἐν χειμώνι 4: 1531
῎Απαγε τὸν μόθωνα ἀπὸ κώπης 5: 2155
᾽Απαιδευτότερος Φιλωνίδου 4: 1530
᾽Απάλαιστοι 8: 4140
῾Απαλοὶ θερμολουσίαις 5: 2061
῞Απανθ᾽ ὅμοια, καὶ ᾿Ροδῶπις ἡ καλή 4: 1858
῞Απαντ᾽ ὀκτώ 2: 626
῞Απαντα γὰρ τοι βρωτὰ πολιορκουμένοις 4: 1857
῞Απαντα τοῖς καλοῖσιν ἀνδράσιν πρέπει 4: 1860
῞Απαντα τοῖς σοϕοῖσιν εὔκολα 4: 1856
῞Απαξ πυρρὸς καὶ δέκατον χλωρός 5: 2490
῞Απας ἐχῖνος τραχύς 4: 1859
῞Απασαν τὴν οὐσίαν ἠμϕίασται 5: 2362
᾽Απήντησε κακοῦ βουλὴ πρὸς ὑπέρτατον ἄτην 5: 2173
᾽Απιέναι πρὸ τῶν μυστηρίων 3: 1048
᾽Απίου πεπαίτερος 2: 637
῎Απιστ᾽ ἀληθῆ πολλὰ συμβαίνει βροτοῖς 8: 3761
᾽Απιὼν ἐς ᾽Απατούρια ἐπανῆκ᾽ ἐς Θαργηλιῶνα 5: 2334
῎Απληστος πίθος 2: 933
῾Απλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔϕυ 1: 288
᾽Απὸ βαλβίδος 3: 1494
᾽Απὸ βαλβίδων 2: 558
᾽Απὸ γλώττης ϕίλος 5: 2257
᾽Απὸ γραμμῆς ἄρχεσθαι 2: 557
᾽Απὸ δὶς ἑπτὰ κυμάτων 5: 2188
᾽Απὸ Δωρίου ἐπὶ Φρύγιον 3: 1493
᾽Απὸ καλοῦ ξύλου κἂν ἀπάγξασθαι 3: 1108
᾽Απὸ καταδυομένης 5: 2187
᾽Απὸ κώπης ἐς τὸ βῆμα 5: 2386
᾽Απὸ λύκου θήρας 5: 2186
᾽Απὸ Ναννάκου 7: 3046
᾽Απὸ νεκροῦ ϕορολογεῖν 2: 812
᾽Απὸ οὐρανοῦ μεχρὶ γῆς 3: 1495
᾽Απὸ πέντε ἅλλεσθαι πετρᾶν ἐς κῦμα 5: 2163
᾽Απὸ τῶν ἁπαλῶν ὀνύχων 2: 652
᾽Απὸ τῶν ἑξήκοντα ἔρχομαι 8: 3597
᾽Αποθυννίζειν pro excutere 4: p. 80, l. 469
᾽Αποκείμενος ἰχθύς 1: 198
᾽Απόλεμος πολέμιος 5: 2363
᾽Απόλογος ᾽Αλκινόου 3: 1332; 8: 4082
᾽Απόλωλεν ὗς καὶ τάλαντον καὶ γάμος 7: 3114
᾽Απονέμου τῆς σῆς ἁμάξης, τῶν δ᾽ ὄνων οὐδὲν μέλει 6: 2607
᾽Απονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ ἐϕίστασθαι 1: 2.xv
᾽Απορία ψάλτου βήξ 4: 1845
᾽Απορραγήσεται τεινόμενον τὸ καλώδιον 1: 467
᾽Αποσκυθίσαι 3: p. 244, l. 649; 8: 3622
᾽Αποτείναντα τὼ πόδε καθεύδειν 2: 721
᾽Αποτίσεις, χοῖρε, γίγαρτα 5: 2323
᾽Αποϕράδες ἡμέραι 5: 2364
῎Απρηκτον πόλεμον πολεμίζειν 6: 2708
᾽Απρὶξ ταῖν χεροῖν λαβέσθαι 8: 3684
᾽Απροσδιόνυσα 3: p. 369, l. 46
᾽Απύθμενα 2: p. 438, l. 504
᾽Απώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ 3: 1196
᾽Αράβιος αὐλητής 2: 632
᾽Αρὰς ἐπισπεῖραι 8: 3647
᾽Αρᾶς ἱερόν 1: 184
᾽Αργαλέον ϕρονέοντα παρ᾽ ἄϕροσι πόλλ᾽ ἀγορεύειν 4: 1906
᾽Αργαλέος γάρ τ᾽ ἐστὶ θεὸς βροτῷ ἀνδρὶ δαμῆναι 6: 2869
᾽Αργεία ϕορά 5: 2311
᾽Αργεῖοι ϕῶρες 7: 3003
᾽Αργείους ὁρᾷς 7: 3002
῎Αργου λόϕος 4: 1647
᾽Αργούντων χορός 4: 1828
᾽Αργυράγχην πάσχει 2: 619
᾽Αργυρέαις λόγχαις μάχεσθαι 4: 1643
᾽Αργύρου κρῆναι λαλοῦσιν 3: 1213
᾽Αρειοπαγίτης 2: 841
᾽Αρεοπαγίτου στεγανώτερος 8: 3906
῎Αρεος νεοττός 5: 2331
῎Αρεος πεδίον 4: 1642
῎Αρη βλέπων 6: p. 466, l. 850
῎Αρης κοινός 8: 3649
῎Αρης τὰ αὑτοῦ ὅπλα οὐ σαλεύει 5: 2329
῎Αρης τύραννος 7: 3004
᾽Αρίγνωτοι δὲ θεοί περ 6: 2762
᾽Αρίγνωτος σμάραγδος ἐν μὲν τῷ ϕάει σκοτεινός 5: 2330
᾽Αριθμός 3: 1223
῎Αριστα χωλὸς οἰϕεῖ 4: 1849
῎Αριστον μὲν ὕδωρ 8: 3809
῎Αριστον ὑγιαίνειν, δεύτερον δὲ κάλλος, τρίτον δὲ πλοῦτος 5: 2090
᾽Αρκάδας μιμούμενοι 5: 2162
᾽Αρκαδίην μ᾽ αἰτεῖς 5: 2161
᾽Αρκάδιον βλάστημα 5: 2227
῎Αρκτου παρούσης τὰ ἴχνη ζητεῖς 2: 934
῾Αρμοδίου μέλος 4: 1993
῎Αρνα προβάλλει 3: 1212
᾽Αρότρῳ ἀκοντίζειν 4: 1645
῾Αρπαγὰ Κοτυτίοις 6: 2693
῾Αρπαγὴ τῶν Κιννάρου 4: 1829
῎Αρτον μὴ καταγνύειν 1: 2.xxviii
᾽Αρχαιότερα διϕθέρας λαλεῖς 1: 424
῎Αρχεται ὁ πόλεμος ἐνθένδε 5: 2428
᾽Αρχὴ ἥμισυ παντός 1: 139
᾽Αρχὴ πολέμου 4: 1975
᾽Αρχὴ Σκυρία 2: 541
᾽Αρχὴ τὸν ἄνδρα δείκνυσιν 2: 976
᾽Αρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα 8: 4102
᾽Αρχήν ἰᾶσθαι πολὺ λώιον ἠὲ τελευτήν 1: 140
᾽Αρχῆς κακῆς τέλος κακόν 8: 3886
᾽Αρχιδάμιος πόλεμος 5: 2229
᾽Αρχίλοχον πατεῖς 6: 2990
᾽Αρχιλόχου μέλος 8: 4080
᾽Αρχιλόχου πατρίς 3: 1158
᾽Αρχομένου δ᾽ ἔργου πρόσωπον χρὴ θέμεν τηλαυγές 8: 3768
᾽Αρχομένου τε νότου καὶ λήγοντος βορέαο 5: 2324
᾽Αρχύτου πλαταγή 4: 1644
῎Αρχων ἄκουε καὶ δικαίως κἀδίκως 4: 1689
᾽Ασαλαμίνιος 5: p. 190, l. 661
᾽Ασέ με δαίμονος αἶσα κακὴ καὶ ἀθέσϕατος οἶνος 6: 2925
᾽Ασεβέστερος ᾿Ίππομένους 4: 1928
᾽Ασκαρδάμυκτος 2: p. 273, l. 838
᾽Ασκὸν βαπτίζεις πνεύματος πλήρη 5: 2332
᾽Ασκὸν δέρεις 1: 368
᾽Ασκὸν τίλλεις 1: 369
῎Ασκοπα τοξεύειν 5: 2445
᾽Ασκὸς καὶ θύλακος 8: 3553
᾽Ασκῷ ἢ ἀσκίῳ μορμολύττεσθαι 2: 539
῎Ασπαρτα καὶ ἀνήροτα 1: 481
᾽Ασπένδιος κιθαριστής 3: 1030
᾽Ασπιδαποβλής 2: p. 396, l. 465
᾽Ασπὶς παρ᾽ ἐχίδνης ϕάρμακον δανείζεται 7: 3443
῎Ασπονδος πόλεμος 5: 2284
᾽Αστραπὴ ἐκ πυέλου 4: 1690
῎Αστροις σημειοῦσθαι ἢ ἄστροις τεκμαίρεσθαι 1: 457
῎Αστροις σημειοῦσθαι τὴν ὁδόν 5: 2442
᾽Ατὰρ ἐκ καθαρῶν ἀχύρων τετρύγηκας σιτίον 4: 1691
᾽Ατὰρ ἡ πάγη ἔοικε λήψεσθαι πάγην 5: 2220
᾽Ατὰρ θεὸς ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοῖ 6: 2872
᾽Ατενὲς ὁρᾶν 4: 1842
῎Ατηκτος ἄνθρωπος προσηγορήμασιν 5: 2333
῎Ατλας τὸν οὐρανόν 1: 67
᾽Ατρέμας βοῦς 3: 1003
᾽Ατρέως ὄμματα 4: 1692
῎Ατρωτος ὑπάρχεις ὡς Καινεύς 5: 2325
᾽Ατταγᾶς 7: 3005
᾽Ατταγᾶς νουμηνία 7: 3273
᾽Αττικὴ Μοῦσα 2: 780
᾽Αττικὴ πίστις 2: 726
᾽Αττικοὶ ᾽Ελευσίνια 3: 1466
᾽Αττικὸν βλέπος 2: 842
᾽Αττικὸς εἰς λιμένα 2: 919
᾽Αττικὸς μάρτυς 2: 725
᾽Αττικὸς πάροικος 3: 1073
᾽Αττικὸς ὑπέχει τὴν χεῖρα κἀποθνῄσκων 4: 1646
Αὐγείου βουστασία 3: 1321
Αὐθαδία τοι σκαιότητ᾽ ὀϕλισκάνει 8: 4099
Αὐθαίρετος λύπη ᾽στὶν ἡ τέκνων σπορά 7: 3408
Αὖθις αὖ 3: p. 70, l. 444
Αὖθις αὖ γαλήν᾽ ὁρῶ 3: 1105
Αὖθις αὖ Πυθώδ᾽ ὁδός 4: 1957
Αὐλητοῦ βίον ζῇς 3: 1234
Αὐλὸν σάλπιγγι συγκρίνεις 2: 774
Αὐτὰ δι᾽ αὐτῶν 1: 489
Αὕτα κυρία 2: 528
Αὐταῖς ἀμάλαις 4: 1526
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο 6: 2712
Αὐτὰρ ἐπεὶ ῥ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς ϕρένα θυμὸς ἀγέρθη 6: 2973
Αὐτὰρ μῆλα κακοὶ ϕθείρουσι νομῆες 6: 2948
Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις ᾽Οδυσσεύς 7: 3347
Αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως 6: 2893
Αὕτη γε χρηστῶν ἐστιν ἀνδρῶν ἡ νόσος 6: 2674
Αὐτὴ νῦν ἀνθεῖ ἡ Μοῦσα 5: 2224
Αὐτὴ νῦν σοϕία ζῇ 5: 2223
Αὐτή τε ἀπώλετο ὑπὸ τῆς ἄγρας 2: 915
Αὕτη τοι δίκη ἐστὶ θεῶν, οἳ ῎Ολυμπον ἔχουσι 5: 2327
Αὕτη, ὦ Πάμϕιλε, ᾿Ελένη 1: 269
Αὐτίκ᾽ ἀρ᾽ εἰς οἶνον βάλε ϕάρμακον, ἔνθεν ἔπινον, νηπενθές τ᾽ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων 6: 2873
Αὐτίκα καὶ ϕυτὰ δῆλα ἃ μέλλει κάρπιμ᾽ ἔσεσθαι 7: 3113
Αὐτὸ δείξει 5: 2349
Αὐτοβοᾶν 8: 3715
Αὐτοβοεί 4: p. 258, l. 900
Αὐτόθεν κατάβαλλε 5: 2417
Αὐτοὶ χελώνας ἐσθίεθ᾽ οἵπερ εἷλετε 1: 87
Αὐτοῖς ἀρέσκει 3: 1400
Αὐτοῖς καὶ Χίοις 8: 3785
Αὐτολήκυθοι 7: 3353
Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἵενται 2: 935
Αὐτομάτως ὁ θεὸς ἀνίησι τὰ ἀγαθά 4: 1777
Αὐτὸν κέκρουκας τὸν βατῆρα τῆς θύρας 5: 2221
Αὑτὸν οὐ τρέϕων κύνας τρέϕεις 3: 1488
Αὐτὸς αὑτὸν αὐλεῖ 3: 1486
Αὐτὸς γάρ εὗρε τοῦ κακοῦ τὴν πητύαν 1: 56
Αὐτὸς γὰρ ἐϕέλκεται ἄνδρα σίδηρος 6: 2941
Αὐτὸς ἔϕα 3: 1487
Αὐτοῦ ᾿Ρόδος, αὐτοῦ πήδημα 5: 2228
Αὐτόχθονες Αthenienses 2: p. 308, l. 482
Αὐτῷ κανῷ 3: 1088
Αὐτῷ κρητήρι γίνῃ κακά 7: 3157
Αὐτῷ μελητέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν οἶκον 4: 1960
Αὐτῷ πήχει 2: 942
Αὐτῷ τῷ μέτρῳ 1: 36
᾽Αϕ᾽ ἑνὸς διαγράμματος 7: 3345
᾽Αϕ᾽ ᾿Εστίας ἄρχου 2: 583
᾽Αϕ᾽ ἵππων ἐπ᾽ ὄνους 2: 629
᾽Αϕ᾽ ὑψηλοῦ μου καταγελᾷς 1: 180
῎Αϕαρ τὸ ϕέροιεν ἀνάρπαξασαι ἄελλαι 3: p. 118, l. 498
᾽Αϕεὶς τὴν ὑπέραν τὸν πόδα διώκει 5: 2350
᾽Αϕθάς σοι λελάληκεν 3: 1475
῎Αϕθογγος γάμος 2: p. 478, l. 266
῎Αϕθονοι Μουσῶν θύραι 1: 185
᾽Αϕροδίσιος ὅρκος 3: 1390
᾽Αϕροδίτῃ ὗν τέθυκεν 5: 2030
᾽Αϕύα ἐς πῦρ 3: 1112
᾽Αϕυῶν τιμή 3: p. 136, l. 219; 4: 1714
῎Αϕωνος ᾿Ίππαρχίων 4: 1693
᾽Αϕωνότερος τῶν ἰχθύων 1: 429
᾽Αχάλινον στόμα 5: 2347
῎Αχθος νεώς 5: 2225
῎Αχνη 2: p. 422, l. 204
᾽Αχνυμένη σκυτάλη 3: 1101
᾽Αχρειόγελως 7: 3112
῎Αχρι κόρου 4: 1773
῎Αχρι χείλους et similia 4: p. 196, l. 22
῞Αψαντες λύχνου λυχνεῖον ἐζητοῦμεν 8: 3594


Βαβαὶ Μύξος 5: 2451
Βάγας ἕστηκας 6: 2697
Βαδίζειν ᾿Ηραῖον ἐμπεπληγμένον 7: 3026
Βαθεῖαν αὔλακα 7: 3123
Βαθυκλέους κύλιξ 8: 3672
Βαίτη κἀν θέρει καὶ ἐν χειμῶνι ἀγαθόν 6: 2615
Βάκχης τρόπον 2: 545
Βάκχυρις 4: 1665
Βαλανεύς 2: 544
Βαλανοϕάγοι 5: p. 203, l. 949
Βαλέειν ὁ δὲ ἵετο θυμός, καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀϕάμαρτο 6: 2736
Βάλλ᾽ εἰς ἔχοντα τὴν ἐπιστήμην 4: 1628
Βάλλ᾽ εἰς μακαρίαν 3: 1098
Βάλλ᾽ ἐς κόρακας 3: 1096
Βάλλ᾽ ἐς ὕδωρ 3: 1097
Βάλλ᾽ οὕτως 3: p. 340, l. 462
Βαλὼν ϕεύξεσθαι οἴει 1: 5
Βάμμα Κυζικηνόν 6: 2979
Βάμμα Σαρδωνικόν 4: 1799
Βάρβαρος ἐκ τριόδου 3: 1020
Βασιλεὺς ἢ ὄνος 5: 2441
Βασιλικὸν βοΐδιον 4: 1825
Βασιλικῶς pro magnifice 4: p. 205, l. 208
Βατακάρας 7: 3179
Βαταλίζεσθαι 2: p. 36, l. 306
Βάταλος εἶ 2: 512
Βατράχοις οἰνοχοεῖς 3: 1220
Βάτραχος δὲ ποτ᾽ ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω 8: 3503
Βάτραχος ἐκ Σερίϕου 1: 431
Βατράχῳ ὕδωρ 6: 2516
Βατταρίζειν 6: 2676
Βαττολογία 3: 1092
Βάττου σίλϕιον 3: 1093
Βδέειν λιβανωτόν 6: 2634
Βέβληκ᾽ ᾽Αχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέσσαρα 4: 1746
Βεκκεσέληνος 3: p. 96, l. 989; 5: 2351
Βελλεροϕόντης τὰ γράμματα 4: 1582
Βέλτερον αὖτ᾽ ἔριδι ξυνελαυνέμεν 6: 2830
Βέμβικος δίκην 8: 3727
Βεργαΐζειν 8: 3858
Βὴξ ἀντὶ πορδῆς 2: 563
Βίος ἀκανθώδης 8: 3656
Βίος μεμαλαγμένος 2: 763
Βλακὸς ἀχρηστότερος 7: 3072
Βλάξ 3: p. 380, l. 267
Βλέπειν γὰρ ἄντικρυς δόξεις μ᾽ ῎Αρην 5: 2315
Βλέπειν ταυρηδόν 6: 2647
Βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη 7: 3310
Βοιώτειον οὖς 5: 2148
Βοιώτια αἰνίγματα 3: 1209
Βοιωτιάζειν 8: 4077
Βοιωτικὸς νοῦς 3: 1207
Βοιώτιος νόμος 3: 1208
Βοιωτοῖς μαντεύσαιο 3: 1211
Βόκχυρις 4: 1665
Βολβίτου κασιγνήτη 3: p. 138, l. 241
Βολβοὺς ζητεῖ 5: 2344
Βολίτινος pro vili 3: p. 138, l. 242
Βολίτου δίκην 3: 1113
Βομβαύλιος pro loquaci 4: p. 69, l. 211
Βομβύλιος ἄνθρωπος 4: 1571
Βόρβορος βαρβαρικός 8: 3695
Βορβόρῳ ὕδωρ λαμπρὸν μιαίνων οὔποθ᾽ εὑρήσεις ποτόν 4: 1583
Βότρυς πρὸς βότρυν πεπαίνεται 5: 2149
Βουδόρῳ νόμῳ 5: 2147
Βοῦθος περιϕοιτᾷ 4: 1572
Βουθυσία 5: p. 134, l. 721
Βουθυτεῖν 5: 2150
Βουκολήσεις 6: 2980
Βουλαὶ γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν αἰχμαί 5: p. 298, 125
Βουλιμιᾶν 2: p. 388, l. 315
Βοῦν ἐπὶ γνάθοις ϕέρει 3: 1210
Βούνας δικάζει 4: 1573
Βοῦς ἀλλότριος τὰ πολλὰ ἔξω βλέπει 2: 962
Βοῦς ἄμητον ἐπιτηροῦντες 5: 2151
Βοῦς ἐν αὐλίῳ 8: 3591
Βοῦς ἐν πόλει 5: 2316
Βοῦς ἐνάλιος 8: 3590
Βοῦς ἐπὶ αὐλίῳ γέρων 3: 1039
Βοῦς ἐπὶ γλώττης 2: 618
Βοῦς ἐπὶ ζυγόν 4: 1574
Βοῦς ἐπὶ πίνακος ἀργυροῦ 8: 3593
Βοῦς ἐπὶ σωρῷ 5: 2153
Βοῦς ἐπὶ ϕάτνῃ 3: 1039
Βοῦς ἐϕ᾽ ἑαυτῷ κονιεῖται 3: 1478
Βοῦς ᾿Ομολοττῶν 5: 2152
Βουϕάγος 3: p. 150, l. 487
Βρασίδας μὲν ἀνὴρ ἀγαθός, ἁ δὲ Λακεδαίμων πολλοὺς ἔχει κάρρονας 5: 2317
Βράχιστα γὰρ κράτιστα τἀν ποσὶν κακά 8: 4085
Βύβλου δὲ καρπὸς οὐκ αἰτεῖ μέγαν στάχυν 5: 2146
Βυζήνου παρρησία 7: 3111
Βυσσοδομεύειν 7: 3104
Βῶλος ἄρουρα 4: 1729
Βωμολόχος, βωμολοχεύεσθαι 6: 2665


Γαγγάμων 8: 3550
Γαλῇ κροκωτόν 1: 172
Γαλῇ στέαρ 1: 311
Γαλῆ Ταρτησσία 1: 170
Γαλῆν ἔχεις 1: 173
Γάλλους τί τέμνεις; 5: 2054
Γαμψώνυχα μὴ τρέϕειν 1: 2.xvii
Γαστέρα μοι προϕέρεις κάλλιστον ὄνειδος ἁπάντων 4: 1603
Γαστέρες 4: 1778
Γαστὴρ οὐκ ἔχει ὦτα 4: 1784
Γαστρὸς ἀπὸ πλείης βουλὴ καὶ μῆτις ἀμείνων 6: 2644
Γέγηθε μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐκδύς 6: 2673
Γελλὼ παιδοϕιλοτέρα 4: 1728
Γέλως ᾽Ιωνικός 1: 469
Γέλως Μεγαρικός 1: 470
Γέλως συγκρούσιος 4: 1539
Γέλως Χίος 1: 471
Γενναῖος εἶ ἐκ βαλαντίου 4: 1727
Γεννητὸς γεγονὼς τήρει τὴν τάξιν 7: 3171
Γέραιρε σαυτόν 7: 3110
Γεράνδρυον μεταϕυτεύειν 1: 343
Γέροντα δ᾽ ὀρθοῦν ϕλαῦρον, ὃς νέος πέσοι 5: 2320
Γέροντι μηδέ ποτε μηδὲν χρηστὸν ποιεῖν 2: 952
Γεροντοδιδάσκαλος 1: 160
Γέρων ἀλώπηξ οὐχ ἁλίσκεται πάγῃ 2: 917
Γέρων βοῦς ἀπένθητος δόμοισιν 4: 1816
Γέρων πίθηκος ἁλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ᾽ ἁλίσκεται 3: 1414
Γῇ καὶ οὐρανῷ λαλῶν 1: 475
Γῇ κρύψας ἔχεις 5: 2321
Γηγενής 2: p. 306, l. 463
Γηγενὴς ἄνθρωπος 2: 786
Γηθόσυνος δ᾽ οὔρῳ πέτασ᾽ ἱστία δῖος ᾽Οδυσσεύς 6: 2892
Γῆν ὁρῶ 8: 3718
Γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσθαι 3: 1214
Γηρᾷ ὁ βοῦς, τὰ δ᾽ ἔργα πολλὰ τοῦ βοός 5: 2322
Γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὶ ἐσθλοί 6: 2715
Γήραος οὐδός 4: 1946
Γῆρας λέοντος κρεῖσσον ἀκμαίων νεβρῶν 4: 1999
Γηράσκω δ᾽ ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος 2: 760
Γηροβοσκεῖν 2: p. 414, l. 55
Γῆς βάρος 2: 631
Γῆς ἔντερα 3: 1489
Γιγάντων ἀπόνοια 6: 2993
Γιγγραίνειν pro querula loqui 2: p. 300, l. 334
Γλαῦκας εἰς ᾽Αθήνας 1: 111
Γλαύκειον ᾠόν 3: 1044
Γλαῦκες Λαυριωτικαί 4: 1731
Γλαῦκος ἄλλος ἱππόβρωτος 7: 3172
Γλαῦκος πιὼν μέλι ἀνέστη 4: 1732
Γλαῦκος ϕαγὼν πόαν οἰκεῖ ἐν θαλάσσῃ 7: 3063
Γλαύκου τέχνη 4: 1730
Γλαὺξ ἵπταται 1: 76
Γλυκεῖ᾽ ὀπώρα ϕύλακος ἐκλελοιπότος 7: 3392
Γλυκὺς ἀγκών 3: 1038
Γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος 7: 3001
Γλῶσσα, ποῖ πορεύῃ; 3: 1139
Γλωσσογάστορες 7: 3499
Γλώττῃ πολεμίζειν 4: 1947
Γνοίης δ᾽ ὅσσον ὄνων κρείσσονες ἡμίονοι 5: 2055
Γνῶθι καιρόν 2: 670
Γνῶθι σεαυτόν 2: 595
Γνώμῃ ἀρίστῃ 8: 3828
Γνώμων 3: 1060
Γόνυ κνήμης ἔγγυον 1: 290
Γοργὸν βλέπειν 5: 2313
Γοργόνα Περσεὺς ἐχειρώσατο 7: 3173
Γρᾶες κωθωνιζόμεναι 5: 2365
Γραῦς ἀναθυᾷ 5: 2366
Γραῦς ἀνακροτήσασα πολὺν κονιορτὸν ἐγείρει 4: 1712
Γραῦς βακχεύει 2: 808
Γραῦς ἔριϕος 4: 1710
Γραῦς καπρῶσα 2: 809
Γραῦς χορεύει 4: 1711
Γραῦς ὥς τις ἵππος τὸν χαραδραῖον τάϕον ἕξεις 4: 1723
Γραϕή τε καὶ Λευκαῖος οὐ ταὐτόν 5: 2487
Γραῶν ὕθλος 6: 2616
Γρύζειν 2: p. 234, l. 107; 3: 1082
Γύγου δακτύλιος 1: 96
Γύης οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ 6: 2992
Γυμνῇ κεϕαλῇ 5: 2367
Γυμνὸς ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος 6: 2819
Γυμνὸς ὡς ἐκ μητρός 4: 1744
Γυμνότερος λεβηρίδος 1: 26
Γυμνότερος παττάλου 4: 2000
Γυμνῶ ϕυλακὴν ἐπιτάττεις 4: 1876
Γυναικὶ μὴ πίστευε, μηδ᾽ ἂν ἀποθάνῃ 4: 1921
Γυναικὸς ὄμμα τοῖς ἀκμάζουσιν βέλος 5: 2369
Γυναικὸς πυγή 6: 2550
Γυναικὸς ϕρένες 6: 2551
Γυναικῶν ὄλεθροι 4: 1922
Γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ ϕέρει 7: 3097
Γυνὴ στρατηγεῖ καὶ γυνὴ στρατεύεται 3: 1481
Γυπὸς σκιά 4: 1683
Γύργαθον ϕυσᾷς 7: 3109


