INDEX PROVERBIORVM GRAECORVMDer Index verzeichnet die griechischen Originale der lateinischen Titelproverbia in der Form, in der Erasmus sie anführt. Auch sind die von Erasmus selbs angertigten griechischen Fassungen der lateinischen Titelproverbia aufgenommen. Die Zahlen entsprechen den Collectaneanummern.

Ἄβρωνος βίος198
Ἀγαθὰ Κυλίκων190
Ἀγαθῶν θάλασσα192
Ἀγαθῶν μυρμηκία192
Ἀγαθῶν σωρός192
Ἀγέλαστος πέτρα211
Ἁγναμπτότερος βάτου αὔου248
Ἁγνὴ γάμων585
Ἁγνότερος πηδαλίου834
Ἀγόμενος διὰ φρατόρων κύων584
Ἀγροίκου μὴ καταφρόνει ῥήτορος346
Ἀδεὲς δέος262
Ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη651
Ἀδώνιδος κῆποι700
Ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι488
Ἀεὶ Λεοντῖνοι πρὸς τοὺς κρατῆρας422
Ἀεὶ φέρει ἡ Λιβύη τι κακόν499
Ἀεὶ φέρει τι Λιβύη κακόν46
Ἀετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις499
Ἀετὸν κάνθαρος μαιεύεται581
Ἀετὸς ἐν νεφέλαις549
Ἀετὸς μυίας οὐχ ἁλίσκει498
Ἀετοῦ γῆρας501
Ἀζαναῖα κακά726
Ἀθηνῇ τὸν αἴρουλον 577
Αἱ Ἰβύκου γέρανοι813
Αἰάντειος γέλως545
Αἰεὶ κολοιὸς πρὸς κολοιὸν ἱζάνει721
Αἰθίοπα λευκαίνειν407
Αἰθίοπα σμήχεις414
Αἲξ Σκυρία583
Αἲξ τὴν μάχαιραν720
Ἀκάνθιος τέττιξ307
Ἀκεασσάου σελήνη527
Ἀκέφαλος μῦθος412
Ἄκουε τοῦ τέσσαρα ἔχοντος ὦτα546
Ἄκρου χείλεος474
Ἄκρων δακτύλων475
Ἅλις δρυός486
Ἀλλ᾿ οὐκ αὖθις ἀλώπηξ838
Ἄλλην δρῦν βαλάνιζε253
Ἄλλοι μὲν σπείρουσι, ἄλλοι δὲ ἀμήσονται413
Ἄλλος βίος, ἄλλη δίαιτα718
Ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρα, ἄλλοτε μήτηρ129
Ἀλλότριον ἀμᾷς θέρος141
Ἄλλως ἀναλίσκεις ὕδωρ423
Ἁλῶν δὲ φόρτος ἔνθεν ἦλθεν ἔνθ᾿ ἔβη579
Ἀλωπεκίζεις πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα416
Ἀλώπηξ οὐ δωροδοκεῖται550
Ἅμα δίδου καὶ λάμβανε142
Ἀμάλθειας κέρας497
Ἄμμον μετρεῖς138
Ἀμουσότερος Ληβηθρίων547
Ἀνάγυρον κινεῖς727
Ἀνδραποδώδης θρίξ574
Ἀνδρὸς γέροντος αἱ γνάθοι βακτηρία162
Ἀνέμους γεωργεῖν417
Ἀνέχου καὶ ἀπέχου443
Ἀνεωγμέναι Μουσῶν θύραι161
Ἀνὴρ ὁ φεύγων καὶ πάλιν μαχήσεται170
Ἄνθρακες ὁ θησαυρός418
Ἀνθρωπίσκος ἐκ τῆς Καρίας751
Ἄνθρωπος ἀνθρώπου δαιμόνιον91
Ἄνθρωπος Εὔριπος302
Ἀνίπτοις ποσίν504
Ἀντιπελαργεῖν163
Ἀνώνητον ἀνδράποδον420
Ἄπληστος πίθος368
Ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ145
Ἀπὸ βραδυσκελῶν ὄνων ἵππος ὤρουσεν419
Ἀπὸ μηχανῆς θεὸς ἐπιφανείς144
Ἀπὸ νεκροῦ φορολογεῖν191
Ἀπὸ ὄνου πόκος355
Ἀπόλογος Ἀλκυνόου146
Ἀπορραγήσεται τεινόμενον τὸ καλῴδιον147
Ἀργεία φορά143
Ἀργυραῖς λόγχαις μάχου140
Ἄρκτου παρούσης τὰ ἴχνη ζητεῖς332
