127

6 συμπόταν B-I: συμπότην A Procille B-I: Procylle A, corr. s.

7 Procillum B-I: Procyllum A, corr. s.

9 primo B-I: libro primo A.

129

20 testatum B-I: testificatum A.

22 nimirum hoc B-I: id A.

28 sentiat G-I: censeat A-F.

29 honestum H I: et honestum A-G.

30-32 Refert ... foras F-I: add. π.

37 Inscribo ... foemina G-I: Mulieris iusiurandum in vino scribo A-F, corr. χ.

46 ambabus B-I: et ambabus A.

47-48 Quo ... fauentem [H]merus om. B C, Home. D-F] B-I: Quod genus hominem Homerus verbo noue composito ἀλλοπρόσαλλον appellat, i. nunc hiis, nunc illis partibus studentem A.

59 inire G-I: velle inire A-F.

61 virum bonum G-I: bonum virum A-F.

130

67 claudicare pede C-I: claudicare genu A, claudicare B.

71 quiddam E-I: quidam A-D; vel vnum B-I. om. A.

72 connumeretur G-I: commemoretur A-F.

76 Menippeis C-I: Menippaeis A B.

77 A. Gellio G-I: Aulo Gellio A-F.

82 Georgicôn E: Georgicon A-D, Georgiôn F, Georg. G-I.

84 pertinent ad eam formam quam ante retulimus 131 Multa cadunt inter calicem supremaque labra, quem versum Atheneus libro vndecimo citare videtur ex Zenodoto aut Clitarcho, sed in mutata dictione πολλὰ μεταξὺ πέλει κοτύλης καὶ χείλεος ἄκρου. Nam carmen in hoc adducit vt demonstret κοτύλην extare apud bonos autores pro poculi genere. Hoc potius adiiciendum erat prouerbio Multa cadunt. Sed iam erat excusa pagina quod non infrequenter accidit in hoc scripti genere add. χ post vitae.

133

94 vere H I: veri A-G.

96-103 Christiani ... pallium B-I: milites, qui gerunt arma militum A.

96-97 ceremoniis D-I: cerimoniis B C.

104 ceremoniis D-I: cerimoniis A-C; quasdam A C-I: quasdem s B.

110 mysten B-H: mystem I.

115 Huc B C G-I: Hunc D-F.

125 Philochorus A-D F-I: Philocorus E.

126 Apollinis A-C F-I: Appollinis D E.

137 taurum G-I: tauros A-F.

135

142 purpurata C-I: in purpura A B.

145 peregrinaque A-D F-I: petegrinaque E.

152 Lepidius G-I: Venustius post deprehendes add. χ.

155 Antigonum H I: Antigonium G.

168 Ibi G-I: Ibi statim A-F.

169 ante B-I: antea A.

184A-C: Η F-I, Ἢ E; φόρημ᾿ A B F-I : φόρυμ᾿ C-E, E corr. in Err.

137

189 θυμός A-D F-I: θημός E, corr. in Err.; Huic B-I: Hinc A, corr. s.

194 in Oedipo Coloneo B-I: in Oedipo in Colono A.

201 post eam B-I: hanc A.

207 Χωλαί τε B-I: Χωλαί ται A, corr. S; παραβλώπες A-C E-I: παραβλώτές D.

209 Η δ᾿ [ Ἥ δ E] s B-H: Ηδ᾿ A I.

211 αἱ I: αἵ A-H.

215 δ᾿ ἄρα ταί γε D-I: δ᾿ ἄραταί γε A-C

216 Τῷ ἄτην A-D: Τὸν δ᾿ ἄτην E, Τῷ δ᾿ ἄτην E in Err., F-I.

219 Nam G-I: Nanque A-F.

220 laesas B-I: Strabas A.

221 Quae ... veniunt G-I: Quae a tergo comitantur Aten A-F, corr. χ.

224 omneis A-C G-I: omnes D-F.

225 Mortales [Mortaleis B-D, Mortalis E] laedens B-I: Mortaleisque nocet A.

231 vt ilicet A-D F-I: vti licet E, corr. in Err.

233 Eiusdem A-E G-I: Eusdem F, corr. χ; Ates H I: Ate A C-G, corr. χ, Atae B.

235 contubernium A-H: contubenium I.

236 Lucifero B-H: Lucefero I.

139

242-243 eoque ... militum G-I: add. χ.