Δάθος ἀγαθῶν 1: 233
Δαιδάλεια ποιήματα 3: 1262
Δαιδάλου πτερά 5: 2065
Δαλὸς ἐπὶ πῦρ 4: 1797
Δανάκη 6: 2696
Δάνειζέ μοι μαρτυρίαν 2: 695
Δάνειον ναυτικόν 8: 3860
Δασύπους κρεῶν ἐπιθυμεῖ 2: 506
Δατύλου ἡμέρα 3: 1397
Δαυλία κορώνη 6: 2588
Δαϕνίνην ϕορῶ βακτηρίαν 1: 79
Δέδοται καὶ κακοῖσιν ἄγρα 3: 1402
Δεῖ κώπην ἐλαύνειν μαθόντα 1: 176
Δεῖ ϕιλεῖν ὥσπερ μισήσοντα, μισεῖν δὲ ὥσπερ ϕιλήσοντα 3: 1072
Δείκνυσθαι τῷ δακτύλῳ 2: 943
Δειλὴ δ᾽ ἐπὶ πυθμένι ϕειδώ 3: 1164
Δειλὸς ὁ πλοῦτος 6: 2602
Δειλότερος εἶ τοῦ παρακύπτοντος 2: 802
Δειλότερος Πεισάνδρου 2: 803
Δεινὰ περὶ ϕακῆς 7: 3430
Δεινοὶ πλέκειν τὰς μηχανὰς Αἰγύπτιοι 4: 1557
Δεινὸν δὲ γένος βασιλήϊόν ἐστιν κτείνειν 6: 2943
Δεινὸς ἀνὴρ τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο 5: 2056
Δεινότερα Σαμβίκου πάσχει 1: 80
Δειπνεῖν με δίδασκε 5: 2449
Δεκάπους σκιά ἐστι 5: 2370
Δελϕικὸν ξίϕος 3: 1269
Δελϕῖνα νήχεσθαι διδάσκεις 1: 397
Δελϕῖνα πρὸς τοὐραῖον δεῖς 1: 393
Δελϕοῖσι θύσας αὐτὸς ὀψωνεῖ κρέας 4: 1958
Δεξιὸν εἰς ὑπόδημα, ἀριστερὸν εἰς ποδόνιπτρον 5: 2062
Δεσμοὶ Τυρρηνοί 7: 3174
Δεύτερος πλοῦς 5: 2371
Δευτέρων ἀμεινόνων 1: 238
Δέχεται καὶ βῶλον ἀλήτης 3: 1236
Δὴ γὰρ νοέω καὶ οἶδα ἕκαστα ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρεια 6: 2957
Δήγμα ἀσπίδος 5: 2085
Δήλιος κολυμβητής 2: 529
Δημοπίθηκοι 5: p. 336, l. 201
Δὴν δέ μιν ἀμϕασίη ἐπέων λάβε 6: 2811
Δηρὸν βουλεύειν 7: 3175
Δι᾽ ὀξείας δραμεῖν 5: 2014
Διὰ δακτυλίου δεῖ σε ἑλκυσθῆναι 2: 807
Διὰ καὶ μαχαιρῶν, καὶ πυρὸς ῥίπτειν δέει 3: 1255
Διὰ μέσου καὶ λιμὸς ἔρρει καὶ κάλλιστ᾽ ἀπόλλυται 5: 2355
Διὰ παλαιᾶς ἡμέρας 5: 2458
Διὰ τοῦ τοίχου λαλεῖν 5: 2354
Διαβιβάζειν τὸν ποταμόν 8: 3549
Διαγόρας ὁ Μήλιος 5: 2372
Διακωδωνίζειν 8: 3912
Δίζεσθαι βιοτήν, ἀρετὴν δέ, ὅταν ᾖ βίος 4: 1838
Διζημένοισι τἀγαθὰ μόλις παραγίνεται, τὰ δὲ κακὰ καὶ μὴ διζημένοισι 7: 3162
Διθυραμβοποιῶν νοῦν ἔχεις ἐλάττονα 3: 1131
Δικαιότερον σταχάνης 3: 1482
Δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβην βλάβη 2: 799
Δίκην ὑϕέξει κἂν ὄνος δάκῃ κύνα 2: 798
Δίκης δικαιότερος 7: 3012
Δίκης ὀϕθαλμός 7: 3011
Δικτύῳ ἄνεμον θήρᾷς 1: 363
Διομήδειος ἀνάγκη 2: 804
Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ 1: 83
Διονυσοκόλακες 3: p. 182, l. 182
Διὸς γάλα 8: 3653
Διὸς ἐγκέϕαλος καὶ βασιλέως ἐγκέϕαλος 2: 560
Διὸς κῴδιον 7: 3161
Διὸς ψῆϕος 3: 1484
Διπλοῦν κάππα 6: 2581
Διπλοῦς ἄνδρας 5: 2012
Δὶς διὰ πασῶν 1: 163
Δὶς ἑπτὰ πληγαῖς πουλύπους πιλούμενος 3: 1499
Δὶς καὶ τρὶς τὸ καλόν 1: 149
Δὶς κράμβη θάνατος 1: 438
Δὶς παῖδες οἱ γέροντες 1: 436
Δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν αἰσχρὸν εἰσκρούειν λίθον 1: 408
Δίσχωλοι γνῶμαι 6: 2584
Διωλύγιον κακόν 4: 1579
Δοῖδυξ αὔξει 3: 1120
Δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 5: p. 90, l. 747
Δοκεῖς δέ μοι καὶ λάβδα κατὰ τοὺς Λεσβίους 7: 3077
Δοκὸς δ᾽ ἐπὶ πᾶσι τέτυκται 8: 3632
Δόρυ κηρύκειον 4: 1996
Δορυϕορήματος τρόπον 7: 3414
Δόσις δ᾽ ὀλίγη τε ϕίλη τε 6: 2900
Δότε μοι λεκάνην 5: 2068
Δοῦλον οὐκ ἄγω 6: 2689
Δουλόπολις 4: p. 230, l. 321
Δοῦλος πρὸ δούλου, δεσπότης πρὸ δεσπότου 3: 1261
Δοῦλος ὢν κόμην ἔχεις 4: 1821
Δουλότερος Μεσσήνης 4: 1820
Δούλων πόλις 4: 1822
Δούρειος ἵππος 7: 3101
Δραχμὴ χαλαζῶσα 5: 2010
Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται 5: 2086
Δύσζηλοι γάρ τ᾽ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ ϕῦλ᾽ ἀνθρώπων 6: 2910
Δύσκολα τὰ καλά 3: 1012
Δύσκωϕος δυσκώϕῳ ἐκρίνετο, ὁ δὲ κριτὴς ἦν κωϕότερος 5: 2383
Δυσμενὴς γὰρ καὶ βάσκανος ὁ τῶν γειτόνων ὀϕθαλμός 8: 3720
Δυσμενὴς καὶ βάσκανος ὁ τῶν γειτόνων ὀϕθαλμός 5: 2022
Δωδεκαμήχανον 5: 2011
Δωδωναῖον χαλκεῖον 1: 7
Δῶρα θεοὺς πείθει καὶ αἰδοίους βασιλῆας 1: 218
Δωριάζειν 8: 4147
Δωρικὴ Μοῦσα 3: 1445
Δωροδοκεῖν 4: p. 116, l. 684
Δωροδοκηστί 3: p. 435, l. 785
Δώροισίν τ᾽άγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισι 6: 2735
Δῶρον δ᾽ ὅτι δῷ τις ἐπαίνει 7: 3015


῾Εαυτῷ ψάλλειν 5: 2480
῎Εβα καὶ ταῦρος ἀν᾽ ὕλαν 1: 43
῞Εβδομος βοῦς 2: 963
᾽Εγγύα, πάρα δ᾽ ἄτη 2: 597
᾽Εγγύθεν καὶ πόρρωθεν 1: 329
᾽Εγένετο καὶ Μάνδρωνι συκίνη ναῦς 7: 3449
᾽Εγκεῶτις ἡμέρα 7: 3008
῎Εγνω δὲ ϕῶρ τε ϕῶρα καὶ λύκος λύκον 3: 1263
῎Εγνωκε δὴ θὴρ θῆρα 8: 3657
᾽Εγχέλεις θηρᾶσθαι 6: 2579
᾽Εγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος ἦα 6: 2857
᾽Εγὼ δὲ θεοὺς ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντας 6: 2863
᾽Εγὼ μὲν ἐκ τοῦ καλοῦ εἰς καλὸν μετήνεγκα 6: 2578
᾽Εγὼ ποιήσω πάντα κατὰ Νικόστρατον 6: 2580
᾽Εγὼ σκόροδά σοι λέγω, σὺ δὲ κρόμμυ᾽ ἀποκρίνεις 5: 2335
᾽Εγώ τε καὶ σὺ τὸν αὐτὸν ἕλκομεν ζυγόν 5: 2348
᾽Εδίδαξά σε κυβιστᾶν καὶ σὺ βυθίσαι με ζητεῖς 5: 2384
῎Εθος ἄλλη ϕύσις 8: 3825
Εἰ δ᾽ ὁ Νότος Βορέαν προκαλέσσεται, αὐτίκα χειμών 7: 3355
Εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾽Αχαιούς 6: 2778
Εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἔσται 6: 2792
Εἴ κ᾽ ἐθέλων τε μένοις, ἀέκοντα δὲ σ᾽ οὔ τις ἐρύξει 6: 2911
Εἰ καὶ λύκου ἐμνήσθης 4: 1706
Εἴ μ᾽ ἐθέλεις πλύνειν, κεϕαλῆς ἀμίαντον ἀπ᾽ ἄκρης αἰεὶ λευκὸν ὕδωρ ῥεύσεται ἡμέτερης 5: 2185
Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 6: 2739
Εἰ μὴ δύναιο βοῦν, ἔλαυνε ὄνον 4: 1704
Εἰ μὴ λέγεις, ἀπὸ τοῦ δέρματος ϕαίνῃ 5: 2391
Εἰ μὴ πατὴρ ἦσθα 4: 1616
Εἰ σοὶ ϕίλον, οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐχθρόν 3: 1033
Εἴ τι κακόν, εἰς Πύρραν 5: 2101
Εἴ τις περὶ πόλιν αἰγίς 7: 3040
Εἰ τυρὸν εἶχον, οὐκ ἂν ἐδεόμην ὄψου 5: 2389
Εἶα αἴ 5: p. 90, l. 723
Εἴη μοι τὰ μεταξύ Κορίνθου καὶ Σικυώνος 1: 498
Εἴθε ϕαύλως, ὥσπερ εὗρες, ἐκβάλοις τὴν ἔνθεσιν 4: 1776
Εἰκῇ τῷ ᾿Ηρακλεῖ 4: 1535
Εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρα, τά οἱ παλάμηϕιν ἀρήρει 6: 2809
Εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ 6: 2741
Εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾽ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει 6: 2883
Εἴληϕεν ἡ παγὶς τὸν μῦν 5: 2392
Εἵματα ἀνήρ 5: 2060
Εἴποις τὰ τρία παρὰ τῆς αὐλῆς 5: 2207
Εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ 1: 440
Εἰς ἀρχαίας ϕάτνας 2: 805
Εἰς αὔριον τὰ σπουδαῖα 8: 3660
Εἰς ᾽Αϕάννας 5: 2180
Εἷς θεὸς καὶ πολλοὶ ϕίλοι 5: 2388
Εἰς θεῶν ὦτα ἦλθεν 4: 1556
Εἰς κενὸν τρέχει 5: 2084
Εἰς κόπρον θυμιᾷς 1: 361
Εἰς λατομίας 3: 1031
Εἰς μελίττας ἐκώμασας 4: 1973
Εἷς οἶκος οὐ δύναται τρέϕειν τοὺς δύο κύνας 3: 1124
Εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης 5: 2057
Εἰς ὄλεθρον 3: p. 122, l. 576
Εἰς οὖς λέγειν 1: 247
Εἰς πάγας ὁ λύκος 2: 916
Εἰς Σκῶλον μήτ᾽ αὐτὸς ἴμεν, μήτ᾽ ἄλλῳ ἕπεσθαι 3: 1355
Εἰς τὰς ὁμοίας λαβὰς ἐλήλυθας 3: 1036
Εἰς ταὐτὸν ξυμϕῦσαι 8: 3546
Εἰς τὴν αὐτοῦ κεϕαλήν 8: 3588
Εἰς τὸ δέον 5: 2181
Εἰς τὸ πῦρ ξαίνειν 1: 355
Εἰς τὸν αὐτὸν κύρτον 3: 1036
Εἰς τρυμαλιὴν οὐχ ὁσίην τὸ κέντρον ὠθεῖς 5: 2390
Εἰς ὕδωρ σπείρεις 1: 353
Εἰς Φᾶσιν, ἔνθα ναυσὶν ἔσχατος δρόμος 3: 1349
Εἰς ϕρόνησιν οὐδὲν βελτίων βατράχου γυρίνου 3: 1034
Εἰς χοιρίδιόν μοι νῦν δάνεισον τρεῖς δραχμάς 6: 2549
Εἰς ψάμμον οἰκοδομεῖς 1: 357
Εἰς ψάμμον σπείρεις 1: 352
Εἰσί μοι ὀϕθαλμοί τε καὶ οὔατα καὶ πόδες ἄμϕω 6: 2956
Εἶτα ἐξηγρόμην 5: 2066
᾽Εκ γεύματος γινώσκω 2: 837
᾽Εκ δ᾽ ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια 7: 3289
᾽Εκ διαμέτρου 2: 945
᾽Εκ Διὸς ἔρνος 8: 3986
᾽Εκ δυοῖν ποδοῖν καταϕεύγειν 2: 535
᾽Εκ δυοῖν τρία βλέπεις 5: 2006
᾽Εκ θύμβρας οὐδεὶς ἂν δύναιτο κατασκευάσαι λόγχην 3: p. 438, l. 825
᾽Εκ καλάμης δῆλός ἐστιν ὁ τεθερισμένος στάχυς 7: 3103
᾽Εκ κριβάνου βοῦς 7: 3419
᾽Εκ κυνὸς πρωκτοῦ 7: 3120
᾽Εκ λύκου στόματος 4: 1663
᾽Εκ Μασσαλίας ἥκεις 6: 2999
᾽Εκ Πατροκλέους 7: 3360
᾽Εκ πελλίδος πίνειν 3: p. 112, l. 365
᾽Εκ περιδρομῆς 7: 3383
᾽Εκ πηγῶν 3: p. 112, l. 351
᾽Εκ πίθου ἀντλεῖν 3: 1087
᾽Εκ ποδός 8: 3522
᾽Εκ πολεμίας 7: 3358
᾽Εκ πολλῶν ἀχύρων ὀλίγον καρπὸν συνήγαγον 1: 175
᾽Εκ πώγωνος σοϕοί, καὶ ἀπὸ πώγωνος σοϕισταί, καὶ ἀπὸ πώγωνος ϕιλόσοϕοι 1: 195
᾽Εκ τετριμμένης κύλικος πιεῖν 5: 2303
᾽Εκ τῆς καλάμης γινώσκειν 2: 941
᾽Εκ τῆς ψάμμου σχοινίον πλέκειν 1: 378
᾽Εκ τοῦ αὐτοῦ στόματος τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐξάγειν 2: 730
᾽Εκ τοῦ βοὸς τοὺς ἱμάντας λαμβάνειν 1: 177
᾽Εκ τοῦ εἰσορᾶν γὰρ γίγνεται ἀνθρώποις ἐρᾶν 1: 179
᾽Εκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἐὰρ ἐξαίρειν 7: 3460
᾽Εκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκω 2: 839
᾽Εκ τοῦ κρασπέδου τὸ ὕϕασμα γινώσκω 2: 836
᾽Εκ τοῦ λέγειν τὸ λέγειν πορίζεται 2: 530
᾽Εκ τοῦ πηλοῦ πόδας ἔχεις 1: 181
᾽Εκ τριχὸς κρέμαται 2: 872
᾽Εκ τῶν αὐτῶν τραγωδία γίνεται καὶ κωμῳδία γραμμάτων 5: 2393
᾽Εκ τῶν γειτόνων ἔχουσι τὸ παράδειγμα 7: 3163
᾽Εκ τῶν Διὸς δέλτων ὁ μάρτυς 2: 724
᾽Εκ τῶν ὀνύχων ἄρχεσθαι 8: 3642
᾽Εκ τῶν ὀνύχων τὸν λέοντα γινώσκειν 2: 834
᾽Εκ τῶν ποδῶν ἱππείων 1: 295
᾽Εκ τῶν ῥιζῶν 3: p. 388, l. 404
᾽Εκ ϕελλέως ἐλθεῖν 8: 3923
῞Εκαστος αὑτοῦ τὸ βδέμα μήλου γλύκιον ἡγεῖται 5: 2302
῞Εκαστος ἡμῶν οὐχ αὑτῷ μόνον γέγονεν 8: 3581
῾Εκατὸν δέ τε δούραθ᾽ ἁμάξης 7: 3288
᾽Εκβραδυσκελῶν ὄνων ἵππος ὤρουσεν 4: 1747
᾽Εκεῖ βλέπουσα δεῦρ᾽ ἀνίει τἀγαθά 6: 2515
῞Εκητι Συλοσῶντος εὐρυχωρία 2: 985
῾Εκκαίδεκα ποδῶν ᾕρει 5: 2373
᾽Εκκέκοϕθ᾽ ἡ μουσική 5: 2300
᾽Εκλινίσαι 5: 2438
᾽Εκπερδικίσαι 5: 2421
῞Εκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν κακὰ μητιόωντι, Πουλυδάμαντι δ᾽ ἄρ᾽ οὔτις, ὃς ἐσθλὴν ϕράζετο βουλήν 6: 2815
᾽Εκτὸς λεωϕόρου μὴ βαδίζειν 1: 2.xvi
᾽Εκτὸς τῶν ἐλαιῶν ϕέρεται 3: 1110
᾽Εκτὸς χοροῦ ὀρχεῖσθαι 4: 1567
᾽Εκϕυλλοϕορῆσαι 8: 3927
῾Εκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ 4: 1682
῾Εκὼν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο 6: 2714
῎Ελαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῷ ληκύθῳ 6: 2672
᾽Ελαίῳ πῦρ σβεννύεις 1: 110
᾽Ελάϕειος ἀνήρ 4: 1636
῎Ελαχες τὸ Μ 7: 3164
᾽Ελευθέρα Κόρκυρα, χέζ᾽ ὅπου θέλεις 7: 3021
᾽Ελεύθεραι αἶγες ἀρότρων 4: 1940
᾽Ελευθεριώτερος Σπάρτης 4: 1761
᾽Ελέϕαντα ἐκ μυίας ποιεῖς 2: 869
᾽Ελέϕαντος διαϕέρεις οὐδέν 4: 1890
᾽Ελέϕας μῦν οὐχ ἁλίσκει 2: 870
῾Ελλάδος ᾿Ελλάς 3: p. 392, l. 502
῾Ελλεβορίζειν 2: p. 274, l. 846
῾Ελληνικῇ πίστει 2: 727
᾽Εμαυτῷ βαλανεύσω 2: 937
῎Εμβαρός εἰμι 6: 2981
᾽Εμοὶ μελήσει ταῦτα καὶ λευκαῖς κόραις 6: 2983
᾽Εμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί 1: 280
᾽Εμπεδοκλέους ἔχθρα 4: 1553
῎Εμπορε κατάπλευσον, ἐξελοῦ, πάντα πέπραται 7: 3482
῎Εμπορός ἐστι σκηπτόμενος 7: 3014
῎Εμπροσθεν κρημνός, ὄπισθεν λύκοι 5: 2394
῎Εμψυχος νεκρός 3: 1303
῎Εμψυχος τάϕος 3: p. 320, l. 48
᾽Εν ἀγορᾷ ἀψευδεῖν 8: 3924
᾽Εν ἀλλοτρίῳ χορῷ πόδα τίθεσθαι 3: 1151
᾽Εν ἅλῳ δρασκάζεις 5: 2397
᾽Εν ἀμούσοις καὶ κόρυδος ϕθέγγεται 3: 1192
᾽Εν γὰρ ἀμηχανίῃ καὶ καρκίνος ἔμμορε τιμῆς 3: 1191
᾽Εν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ᾽ ἐνὶ βουλῇ 6: 2807
᾽Εν γῇ πένεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτοῦντα πλεῖν 7: 3166
᾽Εν γωνίᾳ 7: 3467
᾽Εν δ᾽ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός 6: 2734
᾽Εν δακτυλίῳ θεοῦ εἰκόνα μὴ περιϕέρειν 1: 2.xxiii
᾽Εν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετή ἐστιν 3: 1273
᾽Εν δὲ διχοστασίῃ καὶ πάγκακος ἔμμορε τιμῆς 3: 1191
᾽Εν δὲ διχοστασίῃ κἀνδροκλείδης πολεμαρχεῖ 3: 1191
᾽Εν ἐλεϕαντίνῳ κουλεῷ τὸ μολύβδινον ξίϕος 2: 625
᾽Εν ἐπιτομῇ 8: 3891
᾽Εν ἡμέραις αὐτὸν τρισὶν ἰσχνότερον ἀποϕανῶ Φιλιππίδου 7: 3456
᾽Εν θαλάσσῃ ζητεῖς ὕδωρ 2: 875
᾽Εν θέρει τὴν χλαῖναν κατατρίβεις 2: 1000
᾽Εν θύρᾳ καλός 6: 2595
᾽Εν Καρὶ τὸν κίνδυνον 2: 514
᾽Εν κεϕαλαίῳ 3: p. 80, l. 672
῝Εν κηρίον 4: 1757
᾽Εν κοτύλῃ ϕέρῃ 4: 1972
᾽Εν κύκλῳ 3: p. 246, l. 691
᾽Εν κύκλῳ περιελθών 3: 1238
᾽Εν λαγῴοις 8: 3741
᾽Εν λιμένι πλεῖν 1: 46
᾽Εν μέλιτι σαυτὸν καταπάττεις 4: 1909
᾽Εν νηυσὶν τεθραμμένος 8: 3692
᾽Εν νυκτὶ βουλή 3: 1143
᾽Εν νυκτὶ λαμπρός, ἐν ϕάει δ᾽ ἀνωϕελής 7: 3229a
᾽Εν ὁδῳ μὴ σχίζειν ξύλα 1: 2.xxx
᾽Εν οἴνῳ ἀλήθεια 2: 617
᾽Εν οἷς ἂν ἀτυχῄση ἄνθρωπος τόποις, ἥκιστα τούτοις πλησιάζων ἥδεται 7: 3057
᾽Εν ὀλβίῳ ὄλβια πάντα 8: 3983
᾽Εν ὅλμῳ εὐνάσω 4: 1756
᾽Εν ὀϕθαλμοῖς ἡ αἰδώς 3: 1070
᾽Εν παγίδι ταύτῃ, ᾗ ἔκρυψαν, συνελήϕθη ὁ ποὺς αὐτῶν 1: 53
᾽Εν παισὶ μὲν γέρων, ἐν τοῖς δὲ γέρουσι παῖς 7: 3167
᾽Εν παισὶ νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς 3: p. 306, l. 7
᾽Εν παντὶ μύθῳ καὶ Δαιδάλου μύσος 4: 1979
᾽Εν πέντε κριτῶν γούνασι κεῖται 4: 1758
᾽Εν πίθῳ τὴν κεραμείαν μανθάνειν 2: 515
᾽Εν πλάτει 8: 3675
῝Εν πρὸς ἕν 3: 1142
᾽Εν Πυθίου χέσαι 7: 3165
᾽Εν πυρὶ βέβηκας 6: 2994
᾽Εν Σπάρτῃ μόνῃ λυσιτελεῖ γηράσκειν 7: 3168
᾽Εν τετράδι γεννηθῆναι 1: 77
᾽Εν τῇ ζύμῃ κεῖσθαι 4: 1976
᾽Εν τοῖς γὰρ τέλος ἐστὶν ὁμῶς ἀγαθῶν τε κακῶν τε 7: 3305
᾽Εν τοῖς τόποις τῶν τυϕλῶν λάμων βασιλεύει 5: 2396
᾽Εν τοῖσιν ὠσὶ τῶν ἀνθρώπων οἰκέει ὁ θυμός 7: 3453
᾽Εν τριόδῳ εἰμὶ λογισμῶν 1: 148
᾽Εν τῷ λιμένι προσκρούειν 1: 476
᾽Εν τῷ μέρει τις καὶ τὸ πῦρ σκυλευσάτω 4: 1980
᾽Εν τῷ σκότῳ ὀρχεῖσθαι 2: 840
᾽Εν τῷ ϕρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος 4: 1981
᾽Εν ϕρέατι κυσὶ μάχεσθαι 2: 936
᾽Εν ϕρέατι συσχόμενος 3: 1035
᾽Εν ψύλλας δήξει θεὸν ἐπικαλείται 5: 2304
᾽Εν χειρῶν νόμῳ 8: 3650
῎Ενδοι πᾶσαι 8: 3952
᾽Ενδομάχας ἅτ᾽ ἀλέκτωρ 8: 3775
᾽Ενδύετέ μοι τὴν λεοντῆν 1: 266
᾽Ενδυμίωνος ὕπνον καθεύδεις 2: 863
῎Ενεισιν ἐν δειλοῖσι κἄνανδροι λόγοι 4: 1810
῎Ενεστι κἀν μύρμηκι, κἀν σέρϕῳ χολή 3: 1431
῎Ενθ᾽ ἂν οἱ πόδες ϕέρωσιν 2: 968
᾽Ενθ᾽ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ᾽ ἄλκιμος ἐξεϕαάνθη 6: 2784
᾽Ενθάδ᾽ ἔπειτα πείσεται, ὅσσα οἱ αἶσα 6: 2907
᾽Ενθὼν τὰν κυκλάμινον ὄρυσσέ νιν εἰς τὸν ῞Αλεντα 3: p. 250, l. 769
῾Ενὶ γὰρ ξυνέχεσθαι κρεῖττον ἢ δυοῖν κακοῖν 7: 3136
῾Ενὶ καλάποδι πάντας ὑποδέουσιν 7: 3156
῾Ενὸς χανόντος μετέσχηκεν ἕτερος 5: 2395
᾽Εντὸς ἑβδόμης 4: 1971
᾽Εξ ἄμμου σχοινίον πλέκεις 4: 1551
᾽Εξ ἑνὸς πολλὰ ποιεῖσθαι 3: 1049
᾽Εξ ἑνὸς τὰ πάνθ᾽ ὅρα 1: 178
᾽Εξ ᾽Ετεοβουταδῶν ἕλκει τὸ γένος 5: 2285
᾽Εξ ἴσου δίδου πᾶσιν 7: 3180
᾽Εξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ ϕρείατα μακρὰ νάουσιν 6: 2823
᾽Εξ οὐρίου ϕέρεσθαι 3: 1416
᾽Εξ ὠοῦ ἐξῆλθεν 1: 300
᾽Εξαγώνια aliena a re 3: p. 164, l. 762
᾽Εξάντης λεύσω τοὐμὸν κακὸν ἄλλον ἔχοντα 4: 1871
᾽Εξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμϕω 6: 2704
᾽Εξημαξομένος 3: 1222
᾽Εξὸν ϕυγεῖν μὴ ζήτει δίκην 5: 2398
᾽Εξονυχίζειν pro exacte expendere 1: p. 562, l. 15
᾽Εξορχεῖσθαι 8: 3917
῎Εξω βελῶν 1: 293
῎Εξωρος 5: p. 126, l. 515
᾽Εοίκασι τοῦς ἐκ Πύλου ληϕθεῖσι τοῖς Λακωνικοῖς 7: 3108
῾Εορτὴ πολλὰς ἔχουσα 6: 2984
᾽Επ᾽ ἄκραν ἥκομεν γραμμὴν κακῶν 6: 2656
᾽Επ᾽ ἄκρων ὀνύχων 3: 1116
᾽Επ᾽ ἔσχατα γῆς 8: 3967
᾽Επ᾽ ὄνου πονηρᾶς ὀχούμενοι 8: 3608
᾽Επακτὸς ὅρκος 5: 2182
᾽Επαύλια δῶρα 7: 3181
῞Επεσθε μητρί, χοῖροι 8: 3742
῞Επεται πέρκη μελανούρῳ 7: 3420
᾽Επεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξύ 6: 2781
᾽Επεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ᾽ ἐλεητὺς ἀλλοτρίων χαρίσασθαι 6: 2950
᾽Επεὶ οὐχ ἱερήιον οὐδὲ βοείην ἀρνύσθην 6: 2829
᾽Επεὶ σάϕα οἶδα καὶ αὐτὸς ἠμὲν κερτομίας ἠδ᾽ αἴσυλα μυθήσασθαι 6: 2816
᾽Επειοῦ δειλότερος 4: 1748
῎Επειτα πλούτων οὐκ ἔθ᾽ ἥδεται ϕακῶν 4: 1736
῎Επηλυς τὸν ἔνοικον 5: 2400
᾽Επὶ βύρσης ἐκαθέζετο 5: 2399
᾽Επὶ βωμούς 6: 2683
᾽Επὶ δυοῖν ὁρμεῖ 1: 13
᾽Επὶ θύραις τὴν ὑδρίαν 3: 1065
᾽Επὶ καλάμης ἀροῦν 7: 3271
᾽Επὶ κεϕαλὴν ὠθεῖσθαι 5: 2283
᾽Επὶ Λειψυδρίῳ μάχῃ 7: 3184
᾽Επὶ Μανδραβούλου χωρεῖ τὸ πρᾶγμα 1: 158
᾽Επὶ ξυροῦ ἀκμῆς 1: 18
᾽Επὶ πόδα ἀναχωρεῖ 7: 3182
᾽Επὶ ῥιπὸς τὸν Αἰγαῖον διαπλεῦσαι 3: 1056
᾽Επὶ σαυτῷ τὴν σελήνην καθελεῖς 5: 2102
᾽Επὶ σπείρᾳ σχοινίον 5: 2419
᾽Επὶ ταῖς κεϕαλαῖς περιϕέρειν 8: 3598
᾽Επὶ τοῖς ὅπλοις ἀκκίζεται 7: 3183
᾽Επὶ ψυχρὸν ἰπνὸν τοὺς ἄρτους ἐπιβάλλειν 8: 3601
᾽Επιθυμόδειπνος 6: p. 458, l. 644
᾽Επικρινεῖται ἵππος Θεσσαλική 7: 3022
᾽Επιμενίδειον δέρμα 7: 3176
᾽Επιρρεῖ τὸ ἐξαντλούμενον 3: 1233
᾽Επισκυθίζεσθαι 3: 1217
᾽Επίσπαστον κακόν 7: 3105
᾽Επιϕυλλίδες ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ στωμύλματα 7: 3128
῞Επου θεῷ 3: 1038
῾Επταέτης ὢν ὀδόντας οὐκ ἔϕυσεν 3: 1107
῾Επταβόειος 7: 3019
᾽Ερᾷ μὲν ὄμβρου γαῖα 3: 1264
῎Εργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων 5: 2402
᾽Εργίνου πολιαί 5: 2286
῎Εργον ἐπ᾽ ἔργῳ 8: 3954
῎Ερδοι τις, ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην 3: 1182
᾽Ερεβίνθειος Διόνυσος 4: 1547
᾽Ερετριέων ῥῶ 4: 1753
᾽Ερήμη δίκη 1: 480
᾽Ερημία μεγάλη ᾽στιν ἡ μεγάλη πόλις 3: 1354
᾽Ερημοδικία 1: p. 552, l. 759
῎Ερημον ἐμβλέπειν 7: 3185
᾽Εριννὺς ἐκ τραγῳδίας 7: 3195
᾽Εριννύων ἀπορρώξ 7: 3107
῎Ερις δ᾽ ἔριν ἀντιϕυτεύει 4: 1941
῾Ερμαῖον 8: 3604
῾Ερμῆς ἀμύθητος 4: 1910
῾Ερμώνιος χάρις 4: 1550
῎Ερρει τὰ καλά 5: 2459
᾽Ερρέτω ϕίλος σὺν ἐχθρῷ 7: 3336
᾽Ες κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν 3: 1136
᾽Ες Κυνόσαργες 5: 2070
᾽Ες οὐρανὸν πτύεις 5: 2387
᾽Ες πεδίον τὸν ἵππον 2: 782
᾽Ες πόδας ἐκ κεϕαλῆς 1: 137
᾽Ες τὴν ἀμίδα ἐνουρεῖν 1: 468
᾽Ες τὴν γαστέρα ἐνάλλεσθαι 8: 3664
᾽Ες τὸν οὐρανὸν τοξεύεις 1: 392
᾽Ες Τροίην πειρώμενοι ἦλθον ᾽Αχαιοί 3: 1137
᾽Ες Τροϕωνίου μεμάντευται 2: 677
῎Εσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε, οἷα πάρεστι 6: 2934
῎Εσθιε κάρδαμον 2: 754
᾽Εσθίειν τὰ χείλη 6: 2669
᾽Εσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκεν 6: 2793
᾽Εσθλὸς ἐὼν ἄλλου κρείττονος ἀντέτυχεν 6: 2995
᾽Εσθλῷ γὰρ ἀνδρὶ ἐσθλὰ καὶ διδοῖ θεός 5: p. 239, l. 734
᾽Εσθλῷ γὰρ ἀνδρί τ᾽ ἐσθλὰ καὶ διδοῖ θεός 3: p. 344, l. 521
᾽Εσθλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσθλά 8: 3737
᾽Εσκιμαλίχθαι σε χρή 5: 2287
῎Εσπετε νῦν μοι 8: 4033
᾽Εσχάτων ἔσχατα κακὰ διαπέπρακται 5: 2288
῎Εστι Πύλος πρὸ Πύλοιο 4: 1745
᾿Εστίᾳ θύουσιν 2: 843
᾽Εστρατήγησε μετ᾽ ᾽Ερασινάδου 4: 1920
῎Εστω ταμίας, τἄλλα δ᾽ εἰ βούλει κύων 7: 3186
῎Εσχατος Μυσῶν πλεῖν 2: 578
῾Ετερόγναθος εἶ 5: 2290
῾Ετερομόλιος δίκη 4: 1992
῞Ετερόν ἐστιν ... σκῆπτρον, ἕτερον δὲ πλῆκτρον 7: 3056
῎Ετρεχέ τις, μὴ βρεχθείη, καὶ εἰς βόθρον ἀπεπνίγῃ 5: 2289
῎Ετος ϕέρει, οὐχὶ ἄρουρα 1: 44
Εὐγενέστερος Κόδρου 4: 1733
Εὐδαιμονέστερος Καρκίνου Στροβίλων 1: 168
Εὐδαίμων γε Κόρινθος, ἐγὼ δ᾽ εἴην Τενεάτης 3: 1457
Εὐδαίμων ὁ μηδὲν ὀϕείλων 4: 1698
Εὐδίᾳ γὰρ ἐπάγει νέϕος 7: 3330
Εὕδοντι κύρτος αἱρεῖ 1: 482
Εὔει ἄτερ δαλοῖο καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶκεν 7: 3307
Εὐήθει δάκτυλον μὴ δείξῃς, ἵνα μὴ καὶ τὴν παλάμην καταπίῃ 5: 2405
Εὔνους ὁ σϕάκτης 5: 2107
Εὔνους σϕάκτης 8: 4029
Εὐμεταβολώτερος κοθόρνου 1: 94
Εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει 6: 2929
Εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν 4: 1511
Εὔριπος ἄνθρωπος 2: 862
Εὐρυβατεύεσθαι 1: 186
Εὐρύκλης 7: 3039
Εὔρυμνος 7: 3106
Εὐτυχία πολύϕιλος 5: 2404
Εὐχὴ μεγαλόδωρος 4: 1774
Εὔχου τῷ πλησίον ἔχειν, ἐπὶ πλέον δὲ τῇ χύτρᾳ 5: 2406
᾽Εϕ᾽ ὕδωρ κακός 2: 554
᾽Εϕέσια γράμματα 4: 1749
᾽Εϕημέρου ζωή 7: 3187
῎Εϕυγον κακόν, εὗρον ἄμεινον 5: 2002
῎Εχει καὶ ἡ μυῖα σπλῆνα 5: 2407
῎Εχειν λήκυθον πρὸς ταῖς γνάθοις 8: 3762
᾽Εχεμυθία 1: p. 502, l. 676
᾽Εχθρὸς γὰρ μοι κεῖνος ὁμοῦ ᾽Αΐδαο πύλῃσι 6: 2931
᾽Εχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα 1: 235
᾽Εχιναλώπηξ 4: p. 25, l. 142
᾽Εχῖνος τὸν τόκον ἀναβάλλει 3: 1382
᾽Εχίνου τραχύτερος 3: 1381


