25

7 inquit B-I: om. A.

16 adducant B-I: adducunt A.

17-18 ἐν τετράδι γεννηθῆναι B-I: is ἐν τετράδι γεννηθείς A.

26 Notaque F-I: Multaque A-E.

38 tribuisse B-I: tribuisset A, corr. s.

40 sint B-I: sunt A.

27

54 Inuidiaque G-I: Inuidia quia A-F.

68 Quandoquidem B-I: Quamobrem A; inibi C-I: admodum A, om. B.

83 sublimis et inuicti B-I: excelsi A.

114 a capessendis B-I: capessendis A.

118 exantlandis C-I: exanclandis A B.

29

120-121 despiciantur B-I: despiciuntur A.

122 carpantur B-I: carpuntur A.

144 Aboriginibus C-I: ab originibus A, ab Originibus B.

149 alteroue B-I: alternoue A, corr. s.

154 omniiugi B-I: omnigena A. 30

192 Trogi Pompeii Iustino I: Theopompi Trogo A-H.

206 blattis B-I: blactis A, corr. s.

207 diutile B-I: diutule A.

213 res est C-I: res A B.

33

265 occurret A E-I: occurreret B-D.

35

292 hic E-I: hinc A-D.

299 potius quam B-I: quam A.

318-319 Perspiciebam B-I: Perspiciebam enim A.

324 credam B-I: reddam A, corr. s.

335 a paroemiographo B-I: paroemiographo A.

338 ἀκροθίνια D-I: ἀκροθύνια A-C.

37

354 asperserint B-I: asperserunt A.

362 rebus B-I: om. A.

371 alt. nec B-I: neu A.

380 vt G-I: quod A-F.

381 adiuti B-I: om. A.

390 Guilielmus I: Gulielmus E-H, cf. Epp. 3025, l. 10; 3032, l. 200.

39

396 fortasse non perinde aptam B-I: non perinde aptam fortassis A.

416 videtur B-I: vide A, om. s.

422 aestimes F-I: om. A-E.

429 non B-I: om. A, suppl. s.

433 referet A-H: refert I.

434 gloriae B-I: gloria A.

41

486 Amerbachii I: Amorbacchii B D, Amorbachii C E-H.

43

529 a A-H: e I.

538 Sticho B-I: Stichio A, corr. s; populi suffragio D-I, suffragio populi A-C.

544-548 Adagii 200; loco haec habent A-F (cf. Adag. 2574) : Oetaeus genius. Οἰταῖος δαίμων, id est Oetaeus genius. Huic aiunt inuisam fuisse ferocitatem [ferociam F] et arrogantiam. Vnde cum quis insolentius quippiam diceret faceretue, Oetaeum genium adfuturum minitabantur. Finitimum [Finitum A, corr. s] illi: ὁ ἐν Τεμέσσῃ δαίμων, id est Temesseus genius [id ... genius om. A].

45

568 Ne ... inuide B-I: Famelicus ipse ne inuide iis A.

570 Qui ... thymum B-I: Iisdem vescentes cepis A.

573 dissentiant D-I: dissentiunt B C.

578 Quis B-E H I: Qui F G.

585-586 Deinde ... boues G-I: Apponebat autem nobis totos ex clibano boues A-F.

47

603 velut I: veluti A-H.

624 etiam F-I: om. A-E.

639 loquerentur B-I: loqueretur A, corr. s.

642 Μειλιχίοις D-I: Μιλιχίοις A-C

650 γ᾿ G: om. H I.

49

675 Inter Adag. 2014 et 2015 haec habet A (cf. Adag. 763) : Macerata vita. Ἀληλεσμένον ζῇ βίον. Quidam accipiunt de victu prisco mortalium, qui glandibus constabat. Alii referunt ad victum iam paratum ac citra laborem facile contingentem. Rursum alii de magna rerum affluentia.

677 Non ... Menecles F-I: Alia dicit Menecles, alia porcellus A-E.

688 μνήσθητι νόμου χάριν B-I: χάριν μνήσθητι νόμου A.

695 Xerxes D-I: Xerses A-C.

51

712 dicit F-I: dicunt A-E.

722 Iulianus B-I: Basilius A.

724-725 annunciarat D-I: nuntiarat A, nunciarat B C.

731 τέτυκται H I: τέκτυται F G.

740 Melitide H I: Melotide B-G.

741 in H I: ad B-G.

746 λόγου suppleuimus, om. A-I.

53

754 prius Verba G-I: En verba F; cognominat C-I: cognominans A B.

755 nesciant B-I: nesciunt A.

770 δ᾿ A-H: δὲ I.

772 eueniunt B-I: veniunt A.

781 cuiusmodi A-G: cum eiusmodi H I.

783 quasi D-I: qua C.