Ἄρτι μῦς πίσσης γεύεται425
Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι148
Ἀρχὴ ἥμισυ παντός 298
Ἄσκόν δέρεις424
Ἀσπένδιος κιθαριστής26
Ἀστραπὴ ἐκ πυελίου133
Ἀτὰρ ἐκ καθαρῶν ἀχυρων τετρύγηκας <σῖτον>134
Ἀττικὴ πίστις181
Ἀττικοὶ Ἐλευσίνια578
Ἀττικὸς μάρτυς299
Αὐλόν σάλπιγγι συγκρίνεις250
Αὕτη ἡ μύρινθος οὐδὲν ἔσπακεν301
Αὐτοὶ χελώνας ἐσθίετε οἵπερ εἵλετε814
Αὐτοῖς ἀρέσκει728
Αὐτόματοι δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἵενται336
Αὐτὸς ἀνεῦρε τοῦ κακοῦ τὴν πιτύαν617
Ἀφ᾿ ἵππων ἐπ᾿ ὄνους215
Ἀφροδίσιος ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος744
Ἀχνυμένη σκυτάλη136
Βάλλειν μήλοις309
Βατράχοις οἰνοχοεῖς306
Βάτραχος Σερίφιος303
Βατράχῳ ὕδωρ308
Βοῦς ἐπὶ γλώσσης304
Βοῦς Κύπριος305
Γάλα ὀρνίθων575
Γαλῇ τὸ στέαρ308
Γαστέρες815
Γέλως Ἰωνικός833
Γέλωτα Σαρδώνιον2
Γεράνδριον μεταφυτεύειν311
Γηράσκω δὲ ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος746
Γῆς βάρος312
Γλαῦκας Ἀθήνας131
Γλαὺξ ἵπταται310
Γνῶθι σεαυτόν108
Γραῦς ἀλώπης οὐχ ἁλίσκεται344
Γύγου δακτύλιος341
Γυμνὸς ὡς ἐκ μητρός343
Γυνὴ στρατηγεῖ καὶ γυνὴ στρατεύεται342
Δάθος ἀγαθῶν693
Δεῖ με συμπράττειν τοῖς φίλοις, ἀλλὰ μέχρι θεῶν807
Δεινότερα Σαμβίκου πάσχει825
Δελφῖνα πρὸς τὸ οὐραῖον δέεις331
Δευτέρων ἀμεινόνων315
Δικαιότερος σταχάνης323
Δίκης δικαιότερος323
Διὸς ἐγκέφαλος345
Διὸς Κόρινθος730
Δὶς κράμβη θάνατος20
Δὶς παῖδες οἱ γέροντες290
Δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν προσκρούειν λίθον398
Δύσκολα τὰ καλά747
Δωρικὴ μουσική835
Ἐγγύα πάρα δ᾿ ἄτη108
Εἰς τὸν οὐρανὸν τοξεύειν373
Ἐκ γεύματος γινώσκειν361
Ἐκ λύκου στόματος ἀφείλω325
Ἐκ πίθου ἀντλῆς824
Ἐκ τοῦ τρίποδος673
Ἐκ τριχὸς κρέμαται324
Ἐκ τῶν ὀνύχων τὸν λέοντα γινώσκειν22
Ἐλευθεριωτέρα Σπάρτης356
Ἐλέφαντας ἐκ μυίας ποιεῖς327
Ἐλέφας μῦν οὐχ ἁλίσκει326
Ἐν θέρει τὴν χλαῖναν κατατρίβεις349
Ἐν κόλπῳ χαίρειν485
Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια354
Ἐν πίθῳ τὴν κεραμείαν745
Ἐν σκότῳ ὀρχεῖσθαι347
Ἐν τριόδῳ εἰμί350
Ἔνεστι καὶ μύρμηκι χολή200
Ἔνθ᾿ οὔτε πλεῖν ἄνεμος οὔτε μίμνειν ἐᾷ357
Ἐξ ἁμάξης469
Ἑρμῆς ἀμύητος351
Ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς82
Ἔσθιε κάρδαμον265
Ἑστίᾳ θύειν580
Ἕτερος αὐτός95
Εὕδοντι κύρτος αἱρεῖ352
Εὐμεταβολώτερος κοθόρνου353
Ἐχίνου τραχύτερος657
Ζεὺς ἄγονος358
Ζῇ τῇ χύτρᾳ φιλία359
Ζωὴ πίθου360
Ζῶμεν γὰρ ὡς οὐ θέλομεν, ἀλλ᾿ ὡς δυνάμεθα410
Ζῶσα φωνή222
Ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν ἕλκει300
Ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη169
Ἢ πινέτω ἢ ἀπελθέτω115
Ἡ σπιθαμὴ τοῦ βίου671
Ἡ Συλώσοντος χλαμύς363
Ἢ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοι362
Ἥλιξ ἥλικα τέρπει177
Ἴππος με φέρει, βασιλεύς με τρέφει364
Καθ᾿ ὕδατος γράφειν610
Κακὰ ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἕλκων ὡς ὁ Καικίας νέφος122
Κακοῦ κόρακος κακὸν ὠὸν ἔφυ605
Κακοῦ πηγὴν εὗρεν135
Κακῶν Ἰλιάς193
Καλλιπίδης120
Καλῶς ἔλεξας729
Κάμηλος καὶ ψωριῶσα πολλῶν ὄνων ἀνατίθεται φορτία611
Καρικὴ μοῦσα752
Καρκίνος λαγωὸν αἱρεῖ614
Κασσιωτικὸν ἅμμα607
Κατὰ ποδὸς βάσιν613
Κατὰ ῥοῦν φέρεται609
Κατόπιν ἑορτῆς ἥκεις508
Κεραμεὺς ἄνθρωπος616
Κεραμέως πλοῦτος615
Κέρδος αἰσχύνης ἄμεινον522
Κινεῖν τὴν ἀφ᾿ ἱερᾶς606
Κοινὰ φίλων πάντα94
Κοινὸς Ἑρμῆς604
Κολοφωνεία ὕβρις608
Κόνιν σιτίζεις415
Κορίνθια ἀσέλγια734
Κόρκορος ἐν λαχάνοις365
Κορώνη τὸν σκορπίον263
Κρής πρὸς Αἰγινίτην612
Κρητίζειν650
Κροκοδείλου δάκρυα703
Κύκνειον ᾆσμα603
Λαγὼς καθεύδων618
Λαγὼς κρεῶν ἐπιθυμεῖ117
Λαγὼς περὶ κρεῶν620
Λακωνικὰς σελήνας632
Λέοντα νύττεις263
Λέοντα ξυρᾶν628
Λέρνη κακῶν193
Λευκὴ ψήφος622
Λευκῷ λίθῳ λευκὴ στάθμη24
Λήμνιον κακόν619
Λιβυκὸν θηρίον621
Λίνῳ λίνον συνάπτεις624
Λιπαρώτερος ληκύθου633
Λιπαρώτερος λύχνου633
Λοκρῶν σύνθημα625
Λυγκεύς653
Λύκος ἔχανεν627
Λύκος περὶ φρέαρ χορεύει627
Λύκου πτερὰ ζητεῖς626
Λύνδιοι τὴν θυσίαν623
Λύχνον ἐν μεσημβρίᾳ ἅπτειν630
Μεγαρείων δάκρυα634
Μέτρῳ ὕδωρ πίνοντες, ἀμετρίᾳ μᾶζαν ἔδοντες636
Μὴ εἰκῇ Ἄβυδον639
Μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον640
Μὴ μάχαιραν αἴρει θῆλυ644
Μὴ παιδὶ μάχαιραν637
Μὴ πρὸς λέοντα δορκάς642
Μὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ646
Μηδὲν ἄγαν108
Μηδὲν πρὸς τὴν χορδήν837
Μήτε νεῖν μήτε γράμματα641
Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ638
Μίδας ὄνου ὦτα645
Μικρὸν κακὸν μέγα ἀγαθόν643
Μισῶ μνήμονα συμπότην369
Μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός293
Μόνος ἐπίσταται φιλεῖν τοὺς φίλους566
Μῦς κακός455
Νεκρῷ λέγων μύθους εἰς οὖς199
Νεφέλας ξαίνεις647
Ὁ Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ737
Ὁ θυμὸς ἔσχατον γηράσκει446
Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ820
Οἰδίποδος ἀρά819
Οἴκοι Μιλήσια, οὐ γὰρ ἐνθάδε480
Ὄλβιος ὁ μηδὲν ὀφείλων696
Ὄνοι λύρας125
Ὄνον σύρματα ἀνέλεσθαι μᾶλλον ἢ χρυσόν29
Ὄνος ἄγει μυστήρια648
Ὄνος ἐν μελίτταις448
Ὄνος ἐν πιθήκοις30
Ὄρτυξ ἔσωσεν Ἡρακλῆ445
Ὅττι τοι ἐν μεγάροισι κακῶν ἀγαθῶν τε τέτυκται444
Οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ᾿ ὁ πλοῦς124
Οὐδεὶς κομήτης ὅστις οὐ περαίνεται394
Οὐκ ἐπαινεθείης οὐδὲ περὶ δείπνῳ447
Οὔτε γῆς οὔτε οὐρανοῦ ἁπτόμενος836
Οὔτε πάντα οὔτε πάντη οὔτε παρὰ πάντων14
Πάλαι ποτ᾿ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι18
Πανικός779
Πάντα ἀνακαλύψει χρόνος31
Πάντα κινήσω πέτρον449
Παρέσται Τεμεσσεῖος δαίμων366
Πάτταλον ἐξέκρουσας παττάλῳ50
Παχυμερέστερον402
Πέλοπος ἢ Ταντάλου τάλαντα674
Περὶ ἁλὸς καὶ κυάμου719
Περὶ ὄνου σκιᾶς649
Πῆμα κακὸς γείτων221
Πλέον ἥμισυ παντός6
Πληγεὶς ἁλιεύς νόον ἕξει132
Πλίνθον πλύνειν408
Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου128
Πολλάκι καὶ κηπωρός ἀνὴρ μάλα καίριον εἶπεν167
Πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦροι δέ γε Βάκχοι322
Πολλοὶ στρατηγοὶ τὴν Καρίαν ἀπώλεσαν452
Πολλῶν θρίων ψόφον ἀκήκοα722
Πολύποδος νόον ἴσχε255
Πολύποδος ὁμοιότης788
Πρὸ τῆς νίκης τἀ ἐγκώμια450
Πρὸς κενὸν ψάλλεις451
Πρὸς κέντρα λακτίζειν188
Πρὸς Κρῆτα κρητίζειν151
Πρὸς τὸ σῆμα μητρυᾶς θρηνεῖν786
Πρότερον χελώνη παραδραμεῖται δασύποδα118
Σικελὴ τράπεζα198
Σικελὸς ὀστρακίζεται670
Σκυτάλη λακωνική113
Σοφοκλεῖς48
Σπεῦδε βραδέως196
Στεγανώτερος Ἀρεοπαγίτου212
Συβαρῖται διὰ πλατείας479
Συβαριτικὸς βίος198
Σῦκα μερίζειν829
Σύροι πρὸς Φοίνικας672
Σφὰξ βομβῶν τέττιγος ἐναντίον823
Σχινοτρῶκται119
Σχοινοτρῶγες27
Τὰ πρῶτ᾿ ἀρίστους Αἴγινα τρέφει682
Τὰ τοῦ ἐκείνου ἐλλύχνιον ὄζειν471
Τέκτων τέκτονι φθονέει738
Τὴν αὑτοῦ σκιὰν δειμαίνειν400
Τὴν λεοντῆν ἐνδυόμενος792
Τὴν ὄϊον τῷ λύκῳ πεπίστευκας540
Τὴν ψυχὴν ὀφείλει570
Τί κυνὶ καὶ βαλανείῳ;25
Τιθωνοῦ γῆρας681
Τιτᾶνας καλεῖς684
Τὸ γῆρας ἐστιν αὐτὸ νόσημα567
Τὸ Δωδωναῖον χαλκεῖον676
Τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον367
Τὸ μὴ γενέσθαι μεντ᾿ ἄριστον ἐστ᾿ ἀεί· Ἐπὰν δὲ γένηται, ὡς τάχιστ᾿ εἶναι τέλος699
Τὸ Πάρνου σκαφίδιον677
Τὸν καπνὸν φεύγων εἰς τὸ πῦρ ἀνέπεσον683
Τὸν κολοφῶνα ἐπέθηκεν ἐπὶ τῆς βεβαίας ψήφου680
Τὸν ξύοντα δὲ ἀντιξύειν685
Τὸν Ὕλαν κράζεις678
Τρυγόνος λαλίστερος679
Τυφλὸς τυφλοῦ ἡγεμών438
Τυφλότερος ἀσπάλακος675
Τῷ θρίῳ τὴν ἔγχελυν686
Τῶν ὤτων ἔχω τὸν λύκον, οὔτ᾿ ἔχειν οὔτ᾿ ἀφεῖναι δύναμαι164
Ὕδραν τέμνεις735
Ὗν ὀρίνει690
Ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν793
Ὑπὲρ τὰς κορώνας βεβιωκώς391
Ὑπὸ παντὶ λίθῳ σκορπίος εὕδει687
Ὗς Ἀθηνᾶν782
Ὗς ἑαυτὴν ἐπαινεῖ688
Φαλάριδος ἀρχαί691
Φοινίκων συνθῆκαι692
Χελώνην Πηγάσῳ συγκρίνεις487
Ψυρικῶς πραχθέντα695
Ὤδυνεν ὄρος, εἶτα μῦν ἀπέκτεκεν491