Ζάθεος 1: p. 568, l. 147
Ζαλεύκου νόμος 4: 1963
Ζευγνύειν τὰς ἀλώπεκας 1: 250
Ζεὺς ἄγονος 2: 874
Ζεὺς ἀετὸν εἵλετο 7: 3189
Ζεὺς αὐτὸς νέμει ὄλβον ᾽Ολύμπιος ἀνθρώποισι, ἐσθλοῖς ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ 6: 2899
Ζῇ, καῖε πῦρ 4: 1783
Ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεϕυκόσι 8: 4134
Ζήνωνος ἐγκρατέστερος 2: 983
Ζητῶν γὰρ ὄψον θοἰμάτιον ἀπώλεσα 3: 1455
Ζοϕοροδόρπιδες et similia 6: 2663
Ζωὴ καὶ ψυχή 3: 1289
Ζωὴ πίθου 2: 761
Ζῶμεν γὰρ οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾽ ὡς δυνάμεθα 2: 743
Ζωὸς γενήσῃ κρομμύου μόνον λαβών 5: 2496
Ζωπύρου τάλαντα 4: 1964
Ζωροποτεῖν 3: p. 230, l. 331


῾Η ᾽Αθηνᾶς ψῆϕος 5: 2353
῾Η αἲξ καθ᾽ ἑαυτῆς τὰ κέρατα 1: 66
῾Η ἅμαξα τὸν βοῦν ἐλαύνει 2: 628
῍Η ἀπιέναι ἢ ἀποδύνεσθαι 8: 3686
῾Η ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσις 3: 1235
῾Η Βοιωτία ὗς 2: 906
῍Η βοὸς ἢ ὄϊος κατὰ πίονα μηρί᾽ ἔκηα, τῶν νῦν μοι μνῆσαι 6: 2879
῾Η γῆ ἵπταται 1: 225
῾Η γλῶσσ᾽ ὄμωσεν 3: 1441
῾Η γλῶττα τῷ κήρυκι 6: p. 447, l. 363
῾Η γλῶττα χωρὶς τέμνεται 6: 2642
῾Η δὲ μάλ᾽ ἡνιόχευεν, ὅπως ἅμ᾽ ἑποίατο πεζοὶ ἀμϕίπολοί τ᾽ ᾽Οδυσεύς τε 6: 2903
῾Η δὲ χεὶρ τὴν χείρα κνίζει 1: 33
῍Η δεῖ χελώνης κρέα ϕαγεῖν ἢ μὴ ϕαγεῖν 2: 960
῾Η δικαιοσύνη μικρόν ἐστιν 3: 1067
῾Η κάμηλος ἐπιθυμήσασα κεράτων καὶ τὰ ὦτα προσαπώλεσεν 5: 2408
῾Η καταστροϕὴ τοῦ δράματος 1: 136
῞Η κεν ἅπαντας ἢ σῦς ἠὲ λύκους ποιήσεται ἠὲ λέοντας 6: 2926
῾Η κέρκος τῇ ἀλώπεκι μαρτυρεῖ 2: 835
῍Η κρίνον ἡ κολοκύντην 4: 164
῾Η κύων ἐν τῇ ϕάτνῃ 2: 913
῾Η κύων σπεύδουσα τυϕλὰ τίκτει 3: 1135
῍Η μένοντα ἀποθανεῖν ἢ νικᾶν 5: 2410
῏Η μοῦνοι ϕιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων ᾽Ατρεΐδαι; 8: 3534
῾Η οἴκοθεν κρίσις 3: p. 222, l. 149
῾Η παναγαία ῎Αρτεμις 4: 1847
῍Η πέντε πίνειν, ἢ τρία, ἢ μὴ τέτταρα 3: 1201
῍Η Πλάτων ϕιλωνίζει ἢ Φίλων πλατωνίζει 4: 1671
῾Η πορϕύρα παρὰ τὴν πορϕύραν διακριτέα 3: 1074
῾Η Συλοσῶντος χλαμύς 2: 984
῾Η σϕαῖρα κατὰ πρανούς 1: 428
῞Η τ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει 6: 2723
῍Η τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς 5: p. 301, l. 319
῏Η τίς που καὶ ἑταῖρος ἀνὴρ κεχαρισμένα εἰδώς 6: 2917
῎Η τίς σϕιν τόδ᾽ ἔειπε θεῶν, ἢ εἴσιδον αὐτοί 6: 2942
῏Η τοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι γίγνοντ᾽, οὐδέ τε πάντα τελείεται ἀνθρώποισι 6: 2960
῍Η τρὶς ἕξ, ἢ τρεῖς κύβοι 3: 1266
῾Η τῶν ᾽Αθηναίων δυσβουλία 2: 744
῾Η Φάνου θύρα 4: 1670
῾Η ϕιλία τῶν βεβαίων, ὥσπερ ἡ εὐδαιμονία τῶν αὐτάρκων 3: 1276
῍Η ϕρονεῖν ἔλασσον ἢ δύνασθαι δεῖ μεῖζον 7: 3190
῾Η χάραξ τὴν ἄμπελον ἐξηπάτησεν 3: 1125
῾Η χάρις χάριν ϕέρει 1: 34
῍Η χρὴ τραγῳδεῖν πάντας ἢ μελαγχολᾶν 5: 2154
῾Η ψελλὴ οὐ πιττεύει 2: 551
῎Ηδη γὰρ μάλα πόλλ᾽ ἔπαθον καὶ πολλά μόγησα 6: 2891
᾽Ηλέκτρου διαϕεγγέστερος 7: 3371
᾽Ηλιθιώτερος Κοροίβου 4: 1864
᾽Ηλιθιώτερος Πραξίλλης ᾽Αδώνιδος 4: 1811
῞Ηλιξ ἧλικα τέρπει 1: 120
῞Ηλῳ τὸν ἧλον ἐκκρούειν 1: 104
῾Ημεῖς δέκα ᾿Ρόδιοι δέκα νῆες 4: 1653
᾽Ημὲν κλέος ἠδὲ καὶ ἦσθα 4: 1870
῏Ημεν Τρῶες 2: 850
῾Ημένη πελειάς 5: 2478
῾Ημερόκοιτος 7: 3304
῍Ην ἐθέλῃσιν̇ ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξω 6: 2747
῝Ην ἔλαχες, Σπάρταν κόσμει 3: 1401
῍Ην μὴ ᾽πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου, ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην 6: 2643
῍Ην μὴ ϕοίνικος ἔτη βιώσῃ 3: 1057
῝Ην οὐδὲν τῷ ᾿Ερμῇ πιστεύσαι τις λέγοντι 8: 3603
῾Ηράκλεια λουτρά 3: 1265
῾Ηράκλειαι στῆλαι 5: 2424
῾Ηράκλειοι πόνοι 5: 2001
῾Ηράκλειοι στρωμναί 8: 3621
῾Ηράκλειον ἅμμα 2: 848
῾Ηράκλειος νόσος 3: 1327
῾Ηράκλειος ψώρα 3: 1326
῾Ηρακλῆς καὶ πίθηκος 5: 2409
῾Ηρακλῆς ξενίζεται 7: 3029
῎Ηρατο ὀπτῶ ἀλεύρω 3: 1091
῾Ησιόδειον γῆρας 4: 1661
῾Ησύχῳ ποδί 3: 1004
῞Ησω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει 6: 2796
῎Ητοι τέθνηκεν ἢ διδάσκει γράμματα 2: 959
῾Ηττήθης τινὸς ἀλεκτρυόνος 7: 3178
῾Ηϕαίστειος δεσμός 4: 1772


Θάλασσα κλύζει πάντα τἀνθρώπων κακά 5: 2309
Θάλασσαν ἀντλεῖς 6: 2699
Θαλάττῃ ἐκ χαράδρας ὕδωρ 5: 2168
Θαλάττιος δ᾽ ὢν μήποτε χερσαίος γενοῦ 5: 2411
Θανάσιμον μελίκρατον 2: 758
Θάνατον παρδάλεως ὑποκρίνεται 3: 1366
Θανὼν καθ᾽ ὕπνους ϕροντίδων ἔσῃ δίχα 7: 3018
Θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων 6: 2905
Θάρσει, μαῖ᾽, ἐπεὶ οὔ τι ἄνευ θεοῦ ἤδε γε βουλή 6: 2856
Θάσιον ἐνέχεις 5: 2117
Θᾶσσον ὁ κάνθαρος ἂν μεταπεισθείη 8: 3794
Θάσσονες ἱρήκων 6: 2788
Θάσσος ἀγαθῶν 1: 234
Θᾶττον ἂν πέντε ἐλέϕαντας ὑπὸ μάλης κρύψειας 3: 1456
Θᾶττον ἄν τις ἐν πλοίῳ πεσὼν διαμάρτοι ξύλου 3: 1216
Θᾶττον ἢ Βούτης 4: 1592
Θᾶττον ὁ τόκος ᾿Ηρακλείτω περινέω τρέχει 4: 1591
Θᾶττον ποιήσει μέλι κάνθαρος ἢ γάλα κώνωψ 8: 3717
Θεαγένους ᾿Εκάτειον 5: 2254
Θεαγένους χρήματα τά τ᾽ Αἰσχίνου 4: 1806
Θεῖον ἐξαίρω λόγον 7: 3435
Θεῖος ἀνήρ 1: p. 568, l. 145
Θέλγε δὲ θυμὸν μειλιχίοις ἐπέεσσι, νόος δὲ οἱ ἄλλα μενοίνα 6: 2953
Θεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαράς 6: 2749
Θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται 8: 3511
Θεοὶ δέ τε ϕέρτεροι ἀνδρῶν 6: 2822
Θεοὶ τἀγαθὰ τοῖς πόνοις πωλοῦνται 3: p. 170, l. 884
Θεομαχεῖν 3: 1444
Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς ἐπιϕανείς 1: 68
Θεὸς ἡ ᾽Αναίδεια 5: 2063
Θεὸς νύ τίς ἐστι κοτήεις 6: 2726
Θεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς 7: 3191
Θεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σθένει 8: 4095
Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις 3: p. 440, l. 874
Θερσίτειον βλέμμα 7: 3280
Θεσσαλικὴ γυνή 1: 212
Θεσσαλῶν σόϕισμα 1: 210
Θετταλικαὶ πτέρυγες 1: 211
Θεῶν ἀγορά 7: 3497
Θεῶν τροϕή 2: 788
Θεῶν χείρες 1: 206
Θηρικλείου ϕίλος 5: 2253
Θησαυρὸς κακῶν 1: 230
Θούριον λῆμα 8: 3561
Θρᾳκεία παρεύρεσις 2: 928
Θρᾷκες ὅρκια οὐκ ἐπίστανται 4: 1589
Θρασυβούλῳ Διονύσιόν ϕατ᾽ εἶναι ὅμοιον 4: 1793
Θρασὺς προ ἔργου ἐκ πολλοῦ κακός 5: 2312
Θράττειν 8: 3752
Θρέψαι καὶ λυκιδεῖς 3: 1086
Θρὶξ ἀνὰ μέσσον 8: 3971
Θρὶξ ὕστριχος 7: 3192
Θύλακοι 4: p. 200, l. 106
Θυμβροϕάγοι 7: 3413; 3: p. 438, l. 829
Θυμὸς ἑπταβόειος 7: 3019
Θυννίζειν 4: 1590
Θύννου δίκην 5: 2412
Θύραζε Κᾶρες, οὐκέτ᾽ ᾽Ανθιστήρια 1: 165
Θύρας ἐπίθεσθε, βέβηλοι 5: 2418; p. 220, l. 336
Θωπεύειν 7: p. 62, l. 397


᾽Ιαλεμίζειν 4: p. 330, l. 62
᾽Ιαλέμου ψυχρότερος 4: 1986
᾽Ιαμβίζειν 8: 3585
῎Ιανος ἄλλος 7: 3193
᾽Ιαπέτου ἀρχαιότερος 8: 4151
᾽Ιβύκειος ἵππος 8: 3659
῎Ιδε πῦρ ἀϕύα 3: p. 137, l. 227
῾Ιερὰν ἄγκυραν χαλάζειν 1: 24
῾Ιερὸν ἡ συμβουλή 3: 1047
῾Ιερὸς ἰχθύς 8: 3564
῾Ιερὸς λόχος 8: 3551
῎Ιη παιάν 3: 1328
᾽Ιητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 6: 2753
῎Ιθορος 7: 3016
῎Ικελος Bακήλῳ καὶ Bάκηλος εἶ 2: 511
᾽Ιλιὰς κακῶν 1: 226
῾Ιματίῳ τὸ πῦρ περιστέλλεις 7: 3194
῞Ινα δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς 1: 164
῞Ινα μὴ βασκαίνῃς με 7: 3319
῞Ινα μὴ ϕάγῃ σκόροδα μηδὲ κυάμους 7: 3017
᾽Ινοῦς ἄχη 4: 1978
῾Ιππάρχου τειχίον 7: 3087
῾Ιππάρχων πίναξ 4: 1991
῾Ιππόλυτον μιμήσομαι 6: 2565
῾Ιππομανεῖν 5: 2094
῞Ιππος με ϕέρει, βασιλεύς με τρέϕει 2: 620
῞Ιππου γῆρας 3: 1032
῞Ιππους δ᾽ εἰς ᾽Ιθάκην οὐκ ἄξομαι 6: 2878
῞Ιππῳ γηράσκοντι τὰ μείονα κείκελα ἐπίβαλλε 4: 1752
῾Ιππωσύνην δεδαὼς μὴ ᾄδῃ 8: 3834
῎Ισα πόλεμον οὐ ποιεῖ 7: 3196
῎Ισαι ψῆϕοι 6: 2576
᾽Ισθμιάζειν 4: 1959
῎Ισκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα 6: 2964
᾽Ισόθεος 1: p. 568, l. 147
῎Ισον ἴσῳ 8: 3567
῎Ισον ἴσῳ ἐπιϕέρειν 1: 35
῏Ισὸν τοι κακόν ἐσθ᾽, ὅς τ᾽ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι ξεῖνον ἐποτρύνῃ καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύκῃ 6: 2935
῍Ισσα 6: 2560
῍Ισχε γὰρ αἰδὼς καὶ δέος 6: 2810
῎Ιυγγι ἕλκομαι ἦτορ 8: 3510
᾽Ιχθὺν νήχεσθαι διδάσκεις 6: 2519
᾽Ιχθὺς δεῖται ἁλός 8: 3763
᾽Ιχθὺς ἐκ τῆς κεϕαλῆς ὄζειν ἄρχεται 7: 3197
᾽Ιχθύων μὴ γεύεσθαι 1: 2.xxxvi
῎Ιωμεν εἰς ᾽Αθήνας 8: 3527