798 Alcippus F-I: Halcyppus A-D, Halcypus E; Encymonem B-I: Eucymonem A.

799 παροιμία B-I: παροιμοία A, corr. s.

55

801 Hesiodi D-I: Hesiodiam A-C.

802 quos G-I: quod A-F.

807-808 Phoebianam H I: Phobianam A-G.

810 Ductum A-C F-I: Dictum D E.

836 Vltratraiectinos G-I: Traiectinos C-F.

839 Libanius A-H: Libanus I; Casilum B-I: Casilium A.

57

889 infestiuo B-I: infestino A, corr. s.

891 de matrimonio B-I: de matrimonio, de monachatu A.

59

904 is A-G: his H I.

921 Pattaecione G-I: Patacione A-F.

922 Πατταικίωνος G-I: Πατακίωνος A-F; Pattaecione G-I: Patacione A-F.

923 Pattaecion G-I: Patacion A-F.

926 nominis H I: nominibus G.

930 ποδί B-I: ποδή A, corr. s.

61

952 Chremes in Heauton timorumeno D-I: Pamphilus in Hecyra A-C.

953 Syro D-I: Parmenoni A-C.

968 ἄτρακτον B-I: ἄτρατον A, corr. s.

976 statis C-I: statutis A B; Circensibus B-I: Cirsensibus A, corr. s.

984 Hannibal B-I: Annibal A, corr. s.

989 Calpurnio I: Calphurnio B-H.

63

998 τὸν A-E: τὸ F-I.

24 his B-I: iis A.

40 hisque E-I: iisque A-D.

65

43 φθέγξαιτο B-I: φθέξαιτο A, corr. s.

50 ἀπολιπὼν A-E: ἀπολειπὼν F-I.

51 μετρεῖ καὶ A-C: μετρεῖ D-I.

82 sine G H: siue I.

67

103 Obsecro B-I: obseruo A.

109 autem B-I: om. A.

114 id est B-H: om. I.

127 sententias A-H: om. I.

131 nono G-I: octavo A-F.

69

154 speculatores H I: spectatores A-G.

158 Corinnae I: Corrinae A-H.

160 ἐνδοξότεροι scripsimus: ἐνδοξώτεροι A-I.

167 id est B-F: om. G-I.

168 conferre G-I: conferre. Vsurpat Plato in Cratylo A-F, cf. l. 183.

169 Iliados B-I: Iliadis A, corr. s.

178 Praecilius G-I: precibus A-C, Proecilius D-F.

184 πρόσσω H I: πρόσω G; ὀπίσσω I: ὀπίσω G H.

194 id H I: om. B-G.

71

211 ἀμύμων F-I: ἀμείνων A-E.

213 οἱ δ᾿ F-I: om. A-E.

224 id est B-H: om. I.

230 λ F-I: κ A-E.

231 διοτρεφές A: βιοτρεφές B-I.

253 auibus tu me B-I: tu me alitibus A.

254 vtrumne F-I: vtrumue A-E.

73

266 id est C-H: om. I.

272 id est D-H: om. I.

273 An suere ... Troiae F-I: Haec vtinam ne Troianis infensa suisset damna B-E.

274 Γ A: Τ B-E, τ F-I.

280 Τίη A-D F-I: Τί E; σὺ F-I: σύ γε A-E.

286 dehiscat B-I: dehiscant A, corr. s.

290 ηὐδαιμόνισε B-G: εὐδαμόνισε A, ηὐδαιμόνησε H I.

75

315 diuis B-I: diues A.

316 ante nudus, iam G-I: exutis pannis A-E, ante nudus F.

324 calida B-I: calda A, corr. s.

325 est C-I: om. A B; voluptuariae F-I: voluptariae A-E.

333 lectorum C-I: om. A B.

338 accommodum G-I: accommodatum A-F.

357 Cretensi C-I: Crete B.

77

373 ἐκ τῆς F G: τῆς H I.

387 ἔγωγ᾿ B-I: τ᾿ ἐγώγ᾿ A.

390 deliciis F-I: deliriis A, corr. s, delitiis B-E.

391 Κἆτ᾿ B-I: κἆ A, corr. s.

396 Bacchus C-I: Diony. A B.

398 Bacchus C-I: Dio. A B.

79

456 veloci I: veloce A-H.

457 collegit I: colligit A-H; Nazianzeni B-I: Nazanzeni A, corr. s.

467 exercerentur R-I: illic exercerentur A.

471 veluti E-I: velut B-D.

473 germanamque G-I: et germanam B-F.

81

477 Lyceum E-I: Lycaeum A-D.

487 abierint B-I: abierit A.

491 Κυθωνύμου D-I: Κυθονύμου A-C.

501 significamus D-I: significabimus B C.

502 longe C-I: longo B; Cyziceni F-I: Cyzenici B-E.