Κάβασος 4: p. 196, l. 20
Κὰδ δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι ϕίλοισι μᾶλλον ἐϕορμᾶται πολεμίζειν 6: 2761
Κάδμειος νίκη 4: 1734
Καθ᾽ ὕδατος γράϕεις ἢ εἰς ὕδωρ γράϕεις 1: 356
Κάθαμμα λύειν 1: 6
Καθάπερ ἐν κατόπτρῳ 3: 1250
Καθημερόβιοι 2: p. 288, l. 105
Καθῆσθαι προσκυνήσοντας 1: 2.xxxiv
Καθώσπερ αἱ τίτθαι γε σιτίζεις κακῶς 5: 2430
Καὶ βαίτυλον ἂν καταπίνοις 7: 3198
Καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκϕυγε χειρός 6: 2755
Καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν ὅθεν σοί 6: 2718
Καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις πᾶσα κύων ἄρτως μαντεύεται 6: 2986
Καὶ δ᾽ ἄλλῳ νεμεσᾶτον, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι 6: 2833
Καὶ δ᾽ αὖθ᾽ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν ῎Αρηα 6: 2821
Καὶ δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅτε κράτος ἐστὶ μέγιστον 6: 2766
Καὶ δρῦς Μαινὰς ἐγένετο 7: 3200
Καὶ Ζηνώνειόν γε ϕακῆν ἕψειν 8: 3627
Καὶ κόρχορος ἐν λαχάνοις 2: 621
Καί μ᾽ ἠπιτηρεῖν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν 4: 1790
Καὶ μάλα τειρόμενοί περ, ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει 6: 2769
Καὶ ὁ τῆς πατρίδος αὐτῷ καπνὸς λαμπρότερος ὀϕθήσεται τοῦ παρ᾽ ἄλλοις πυρός 1: 116
Καὶ οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν 6: 2795
Καὶ οὔ ποτε πάγκακον ἦμαρ 8: 3988
Καὶ παιδὶ δῆλον 3: 1042
Καὶ πίθος πληγεὶς ὑπ᾽ ὀργῆς ἀντελάκτισεν πίθῳ 6: 2629
Καὶ πόκα τῆνος ἔλαιον ἐν ὀϕθαλμοῖσιν ὀπώπει; 7: 3313
Καὶ πολιοί περ ἐόντες ἀναγκαῖοι πολεμισταί 6: 2974
Καὶ σύ, ϕίλος, μὴ δηθὰ δόμων ἄπο τῆλ᾽ ἀλάλησο 6: 2844
Καὶ σϕάκελοι ποιοῦσιν ἀτέλειαν 1: 187
Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις 8: 3539
Καὶ ταῦτα πράττων ϕάσκ᾽ ἀνὴρ οὐδὲν ποιῶν 6: 2566
Καὶ τελώνην καὶ ϕάραγγα καὶ Χάρυβδιν ἁρπαγῆς 6: 2641
Καὶ τὸν τόκον καὶ τὸ κεϕάλαιον ἐκτίνειν 8: 3666
Καὶ τότ᾽ ἔπειθ᾽ ὑμῖν μελέτω κάρτος τε βίη τε 6: 2868
Καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα 6: 2828
Καὶ τοῦ πνεύματος ἁμαρτὼν ἐπὶ τὰς κώπας χώρει 7: 3479
Καὶ τῶν ϕυτῶν τὰ σπέρματα καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ βίοι ταῖς χώραις συνεξομοιοῦνται 7: 3225
Καὶ ϕεύγει ϕιλέοντα, καὶ οὐ ϕιλέοντα διώκει 3: p. 424, l. 575
Καιρὸς deus 2: p. 196, l. 496
Καιροῦ τυχὼν γὰρ πτωχὸς ἰσχύει μέγα 3: 1191
Κάκ᾽ ἐϕ᾽ αὐτὸν ἕλκων ὥστε καικίας νέϕος 1: 462
Κακὰ μὲν θρῖπες, κακὰ δὲ ἶπες 4: 1935
Κακὴ πρόδοσις 4: 1934
Κάκιον Βάβυς αὐλεῖ 4: 1634
Κακοὶ πίνουσι πονηρίας τὴν ὀμίχλην 4: 1936
Κακὸν ἄγγος οὐ κλᾶται 7: 3199
Κακόν γε δῶρον ἴσον ἐστὶ ζημίᾳ 7: 3204
Κακὸν τὸ καλόν, ἤν τι μὴ καιροῦ τύχῃ 7: 3202
Κακὸς κακῷ γὰρ συντέτηκεν ἡδονῇ 3: 1275
Κακοῦ κόρακος κακὸν ὠόν 2: 825
Κακῶν θάλασσα 1: 228
Κακῶν πανήγυρις 4: 1927
Καλὰ δὴ πάντα λέγεις 8: 3797
Καλεῖν, ὅς τις σέθεν ἐγγύθι ναίει 3: p. 302, l. 905
Καλλίας πτερορρυεῖ 8: 3674
Καλλικυρίων πλείους 5: 2132
Καλλιππίδης 2: 543
Καλλίπυγοι 8: 3615
Καλλιϕάνης 7: 3031
Καλόν γ᾽ ἀποθανεῖν πρὶν θανάτου δρᾶν ἄξιον 8: 3811
Καλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας 6: p. 468, l. 875
Καλούμενός τε κἄκλητος θεὸς παρέσται 3: 1232
Καλῶς ἔστω 6: 2600
Καμαρινῶς λέγειν 7: 3498
Κάμηλος καὶ ψωριῶσα πολλῶν ὄνων ἀνατίθεται ϕορτία 2: 858
Κάμπιος δρόμος 4: 1654
Κἂν αἲξ δάκῃ ἄνδρα πονηρόν 2: 797
Κἂν ἀπὸ νεκροῦ ϕέρει 3: 1069
Κἀν θεῶν ἀγορᾷ 7: 3030
Κἂν μῦς δάκοι ἄνδρα πονηρόν 2: 796
Κάνθαρος ἀετὸν μαίεται 6: 2601
Κανθάρου μελάντερος 5: 2139
Κανθάρου σκιαί 5: 2145
Κανθάρου σοϕώτερος 5: 2142
Κανών 3: 1060
Καπνόν γε ϕεύγων εἰς τὸ πῦρ περιέπεσον 1: 405
Καπνός 8: 3783
Καπνὸς pro vano pollicitatore 5: p. 216, l. 225
Καπνοῦ σκιά 3: 1302
Καπνώδεις εἰκόνες 8: 3879
Καρβάζειν 2: p. 302, l. 370
Καρδαμίζειν 2: p. 280, l. 963
Καρδαμογλύϕος 3: p. 31, l. 578
Καρηβαροῦντες 7: p. 132, l. 712
Καρικὴ Μοῦσα 2: 779
Καρικὸν θῦμα 5: 2131
Καρικὸς οἶνος 8: 3541
Καρικὸς τάϕος 7: 3203
Καρικὸς τράγος 6: 2597
Καρκίνον ὀρθὰ βαδίζειν διδάσκεις 6: 2698
Καρκίνος λαγωὸν αἱρεῖ 3: 1378
Καρκίνου ποιήματα 5: 2130
Καρκίνους δασύποδι συγκρίνεις 2: 785
Κασσιώτικον ἅμμα 3: 1434
Κατ᾽ αἶγας ἀγρίας 5: 2178
Κατὰ μήλην 5: 2486
Κατὰ μυὸς ὄλεθρον 5: 2096
Κατὰ ναῦν 7: 3067
Κατὰ πετρῶν 5: p. 230, l. 541
Κατὰ πετρῶν σπείρεις 1: 354
Κατὰ πῆχυν ἐπεδίδου 7: 3068
Κατὰ ποδὸς βάσιν 3: 1002
Κατὰ ῥοῦν προχωρεῖν 3: 1415
Κατὰ χειρῶν ὕδωρ 7: p. 210, l. 651
Καταπιεῖν 4: p. 336, l. 183
Κατόπιν τῆς ἑορτῆς ἥκεις 2: 852
Καύνιος ἔρως 5: 2144
Κέγχρον τρυπᾶν 8: 3638
Κεῖτ᾽ ἄρ᾽ ἄσιτος, ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος 6: 2880
Κεκύλισται ὁ πίθος 7: 3206
Κελεύειν μὲν πλέον ἔχειν, ἐπαινεῖν δὲ τὸ ἴσον 6: p. 432. l. 9
Κέλμις ἐν σιδήρῳ 5: 2135
Κεναῖσιν ἐλπίσι θερμαίνεται 7: 3205
Κενοὶ κενὰ βουλεύονται 5: 2429
Κενταυρικῶς 5: 2126
Κέντει τὸν πῶλον περὶ τὴν νύσσαν 7: 3386
Κεντρότερος λεβηρίδος 5: 2183
Κενῷ ἐγκατοικεῖν δόμῳ 8: 3595
Κέπϕος λάρος 3: 1133
Κέπϕος ὠδίνει 2: 813; 3: 1134
Κεραμεικὴ μάστιξ 8: 3586
Κεράμειος πλοῦτος 2: 956
Κεράμιος ἄνθρωπος 4: 1990
Κερασβόλος 7: 3291
Κέρδος αἰσχύνης ἄμεινον 6: 2614
Κερκυραία μάστιξ 3: 1132
Κέρκῳ σαίνειν 7: 3032
Κερκωπίζειν 4: 1637
Κέσκον οἰκεῖς 4: 1585
Κεστρεὺς νηστεύει 1: 223
Κἤμ᾽ ἔϕαθ᾽ ἁ μάτηρ Πολυδεύκεος ἦμεν ἀμείνω 7: 3314
Κἠξ ὀρέων τοι σκῶπες ἀηδόσι γαρύσαιντο 7: 3312
Κηπαίᾳ 8: 3552
Κηπωρὸν μισῶ τὸν ἐκ ῥιζῶν ἐκτέμνοντα τὰ λάχανα 6: p. 432, l. 989
Κηρὸν τοῖς ὠσὶν ἐπαλείϕεις 7: 3207
Κηροῦ εὐπλαστότερος 5: 2133
Κίβδηλος, id est adulterinus 5: 2305; p. 100, l. 128
Κιγκλίζειν 4: p. 82, l. 506
Κίγκλοι 3: 1178
Κιλίκιοι στρατηγοί 5: 2127
Κιλίκιος ὄλεθρος 5: 2125
Κίλιξ οὐ ῥᾳδίως ἀληθεύει 5: 2026
Κιλλακτήρ 6: p. 474, l. 33
Κίμβικον 3: p. 30, l. 569
Κίνδυνος ἡ ἐν πρώρᾳ σελίς 4: 1627
Κινεῖν ἢ θιγεῖν τὸ ἕλκος 2: 579
Κινεῖν τὴν Καμαρίνην 1: 64
Κινύρου πλοῦτος 5: 2075
Κινῶ τὸν ἀϕ᾽ ἱερᾶς 1: 25
Κίσσαμις Κῷος 5: 2129
Κιττοϕόρος 7: 3281
Κιχλίζειν 5: 2124
Κιχλισμός 5: p. 118, l. 337
Κιχάνει τοι βραδὺς ὠκύν 2: 667
Κίχλα χέζει αὑτῇ κακόν 1: 55
Κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλεν 4: 1524
Κλεισθένην ὁρῶ 5: 2122
Κλεισθένους ἀκρατέστερος 5: p. 118, l. 324
Κλειτοριάζειν 5: 2118
Κλεόκριτος 5: 2123
Κληματὶς Αἰγυπτία 1: 22
Κλιμακίδες 7: 3335
Κόγχης ἄξιος 5: 2112
Κοδάλου χοῖνιξ 5: 2111
Κοινὸν ναυάγιον τοῖς πᾶσι παραμύθιον 7: 3209
Κοινὸς ὁ ᾿Ερμῆς 3: 1085
Κόκκυ, ψωλοί, πεδίονδε 8: 3781
Κολοιὸς ἐν ταῖς Μούσαις 2: 622
Κολοκύνταις λημᾶν 3: 1076
Κολοκύντης ὑγιέστερος 5: 2077
Κολοσσαῖος τὸ μέγεθος 5: 2105
Κολοϕωνεία ὕβρις 3: 1013
Κολοϕώνειον ὑπόδημα 8: 3731
Κολοϕώνια ψῆϕος 6: 2982
Κόμπος Μάξιμος 1: 174
Κόννου ψῆϕος 3: 1121
Κόνος ἀρτοξύη 7: 3065
Κοντῷ πλεῖν 5: 2113
Κόρακες ἀηδόνων αἰδεσιμώτεροι 7: 3208
Κόραξ τὸν ὄϕιν 7: 3079
Κόραξ ὑδρεύει 5: 2103
Κορδύλης οὐκ ἄξιος 7: 3066
Κορινθιάζεσθαι 7: 3268
Κορινθίοις δ᾽ οὐ μέμϕεται τὸ ῎Ιλιον 7: 3044
Κόρινθος ὀϕρύεταί τε καὶ κοιλαίνεται 3: 1342
Κορυβαντιᾶν 6: 2639
Κορυβαντιεῖς 2: p. 460, l. 913
Κορυθέως εἰδεχθέστερος 5: 2108
Κορυϕὴ τοῦ λόγου 3: p. 254, l. 850
Κορώνη τὸν σκορπίον 1: 58
Κοσκίνῳ μαντεύεσθαι 2: 908
Κοσκίνῳ ὕδωρ ἀντλεῖ ἢ ἐπιϕέρει 1: 360
Κουρήτων στόμα 5: 2080
Κουϕότατον πρᾶγμα λόγος 5: 2018
Κουϕότατου πράγματος βαρυτάτην τιμωρίαν ἐξέτισε 5: p. 51, l. 746
Κοχλίου βίος 7: 3357
Κράδης ῥαγείσης 7: 3041
Κραδοϕάγος 8: 3583
Κρατὴρ κακῶν 7: 3033
Κρατὴρ ϕιλοτήσιος 8: 3670
Κρεῖσσον δὲ τὸ δοκεῖν, κἂν ἀληθείας ἀπῇ 3: p. 86, l. 776
Κρὴς πρὸς Αἰγινήτην 1: 127
Κριὸς ἀσελγόκερως 6: 2592
Κριὸς τροϕεῖα ἀπέτισεν 3: 1492
Κριοῦ διακονία 8: 3587
Κροβύλου ζεῦγος 4: 1651
Κροκοδείλου δάκρυα 3: 1360
Κρόμμυα ἐσθίειν 5: 2138
Κρονικαὶ λῆμαι 3: 1075
Κρονίων ὄζει 3: p. 96, l. 989
Κρονόληροι 3: p. 75, l. 543
Κρόνου πυγή 5: 2258
Κροτωνιατῶν ὁ ἔσχατος πρῶτος τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων 3: 1344
Κρότωνος ὑγιέστερον 3: 1343
Κρουνοχυτρολήραιον 8: 3536
Κρώζειν 2: 616
Κυαθίζειν 8: 3563
Κυαμοτρώξ 8: 3537
Κυάμων ἀπέχεσθαι 1: 2.viii
Κύδου δίκην ὀϕείλει 5: 2114
Κυζικηνοὶ στατῆρες 5: 2073
Κυθνώδεις συμϕοραί 5: 2071
Κυθωνύμου αἶσχος 5: 2072
Κυκλοβόρου ϕωνή 5: 2116
Κύκλῳ περιέλκεσθαι 8: 3652
Κυκλώπειος βίος 2: 969
Κυκλωπικῶς 8: 3740
Κύκλωπος δωρεά 1: 305
Κύκνειον ᾆσμα 1: 155
Κυλίκων ἐρέται 8: 3641
Κυλλοῦ Πήρα 8: 3538
Κῦμα κωϕόν 8: 3540
Κύματα μετρεῖς 1: 345
Κυμινοπρίστης 3: 1005
Κύνα δέρειν δεδαρμένην 3: 1254
Κυναλώπηξ 5: p. 337, l. 232
Κυνὶ δίδως ἄχυρα, ὄνῳ δὲ ὀστέα 5: 2414
Κυνὸς δίκην 2: 647
Κυνώπης 2: p. 362, l. 787
Κυπαρίττου καρπός 7: 3210
Κύπριος βοῦς 2: 995
Κύρβεις κακῶν 3: 1491
Κυρνία ἄτη 5: p. 81, l. 515; 6: 2692
Κυρνία γῆ 5: 2074
Κύων εἰς τὸν λίθον ἀγανακτοῦσα 7: 3122
Κύων ἐπὶ δεσμά 4: 1667
Κύων ἐπὶ σῖτον 8: 3592
Κύων ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα 5: 2413
Κύων ζῶν ἀπὸ μαγδαλιᾶς 7: 3023
Κύων παρ᾽ ἐντέροις 3: 1324
Κύων τῷ πτωχῷ βοηθῶν 7: 3188
Κωθωνίζειν 8: 3569
Κώνωπα ἐλέϕαντι παραβάλλειν 5: 2027
Κώνωπος ἐλέϕας ᾽Ινδὸς οὐκ ἀλεγίζει 2: 966
Κωρυκαῖος ἠκροάζετο 1: 144
Κωϕαὶ μαρτυρίαι 5: 2475
Κωϕὸν πρόσωπον 2: 978
Κωϕότερος κίχλης 4: 1809
Κωϕότερος Τορωναίου λιμένος 4: 1808
Κωϕῷ ᾄδεις 1: 387


Λάβε μηδὲν καὶ κράτει καλῶς 8: 3624
Λαβὴν ζητεῖν 1: 304
Λάβραξ Μιλήσιος 4: 1955
Λαβύρινθος 4: 1951
Λαγῷ πεινῶντι καὶ πλακοῦντες εἰς σῦκα 6: 2554
Λαγωοῦ βίον ζῆν 7: 3278
Λαγὼς καθεύδων 2: 957
Λαγὼς περὶ τῶν κρεῶν 3: 1080
Λαδίῳ εἰς θᾶκον μὴ ὀμόργνυσθαι 1: 2.xxiv
Λάθε βιώσας 4: 1950
Λάκκον ὤρυξε καὶ ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο 1: 52
Λακκόπλουτοι 8: 3516
Λακονικὰς σελήνας 3: 1425
Λακωνισμός 3: 1092; 4: 1949
Λάμπων ὄμνυσι τὴν χῆνα 7: 3034
Λαρινὸν ἔπος 8: 3780
Λαρυγγίζειν 8: 3896
Λάρος ἐν ἕλεσι 6: 2559
Λάρος κεχηνώς 4: 1948
Λεῖπέ τι καὶ Μήδοις 1: 205
Λέοντα ξυρεῖν 3: 1411
Λέοντας ἰδεῖν δυσμενῶν δηλοῖ μάχας 6: 2558
Λεοντῆ ἐπὶ κροκωτῷ 5: 2498
Λεπίζω 7: p. 146, l. 123
Λεπτὰ ξαίνεις 6: 2661
Λεπτῇ δὲ παχὺν πόδα χειρὶ πιέζοις 7: 3285
Λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽, ἐϕ᾽ ἧς ὀχοῦμεθα 6: 2645
Λεπτὴν πλέκεις 4: 1803
Λεπτολογεῖν 6: p. 456, l. 590
Λεπτομερώς 6: p. 456, l. 601
Λεπτότερον Λεωτρεϕίδου καὶ Θαυμάντιδος 8: 3623
Λέριοι κακοί 3: 1348
Λέρνη κακῶν 1: 227
Λεσβιάζειν 6: 2670
Λεσβίων ἄξια 4: 1943
Λέσχαι 2: p. 98, l. 625
Λευκῇ στάθμῃ 1: 488
Λευκὴν μάζαν ϕυρῶ σοι 5: 2176
Λευκὴν ψῆϕον προσθεῖναι 1: 453
Λευκηπατίας 7: 3085
Λευκόπυγοι 3: p. 64, l. 295
Λευκὸς λόγος 8: 3700
Λευκὸς ὄρνις 3: 1150
Λευκώλενον λίνον κερδωγαμεῖς 5: 2177
Λέων κρόκῃ δεθεὶς ἄνω καὶ κάτω περισύρομαι 7: 3473
Λεωϕόρου μὴ βαδίζειν 1: 2.xii
Λήθης πεδίον 4: 1855
Λημνίᾳ χειρί 4: 1944
Λήμνιον κακόν 2: 827
Λῆρον ληρεῖς 1: 391
Λῆρος 3: p. 274, l. 305
Λιβυκὸν θηρίον 6: 2608
Λιβυκὸν ὄρνεον 6: 2611
Λίθον ἕψεις 1: 349
Λίθον ἑψῆσαι 5: p. 338, l. 262
Λίθον κυλινδεῖν 3: 1340
Λίθος ᾿Ηράκλεια ἢ λίθος Λυδή 1: 487
Λίθος κυλινδόμενος τὸ ϕῦκος οὐ ποιεῖ 5: 2374
Λίθῳ διαλέγῃ 1: 389
Λιμοδωριεῖς 6: 2649
Λιμὸς Μηλιαῖος 2: 866
Λιμοῦ πεδίον 2: 868
Λιμῷ δ᾽ οἴκτιστον θανέειν 6: 2543
Λίνδιοι τὴν θυσίαν 3: 1419
Λίνον λίνῳ συνάπτεις 2: 759
Λιπαρώτερος ληκυθίου 3: 1426
Λιπαρώτερος λύχνου 3: 1426
Λιπεῖν τὴν τάξιν 4: 1625
Λιτυέρσαν ᾠδὴν ᾄδεις 5: 2375
Λιχνότερα τᾶν πορϕυρᾶν 3: 1284
Λογοδαίδαλος 3: p. 282, l. 463
Λόγος γάρ ἐστι ϕάρμακον λύπης μόνος 5: p. 102, l. 30
Λόγους γὰρ ᾿Ερμόδωρος ἐμπορεύεται 4: 1600
Λοκρικὸς βοῦς 4: 1762
Λοκρῶν σύνθημα 3: 1433
Λούσαις τὸν Πελίαν 4: 1956
Λόχμην πολλὴν ϕορεῖς 6: 2557
Λυδίζειν 4: p. 83, l. 537
Λύδιον ἅρμα 3: 1177
Λυδίῳ νόμῳ 4: 1937
Λυδοὶ πονηροί, δεύτεροι δ᾽ Αἰγύπτιοι 4: 1938
Λυδὸν εἰς πεδίον προκαλεῖς 5: 2376
Λυδὸς ἐν μεσημβρίᾳ 4: 1594
Λυδὸς καπηλεύει 4: 1596
Λυδὸς τὴν θύραν ἔκλεισε 4: 1593
Λυδών καρύκας 4: 1597
Λυκεῖον ποτόν 4: 1598
Λύκος ἀετὸν ϕεύγει 4: 1678
Λύκος ἔχανεν 3: 1258
Λυκὸς περὶ τὸ ϕρέαρ χορεύει 3: 1176
Λύκος πρὸ τῆς βοῆς σπεύδει 4: 1679
Λύκου δεκάς 4: 1599
Λύκου πτερὰ ζητεῖς 1: 381
Λυσικράτης ἕτερος 5: 2378
Λυσιστράτου πλοῦτον πλουτεῖς 5: 2379
Λυχνοβίους 7: 3351
Λύχνον ἐν μεσημβρίᾳ ἅπτεις 3: 1406
Λύχνου ἀρθέντος γυνὴ πᾶσα ἡ αὐτή 5: 2377
Λωτοῦ ἔϕαγες 4: 1662


Μαγαδίζειν 2: p. 252, l. 440; 8: 3558
Μαγνήτων κακά 4: 1917
Μᾶζάν γε μεμαχὼς τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην 4: 1901
Μαθοῦσα κύων σκυτοτραγεῖν 3: p. 338, l. 398
Μακρὰν χαίρειν ϕράσας 3: 1204
Μακρὸν τὸ προοίμιον τῷ ἐπιθυμοῦντι ἀκοῦσαι 8: 3796
Μακρότερα τῆς ᾽Ιλιάδος λαλῶν 7: 3451
Μάλεα δὲ κάμψας ἐπιλάθου τῶν οἴκαδε 3: 1346
Μᾶλλον ὁ Φρύξ 4: 1725
Μᾶλλον προέλοιμι τῷ Τελεγόρᾳ δοῦναι 7: 3410
Μᾶλλον τοῦ ᾿Ηρακλειτείου ἡλίου 8: 3694
Μανία γ᾽ οὐ πᾶσιν ὁμοία 6: 2997
Μανικά 7: 3337
Μάντις γ᾽ ἄριστος, ὅστις εἰκάζει καλῶς 3: 1278
Μάρας 7: 3045
Μαργείτης 3: 1271
Μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην 6: 2732
Μασχάλην αἴρειν 4: 1724
Μάταια τἆλλα παρὰ Κρότωνα τἄστεα 6: 2985
Ματιολοιχός 7: 3212
Ματτυάζειν 7: 3211; 4: p. 72, l. 273
Μέγα πνέειν 3: p. 168, l. 869
Μέγα στόμα τοῦ ἐνιαυτοῦ 4: 1617
Μέγα ϕρονεῖ μᾶλλον ἢ Πηλεὺς ἐπὶ τῇ μαχαίρᾳ 4: 1726
Μέγα ϕρονεῖν 3: p. 168, l. 862
Μεγαρεῖς οὔτε τρίτοι, οὔτε τέταρτοι 3: 1079
Μεγαρέων δάκρυα 3: 1420
Μεγαρικαὶ σϕίγγες 4: 1618
Μεγαρικὴ μηχανή 3: 1260
Μέγας κυληκτὴς ἐν μικρῷ γε πράγματι 5: 2382
Μεδίμν᾽ ἀπομετρῶ 4: 1907
Μεθυσοκότταβοι 8: 3566
Μείζονα βοᾷ δάϕνης χλωρᾶς καιομένης 4: 1622
Μελανίωνος σωϕρονέστερος 4: 1913
Μέλει μοι τῶν τοιούτων οὐδέν, ἧττον τῶν ἐν τοῖς τέλμασι βατράχων 5: 2076
Μελέτη πάντα δύναται 3: 1153
Μελιταῖον κυνίδιον 5: 2271; 7: 3354
Μέλιτος μυελός 4: 1619
Μελλονικιᾶν 8: 3782
Μένε, βοῦς, ποτε βοτάνην 5: 2380
Μένε, γραῦ, ἐμόν σε παῖδα ϕιλήσοντα 5: 2381
Μερὶς οὐ πνίξ 6: 2522
Μεσσηγύς γαίης καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 6: 2767
Μετὰ Λέσβιον ᾠδόν 2: 542
Μετὰ Μουσῶν 6: 2589
Μετὰ τὴν Μαραθῶνα μάχη 7: 3213
Μετὰ τὸν πόλεμον ἡ συμμαχία 6: 2517
Μεταβλητότερος Μήτρας τῆς ᾽Ερισίχθονος 5: 2270
Μεταβολὴ πάντων γλυκύ 2: 664
Μεταξὺ τοῦ ἄκμονος καὶ σϕύρας 1: 16
Μέτρῳ μὲν ὕδωρ πίνοντες, ἀμετρίῃ δὲ μᾶζαν ἔδοντες 3: 1427
Μέχρι προσηγορίας 5: p. 218, l. 275
Μέχρι τῆς κορωνίδος 8: 3520
Μέχρι τοῦ βωμοῦ ϕίλος εἰμί 5: 2110
Μέχρι τῶν ἀμϕωτίδων 3: 1227
Μὴ γεύεσθαι τῶν μελανούρων 1: 2.i
Μὴ εἰκῆ τὴν ῎Αβυδον 2: 693
Μὴ ἐπιστρέϕεσθαι ἐπὶ τοὺς ὅρους ἐλθόντας 1: 2.x
Μὴ ἐσθίειν τὴν καρδίαν 1: 2.vii
Μὴ ζήτει θεὸς γενέσθαι 8: 3767
Μὴ ζυγὸν ὑπερβαίνειν 1: 2.ii
Μὴ θύειν ἄτερ ἀλϕίτων 1: 2.xxxii
Μὴ κακὰ κερδαίνειν̇ κακὰ κέρδεα ἶσα ἄτῃσιν 5: 2252
Μὴ κακούργει τὴν μουσικήν 7: 3214
Μὴ κάρϕος κίνει 5: 2274
Μὴ κατὰ βοὸς εὔχου 4: 1883
Μὴ κίνει γραμμήν 2: 897
Μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον 1: 62
Μὴ λόγους ἀντ᾽ ἀλϕίτων 4: 1516
Μὴ μάχαιραν αἶρε, θῆλυ 3: 1451
Μὴ μεγάλα λέγε 3: 1152
Μὴ μνησικακήσῃς 3: 1094
Μή μοι βαιών̇ κακὸς ἰχθύς 8: 3644
Μή μοι κενεὰν ἀπομάξῃς 7: 3228
Μὴ νοσοῦντί μοι νόσον προσθῇς 1: 107
Μὴ παιδὶ τὴν μάχαιραν 3: 1418
Μὴ παντὶ ἐμβάλλειν δεξιάν 1: 2.iv
Μή ποτε δουλεύσασα γυνὴ δέσποινα γένοιτο 7: 3457
Μὴ πρὸς λέοντα δορκάς 3: 1379
Μὴ πρότερον εἰς βουλὴν παρέλθῃς, πρὶν ἂν κληθείης 1: 190
Μὴ πρῶκας σιτίζεται, ὥσπερ ὁ τέττιξ; 7: 3316
Μὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ 1: 108
Μὴ σοὶ μεῖζον προσκέοιτο τοὐπίσαγμα τῷ θυλάκῳ 7: 3169
Μὴ σπένδειν θεοῖς ἐξ ἀμπέλων ἀτμήτων 1: 2.xxxi
Μὴ τὰ μαλακὰ μώεο, μὴ τὰ σκληρὰ ἔχῃς 4: 1548
Μὴ τέϕραν ϕεύγων εἰς ἀνθρακιὰν πέσῃς 5: 2272
Μή τι ϕόβονδ᾽ ἀγόρευε 6: 2728
Μή τις ἔτι πρόϕρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω σκηπτοῦχος βασιλεύς 6: 2882
Μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι 6: 2847
Μή τίς σοι ϕεύγοντι μεταϕρένω ἐν δόρυ πήξῃ 6: 2703
Μὴ τοὐμὸν ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν ϕῦλος σκόπει 7: 3227
Μὴ τῷ Μελαμπύγῳ περιτύχοις 3: 1043
Μὴ ϕορεῖν στενὸν δακτύλιον 1: 2.v
Μὴ ὑπὲρ τὸν πόδα τὸ ὑπόδημα 3: 1446
Μὴ ὢν Σύρος μὴ σύριζε 5: 2273
Μηδ᾽ ἄκανθα ἀμύξῃ τοὺς ἀγαθούς 6: 2535
Μηδ᾽ ἄν βοῦς ἀπόλοιτ᾽ εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη 7: 3401
Μηδ᾽ ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιρρέκτων ἀνελόντα ἔσθειν 2: 527
Μηδ᾽ εἰ χελώνην ... μετόπισθε διώκοι ᾽Αδράστου ταχὺς ἵππος 7: 3368
Μηδ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἅπαντα βίον κοίλῃσι τίθεσθαι 7: 3306
Μηδ᾽ εὕδοντ᾽ ἐπέγειρε, Σιμωνίδη, ὅντινα ἡμῶν θωρυχθέντ᾽ οἴνῳ μαλθακὸς ὕπνος ἔχει 6: 2583
Μηδ᾽ ᾿Ηρακλῆς πρὸς δύο 1: 439
Μηδὲ γρῦ ϕθέγγεται 2: 703
Μηδὲ δόμον ποιῶν ἀνεπίξεστον καταλείπειν 2: 526
Μηδὲ κακῶν ἑτάρων, μηδ᾽ ἐσθλῶν νικητῆρα 3: p. 276, l. 348
Μηδὲ πολύξεινον μηδ᾽ ἄξεινον καλέεσθαι 6: 2537
Μηδὲ τὴν αὐτὴν ὁδὸν βαδίζειν 3: 1146
Μηδὲ τὸν ἕτερον πόδα 2: 944
Μηδὲ τὸν Πύθιον διαγνῶναι 7: 3478
Μηδὲν ἄγαν 2: 596
Μηδὲν εἶναι σὺν κέρδει κακόν 6: p. 432, l. 19
Μηδέποτε μηδεὶς Μεγαρέων γένοιτο σοϕώτερος 6: 2528
Μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ᾽Οδυσῆι κάρη ὤμοισι ἐπείη 6: 2709
Μηκέτι νυκτὸς ὕει, ᾗ κεν τέκῃ ἀγροτέρα ὗς 7: 3370
Μηκέτι νυκτὸς ὕειν, ᾗ κεν τέκῃ ἀγροτέρα σῦς 3: 1443
Μῆλα ᾿Εσπερίδων δωρῆσαι 7: 3216
Μήλιος ᾿Ηρακλῆς 4: 1601
Μήλοις βάλλειν 3: 1370
Μῆλον ᾿Ηρακλῆς 4: 1930
Μήτε δεδραμένα μήτε εἰρημένα 8: 3753
Μήτε δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμϕοῖν μῦθον ἀκούσῃς 5: 2050
Μήτε Λυδῶν καρύκας μήτε μαστίγων ψόϕους 7: 3397
Μήτε μέλι, μήτε μελίσσας 2: 562
Μήτε νεῖν μήτε γράμματα 1: 313
Μήτε τοι ἄλλο ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔπος τε, ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν 6: 2858
Μήτε τυϕλὸν ὁδηγὸν μήτε ἀνόητον σύμβουλον 5: 2278
Μητρόπολις 5: p. 220, l. 317
Μηχανικώτερος κόκκυκος 7: 3215
Μία λόχμη οὐ τρέϕει δύο ἐριθάκους 3: 1122
Μία μάστιξ πάντας ἐλαύνει 4: 1965
Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ 2: 694
Μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσθενὴς μάχη 3: p. 312, l. 126
Μίδας ὁ ἐν κύβοισιν εὐβουλότατος 4: 1887
Μίδας ὄνου ὦτα 1: 267
Μίδου πλοῦτος καὶ Μίδου πλουσιώτερος 2: 524
Μικρόθεν ἡ ἄκανθα ἀγαθὴ ϕαίνεται 5: 2275
Μικρολογεῖν 4: p. 297, l. 378
Μικρὸν κακὸν μέγ᾽ ἀγαθόν 3: 1465
Μικρὸν τοῦ ὀβολοῦ τίμιον 5: 2454
Μικρὸς ἀεὶ ὁ σὸς πῶλος 4: 1632
Μικρὸς ἡλίκος Μόλων 5: 2457
Μίνθην ἐν πολέμῳ μήτ᾽ ἔσθιε, μήτε ϕύτευε 3: 1095
Μινυνθάδιοι 5: p. 98, l. 918
Μισθὸς δ᾽ ἀνδρὶ ϕίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω 8: 3736
Μῖσος ἄγριον 3: 1078
Μισῶ μνάμονα συμπότην 2: 601
Μισῶ σοϕιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοϕός 2: 520
Μίτος ἔριδος τότ᾽ ἦν 5: 2277
Μνάμων 2: p. 452, l. 796
Μοναὶ Λάκαιναι ἄνδρας τίκτουσι 7: 3217
Μονόγραμμοι 7: 3331
Μόνος ἐπίσταται ϕιλεῖν τοὺς ϕίλους 1: 217
Μόνος θέων ἐκράτει 2: 833
Μονοϕάγοι 8: 3526
Μορμολυκίοις ἐκϕοβεῖς τὸν λέοντα 2: 540
Μόσχος ᾄδων Βοιώτειον 5: 2276
Μουσικὴν ἔρως διδάσκει, κἄν τις ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν 7: 3415
Μουσοπάταγος 8: 3972
Μουσῶν ὄρνιθες 8: 3504, 3987
Μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο, ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι ϕρεσὶν ἄρτια βάζειν 6: 2790
Μυῖαι 8: 3643
Μυιοσόβαι 8: 3625
Μυκόνιος γείτων 6: 2539
Μυκόνιος ϕαλακρός 3: 1007
Μυκονίων δίκην 8: 3724
Μυκτηρίζειν 2: p. 246, l. 306
Μῦλος πάντ᾽ ἀκούων 4: 1652
Μῦν ἀντὶ λέοντος ἀπέδειξε 5: 2020
Μυρρινοῦν 7: 3218
Μῦς ἄρτι πίσσης γευόμενος 3: 1268
Μῦς εἰς τρώγλην οὐ χωρῶν κολοκύντην ἔϕερε 5: 2279
Μῦς λευκός 4: 1608
Μύση κανθαρίς 4: 1905
Μυσικαρϕί 8: 3578
Μύρμηξ ἡ κάμηλος 1: 447
Μυσῶν ἔσχατος 2: 577
Μυσῶν λεία 2: 992
Μύτης 8: 3579
Μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται 3: 1184
Μῶρα γὰρ μῶρος λέγει 1: 98
Μωροκλέπται 4: p. 82, l. 503
Μωρότερος εἶ Μορύχου 4: 1801
Μωρότερος Μελιτίδου 7: 3369


Νάαιρα καὶ Χαρμιόνη 6: 2536
Ναικισσορεύειν 8: 3543
Νάνος ὢν ὕπεικε 7: 3229
Ναῦς παλαιὰ πόντον οὐχὶ πλώσει 4: 1615
Ναύσων Ναυκράτει 4: 1902
Ναύϕρακτον βλέπεις 4: 1898
Νέα χελιδών 2: 559
Νεκρὸν μαστίζεις 1: 365
Νεκρὸν μυρίζεις 5: 2230
Νεκρὸς κεῖται βδέων 5: 2231
Νεκροῦ ζωή 7: p. 73, l. 651
Νεκροὺς ὁρῶν νέκρωσιν ἕξεις πραγμάτων 6: 2540
Νεκρῷ λέγουσα μύθους εἰς οὖς 1: 386
Νεοπτολέμειος τίσις 1: 90
Νεοττοῦ οὐδέν μοι δίδως 7: 3251
Νέους ϕίλους ποιῶν τῶν παλαιῶν μὴ ἐπιλανθάνου 5: 2280
Νέστορα δ᾽ ἐκ χειρῶν ϕύγον ἡνία σιγαλόεντα 6: 2740
Νεϕέλας ξαίνειν 6: 2538
Νήϊα καὶ κωπέας ἀνθ᾽ ὅπλων ἠλλάξαντο 5: 2232
Νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς ᾿ήπερίονος ᾽Ηελίοιο ἤσθιον 6: 2840
Νήπιός εἰς, ὦ ξείν᾽, ἢ τηλόθεν εἰλήλουθας 6: 2933
Νήπιος ὃς πατέρα κτείνας παῖδας καταλείποι 2: 953
Νήπιος οὐδὲ τὰ ᾔδη, ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα 6: 2707
Νηϕαλεύειν 4: p. 274, l. 212
Νηϕάλια ξύλα 4: 1895
Νηϕάλιος θυσία 4: 1896
Νικώμενοι ἄνδρες τῇ ἀγρυξίᾳ δέδενται 7: 3279
Νιόβης πάθη 5: 2233
Νόμος καὶ χώρα 6: 2555
Νοῦν τὸν ξένον 6: 2547
Νοῦς ὁρᾷ καὶ νοῦς ἀκούει 7: 3412
Νοῦς οὐκ ἔνι Κενταύροισιν 4: 1908
Νυκτομαχία 3: p. 348, l. 613
Νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔπω τις βάλεν ἀνήρ, εἴσομαι, αἴ κε τύχοιμι 6: 2967
Νῦν γένοιτο σωθῆναι 4: 1877
Νῦν δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἀποτίσεις 6: 2827
Νῦν εἰς χώραν ἦλθον 4: 1879
Νῦν εὖ πεπλόηκα, ὅτε νεναυάγηκα 4: 1878
Νῦν ἔχῃ μέσος 1: 396
Νῦν θεοὶ μάκαρες 4: 1624
Νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς ἔστω 6: 2837
Νῦν ὀσπρίων ἄμητος 4: 1623
Νῦν τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἥκει τὸ Δάτιδος μέλος 4: 1880
Νὺξ ὑγρά 6: 2530
Νύκτας τε καὶ ἤματα 1: 324
Νυμϕίου βίος 4: 1869


Ξενίων δέ τε θυμὸς ἄριστος 4: 1605
Ξενοκράτους τυρίον 5: 2433
Ξένος ἔλθοι ὅστις ὀνήσει 4: 1639
Ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾽ ὀρθόν 4: 1942
Ξὺν τῷ θεῷ πᾶς καὶ γελᾷ κὠδύρεται 5: 2078
Ξυναυλίαν κλαίειν 8: 3909
Ξυρεῖ ἐν χρῷ 5: 2234
Ξυρὸς εἰς ἀκόνην 1: 20