83

519 lib. x. G-I: vndecimo libro A-E, lib. xi. F.

525 Pindarus F-I: Quanquam Pindarus D E; praediuitis F-I: cuiusdam, cui malo fuerunt suae diuitiae, sed eum ostendit habitasse in Cypro D E.

526 ἔβρισε F G: ἔβρυσε H I.

529G-I: ἦν D-F.

542 odiosam A-H: odiosum I.

547 referunt I: refert A-H.

555 perhibetur G-I: perhibeatur A-F.

562 Κρότωνος F-I: Κρώτωνος B-E.

85

607 palaestriten A-G: palestriten H I.

608 coriaceam E-I: coryaceam C D.

613 Cybeles I: Cybelis A-H.

87

658 apostolus C-I: om. B.

659 his B-I: iis A.

89

667 Apostolio B-I: Apostolo A.

671 γυνή B-I: γυήν A.

689 existimant G-I: existimat B-F.

710 Περὶ G-I: περὶ τῆς B-F.

91

718 repperit F-H: reperit I.

723 quarum G-I: quorum F.

744 δαίονται scripsimus sec. F (infra ad l. 748) et sec. Adag. 766 (LB II, 323 E): δέδονται F, δαίνονται G-I; ἀθάνατοι G-I: om. F.

745 partiuntur G-I: data sunt F; immortales G-I: om. F.

748 posta. G-I: posta. Rursum Pindarus in Pythiis hymno iii. iisdem pene verbis extulit eandem sententiam ἓν παρ᾿ ἐσλὸν πήματα σὺν δύο δαίονται βροτοῖς ἀθάνατοι, id est, Ad vnum bonum duo simul incommoda partiuntur mortalibus immortales F.

758 somnium H I: somnum G.

93

793 secundo D-I: tertio A-C.

796 Stobaeus A-G: Stobeus H I.

800 Plato ... effert F-I: Quidam quartum efferunt A-C, Idem libro De legibus primo effert D E.

801 Ἡγεῖται μὲν ὑγίεια [ἡγίεια D E] D-I: ὑγεία μὲν ἡγεῖ A-C.

803 forma G-I: robur A-F; robur G-I: forma A-F.

95

804 celebrabatur A-G: celebratur H I.

810 δύο: δύω A-I.

859 cessant B-I: cessent A, corr. s.

97

864 Filios D-I: Et filios A-C.

872 nobis B-I: vobis A, corr. s.

873 ab H I: ex A-G.

880 conuitio A B I: conuicio C-G, conuiuio H.

884 equos B-I: equas A, corr. s; vno hoc D-I: hoc vno A-C.

892 δειλίαν: δειλείαν A-I; ἀνδρείαν D-I: ἀνδρίαν A-C.

893 ἄνοιαν H I: ἄγνοιαν A-G.

894 Ἕρπει D-I: καὶ ἕρπει A-C.

898 ferocia F-I: ferocitate A-E.

903 consequuntur C-I: consequitur A B.

908 χρυσόμαλλον A-E: χρυσόμαλον F-I.

99

922 Πρὸ B-I: Πρὸς A.

924 habeat B-I: habeas A.

934 ἄμμες C-I: ἄμμε B.

937 ταραχὰς B-E: ταραχὸς F-I.

939 lenticula D-I: lenticulo B C.

950 Αἴδεσθεν μὲν ἀνήνασθαι B-I: Αἴδεσθαι μὲν ἀνήνασθεν A, corr. s.

951 Detrectare C-I: Detractare A B.

959 Ὡς A-H: Ος I.

962 Detrectare C-I: Detractare A B.

963 sese H I: se A-G.

965 ἱμάντας D-I: ἱμάντια A-C.

101

967-969 quaestionum ... deiicere F-I: inter disputandum suboriatur contentio et rixa iamque eo res peruenit, vt veluti lora aut sphaeras vicissim alius in alium iaciamus, magisque gaudemus ferire aut prosternere A-E.

969 alt. aut F-I: ac A-E.

3 crura B-I: om. A, suppl. s.

102

27 monendum B-I: mouendum A, corr. s.

28 admouendum B-I: admonendum A, corr. s.

35 Animo laboranti B-I: Animi laborantis A; est C-I: om. A B.

36-40 Isocrates ... ἐπιπλήττειν et ll. 43-46 Id est ... increpare hoc loco habent H I: post l. 51 venenum est habent F G.

36 eleganter ... hanc H I: fusius explicauit F G.

37 μὲν H I: γὰρ F G.

43 illud ... oportet H I: oportet illud imprimis nosse F G.

44-45 aduersus ... aliud H I: sanandis corporum morbis multae variaeque curandi rationes sunt a medicis excogitatae. Caeterum animis aegrotantibus ac malarum cupiditatum plenis nullum aliud est F G.

49 in C-H: om. I.