῾Ο βουλόμενος ἐν Συβάρει μὴ πρό μοίρας άποθανεῖν οὔτε δυόμενον οὔτε ἀνίσχοντα τὸν ἥλιον ὁρᾶν δεῖ 1: 194
῾Ο γὰρ ϕρονῶν εὖ πάντα συλλαβὼν ἔχει 3: p. 292, l. 695
῾Ο δ᾽ ἐξυϕαίνεθ᾽ ἱστούς, ὁ δὲ διάζεται 8: 3547
῾Ο δ᾽ ἐχώσατο κηρόθι μᾶλλον 6: 2894
῾Ο Διὸς Κόρινθος 3: 1050
῾Ο δύο πτώκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει 5: 2236
῾Ο ᾿Ερμῆς ἐπεισελήλυθεν 7: 3391
῾Ο Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διϕθέρας 2: 958
῾Ο θυμὸς ἔσχατον γηράσκει 2: 613
῾Ο ᾽Ιλιεὺς τραγῳδοὺς ἐμίσθωσε 3: 1335
῾Ο καλῶς ἄγων ἐμποιεῖ τὸ καλῶς ἕπεσθαι 2: 800
῾Ο Καρπάθιος τὸν λαγών 3: 1081
῾Ο κλεομένης τῆς κοίτης ὑπερέχει 7: 3253
῾Ο κνὶψ ἐν χώρᾳ 5: 2115
῾Ο Κρὴς τὴν θάλασσαν 1: 131
῾Ο Κρὴς τὸν Κρήτα 1: 126
῾Ο Λεσβίος Πρύλις 6: 2686
῾Ο λύκος τὴν τρίχα, οὐ τὴν γνώμην ἀλλάττει 5: 2219
῾Ο μὲν ᾿Εκάτερος ἀμϕότερος, ὁ δὲ ᾽Αμϕότερος οὐδέτερος 7: 3255
῾Ο μὲν λόγος θαυμαστός, ὁ δὲ λέγων ἄπιστος 7: 3254
῾Ο νεβρὸς τὸν λέοντα 1: 249
῾Ο νοῦς γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἐν ἑκάστῳ θεός 3: p. 154, l. 549
῾Ο νοῦς γὰρ ἡμῶν ἦν τότ᾽ ἐν τοῖς σκύτεσι 6: 2630
῾Ο νοῦς ἐστιν ἐν τοῖς σκύτεσιν 3: 1118
῾Ο νοῦς περὶ τὴν κλεψύδραν 3: p. 140, l. 298
῾Ο νῦν μὲν οὐδείς, αὔριον δ᾽ ὑπέρμεγας 7: 3088
῾Ο οἶνος οὐκ ἔχει πηδάλια 3: 1218
῾Ο παῖς κρύσταλλον 3: 1141
῾Ο περιϕόρητος ᾽Αρτέμων 7: 3009
῾Ο πηλὸς ἢν μὴ δαρῇ, κέραμος οὐ γίνεται 5: 2242
῾Ο πίθηκος οὐχ ἁλίσκεται βρόχῳ 2: 931
῾Ο πόλεμος ἁπάντων πατήρ 5: 2436
῾Ο πολλὰ κλέψας, ὀλίγα δούς, ἐκϕεύξεται 3: 1172
῾Ο πολὺ ἔχων πέπερι τίθησι κἀν λαχάνοις 5: 2237
῾Ο πτύσας εἰς μυρμηκιὰν οἰδεῖ τὰ χείλη 8: 3580
῾Ο σοϕὸς ἐν αὑτῷ περιϕέρει τὴν οὐσίαν 7: 3409
῾Ο τὴν δοκὸν ϕέρων 8: 3757
῾Ο ϕαλλός τῷ θεῷ 5: 2263
῾Ο ϕεύγων μύλον ἄλϕιτα ϕεύγει 5: 2259
῾Ο χρόνος σοϕώτατος ἁπάντων 3: p. 332, l. 273
῾Ο χρυσὸς τῷ πυρὶ δοκιμασθείς 7: 3058
᾽Οβελίζειν 1: p. 533, l. 364
᾽Οβελισκολύχνιον 3: p. 288, l. 625
᾽Οβολὸν εὗρε Παρνοίτης 4: 1640
᾽Οδάξ 1: 322
᾿Οδοῦ πάρεργα 3: p. 164, l. 763
᾿Οδοῦ παρούσης τὴν ἀτραπὸν ζητέεις 7: 3102
᾽Οδύσσειος μηχανή 4: 1779
Οἳ βίῃ ἐν ἀγορῇ σκολιᾶς κρίνωσι θέμιστας 6: 2808
Οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον 6: 2876
Οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἄματι γηράσκουσι 5: p. 232, l. 589
Οἱ Κρῆτες τὴν θυσίαν 5: 2082
Οἱ μὲν γὰρ οὐκ ἔτ᾽ εἰσίν, οἱ δ᾽ ὄντες κακοί 4: 1837
Οἱ μὲν παρ᾽ οὐδέν εἰσιν, οἷς δ᾽ οὐδὲν μέλει 8: 4037
Οἱ Πλάτωνος ϕθεῖρες 8: 3965
Οἷ τ᾽ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων 8: 3756
Οἷ τ᾽ αὐτῷ πρώτῳ κακὸν εὕρετο οἰνοβαρείων 6: 2965
Οἵ τ᾽ εὖ μὲν βάζουσι, κακῶς δ᾽ ὄπιθεν ϕρονέουσιν 5: p. 46, l. 635
Οἱ τεθνηκότες οὐ δάκνουσιν 6: 2541
Οἱ τέττιγες ἑαυτοῖς χαμόθεν ἐσονται 8: 4075
Οἱ τοῦ λύχνου χρείαν ἔχοντες ἔλαιον ἐπιχέουσιν 8: 3663
Οἱ ϕιλομεμϕέες εἰς ϕιλίην οὐκ εὐϕυέες 7: 3252
Οἱ ϕῶρες τὴν βοήν 1: 166
Οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά, οἶδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν 6: 2733
Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ 3: 1449
Οἶδε τὰς ὁδούς, ἅσπερ ἔϕυγεν Εὐκράτης 4: 1782
Οἶδέ τε Πυλαία ταῦτα καὶ Τυττυγίας 4: 1657
Οἶδε τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν 2: 598
Οἰδίποδος ἀρά 2: 661
Οἵην ἐκ ῥακέων ὁ γέρων ἐπιγουνίδα ϕαίνει 6: 2951
Οἰκείῳ μέτρῳ 2: 589
Οἴκοθεν εἰκάζειν 2: 948
Οἴκοθεν ὁ μάρτυς 3: 1206
Οἴκοθεν οἴκαδε 8: 3773
Οἴκοθεν τὸν πολέμιον καὶ ἐναντιωσόμενον ἔχοντες 7: 3433
Οἴκοι γενοίμην 4: 1775
Οἴκοι μένειν δεῖ τὸν καλῶς εὐδαίμονα 5: 2013
Οἴκοι τὰ Μιλήσια 1: 308
Οἶκος ϕίλος, οἶκος ἄριστος 5: 2238
Οἰκότριβες 5: p. 137, l. 774
Οἰκουρία 5: p. 209, l. 76
Οἴκων ἄγκυρα 1: 243
Οἰμώζειν et similia 3: p. 376, l. 178
Οἰνόη τὴν χαράδραν 3: 1356
Οἰνόπται 2: p. 452, l. 783
Οἶνος ἄνωγε γέροντα καὶ οὐκ ἐθέλοντα χορεύειν 3: 1219
Οἴνου παρόντος ὄξος ἠράσθη πιεῖν 5: p. 42, l. 527
Οἷοι νῦν βροτοί εἰσιν 6: 2759
Οἰόλυκος 8: 3542
Οἷος δεδιέναι πάντα, κἂν ψοϕήσῃ μῦς 5: p. 242, l. 49
Οἷος ἐκεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι 6: 2928
Οἴους ἀμϕ᾽ ᾿Ελένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι 6: 2775
Οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι 6: 2757
Οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὔθ᾽ ὅρκος μένει 6: 2631
Οἷσίν τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀϕνειοί καλέονται 6: 2955
Οἴστρῳ παραπληγείς 4: 1754
Οἰταῖος δαίμων 6: 2574
Οἵῳ μ᾽ ὁ δαίμων τέρατι συγκαθεῖρξεν 4: 1841
᾽Οκτάποδες 2: 831
᾽Οκτώπουν ἀνεγείρεις 1: 63
᾽Ολέθρου οὐδεὶς λόγος 8: 3662
᾽Ολίγη δ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο 6: 2814
῞Ολμος ἄτολμος 6: p. 356, l. 210
῞Ολμος erit mihi cubile 4: 1756
῾Ολοέχινος 8: 4081
῞Ολον ἀνατρέπειν 5: 2023
῾Ολοσχοίνῳ ἀβρόχῳ 8: 3871
῞Ολους ἐκ κριβάνου βοῦς 5: 2009
῞Ολῳ ποδί 5: 2034
῾Ομοιότερος σύκου 4: 1707
῞Ομοιον ὁμοίῳ ϕίλον 1: 121
῾Ομορροθῶ 8: 3784
῾Ομότεχνος 3: p. 52, l. 33
῾Ομωροϕίους χελιδόνας μὴ ἔχειν 1: 2.xxi
῝Ον ἡ τύχη μέλανα γράψει, τοῦτον οὐ πᾶς χρόνος δύναται λευκᾶναι 1: 193
῎Οναρ 3: 1062
᾽Ονειροπολεῖ καὶ καθεύδων 5: 2281
᾽Ονοβάτις 8: 3525
῎Ονος ἄγων μυστήρια 3: 1104
῎Ονος εἰς ἄχυρα 3: 1458
῎Ονος ἐν μελίτταις 1: 442
῎Ονος ἐν μύρῳ 1: 443
῎Ονος ἐν πιθήκοις 1: 441
῎Ονος λύρας 1: 335
῎Ονος ὄνῳ κάλλιστον 8: 3964
῎Ονος ὄρνις 6: 2624
῎Ονος παρὰ Κυμαίους 2: 612
῎Ονος πεινῶν ῥοπάλου ἀμελεῖ 4: 1648
῎Ονος πρὸς αὐλόν 7: 3047
῎Ονος ὕεται 5: 2159
῎Ονου γνάθος 5: 2240
῎Ονου θανάτους 5: 2158
῎Ονου κεϕαλὴν μὴ πλύνειν νίτρῳ 5: 2239
῎Ονου οὐρὰ τηλίαν οὐ ποιεῖ 7: 3156
῎Ονου παρακύψεως 1: 264
῎Ονου πόκαι 1: 379
῎Ονου πόκας ζητεῖς 1: 379
῎Οντες οἴκοι μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ᾽ ἀλώπεκες 7: 3480
᾽Οξεῖαν μάχαιραν ἀποστρέϕειν 1: 2.xix
᾽Οξύγλυκυ 5: p. 92, l. 761
῎Οπισθεν κεϕαλῆς ὄμματα ἔχει 5: 2241
῾Οποῖα ἡ δέσποινα, τοῖαι καὶ θεραπαινίδες 7: 3463
῾Οπότε δι᾽ ῞Αρματος ἀστράπτει 1: 486
῞Οπου αἱ ἔλαϕοι τὰ κέρατα ἀποβάλλουσιν 3: 1471
῞Οπου σὺ Κάϊος, ἐγὼ Καΐα 8: 3733
῞Οπου τις ἀλγεῖ, κεῖσε καὶ τὴν χεῖρ᾽ ἔχει 3: 1144
῾Οππότ᾽ ἀνήρ ἐθέλει πρὸς δαίμονα ϕωτὶ μάχεσθαι, ὅν τε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη 6: 2845
᾽Ορέστῃ χλαῖναν ὑϕαίνειν 7: 3048
᾽Ορθοὶ ἀνιστάμενοι 7: 3418
᾽Ορίγανον βλέπειν 8: 3560
῞Ορκοις ἄνδρας, ἀστραγάλοις δὲ παῖδας ἐξαπατέον 5: 2243
῎Ορνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο ϕοιτώσ᾽, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιμοι 6: 2861
᾽Ορνίθων γάλα 2: 503
῎Ορνις ἐκ τῶν ὀρνέων 8: 3765
῎Ορνις ζητεῖς 5: 2244
῎Ορος ὄρει οὐ μίγνυται 5: 2245
῎Ορτυξ ἔσωσεν ᾿Ηρακλῆν τὸν καρτερόν 1: 71
᾽Ορϕικὸν βίον 8: 3699
῝Ος αὐτὸς αὑτὸν οὐκ ἔχει, Σάμον θέλει 2: 683
῞Ος γ᾽ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ ϕρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ 5: p. 47, l. 650
῝Ος δὲ Κόρινθον ἔναιε χόλου κρατέειν Περίανδρος 7: 3256, app.
῝Ος δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης 6: 2770
῝Ος ᾔδη τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα 6: 2779
῝Ος θνητός τ᾽ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτήν 6: 2765
῝Ος κύνα τρέϕει ξένον, τούτῳ μόνον λῖνος μένει 5: 2246
῞Οσα Μῦς ἐν Πίσσῃ 3: 1267
῞Οσοι ᾽Αθηναίων εἰσὶν ἀγαθοὶ διαϕερόντως εἰσὶ τοιοῦτοι 7: 3053
῞Οσον ἐκ Διονυσίων 7: 3013
῞Οσον μέλει τῇ χελώνῃ μυιῶν 4: 1800
῞Οσσα ἐν ὀνείρῳ βλέπεις 2: 687
῞Οσσα τε ϕύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ 6: 2713
῞Οσσον τ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι ἀνέρες ἐν πολέμῳ 6: 2791
῞Οστις ἔργον οὐδὲν εἶχεν ᾿Αρμένην ἐτείχισεν 8: 3544
῞Οστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω 6: 2664
᾽Οστοῦν ἔνεστι τῷ λόγῳ 7: 3256
᾽Οστρακισμός 3: p. 73, l. 495
᾽Οστράκου περιστροϕή 3: 1051
῞Οσῷ ϕθονέεσθαι κρέσσον ἐστὶ ἢ οἰκτείρεσθαι 7: 3387
῞Οτ᾽ ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει 7: 3287
῞Οταν Νίβας κοκκύσῃ 5: 2247
῞Οταν τὸ ὕδωρ τὸν ϕάρυγγα πνίγῃ 3: 1008
῞Οττι κεν ἐπ᾽ ἀκαιρίμαν γλῶτταν ἔλθῃ 1: 473
῞Οττι τοι ἐν μεγάροισι κακῶν τ᾽ ἀγαθῶν τε τέτυκται 2: 585
Οὐ γὰρ ἄκανθαι 4: 1881
Οὐ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι 6: 2818
Οὐ γὰρ ἀπείρητος μαντεύσομαι, ἀλλά εὖ εἰδώς 6: 2862
Οὐ γὰρ ἐγώ γ᾽ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι 6: 2738
Οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον οὐδ᾽ ὅσα ϕασὶν ῎Ιλιον ἐκτήσθαι 6: 2748
Οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ατελεύτητόν γ᾽, ὅ τί κεν κεϕαλῇ κατανεύσω 6: 2705
Οὐ γὰρ ἐπὶ πυρὸς βέβηκας 8: 3532
Οὐ γὰρ ἐπὶ σταθμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμί 6: 2946
Οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν 6: 2922
Οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν ἐστίν 6: 2954
Οὐ γὰρ πείσεις, οὐδ᾽ ἂν πείσῃς 4: 1656
Οὐ γάρ πω πάντεσσι θεοὶ ϕαίνονται ἐναργεῖς 6: 2939
Οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους 4: 1697
Οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται 6: 2884
Οὐ γάρ τ᾽ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος 6: 2853
Οὐ γάρ τι βουλῆς ταὐτὸ καὶ δρόμου τέλος 3: p. 160, l. 667
Οὐ γάρ τι πληγέων ἀδαήμων οὐδὲ βολάων 6: 2949
Οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο ἔπλετο 6: 2909
Οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο 6: 2841
Οὐ γὰρ Φαιήκεσσι μέλει ἰὸς ἠδὲ ϕαρέτρη, ἀλλ᾽ ἱστοὶ καὶ ἐρετμὰ νεῶν καὶ νῆες ἐῖσαι 6: 2902
Οὐ δεῖ τὸν ξένον ξένον ἀεὶ εἶναι 8: 3810
Οὐ δύναμαι τὴν αἶγα ϕέρειν, ἐπιτίθετέ μοι βοῦν 4: 1696
Οὐ δύνασαι Θέτιδός τε καὶ Γαλατείας ἐρᾶν 5: 2251
Οὐ δύνασαί μοι καὶ ϕίλῳ χρῆσθαι, καὶ κόλακι 3: p. 194, l. 429
Οὐ θεμιτόν, Λάκων, ποτ᾽ ἀηδόνα κίσσας ἐρίσδεν 7: 3319, app.
Οὐ θεῶν ἄτερ 5: p.84, l. 582
Οὐ κατὰ θύρας 7: 3334
Οὐ μάλα κυκᾷς 7: 3155
Οὐ μὲν γάρ τι κακῷ εἰς ὦπα ἐῴκει 6: 2836
Οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι 6: 2846
Οὐ μία ναῦς ἄγει 7: 3061
Οὐ νυκτὶ πλοεῖς 7: 3224
Οὐ παγίως 8: 3685
Οὐ παῖς ᾽Αχιλέως, ἀλλ᾽ ᾽Αχιλλεὺς αὐτὸς εἶ 7: 3346
Οὐ παντὸς ἄνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ᾽ ὁ πλοῦς 1: 301
Οὐ πᾶσα ὗς τοῦτο εἴσεται 5: p. 244, l. 87
Οὐ πατρωϊκὰ αὐλεῖ μέλη 4: 1994
Οὐ πόλεμον ἀγγέλλεις 5: 2016
Οὐ στήσομαι λέαινα ἐπὶ τυροκνήστιδος 4: 1882
Οὐ σχολὴ δούλοις 3: 1246
Οὐ τῇ ἑτέρᾳ ληπτέον 7: 3431
Οὐ τοι ἐγὼ θεός εἰμί̇ τί μ᾽ ἀθανάτοισιν ἐΐσκεις; 6: 2702
Οὐ ϕεισόμεθα μᾶλλον ἢ λύκων 3: 1127
Οὐ ϕροντὶς ᾿Ιπποκλείδῃ 2: 912
Οὐ ϕυλίας ὁ ἀγών 4: 1995
Οὐ χαλεπὸν ᾽Αθηναίους ἐν ᾽Αθήναις ἐπαινεῖν 3: 1066
Οὐ Χῖος, ἀλλὰ Κῖος 3: 1109
Οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέϕειν 3: 1277
Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληϕόρον ἄνδρα 4: 1695
Οὐδ᾽ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ᾽ εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη 7: 3401
Οὐδ᾽ ἂν ἐλέϕας ἐκπίοι 8: 3562
Οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι 6: 2750
Οὐδ᾽ ἀπὸ γῆς ὤνησεν 5: 2249
Οὐδ᾽ ἔγκαϕος λέλειπται 5: 2440
Οὐδ᾽ εἰ βοῦς μοι ϕθέγξαιτο 5: 2046
Οὐδ᾽ ἐν δέρματι 4: 1893
Οὐδ᾽ ἐν σελίνοις εἰσίν 2: 989
Οὐδ᾽ ἐντὸς ἰωροῦ 4: 1891
Οὐδ᾽ ᾽Εξηκεστίδης ἂν εὕροι τὴν εὐθείαν ὁδόν 4: 1549
Οὐδ᾽ ἴκταρ βάλλειν 4: 1578
Οὐδ᾽ οἱ γὰρ ἀναιμωτί γ᾽ ἐμάχοντο 6: 2802
Οὐδ᾽ ὄναρ 1: 262
Οὐδ᾽ ὅσον ἀηδόνες ὑπνώουσιν 4: 1840
Οὐδ᾽ ὅσον κνήσασθαι τὸ οὖς σχολὴν ἄγων 3: 1215
Οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεὺς οὔθ᾽ ὕων πάντας ἁνδάνει οὔτ᾽ ἀπέχων 4: 1655
Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη ᾿Ηρακλῆος ϕύγε κῆρα 6: 2812
Οὐδὲ γόνυ κάμψας 3: 1040
Οὐδὲ ἔοικε δηθὰ θεῶν ἐν δαιτὶ θαασσέμεν 6: 2848
Οὐδὲ θερεὺς ἐπετήσιος, ἀλλὰ μάλ᾽ αἰεὶ ζεϕυρίη πνείουσα τὰ μὲν ϕύει, ἄλλα δὲ πέσσει 6: 2906
Ουδέ μοι ἦτορ ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἀλαλύκτημαι 6: 2742
Οὐδὲ μουσικὴν ἐπίσταμαι 3: p. 144, l. 371
Οὐδέ ποτ᾽ ἴσχει ἡ θύρα 3: 1114
Οὐδὲ πυρϕόρος ἐλείϕθη 2: 926
Ουδὲ σκορόδου κεϕαλὴν δέδωκεν 6: 2667
Οὐδὲ τὰ τρία Στησιχόρου γινώσκεις 4: 1894
Οὐδὲ τὴν δεκάτην τῶν Συρακουσίων ἔχει 3: 1345
Ουδέ τί οἱ βουλὰς συμϕράσσομαι οὐδὲ μὲν ἔργον 6: 2751
Οὐδέ τις ἄλλη ϕαίνετο γαιάων, ἀλλ᾽ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα 6: 2930
Οὐδέ τις ἔστ᾽ ἀλκή, ϕυγέειν κάρτιστον ἀπ᾽ αὐτῆς 6: 2919
Οὐδὲ τοκεῦσι θρέπτα ϕίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰών 6: 2800
Οὐδὲ τὸν Αἴσωπον πεπάτηκας 4: 1527
Ουδεὶς δυσώνης χρηστὸν ὀψωνεῖ κρέας 5: 2250
Οὐδεὶς εὐεργέτῃ βοῦν ἔθυσεν ἀλλ᾽ ἢ Πυρρίας 3: 1301
Ουδεὶς ἡμᾶς ἐπείγων διώκει 5: 2308
Ουδεὶς κακὸς εἴσεται τοῦτο 5: 2306
Οὐδεὶς κακὸς μέγας ἰχθύς 3: 1292
Ουδεὶς οὐδὲν ἔχοντι ϕίλος 5: p. 92, l. 777
Οὐδέν γ᾽ ἄχρηστον οὐδὲ χρήσιμον παρόν 5: p. 200, l. 886
Οὐδὲν γλυκύτερον ἢ πᾶν εἰδέναι 8: 4042
Οὐδὲν διαϕέρειν τὸ ἥμισυ τοῦ βίου τοὺς εὐδαίμονας τῶν ἄλλων 3: 1009
Οὐδὲν διοίσεις Χαιρεϕῶντος τὴν ϕύσιν 4: 1889
Οὐδὲν ἐξ ἀγροῦ λέγεις 6: 2533
Οὐδέν ἐστιν ἀπεραντολογώτερον ἀνθρώπου 8: 3613
Οὐδὲν ζῷον 3: 1083
Οὐδὲν ἱερὸν ὑπάρχεις 2: 737
Οὐδὲν κακὸν εἰσίτω 5: p. 220, l. 331
Οὐδὲν λευκῶν ἀνδρῶν ὄϕελος ἢ σκυτοτομεῖν 6: 2529
Οὐδὲν πέπονθας δεινόν, εἰ μὴ προσποιεῖ 6: 2534
Οὐδὲν πρὸς Διόνυσον 3: 1357
Οὐδὲν πρὸς ἔπος 1: 445
Οὐδὲν πρὸς τἄλϕιτα 6: p. 361, l. 314
Οὐδὲν πρὸς τὴν Παρμένοντος ὗν 1: 10
Οὐδὲν πρὸς τὴν χορδήν 1: 446
Οὐδέν σ᾽ ὀνήσει βολβός, ἂν μὴ νεῦρ᾽ ἔχῃς 7: 3142
Οὐδὲν ὑγιές 2: 738
Οὐδὲν ϕρονεῖ δίκαιον ἀνὴρ ἀστυκός 5: 2291
Οὐδέποτ᾽ εἰν ἀγορῇ δίχ᾽ ἐβάζομεν οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ, ἀλλ᾽ ἕνα θυμὸν ἔχοντε 6: 2852
Οὔθ᾽ ὕεται, οὔτε ἡλιοῦται 3: 1453
Οὐκ ἀεὶ ποταμὸς ἀξίνας ϕέρει 7: 3257
Οὐκ αἰεὶ θέρος ἐσσεῖται, ποιεῖσθε καλίας 7: 3286
Οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄϕρων 6: 2754
Οὐκ ἂν γένοιτο χρηστὸς ἐκ κακοῦ πατρός 2: 533
Οὐκ ἂν ἔγωγε ἄλλα παρὲξ εἴποιμι παρακλιδὸν οὐδ᾽ ἀπατήσω 6: 2871
Οὐκ ἂν ἐν αὐχέν᾽ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ᾽ ἐνὶ νώτῳ 6: 2785
Οὐκ ἂν πάθοι τάριχος, ὧν περ ἄξιος 3: p. 301, l. 889
Οὐκ ἂν τίς μιν ἐρυκάκοι ἀντιβολήσας νόσϕι θεῶν 6: 2760
Οὐκ ἄνευ Θησέος 1: 427
Οὐκ ἄξια ὄντα ψόϕου δακτύλων 8: 3617
Οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα 6: 2916
Οὐκ ἀϕελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι 8: 3704
Οὐκ εἰμὶ τούτων τῶν ἡρώων 3: 1448
Οὐκ ἐκ δρυὸς ἢ ἐκ πέτρας 8: 3696
Οὐκ ἐκ παντὸς ξύλου ᾿Ερμῆς ἂν γένοιτο 3: 1447
Οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος 6: 2721
Οὐκ ἐπαινεθείης οὐδ᾽ ἐν περιδείπνῳ 4: 1611
Οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁρμεῖ τοῖς πολλοῖς 7: 3441
Οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 3: 1256
Οὐκ ἐρήμας τρυγήσεις 3: 1117
Οὐκ ἔστ᾽ ἐμὸν τὸ πράγμα, πολλὰ χαιρέτω 4: 1904
Οὐκ ἔστι διθύραμβος ἂν ὕδωρ πίῃ 7: 3258
Οὐκ ἔστιν εὖ ἄρξειν μὴ ἀρχθέντα 1: 3
Οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καὶ ἀμϕίπολοι δύ᾽ ἕποντο 6: 2839
Οὐκοῦν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχθροὺς γελᾶν 3: p. 248, l. 720
Οὔποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον ὀρθὰ βαδίζειν 6: 2638
Οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανὸς οὐδ᾽ ἐνιαυτούς 7: 3308
Οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτ᾽ ἂρ᾽ ἤλυθον αὐτοί 6: 2756
Οὓς οὐκ ἄραιντ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι 5: 2447
Οὔτε γὰρ ἐκ σκίλλης ῥόδα ϕύεται 3: 1293
Οὔτε γῆς οὔτε οὐρανοῦ ἅπτεται 1: 444
Οὔτε ἐπὶ κουρείων 3: 1063
Οὔτε κάκιστος οὔτε πρᾶτος 7: 3322
Οὔτε πάντα, οὔτε πάντῃ, οὔτε παρὰ πάντων 3: 1316
Οὔτε ποδάγρας ἀπαλλάττει καλτίκιος οὔτε δακτύλιος πολυτέλης παρωνυχίας οὔτε διάδημα κεϕαλαλγίας 7: 3377
Οὔτε σὺν πανωλέθροισιν οὔτ᾽ ἄνευ πανωλέθρων 4: 1892
Οὔτι μοι αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν 6: 2716
Οὗτος ἄλλος ᾿Ηρακλῆς 2: 641
Οὐχ ἡσύχους εὖ διαιροῦντας ἡνυκέναι βραδύτερον 5: 2460
Οὐχ ἱππολέκτας περισσὰς πλῶμες 7: 3127
Οὐχ ὅ γ᾽ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται 6: 2725
Οὐχ ὁσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν 6: 2944
Οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι 6: 2969
῎Οϕεως ὄμμα 2: 896
῎Οϕιν ἐν τῷ κόλπῳ θάλπειν 7: 3140
῎Οϕις ἢν μὴ ϕάγῃ ὄϕιν, δράκων οὐ γενήσεται 5: 2261
῎Οϕρ᾽ ἂν ἔγωγε ζωοῖσιν μετέω 6: 2825
῎Οϕρῦς ἀνασπῶντες καὶ γνάθους ϕυσῶντες 5: 2471
᾽Οχλεῖς μάτην με κῦμ᾽ ὅπως 5: 2264
᾽Οψ᾽ ἦλθες 7: 3297
῎Οψ᾽ ἦλθες, ἀλλά γ᾽ εἰς Κολωνὸν ἵεσο 4: 1817
῎Οψα τε, οἷα ἔδουσι διοτρεϕέες βασιλῆες 6: 2851
᾽Οψὲ αἰσθάνονται οἱ Κυμαῖοι 1: 461
῎Οψιμον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὐκ ἀπολεῖται 6: 2710
᾽Οψοδαίδαλος 3: p. 282, l. 464
῎Οψον ἄριστον πόνος τῷ γήρᾳ 5: 2265


Παθὼν δέ τε νήπιος ἔγνω 1: 31
Παῖδες παίδων 5: 2093
Παῖε τὴν ἐπ᾽ ἀρότρου 7: 3265
Παιπάλημα 4: p. 110, l. 524
Πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι 2: 849
Παλαιά τε πολλά τε εἰδώς 6: 2866
Παλεύει καλῶς τὴν ἀλώπεκα 7: 3422
Παλεύτρια 5: p. 336, l. 187
Παλίμβολον 4: p. 110, l. 521
Παλίμπαιδες 1: p. 510, l. 830
Παλινδρομῆσαι μᾶλλον ἢ δραμεῖν κακῶς 2: 832
Παλινῳδεῖν 2: 859
Πάμπαν δ᾽ ἄμωμος οὔτις οὐδ᾽ ἀκήριος 3: p. 343, l. 512
Παμϕίλου νοσϕισμός 7: 3145
Πᾶν μοι χρέος κρόμμυα καὶ τὸ τίμημα σκόροδα 5: 2266
Πανδελετίους γνώμας 7: 3049
Πάνθ᾽ ὑπὸ μίαν Μύκωνον 3: 1347
Πανίδου ψῆϕος 5: 2032
Πανικόν 6: 2603
Παννύχιον εὕδειν 4: p. 144, l. 317
Πάντ᾽ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κάλ᾽ εἰκυῖα 6: 2834
Πάντα γύναικες ἴσασι, καὶ ὡς Ζεὺς ἠγάγεθ᾽ ῞Ηρην 7: 3323
Πάντα ἐκτραγὼν τὸν βοῦν εἰς τὴν οὐρὰν ἀπέκαμεν 5: 2268
Πάντα κάλων σείειν 1: 331
Πάντα λίθον κίνει 1: 330
Πάντα μία κόνις 2: 627
Πάντα χναύματα 4: 1851
Πάντας γ᾽ ὑϕέλκων οἷα Μαγνῆτις λίθος 2: 656
Πάντες δὲ θεῶν χατέουσ᾽ ἄνθρωποι 6: 2854
Παντὶ στήθει καὶ παντὶ θυμῷ 1: 326
In Παντικάπαιον 5: p. 230, l. 532
Παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο 8: 4028
Πάντων τῶν τε ἐμψύχων καὶ τῶν ἀψύχων 8: 3545
Πανωλεθρία 2: 927
Πὰρ δύναμιν δ᾽ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν 6: 2787
Παρ᾽ ἵππον καὶ κόρην 8: 3869
Παρὰ κωϕῷ ἀποπαρδεῖν 1: 346
Παρὰ Λύδιον ἅρμα πεζὸς οἰχνεύων 3: p. 191, l. 364
Παρὰ ματρὶ μένειν 8: 3777
Παρὰ μέλος 3: 1147
Παρὰ ποταμὸν ϕρέαρ ὀρύττει 5: 2269
Παρὰ τὰ δεινὰ ϕρονιμώτερος 1: 299; 7: 3259
Παρὰ τὸ μέλος 3: 1147
Παραλοῦμαι 4: 1685
Παραλοῦσθαι 4: p. 138, l. 199
Παρεξηυλημένον νοῦν ἔχων 4: 1846
Παρεπιδημία τίς ἐστιν ὁ βίος 8: 3974
Πάρες τὸν μάντιν 4: 1861
Παρέχειν λαβήν 1: 304
Παρθένος τὰ πρῶτα 5: 2463
Παρὼν ἀποδημεῖ 4: 1684
Πᾶς ἀνερρίϕθω κύβος 1: 332
Πᾶς δεσπότης δούλῳ μονοσύλλαβον 5: 2293
Πᾶσα γῆ πατρίς 3: 1193
Πᾶσαν δὴ ϕωνὴν ἱέντι 7: 3476
Πᾶσαν ϕωνὴν ἵεσθαι 8: 3557
Πάσας δ᾽ ὀρόθυνεν ἀέλλας παντοίων ἀνέμων 6: 2895
Πάσῃσι κορυδάλοισι χρὴ λόϕον ἐγγενέσθαι 5: 2267
Πᾶσιν ἴχνεσι ζητεῖν 7: 3118
Πασσάμενος ἐπίτασσε 7: 3324
Πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ 6: 2774
Πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ᾽, ἵν᾽ ἂν πράττῃ τις εὖ 3: 1193
Πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον 6: 2743
Πατροκλέους πρόϕασις 5: 2453
Πατροκλέους ϕειδωλότερος 5: 2292
Πατταικίωνος συκοϕαντικώτερος 5: 2033
Παῦρα μέν, ἀλλὰ μάλα λιγέως 4: p. 308, l. 586
Παῦρα μέν, ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος 6: 2777
Παῦροί τοι πολλῶν πιστὸν ἔχουσι νόον 5: p. 216, l. 237
Παυρότεροι δὲ πολὺ ϕθίνυθον, μέμνηντο γὰρ αἰεὶ ἀλλήλοις ἀν᾽ ὅμιλον ἀλεξέμεναι πόνον αἰπύν 6: 2771
Παυσικάπη 5: p. 136, l. 746
Παύσωνος πτωχότερος 7: 3260
Παχεῖα γαστὴρ λεπτὸν οὐ τίκτει νόον 6: 2518
Παχυμερῶς 6: p. 456, l. 596
Παχὺς γὰρ ὗς ἔκειτ᾽ ἐπὶ στόμα 6: p. 356, l. 187
Παχυστομία 2: p. 302, l. 376
Παχύτερᾳ Μούσῃ 1: 38
Πεζῇ βαδίζω, νεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι 3: 1123
Πειθαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας μητήρ 7: 3459
Πεινῶντί γε μηδέποτ᾽ ἔνθῃς 8: 3953
Πεινῶντι κλέπτειν ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον 5: 2465
Πεινῶσαν ἀλώπεκα ὕπνος ἐπέρχεται 4: 1555
Πείσαι τοι Μίλων καὶ τὼς λύκως αὐτίκα λυσσῆν 7: 3315
Πελληναῖος χιτών 5: 2217
Πέμματα ᾽Αττικά 3: 1300
Πέμπε εἰς ἔσχατον τὴν ἐπιστήμην 6: 2542
Πέμπελοι 3: p. 75, l. 547
Πενία δὲ τὴν σοϕίαν ἔλαχε 1: 422
Πενταπλόα 8: 3576
Πεπαίτερος μόρου 8: 3611
Πέπονες 7: 3081
Πέπρακται 1: 239
Πέρδικος σκέλος 3: 1129
Περὶ ἅλα καὶ κύαμον 1: 12
Περὶ καπνοῦ στενολεσχεῖν 1: 254
Περὶ πόδα 4: 1818
Περὶ τὰς θύρας 3: 1185
Περὶ τῆς παρωνυχίας μέμϕεται ὁ τῷ μείζονι ἔνοχος κακῷ 8: 3821
Περικείρειν τοὺς πλοκάμους 1: 451
Περίτριμμα 7: p. 49, l. 105
Περιϕόρητος 7: p. 49, l. 112
Πεύκης τρόπον 4: 1686
Πῇ παρέβην; τί δ᾽ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη; 6: 2901
Πηγάσου ταχύτερος 7: 3146
Πηλὸς αἵματι συμπεϕυρμένος 4: 1939
Πηλῷ πηλὸν καθαίρεσθαι 2: 967
Πηνικίζειν μοι δοκεῖς 5: 2294
Πῖθ᾽ ἐλλέβορον 2: 751
Πιθηκίζειν 6: p. 458, l. 623
Πίθηκος ἀνάπλεως ψιμυθίου 6: 2662
Πίθηκος ἐν πορϕύρᾳ 2: 610
Πίθηκος ὁ πίθηκος κἂν χρύσεα ἔχῃ σύμβολα 2: 611
Πίθηκος πώγων᾽ ἔχων 5: 2479
Πίθων καλός 5: 2489
Πίονι μέτρῳ 8: 3961
Πίστει χρήματ᾽ ὄλεσσα, ἀπιστίῃ δ᾽ ἐσάωσα 5: 2255
Πιτάνη εἰμί 6: 2520
Πλαγκτοσύνης δ᾽ οὐκ ἔστι κακώτερον ἄλλο βροτοῖσιν 6: 2938
Πλακίαδαι καὶ στέλαιον 7: 3010
Πλατάγῃ δοκιμάσεις 7: 3147
Πλεῖν ἢ ᾽νιαυτῷ πρεσβύτερος ἀπέρχομαι 6: 2646
Πλείους προσκυνοῦσι τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα ἢ δύνοντα 5: 2215
Πλέον ἥμισυ παντός 2: 895
Πλεύσειας εἰς τὴν Μασσαλίαν 3: 1298
Πλεύσειας Τροιζῆνα 3: 1299
Πλεύσειεν εἰς ᾽Αντικύρας 2: 752
Πλὴν εἴ τις εἶδεν ὄρνις 3: 1128
Πλίνθον πλύνεις 1: 348
Πλοῖον ἢ κυνῆ 4: 1900
Πλοῦς μὲν ὁ παρὰ γῆν, περίπατος δὲ ὁ παρὰ θάλατταν ἥδιστος 1: 191
Πλουτῶν οὐκέθ᾽ ἥδεται ϕακῇ 5: p. 42, l. 523
Πλυνόν με ποιεῖς 2: p. 456, l. 845
Ποῖ τρέχεις; ἦ ἐπὶ τὸν ἔϕηβον; 3: 1041
Ποιεῖν τι δεῖ οἷς γόνυ χλωρόν 7: 3321
Ποικιλώτερος ὕδρας 1: 95
Ποῖόν σε ἔπος ϕύγεν ἕρκος ὀδόντων; 6: 2706
Πόλεις παίζομεν 5: 2128
Πόλεμος Κώνωνι μελήσει 5: 2211
Πολέμου καὶ μάχης ϕασὶ χρῆναι ... οὕτω μεταλαγχάνειν 4: 1852
Πόλις ἄνδρα διδάσκει 7: 3292
Πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἓν μέγα 1: 418
Πολλὰ δ᾽ ἐν ἀϕνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται 6: 2768
Πολλά κεν εἰδείης, οἷς τὸν θεὸν ἐξαπατήσαις 4: 1923
Πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου 4: 1919
Πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων, πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα 6: 2798
Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου 1: 401
Πολλὰ μοχθήσαντες ὁμοίως ἐσμέν 3: 1058
Πολλὰ Σύρων λάχανα 2: 756
Πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί 3: 1198
Πολλαὶ κυνὸς ἄρσενος εὐναί 4: 1918
Πολλαῖσι πληγαῖς δρῦς στερὰ δαμάζεται 2: 794
Πολλάκι καὶ κηπωρὸς ἀνὴρ μάλα καίριον εἶπεν 2: 501
Πολλὰς ϕιλίας ἀπροσηγορία διέλυσεν 3: 1026
Πολλοὶ βουκένται, παῦροι δέ τε γῆς ἀροτῆρες 2: 609
Πολλοὶ θριοβόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες ἄνδρες 2: 608
Πολλοὶ κἀγαθοί 2: 531
Πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι 7: 3309
Πολλοὶ μαθηταὶ κρείσσονες διδασκάλων 5: 2423
Πολλοί σέ τοι μισοῦσιν, ἂν σαυτὸν ϕιλῇς 4: 1926
Πολλοὶ στρατηγοὶ Καρίαν ἀπώλεσαν 4: 1607
Πολλοί τοι ναρθηκοϕόροι, παῦροι δέ τε Βάκχοι 2: 606
Πολλοῖς παρασάγγαις ὑπερδραμεῖν 3: 1282
Πολλῷ τὸ ϕρονεῖν εὐδαιμονίας πρῶτον ὑπάρχει 8: 4087
Πολλῶν ἐγὼ θρίων ψόϕους ἀκήκοα 2: 988
Πολλῶν ὁ λιμὸς γίνεται διδάσκαλος 7: 3148
Πολλῶν πανηγύρεων Διὸς βαλάνων ἔϕαγεν 7: 3149
Πολυκοιρανίη 4: p. 92, l. 114
Πολυκράτης μητέρα νέμει 4: 1658
Πολύποδες 3: 1291
Πολύποδος κεϕαλή 2: 999
Πολύποδος νόον ἴσχε 1: 93
Πολυϕιλία 6: p. 364, l. 373
Πολὺ χεῖρόν ἐστιν ἐρετίσαι γραῦν ἢ κύνα 8: 3728
Πομπεύειν 8: 3866
Πομϕόλυξ ὁ ἄνθρωπος 3: 1248
Πονηροῦ κόμματος 5: 2106
Πόνον σπείρειν 4: 1954
Πόνος πόνῳ πόνον ϕέρει 3: p. 242, l. 583
Πόνῳ πονηρός 4: 1952
Πόρρω Διός τε καὶ κεραυνοῦ 1: 296
Ποταμὸς θαλάττῃ ἐρίζεις 2: 876
Ποταμὸς τὰ πόρρω ποτίζων τὰ δ᾽ ἔγγιον καταλείπει 5: 2043
Ποταμῷ μεγάλῳ ὀχετὸν ἐπάγεις 5: 2044
Πράγματ᾽ ἐξ ἀπραξίας 4: 1899
Πρᾳότερος περιστερᾶς 6: 2548
Πράσου ϕύλλῳ τὸ τῶν ἐρώτων δέδεται βαλάντιον 1: 192
Πράττειν μὲν δεῖν ταχὺ τὰ δόξαντα, βουλεύεσθαι δὲ βραδέως 3: 1270
Πρέσβυς οὐ τύπτεται οὐδὲ ὑβρίζεται 8: 3620
Πρεσβύτερος Κόδρου 7: 3221
Πριήνη δίκη 6: 2509
Πρὶν δὲ δύο ἐχῖνοι ἐς ϕιλίαν ἔλθοιεν 3: 1383
Πρὶν ἐσϕάχθαι δέρεις 5: 2213
Πρὶν ἢ τὸ δεύτερον ἀλεκτρυὼν ἐϕθέγγετο 6: 2666
Πρίν κεν λύκος οἶν ὑμεναιοῖ 6: 2636
Πρὶν λαχεῖν, τὰ κοινὰ κατεσθίεις 6: 2501
Πρὶν ὀπτῆσαι ἄλευρα 5: 2214
Πρὸ τῆς γενειάδος διδάσκεις τοὺς γέροντας 5: 2210
Πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ᾄδεις 2: 655
Πρὸ τῆς ϕακῆς αὐξάνειν τὴν λοπάδα 5: 2097
Πρὸ τούτου σε ᾤμην κέρατα ἔχειν 5: 2212
Προβάλλειν τοῖς κυσὶν ἄρνας 4: 1873
Προβάτων ἦθος 5: 2095
Προβάτων οὐδὲν ὄϕελος, ἐὰν ὁ ποιμὴν ἀπῇ 4: 1626
Προδίκου σοϕώτερος 7: 3150
Πρόκριδος ἀκόντια 4: 1687
Προκυλινδεῖται ἰκτῖνος 6: 2508
Προμέρου κύνες 4: 1688
Προνόμου πώγων 7: 3117
Πρὸς ἐρρωγυῖαν ᾄδεις 2: 538
Πρὸς Κᾶρα καρίζεις 1: 130
Πρὸς κενὴν ψάλλεις 1: 388
Πρὸς κέντρα λακτίζειν 1: 246
Πρὸς κεϕαλῇ καὶ παρ ποσί 8: 3505
Πρὸς Κρῆτα κρητίζειν 1: 129
Πρὸς Κώρυκον γυμνάζεσθαι 5: 2079
Πρὸς στάθμῃ πέτρον τίθεσθαι, μή τι πρὸς πέτρῳ στάθμην 3: 1436
Πρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον ῥέπειν 1: 216
Πρὸς τὸν ἥλιον τετραμμένον μὴ λαλεῖν 1: 2.xviii
Πρὸς τὸν ἥλιον τετραμμένον μὴ ὀμιχεῖν 1: 2.xx
Πρὸς τὸν μητρυιῆς τάϕον δακρύειν 2: 810
Πρὸς τὸν τοῖχον λαλεῖς 1: 390
Προσεληναῖοι 5: p. 203, l. 949
Πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσε ἴσην 6: 2730
Προσκυνεῖν περιϕερόμενος 1: 2.xxxiii
Προσοβεῖν τὴν θήραν 5: 2415
Πρόσω καὶ ὀπίσω 5: 2053
Πρόσω τις χελιδὼν ὅλους σχοίνους παρεῖται 7: 3122
Πρότεροί τε Κρόνου καὶ Τιτάνων ἐγένεσθε 5: p. 203, l. 956
Πρότερον χελώνη παραδραμεῖται δασύποδα 2: 784
Προϕάσεως δέεται μόνον ἡ πονηρία 3: 1068
Πρωκτὸς λουτροῦ περιγίνῃ 2: 990
Πρῶρα καὶ πρύμνη 1: 8
Πρωτεύεσθαι et similia 3: p. 334, l. 330
Πρωτέως ποικιλώτερος 3: 1174
Πτερυγίζειν 5: 2209
Πτήσσει ὥς τις ἀλέκτωρ 3: 1126
Πτολεμαῒς ἡ δίκη 6: 2507
Πτωχαλάζων 2: p. 110, l. 891
Πτωχοῦ πήρα οὐ πίμπλαται 3: 1424
Πτωχοῦ ϕίλοι οὐδ᾽ οἱ γεννήτορες 7: 3151
Πτωχῷ βέλτιόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἠὲ κατ᾽ ἀγροὺς δαῖτα πτωχεύειν 6: 2945
Πτωχῶν οὐλαὶ ἀεὶ κεναί 4: 1911
Πύγαργοι 3: p. 64, l. 294
Πύθου Χελιδόνος 7: 3153
Πυλωρὸς κακός 7: 3152
Πὺξ καὶ λάξ 5: 2021
Πύξ τε παλαισμοσύνῃ τε καὶ ἅλμασιν ἠδὲ πόδεσιν 6: 2913
Πῦρ ἐπὶ δαλὸν ἐλθόν 6: 2564
Πῦρ καὶ θάλασσα, καὶ γυνή, κακὰ τρία 3: 1148
Πῦρ νῦν μοι πρώτιστον ἐνὶ μεγάροισι γενέσθω 6: 2970
Πῦρ παλάμῃ 4: 1982
Πῦρ σιδήρῳ μὴ σκαλεύειν 1: 2.vi
Πῦρ ὕδατι μιγνύναι 7: 3294
Πυραύστου μόρος 2: 851
Πυρὶ οὐ σβέννυται πῦρ 5: 2248
Πυρράνδρου μηχάνημα 5: 2205
Πυρρίχην βλέπειν 6: 2671
Πυρριχίζειν 6: p. 466, l. 843
Πῶς γὰρ ἂν οἷός τε εἴην τοιαύτης θοίνης ἀπέχεσθαι; 3: 1037


᾿Ραδαμάνθυος κρίσις 4: 1830
᾿Ραδαμάνθυος ὅρκος 4: 1831
᾿Pάκος πολυσχιδές 3: 1279
᾿Ράμμα ἐπέκλωσας̇ προσδεῖ καὶ ῥαϕίδος 8: 3605
᾿Ραμνούσιος 5: 2450
᾿Ρανὶς ἐνδελεχοῦσα κοιλαίνει πέτραν 5: 2203
᾿Ραχίας λαλέστερος 4: 1832
᾿Ραχίας λαλίστερος 6: 2553
᾿Ρεῖα θεός κ᾽ ἐθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι 6: 2850
᾿Ρεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω 1: 30
᾿Ρεχθὲν καὶ πραχθέν 6: 2585
᾿Ρηγίνων δειλότερος 4: 1827
᾿Ρηΐδιον δὲ θεοῖσι ... ἠμὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι 6: 2940
᾿Ρήματα μαγειρικά 8: 3790
᾿Ρίψασπις 3: p. 208, l. 759
᾿Ρόδα μ᾽ εἴρηκας 4: 1542
᾿Ρόδιοι τὴν θυσίαν 4: 1543
᾿Ροδίων χρησμὸς 4: 1544
᾿Ρόδον ἀνεμώνῃ συγκρίνεις 4: 1541
᾿Ρόδον παρελθὸν μηκέτι ζήτει πάλιν 4: 1540
᾿Ρυποκόνδυλος 7: 3082
᾿Ρωπικὸν ὤνιον 4: 1824
Σαλαμινία ναῦς 5: 2204
Σάλπιγγος ὗς ἤκουε 1: 336
Σαμιακὸς τρόπος 8: 3515
Σαμίων ἄνθη 4: 1823
Σαμίων λαύρα 6: 2684
Σαμίων ὁ δῆμός ἐστιν ὡς πολυγράμματος 8: 3514
Σαπρὸς τάριχος τὴν ὀρίγανον ϕιλεῖ 3: 1283
Σαρδανάπαλος 6: 2627
Σαρδιανοὶ ὤνιοι 2: 505
Σαρδώνιος γέλως 5: 2401
Σαρπηδονία ἀκτή 4: 1819
Σάρωνος ναυτικώτερος 5: 2202
Σαυτὴν ἐπαινεῖς 4: 1659
Σὲ γὰρ αὐτὴν πάντα ἐΐσκεις 6: 2932
Σὲ δ᾽ οἰωνίσαιτ᾽ ἄν τις ἰδών 7: 3154
Σειρὴν μὲν ϕίλον ἀγγέλλει, ξεῖνον δὲ μελίσσα 4: 1705
Σεισοπυγίς 3: p. 192, l. 389
Σελλίζειν 7: 3328
Σήψει καὶ πέτρην ὁ πολὺς χρόνος 5: 2200
Σιγῆς ἀκίνδυνον γέρας 5: 2403
Σίδηρον πλεῖν διδάσκεις 1: 359
Σικελίζειν 5: 2477
Σικελὸς θάλασσαν 3: 1202
Σικελὸς ὀμϕακίζεται 3: 1413
Σικελὸς στρατιώτης 5: 2482
Σιληνοὶ ᾽Αλκιβιάδου 5: 2201
Σιμωνίδου μέλη 4: 1812
Σινωπίζεις 5: 2199
Σισύϕειος μηχανή 7: 3063, app.
Σισύϕου μηχαναί 6: 2625
Σιτίον εἰς ἀμίδα μὴ ἐμβάλλειν 1: 2.ix
Σιϕνιάζειν 5: 2485
Σιωπηλώτερος ἔσομαι τῶν Πυθαγόρᾳ τελεσθέντων 7: 3272
Σκάπτειν οὐκ ἐπίσταμαι 3: p. 144, l. 362
Σκιὰ ἀντὶ τοῦ σώματος 5: 2198
Σκιαί 1: 9
Σκιαὶ ἀΐσσουσιν 3: p. 274, l. 293
Σκιαμαχεῖν 8: 3548
Σκιᾶς ὄναρ 3: p. 260, l. 962
Σκίλλας ἀπὸ σήματος τίλλειν 3: 1242
Σκοροδίζειν 5: p. 128, l. 564
Σκόροδον ἐν δικτύοις 8: 3609
Σκυθικὴ πόσις 3: p. 230, l. 329
Σκυθῶν ἐρημία 5: 2494
Σκύτη βλέπει 3: 1119
Σκυτίνη ἐπικουρία 8: 3618
Σκώμματα μαισωνικά 8: 3654
Σοὶ δ᾽ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο 6: 2972
Σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσι ἀκήλητος νόος ἐστί 7: 3349
Σοροδαίμονες 3: p. 75, l. 543
Σοϕοὶ τύραννοι τῶν σοϕῶν συνουσίᾳ 5: 2497
Σοϕοκλεῖς 3: 1230
Σπένδε τῷ Κοαλέμῳ 8: 3791
Σπεῦδε βραδέως 3: 1001
Σπιθαμὴ τοῦ βίου 3: 1169
Σταλαγμὸς οἴνου μυρίοις χοεῦσιν ὕδατος οὐ μίγνυται 7: 3158
Στεῖρον ἀγρὸν μὴ σπείρειν 8: 3716
Στέϕανον μὲν ἔχων, δίψῃ δ᾽ ἀπολωλώς 3: 1111
Στέϕανον μὴ δρέπεσθαι 1: 2.xxv
Στῆ δ᾽ ἂρ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο 6: 2737
Στηνιῶσαι 8: 3596
Στιβάδες Φορμίωνος 4: 1866
Στιγμὴ χρόνου 3: 1170, p. 260, l. 959
Στρύχνον ἔπινεν 2: 753
Στυπεῖον γερόντιον 4: 1865
Σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 6: 2675
Σὺ δὲ θάρσει, τόνδε γ᾽ ἄεθλον οὔ τις Φαιήκων τῶνδ᾽ εἴξεται οὐδ᾽ ὑπερήσει 6: 2914
Συβαρίζειν 3: p. 180, l. 119
Συβαρῖται διὰ πλατείας 3: 1167
Συβαριτικὴ συμϕορά 3: 1166
Συβαριτικὴ τράπεζα 3: 1165
Συβαριτικοὶ λόγοι 2: 556; 8: 3610
Συγγνώμη πρωτοπείρῳ 2: 861
Συγκρητισμός 1: 11
Σῦκα θέλεις 3: p. 218, l. 67
Σῦκα μερίζειν 3: 1006
Σῦκα ϕίλ᾽ ὀρνίθεσσι ϕυτεύειν οὐκ ἐθέλουσιν 7: 3025
Συκίνη μάχαιρα 4: 1763
Συκόβιος et similia 3: p. 298, l. 820
Σῦκον αἰτεῖ 3: 1203
Σῦκον ἐϕ᾽ ᾿Ερμῇ 4: 1764
Σῦκον μετ᾽ ἰχθύν, ὄσπρεον μετὰ κρέα 7: 3024
Συκοϕάντης 3: 1281
Συλλήβδην 2: p. 32, l. 242
Σύμβολος ἀγαθὸς ἢ καὶ ϕαῦλος 5: 2235
Σύμβουλος ἱερὸν χρῆμα 3: 1047
Συμϕερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρών 6: 2763
Σὺν ᾽Αθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει 2: 518
Σὺν δὲ θεοὶ μάκαρες 5: 2179
Σὺν δορί, σὺν ἀσπίδι 4: 1766
Σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω 5: 2051
Σὺν τῷ θεῷ πλεῖν 3: p. 78, l. 619
Σὺν τῷ κυνὶ καὶ τὸν ἱμάντα 7: 3226
Συνάγει ὄκνος τὴν θώμιγγα 1: 383
Συνάγει τοὺς ἀνθρώπους κακά 3: 1071
Συνῆλθον ᾽Ατταβᾶς τε καὶ Νουμήνιος 5: 2104
Σύντομος ἡ πονηρία, βραδεία ἡ ἀρετή 5: 2197
Συρακουσία τράπεζα 3: 1068
Συρακουσίων δεκάτη 3: p. 357, l. 787
Συρβήνης χορὸς 4: 1660
Συστομώτερος σκάϕης 4: 1743
Σύϕαρ 1: p. 367, l. 563
Σϕαίρας ἐπιδούμενοι πρὸς ἀλλήλους 5: 2099
Σϕῆξ βομβῶν τέττιγος ἐναντίον 2: 771
Σχήματι Καρικῷ 8: 3577
Σχῖνον διατρώγειν 2: 733
Σχινοτρῶγες 2: p. 256, l. 476


Τὰ ἀράχνια ὑϕαίνειν 1: 347
Τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώλια θεῖεν 6: 2722
Τὰ δῶρα τοῦ ἐξ ᾽Αλύβαντος ξένου ἢ τὰ τοῦ ᾽Αλυβαντίου ἑταίρου ξενία 7: 3037
Τὰ ἐκ παλαιᾶς 6: 2694
Τὰ ἐκ τοῦ τρίποδος 2: 690
Τὰ ἐν ῞Αιδου 1: 382
Τὰ θύματα οὐδέν ἐστιν πλὴν γένεια καὶ κέρατα 5: 2493
Τὰ Καννάκου 4: 1719
Τὰ Κηκείδου καὶ Βουϕονίων 7: 3329
Τὰ μὲν διδόμενα 7: 3143
Τὰ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι 1: 2.xxvi
Τὰ πετόμενα διώκειν 2: 821
Τὰ πρῶτ᾽ ἀρίστους παῖδας Αἴγιν᾽ ἐκτρέϕει 3: 1461
Τὰ πρῶτα ῎Αρης εἰς τοὺς παῖδας ἐπῃνεῖτο 6: 2510
Τὰ Σαμίων ὑποπτεύεις 7: 3089
Τὰ στέμϕυλα δεῖται ἐλαίου 8: 3764
Τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν 1: 2.xxii
Τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάϕην σκάϕην λέγων 3: 1205
Τὰ τῆς γῆς ἀγαθά 5: 2024
Τὰ τῶν ϕίλων κοινά 1: 1
Τὰ τῶν ϕόρων κρείττω 4: 1794
Τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς, οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς 2: 569
Τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες 8: 3599
Τάδε Μῆδος οὐ ϕυλάξει 4: 1967
Ταινάριον κακόν 6: 2685
Τάλαντα Ταντάλου 2: 522
Τὰν ἀρετὰν καὶ τὰν σοϕίαν νικᾶντι χελῶναι 3: 1387
Τὰν σαυτοῦ πατέων ἔχε τὰς δρύας 7: 3317
Τὰν χεῖρα ποτιϕέροντα δεῖ τὰν τύχαν ἐπικαλεῖν 3: 1181
Ταναγραῖον κῆτος 8: 3619
Ταντάλειοι τιμωρίαι 4: 1514
Ταντάλειος λίθος 4: 1807
Ταντάλου κῆποι 3: 1046
Ταντάλου κῆπον τρυγᾷς 7: 3230
Τἀπὶ κοσκίνῳ 7: 3160
Τάριχος ὀπτὸς εὐθύς, ἂν ἴδῃ τὸ πῦρ 3: 1285
Τὰς ᾽Αμύκλας ἀπώλεσεν ἡ σιγή 2: 801
Τὰς ἁπάσας μὴ ῥᾴδιον εἶναι διαϕεύγειν 7: 3432
Τὰς δεσποίνας αἱ κύνες μιμούμεναι 4: 1513
Τὰς ἐν ῞Αιδου τριακάδας 4: 1839
Τὰς κέγχρους ἀποτορεύειν 4: 1916
Τὰς μηχανὰς μετὰ τὸν πόλεμον κομίζειν 5: 2017
Τὰς σϕηκιὰς ἐρεθίζειν 1: 60
Ταῦτά σοι καὶ Πύθια καὶ Δήλια 4: 1580
Ταῦρος ὑπερκύψας τὸ Ταΰγετον ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα ἔπιεν 7: 3159
Ταὐτὸν θύμον ϕαγόντες 5: 2008
Ταύτῃ ὁ θεὸς ὑϕηγεῖται 3: p. 154, l. 561
Τάχ᾽ εἰσόμεσθα μάντεων ὑπέρτερον 6: 2978
Ταχυβάμονες ὅρκοι 7: 3177
Τείχη Σεμυράμιδος 7: 3234
Τέκτων γὰρ ὤν, οὐκ ἔπραττες ξυλουργικά 7: 3293
Τελέει δ᾽ ὁδὸν οὔποτε ταύτην 6: 2859
Τελενίκιος ἠχώ 7: 3232
Τελενίκου πενέστερος 7: 3231
Τελχῖνες 3: p. 438, l. 849
Τενέδιος ἄνθρωπος 7: 3006
Τενέδιος αὐλητής 3: 1490
Τενέδιος πέλεκυς 2: 829
Τενέδιος συνήγορος 7: 3007
Τερεβίνθου ἀνοητότερος 7: 3233
Τερμέρια κακά 1: 89
Τέτλαθι δή, κραδίη, καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης 6: 2958
Τετράγωνος 8: 3735
Τετραώτου ἄκουε 1: p. 320, l. 430
Τεττάρων ὀβολῶν εἶναι οἴει 4: 1802
Τέττιγα πτεροῦ συνείληϕας 2: 828
Τέττιγι τὴν μέλιτταν συγκρίνεις 2: 775
Τέττιγος εὐϕωνότερος 2: 900
Τεττίγων ἀνάμεστοι 5: 2295
Τέττιξ μὲν τέττιγι ϕίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ 1: 124
Τεχνῖται Διονυσιακοί 3: p. 242, l. 609
Τῇ ἀγορᾳ χρήσθαι 1: 92
Τῇ ἄκρῃ ῥινὶ ὀσρϕαίνεσθαι 2: 964
Τῇ δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦθος 6: 2966
Τῇ κλειδί τὰ ξύλα σχίζειν, τῇ δὲ ἀξίνῃ τὴν θύρα ἀνοίγειν πείρᾷς 4: 1581
Τῇ πάσῃ ὁδῷ ἀϕαμαρτάνεσθαι 1: 48
Τῇ χειρὶ δεῖ σπείρειν, ἀλλά μὴ ὅλῳ τῷ θυλάκῳ 5: 2052
Τηλέμαχ᾽, ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ ϕρεσί σῇσι νοήσεις, ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται 6: 2855
Τηλοῦ ϕίλοι ναίοντες οὔκ εἰσιν ϕίλοι 3: 1286
Τήμερον οὐδεμίαν γραμμὴν ἤγαγον 1: 312
Τὴν αὑτοῦ σκιὰν ϕοβεῖσθαι 1: 465
Τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι, ἥ τις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμϕιπέληται 6: 2838
Τὴν δ᾽ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε ϕρένα 6: 2961
Τὴν θύραν ἔχει τετριμμένην ὥσπερ αἱ ποῖμναι 4: 1984
Τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα 2: 701
Τὴν κοίλην ᾽Αραβίην σπείρειν 3: 1053
Τὴν μὲν ζωγραϕίαν ποίησιν σιωπῶσαν, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραϕίαν λαλοῦσαν 5: p. 65, l. 84
Τὴν ξυναυλίαν κλαίειν 8: 3788
Τὴν ὀρθὴν βαδίζειν ὁδόν 5: 2416
Τὴν παρεοῦσαν ἄμελγε̇ τί τὸν ϕεύγοντα διώκεις; 5: 2191
Τὴν σπάρτην πρὸς τὸν λίθον ἄγειν 8: 3799
Τὴν ϕιλίαν ἰσότητα εἶναι καὶ μίαν ψυχήν 1: 2
Τὴν Χάρυβδιν ἐκϕυγὼν τῇ Σκύλλῃ περιέπεσον 1: 404
Τὴν ψυχὴν ὀϕείλει 2: 924
Τῆς μητέρος ὡς αἴξ καλεῖται 4: 1914
Τῆς μωρίας, τὸν Δία νομίζειν ὄντα τηλικουτονί 4: 1867
Τῆς ῥινὸς ἕλκεσθαι 3: 1019
Τῆς σπογγιᾶς μαλακώτερος 2: 638
Τί ἄλλο ἢ τοῖς νενικημένοις ὁδύνη; 4: 1501
Τί γάρ με ἔδει μακροῖς αὐλοῖς αὐλεῖν; 1: 497
Τί δῆτα χεῖρες οὐκ ἂν ἐργασαίατο; 6: 2628
Τί εἰ ὁ οὐρανὸς ἐμπέσοι; 1: 464
Τί θηρίον; 3: 1083
Τί κοινὸν κυνὶ καὶ βαλανείῳ; 1: 339
Τί μικρῶν πέρι μεγάλα ϕροιμιάζῃ; 5: 2296
Τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως; 6: 2820
Τί οὐ γενήσῃ ἰὼν ᾽Αρβέλας; 4: 1717
Τί οὐκ ἀπήγξω, ἵνα Θήβησιν ἥρως γένῃ; 4: 1715
Τί πρὸς τἄλϕιτα; 6: 2531
Τί πρὸς τὸν ᾿Ερμῆν; 5: 2192
Τί πρῶτον ἢ τί ὕστατον; 3: 1154
Τί σοι ᾽Απόλλων κεκιθάρικεν; 4: 1716
Τί τοὺς ᾽Αχαιοὺς ἀπὸ τοῦ πύργου κρίνετε; 5: 2193
Τί τυϕλῷ καὶ κατόπτρῳ; 6: 2654
Τιθύμαλλος Λακωνικός 4: 1798
Τιθωνοῦ γῆρας 2: 565
Τίκτει κόρη, ὅταν κακῶς ἀνδρὶ παρείη 4: 1630
Τίκτει κόρος μὲν ὕβριν 6: 2653
Τίς ἂν θύρας ἁμάρτοι; 2: 536
Τίς ἂν ϕιλέοντι μάχοιτο; 6: 2924
Τίς ἀνάγκη Σαπραγόρᾳ προίξ; 7: 3155, app.
Τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ; 6: 2885
Τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 6: 2824
Τίς πατέρ᾽ αἰνήσει᾽, εἰ μὴ κακοδαίμονα τέκνα; 4: 1836
Τίς τοί νυ θεῶν νηκερδέα βουλὴν ἐν στήθεσσιν ἔθηκε καὶ ἐξέλετο ϕρένας ἐσθλάς; 6: 2797
Τίς τρόπος ἵππων; 4:1720
Τίς χρεία πυθομένου κρομμύου; 5: 2194
Τιτᾶνας καλεῖς 3: 1247
Τιτανῶδες βλέπειν 4: 1588
Τὸ ἀπὸ σπυρίδος δεῖπνον 8: 3645
Τὸ αὐτὸ ᾄδεις ᾆσμα 3: 1476
Τὸ δέ τοι κλέος ἐσσομένοιο 6: 2996
Τὸ διδάξασθαι δέ τοι εἰδότι ῥᾴτερον 8: 4084
Τὸ Δίωνος γρῦ 2: 739
Τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ νήϕοντος ἐπὶ τῆς γλώττης ἐστὶ τοῦ μεθύοντος 3: 1055
Τὸ εὔωνον κρέας οἱ κύνες ἐσθίουσιν 7: 3237
Τὸ θερμὸν τοῦ ὀβελοῦ 4: 1587
Τὸ Καινέως δόρυ 7: 3080
Τὸ κακὸν κακῷ θεραπεύειν 1: 106
Τὸ κακὸν πολύμορϕον 3: p. 176, l. 35
Τὸ καλὸν ϕίλον 8: 3681
Τὸ κοῖλον τοῦ ποδὸς δεῖξαι 8: 3956
Τὸ κυνὸς κακὸν ὗς ἀπέτισεν 5: 2299
Τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν ϕιλάργυρον γένος 8: 4092
Τὸ μὲν νόημα τῆς θεοῦ, τὸ δὲ κλέμμ᾽ ἐμόν 8: 3824
Τὸ μὲν ὠϕέλιμον καλόν, τὸ δὲ βλαβερὸν αἰσχρόν 8: 3693
Τὸ Μηλιακὸν πλοῖον 4: 1912
Τὸ Πάρνου σκαϕίδιον 3: 1417
Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν 4: 1833
Τὸ Πάσητος ἡμιωβόλιον 4: 1631
Τὸ πέλαγος πρότερον οἴσει ἄμπελον 3: 1371
Τὸ περὶ δρῦν σκότος 3: 1090
Τὸ πραχθὲν μὴ πράξῃς 1: 370
Τὸ πρὸς βίαν πίνειν ἶσον κακὸν πέϕυκε τῷ διψᾶν βίᾳ 3: p. 230, l. 337
Τὸ προσωπεῖον ἀϕελεῖν τῇ ϕιλίᾳ 6: 2606
Τὸ σὸν ὄναρ σοι διηγοῦμαι 4: 1868
Τὸ συγγενὲς γὰρ καὶ ϕθονεῖν ἐπίσταται 8: 3759
Τὸ σχοινίον ϕεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον 1: 167
Τὸ τέχνιον πᾶσα γαῖα τρέϕει 2: 633
Τὸ Φιλόξενου οὔ 5: 2195
Τὸ Φρυνίχου πάλαισμα 6: 2511
Τὸ ϕῶς ἡλίῳ δανίζεις 2: 658
Τοιαῦθ᾽ ὁ τλήμων πόλεμος ἐξεργάζεται 8: 3968
Τοῖς αὑτῶν πτεροῖς ἁλισκόμεθα 2: 552
Τοῖς εὐτυχοῦσι καὶ τρίμηνα παιδία 2: 639
Τοῖς κακοῖς τρὶς κακά 5: 2298
Τοῖς μαινομένοις συμμαίνεσθαι 8: 3614
Τοῖς μὲν οὐρανίοις περισσὰ θύειν, ἄρτια δὲ τοῖς χθονίοις 1: 2.xi
Τοῖχος κεκονιαμένος 6: 2523
Τόκοι τόκων 5: p. 96, l. 875
Τὸν Αἰγαῖον πλεῖ 5: 2047
Τὸν Αἰθίοπα ἐκ τῆς ὄψεως γινώσκω 2: 838
Τὸν ἅλα παρατίθεσθαι 1: 2.xxix
Τὸν ἀνθέρικον θερίζειν 1: 377
Τὸν δ᾽ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλοσδε 6: 2786
Τὸν δ᾽ ἄρα δεῦρ᾽ ἄνεμός τε ϕέρων καὶ κῦμα πέλασσε 6: 2887
Τὸν ἐκ Κρήτης καλούμενον ἁρπαγμόν 7: 3394
Τὸν ἐν Σάμῳ κομήτην 6: 2688
Τὸν ἐπὶ ϕακῇ μῦθον 2: 623
Τὸν ἕτερον πόδα ἐν τῇ σορῷ ἔχων 3: p. 74, l. 534
Τὸν ἕτερον πόδα ἐν τῷ πορθμείῳ ἔχειν 3: 1052
Τὸν θανόντ᾽ ἐπικτανεῖν 8: 4094
Τὸν θέλοντα βοῦν ἔλαυνε 7: 3027
Τὸν κολοϕῶνα ἐπέθηκεν 3: 1245
Τὸν κύκλον ἀποτελεῖν 4: 1586
Τὸν Κύπριδος κεστόν 5: 2136
Τὸν κώνωπα διυλίζουσι τὴν κάμηλον καταπίνοντες 6: 2991
Τὸν λέοντα νύττεις 1: 61
Τὸν λύχνον ὄζει 2: 671
Τὸν ξύοντα ἀντιξύειν 2: 699
Τὸν οἴκοθεν βρεχόμενον οὐδὲ θεὸς οἰκτείρει 7: 3238
Τὸν οἴκοι θησαυρὸν διαβάλλεις 2: 549
Τὸν ὄνον κείρεις 1: 380
Τὸν Πακτωλοῦ πλοῦτον 2: 575
Τὸν Πειρέα μὴ κεναγγίαν ἄγειν 8: 3582
Τὸν περὶ Μοῦσ᾽ ἐϕίλησε, δίδου δ᾽ ἀγαθόν τε κακόν τε 6: 2912
Τὸν πεττὸν ἀναθέσθαι 8: 3875
Τὸν πώγωνα τίλλειν 3: 1369
Τὸν σικυὸν τρώγουσα γύναι τὴν χλαῖναν ὅϕαινε 7: 3416
Τὸν τρέχοντα ὀτρύνειν 1: 146
Τὸν τριταῖον ἄνεμον προγινώσκειν 6: 2552
Τὸν τρίτον τῷ σωτῆρι 4: 1701
Τὸν ϕίλον ἕτερον αὐτόν 1: 2
Τόξον μὲν ἐπιτεινόμενον ῥήγνυται, ψυχὴ δὲ ἀνιεμένη 7: 3477
Τόσσον ἄνευθ᾽, ὅσσον τε πανημερίη γλαϕυρὴ νηῦς ἤνυσεν 6: 2870
Τότ᾽ ᾄσονται κύκνοι, ὅταν κολοιοὶ σιωπήσωσι 5: 2297
Τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών 5: 2059
Τοῦ γενείου ἕλκειν 3: 1019
Τοῦ Διὸς σάνδαλον 4: 1676
Τοῦ κακοῦ τρέπεται χρώς 1: 189
Τοῦ λέοντος ἴχνη ζητεῖς 7: 3060
Τοῦ λόγου πατήρ 3: p. 460, l. 297
Τοῦ πατρός ἐστι τὸ παιδίον 7: 3236
Τοῦ σελίνου δεῖται 4: 1985
Τοὔλαιον καὶ τὸν ἅλα δεῖ ὠνεῖσθαι 6: 2525
Τούνεκ᾽ ἄρ᾽ ἄλγε᾽ ἔδωκε ἑκηβόλος ἠδ᾽ ἔτι δώσει 6: 2780
Τοὔνομα ἐπιλαθόμενος τοῦ πατρός 3: p. 312, l. 132
Τοὺς ἐμοὺς κορύμβους πλέκω 5: 2196
Τοὺς ἑταίρους τραγῳδοὺς ἀγωνιεῖται 6: 2590
Τοὺς ἑτέρους τραγῳδοὺς ἀγωνιεῖται 8: 3864
Τοὺς κύνας ὁ ἔλαϕος ἕλκει 7: 3311
Τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ ῎Αρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται 6: 2843
Τοὺς τεθνηκότας ἀποκτείνειν 1: 154
Τούσδε δὲ μοῖρ᾽ ἐδάμασσε θεῶν καὶ σχέτλια ἔργα 6: 2971
Τοῦτο μὲν οὐδὲ Κάτωνος λέγοντος πιθανόν ἐστι 7: 3461
Τοῦτο ὑπόδημα ἔρραψε μὲν ᾿Ιστιαῖος, ὑπεδύσατο δὲ ᾽Αρισταγόρας 5: 2342
Τουτοῒ μὲν ᾔδειν πρὶν Θεόγνιν γεγονέναι 7: 3300
Τραγικὸν πάθος 7: 3240
Τραγικὸς βασιλεύς 3: 1479
Τραγικὸς Θεοκρίνης 7: 3239
Τραγικὸς πίθηκος 4: 1795
Τραγικῶς λέγειν 3: p. 169, l. 873
Τραγικώτερον λαλεῖν 3: 1439
Τράγον ἀμέλγειν 1: 251
Τραγῳδικὸν βλέπειν 3: 1440
Τραχεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἀγαθὴ κουροτρόϕος 6: 2927
Τρεῖς μνᾶς ἀναλώσας γε λογίσασθαι δώδεκα 3: 1336
Τρέχ᾽ αὖθις 8: 4067
Τρεχέδειπνος 6: p. 458, l. 630
Τρέχουσιν ἔξω τῆς ὁδοῦ 5: p. 87, l. 662
Τρία κάππα κάκιστα 6: 2582
Τρικέϕαλος ᾿Ερμῆς 6: 2695
Τρικυμία 2: p. 62, l. 837
Τρίμηνα 2: p. 166, l. 815
Τρίτη κεϕαλὴ καὶ τρίτῳ ἐγκεϕάλῳ 6: 2690
Τρίχας ἀντ᾽ ἐρίων 2: 773
Τρυγόβιοι 8: 3570
Τρυγόνος λαλίστερος 1: 430
Τυγχάνειν τοῦ σκοποῦ 2: 930
Τυδείδη, τί πάθοντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς 7: 3366
Τυμβογέροντες 3: p. 75, l. 546
Τυτείδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης, ποτέροισι μετείη 6: 2724
Τυϕλὸν ὄνειρον 7: 3242
Τυϕλὸς ὁ πλοῦτος 5: p. 194, l. 743
Τυϕλὸς τά τ᾽ ὤτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματα εἶ 7: 3241
Τυϕλὸς τυϕλῷ ὁδηγός 2: 740
Τυϕλότερος ἀσπάλακος 1: 255
Τυϕλότερος λεβηρίδος 1: 256
Τυϕλότερος Τειρεσίου 1: 257
Τυϕλοῦ παρακέλευσις 8: 3658
Τύχη Εὔριπος 6: 2569
Τῷ ἄκρῳ δακτύλῳ τὴν κεϕαλὴν κνᾶν 2: 735
Τῷ βοΐ τὸν λαγὼ κυνηγετεῖν 7: 3344
Τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσεν 6: 2801
Τῳ θρίῳ τὴν ἔγχελυν 1: 395
Τῷ λύκῳ τὴν ὄιν 1: 310
Τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην μεμαῶτε μάχεσθαι 6: 2731
Τῷ μοι δούρατά ἐστι καὶ ἀσπίδες ὀμϕαλόεσσαι 6: 2783
Τῷ Μώμῳ ἀρέσκειν 1: 474
Τῷ σκέλει θένε τὴν πέτραν 8: 3766
Τῶν δ᾽ ὄνων οὔ μοι μέλει 7: 3243
Τῶν εὐτυχούντων πάντες εἰσὶ συγγενεῖς 5: 2088
Τῶν κακῶν παροψίδες 3: p. 466, l. 441
Τῶν καλῶν καὶ ὀπώρη καλή 1: 272
Τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε᾽ ἅπτεται, ὅς τις ἀϕείη 6: 2794
Τῶν μονομαχούντων ἀθλιώτερος 8: 3626
Τῶν ὀρθῶς δοθέντων ἀϕαίρεσις οὐκ ἔστι 8: 3798
Τῶν πιθήκων εὐμορϕότατος δύσμορϕός ἐστι 3: 1454
Τῶν πλειόνων ψῆϕος νικᾷ 7: 3244
Τῶν ποδῶν ἑώραται ὁδός 5: 2455
Τῶν τείχων περιτρεχόντων 7: 3290
Τῶν τριχῶν ἕλκειν 8: 3884
Τῶν τριῶν κακῶν ἕν 5: 2469
Τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἥκει 6: 2937
Τῶν ϕιλούντων ὀργαί 5: 2089
Τῶν ὤτων ἔχω τὸν λύκον 1: 425


῞Υβρις ἔρωτας ἔλυσε 8: 3679
῞Υδραν τέμνεις 2: 909
῞Υδρος ἐν τῷ πίθῳ 6: 2998
῞Υδωρ δὲ πίνων χρηστὸν οὐδὲν ἂν τέκῃς 4: 1502
῞Υδωρ καὶ γαῖα γένοισθε 8: 3648
῞Υδωρ παραρρέει 5: 2164
῞Υδωρ ὑπέρῳ πλήττειν 3: 1059
῾Υθλεῖς 1: p. 470, l. 444
῞Υλαν κραυγάζεις 1: 372
῾Υμεῖς δ᾽ ἀστεμϕέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν 6: 2867
῟Υν ὀρίνει 4: 1700
῾Υπὲρ γὰρ τὸν ἄτρακτον ἤδη βιοῖ 2: 567
῾Υπὲρ ὄνου σκιάς 1: 252
῾Υπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν 2: 993
῾Υπὲρ τὰ Καλλικράτους 4: 1771
῾Υπὲρ τὰς κορώνας βεβιωκώς 2: 564
῾Υπὲρ τὴν πήραν ϕρονεῖν 5: 2462
῾Υπὲρ τὸ λίνον 5: 2039
῾Υπὲρ τὸν ᾽Επιμενίδην κεκοίμησαι 2: 864
῾Υπὲρ τὸν κατάλογον ζῇ 5: 2461
῾Υπὲρ τὸν ᾿ήπέρβολον 7: 3261
῾Υπερβερεταῖα 4: 1961
῾Υπερμαζᾶν 4: 1577
῾Υπέρου γυμνότερος 7: 3248
῾Υπέρου περιτροπή 3: p. 70, l. 436; 4: 1702
῾Υπέρου ϕαλακρότερος 7: 3249
῾Υπεψηνισμένη 7: 3245
῾Υπηνέμια τίκτει 6: 2621
῞Υπνος δ᾽ ἀπέστω γλυκύθυμος ὀμμάτων 4: 1738
῾Υπὸ κόλπου χεῖρας ἔχειν 4: 1932
῾Υπὸ παντὶ λίθῳ σκορπιὸς εὕδει 1: 334
῾Υποβολιμαῖος εἶ 7: 3246
῾Υποζυγιώδης ἄνθρωπος 7: 3247
῾Υπονόμοις πολεμίζειν 8: 3661
῾Υπόχαλκον χρυσίον 7: 3250
῟Υς διὰ ῥόδων 6: 2623
῟Υς ἐκώμασεν 5: 2472
῟Υς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου 7: 3262
῟Υς ποτ᾽ ᾽Αθηναίαν ἔριν ἤρισε 1: 41
῟Υς τὴν ᾽Αθηνᾶν 1: 40
῟Υς ὑπὸ ῥόπαλον 4: 1703
῞Υστερον πρότερον 8: 4030
῾Υϕάντου πταίσματος ὑπήτης ἐτύϕθη 7: 3263


Φαινοπροσωπεῖν 3: p. 90, l. 858; 8: 4053
Φακός σε δαίμων καὶ ϕακὴ τύχη λάβοι 8: 3631
Φακού γωνίας κρατεῖς 5: 2452
Φαλακρὸν τίλλεις 4: 1737
Φαλάριδος ἀρχή 2: 986
Φαλαρισμός 2: p. 484, l. 384
Φαλλοϕόροι 4: p. 55, l. 866
Φανίου θύρα 5: 2437
Φάρμακα πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά 6: 2874
Φασηλιτῶν θῦμα 4: 1633
Φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς 5: 2025
Φειδίτια et alia similia 4: p. 180, l. 695
Φελλίνας 8: 3565
Φελλὸς ἀβάπτιστος 3: p. 324, l. 114
Φελλοῦ κουϕότερος 3: 1307
Φῆ ῥ᾽ ἀέκητι θεῶν ϕυγέειν μέγα λαῖτμα θαλάσσης 6: 2877
Φικιδίζειν 5: 2141
Φίλαυτοι 1: 292
Φιλίππου ἀλεκτρυών 4: 1629
Φιλοσοϕεῖν 8: 3861
Φίλου τρόπους γίνωσκε, μισήσῃς δὲ μή 3: 1496
Φοίνικος σπανιώτερος 4: 1610
Φοινίκων συνθῆκαι 5: 2456
Φόνου πτερόν 5: 2134
Φορτίον συγκαθαιρεῖν μηδὲ συνεπιτιθέναι 1: 2.xiii
Φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ 6: 2762a
Φρέαρ ἀργυροῦν 8: 3607


Φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσϕαλεῖς 3: p. 26, l. 447
Φρουρᾶς ᾄδων 2: 678
Φρουρεῖν ἢ πλουτεῖν 4: 1970
Φρουρῆσαι ἐν Ναυπάκτῳ 1: 183
Φρυνώνδας ἄλλος 6: 2622
Φρὺξ ἀνὴρ πληγεὶς ἀμείνων καὶ διακονέστερος 2: 736
Φύλαττε τὸν Θώρακα 3: 1352
Φωκαέων ἀρά 2: 555
Φωκέων ἀπόνοια 7: 3301
Φώκου ἔρανος 4: 1739


Χαῖρε ϕίλον ϕῶς 4: 1638; 7: 3401, app.
Χαίρετ᾽ ἀελλοπόδων θυγατέρες ἵππων 8: 3754
Χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμοκλαί 6: 2947
Χαλεπὸν χορίων κύνα γεῦσαι 3: 1322
Χαλκᾶ καὶ σιδηρᾶ δεῖν εἶναι τὰ τείχη μᾶλλον ἢ γήινα 5: 2307
Χαλκέντερος 8: 3559
Χαλκιδίζειν καὶ χαλκιδεύεσθαι 5: 2140
Χαμαὶ ἀντλεῖς 4: 1987
Χαμαιλέοντος εὐμεταβολώτερος 5: 2301
Χάους ἀρχαιότερος 4: 1740
Χαραδριὸν μιμούμενος 8: 3688
Χαρὰν πυραύστου χαίρεις 5: 2208
Χαριγλωττεῖν 5: p. 340, l. 307
Χάρις βαιοῖσιν ὀπηδεῖ 7: 3425
Χαρώνειος θύρα 4: 1722
Χαρωνῖται 8: 4149
Χειμερινὸς ὄνειρος 8: 3863
Χειροβρῶτι δεσμῷ 4: 1929
Χειροδίκαι 4: p. 114, l. 624
Χειροτονεῖν 4: p. 96, l. 233
Χειρώνειον ἕλκος 4: 1721
Χελιδόνων μουσεῖα 3: 1102
Χελώνην Πηγάσῳ συγκρίνεις 2: 776
Χερσίν τε ποσίν τε 1: 315
Χηναλώπηξ 8: 3787
Χθὲς καὶ πρώην 3: 1442
Χθόνια λουτρά 4: 1804
Χῖος ἀποπατῶν 7: 3138
Χῖος δεσπότην ὠνήσατο 3: 1288
Χῖος πρὸς Κῷον 4: 1668
Χοίνικι μὴ ἐπικάθισαι 1: 2.iii
Χοιρίσκος ᾽Ακαρνάνιος 3: 1259
Χρεία διδάσκει, κἂν ἄμουσος ᾖ, σοϕόν 8: 3655
Χρὴ δ᾽ οὔποθ᾽ ὅστις ἀρτίϕρων πέϕυκ᾽ ἀνήρ 8: 3760
Χρήματα ἀνήρ 4: 1735
Χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσι 3: p. 304, l. 960
Χρημάτων γάργαρα 8: 3524
Χρησμοὺς λέγειν 8: 3980
Χρηστολόγος 2: 954
Χρήσει καὶ κτήσει 8: 4026
Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ 3: p. 332, l. 278
Χρυσᾶ ὄρη ὑπισχνεῖσθαι 2: 815
Χρυσαῖ πέδαι 3: 1325
Χρύσεα χαλκείων 1: 101
Χρυσὸς ὁ Κολοϕώνιος 5: 2157
Χρυσοῦ λαλοῦντος πᾶς ἀπρακτείτω λόγος 5: 2216
Χρυσοῦς, ϕασίν, ἐν ᾽Ολυμπίᾳ στάθητι 2: 715
Χρυσοχοήσειν ᾤου 5: 2336
Χύτρα δὲ ϕακέας ἥψετο 8: 3629
Χύτραις λημᾶν 3: 1077
Χύτραν ποικίλλεις 1: 366
Χύτραν τρέϕειν 6: 2524
Χύτρας ἐπιδείκνυσθαι 3: 1140
Χύτρας ἴχνος συγχεῖν ἐν τῇ τέϕρᾳ 1: 2.xiv
Χυτρεοῦς θεός 6: 2573
Χύτρης ϕιλία 1: 423
Χὠ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος ἄλλοκα δ᾽ ὕει 2: 765
Χωλῷ παροικεῖς κἂν ἑνί, σκάζειν μάθῃς 5: p. 134, l. 705
Χωρὶς τὰ Μερρᾶ καὶ Σιλωὰμ ῥεύματα 5: 2337
Χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα 3: 1350
Χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια 1: 199


Ψάλλιον ἐμβάλλειν 8: 3697
Ψάϕωνος ὄρνιθες 1: 200
Ψεκάδες ὄμβρον γεννῶσαι 1: 202
Ψεκὰς ἢ δρόσος 4: 1844
Ψελλὴ οὐ πιττεύει 2: p. 76, l. 206
Ψεύδεα ῥινὸς ὕπερθεν ἀραιᾶς οὐκ ἀναϕύσω 8: 3506
Ψευδόπυρα οἷον τὰ σά 5: 2338
Ψευδῶν πλέα ἀτράϕαξις 7: 3264
Ψεύσομαι ἢ ἔτυμον ἐρέω, κέλεται δέ με θυμός 6: 2875
Ψηλαϕεῖν ἐν τῷ σκότῳ 6: 2659
Ψήϕῳ δάκνειν 6: 2640
Ψύρα τὸν Διόνυσον 5: 2339
Ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι 5: 2100
Ψωλὸς μεχρὶ τοῦ μιρρίνου 7: 3124


῏Ω Λακιάδαι 4: 1953
῏Ω οἵα κεϕαλή, καὶ ἐγκέϕαλον οὐκ ἔχει 5: 2340
῏Ω πλεῖον ἵλαος αἱμύλης ἀλώπεκος 7: 3125
᾽Ωγύγια κακά 4: 1850
῎Ωδινεν οὖρος, εἶτα μῦν ἀπέκτεκεν 2: 814
᾽Ωκύμοροι 2: p. 374, l. 39
᾽Ωμηστὴς Διόνυσος 5: 2341
᾽Ωὸν κολλήεις 1: 367
῾Ως ἀγαθόν ἐστ᾽ ἐπωνυμίας πολλὰς ἔχειν 6: 2648
῾Ως αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον 1: 122
῾Ως ἀντὶ χορδῆς 5: 2282
῾Ως ἀπὸ σκοπιᾶς 7: 3295
῝Ως ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις 6: 2936
῾Ως ἐν ἄλλῳ κόσμῳ 1: 197
῾Ως ἡ σϕονδύλη ϕεύγουσα πονηρότατον βδεῖ 6: 2637
῾Ως κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων 6: 2968
῾Ως λύκος ἄρνα ϕιλεῖ 8: 3691
῾Ως ὁ γέρων ὥρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν διχθάδια 6: 2789
῾Ως οἵ γ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ εἵλκεον ἀμϕότεροι 6: 2799
῾Ως ὅτε μήτηρ παιδὸς ἐέργει μυῖαν, ὅθ᾽ ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ 6: 2720
῾Ως οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος 6: 2918
῾Ως οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός 6: 2921
῾Ως οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς 6: 2835
῾Ως οὐχ ὑπάρχων, ἀλλὰ τιμωρούμενος 7: 3126
῾Ως τὴν ἐν ῎Αργει ἀσπίδα καθειλὼν σεμνύνεται 4: 1741
῾Ως τύπῳ εἰπεῖν 6: p. 457, l. 609
῾Ως ϕελλός 6: 2526
῾Ως Φρύγιος ἠράσθη Πιερίας 8: 3973
᾽Ωσὶν ἑστῶσιν 5: 2156
῞Ωσπερ ἐν γραϕῇ 3: 1250
῞Ωσπερ ἐν κρατῆρι ϕιλοτησίῳ 7: 3296
῞Ωσπερ ἐν ϕειδιτίοις 4: 1751
῞Ωσπερ Εὐπάρυϕος ἐκ κωμῳδίας 7: 3395
῞Ωσπερ κογχύλην διελεῖν 4: 1742
῞Ωσπερ λεπὰς προσίσχεται 8: 3745
῞Ωσπερ ὁ Πρωτεὺς παντοδαπὸς γίγνῃ 5: p. 241, l. 22
῞Ωσπερ ὄνος βαλανέως 7: 3350
῞Ωσπερ πηλοϕοροῦντες 8: 3748
῞Ωσπερ σκιὰ ἕπεσθαι 6: 2651
῞Ωσπερ τὰ σῦκ᾽ ἐπὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς ἔϕυ 4: 1765
῞Ωσπερ Χαλκιδικὴ τέτοκεν ἡμῖν γυνή 4: 1966
῞Ωστε κἂν ἐχθρὸν ἐλεῆσαι 6: 2575
῞Ωστε σόϕισμα κατὰ σαυτοῦ συντέθεικας 1: 54
῏Ωτα καὶ ὀϕθαλμοὶ βασιλέων πολλοί 1: 102
᾽Ωτίων πιστότεροι ὀϕθαλμοί 1: 100