248-252 Quemadmodum ... audire F-I: add. π.

248 docet F-I: om. π; problematis F-I: ploblematis π.

250 quam F-I: q π [quemadmodum del.].

264 captatorem A B D-I: captorem C.

268 deludet A-F: delusit G-I.

277-279 id est ... feras G-I: add. χ.

279 vt hinc G-I: hinc vt χ.

141

302 laborent B-I: laborant A, corr. s.

310 ἐπεὶ scripsimus sec. Erasmi versionem cum Stephano: ἐπὶ H I.

315 ἴδριες D-I: ἴδρυες A-C.

317 atque A-H: aut I.

320 ἐστ᾿ D-I: ἐστιν A-C.

321 Forma ... pectora D-I: Speculum enim formae est aes, vinum autem mentis A-C.

327-329 At idem ... infestiuum G-I: add. χ.

327 Anacharsidis G-I: Ana[x?]charsis χ.

328 quod G-I: om. χ.

143

335 verum dicat H I: verum dicere G, corr. In Err.

337 multiplicia H I: multicia G, corr. in Err.

342 vino B-I: viro A, corr. s.

347 Verum ... dicere G-I: Verum putatur lingua lapsa dicere A-F.

356-357 sentiant I: sentiunt A-H.

360-362 Idem ... volunt G-I: add. χ.

368 duabus B-I: duobus A, corr. s.

371 nummis C-I: numis A B.

145

374 Iulius Pollux B-I: Pollux A.

375 nummos C-I: numos A B.

375-378 Qui ... regiam G-I: add. χ.

377 praecipue G-I: om. χ.

378-379 Iulius Pollux χ: om. G-I.

379-380 incedit G-I: ambulauit B-F.

385 silentii A-H: solentii I; loquitur B-I: om. A; Item B-I: Idem A.

397 Quum G-I: Cum A-F.

401 redemerunt A-D F-I: remederunt E, corr. in Err.; quum G-I: cum A-F.

403 συνάγχην B-I: κυνάγχην A.

407 Cappadox A-G: Capadox H I.

146

421 Splendidius B-I: Splendius A, corr. s.

422 etiam meminit B-I: meminit etiam A.

433-434 Suidas et Hesychius autores sunt F-I: Suidas autor est A-E, corr. π.

435 Κᾆθ᾿ scripsimus: κἆθ᾿ B-G: κάθ᾿ A, corr. s, κἦθ᾿ H I.

436 hic B-I: om. A.

440 Indoctus B-I: Doctus A, corr. s.

442 Post obstrepentes in A adagium Anser inter olores (cui numerus 622 in A) legitur: ll. 443 (Confine)-446 (cantum) et ll. 447 (Vnde)-450 (olores) hoc adagium continent.

444-446 sic ... cantum B-I: fabulis decantatum est et credidit antiquitas A.

148

448 κύκνειον A E-I: κύγνειον B-D.

455 Α. Gellium G I: Aulum Gellium A-F, Au. Gellium H; lib. xiii. [13 G H], capite vigesimoseptimo G-I: libro xii., cap. xvii. [cap. xviii. s] A, libro duodecimo [lib. xii. E], capite [cap. E] decimooctauo B-F, F corr. in Err.

461-463 Siquidem ... insomnia G-I: add. χ.

462 noxia G-I: noxius χ.

471 adagium G-I: adagium hoc A-F.

473 ἐπιχεῖν B-I: πιχεῖν A.

477 σφῶιν D-I: σφῶν C.

478-480 id est ... infundite G-I: add. χ.

478 id est G-I: om. χ.

151

481 ex Phoenissis D G-I: ex Iocasta A-C, ex Phoenicis E F, corr. χ.

483 θάρσει B-I: θράσει A.

487 prouerbii titulo G-I: add. χ.

488 vsos E-I: vsus C D.

491 ἕρπυλλον C-I: ἕρπυλον A B.

493 Praeterea D-I: Et praeterea B C; vnguentum pr. D-I: lentem B C.

495-505 Athenaeus ... μύρον G-I: add. χ.

501 pulchra G-I: pulcra χ.

504 Flaccus G-I: Flacus χ.

514 habetur E-I: habet B-D; cap. E-H: capitulo B-D, ca. I.

519 in C-I: om. A B.

520 noceant B-I: noceat A.

153

527 A. Gellius G-I: Aulus Gellius A-F.

531-534 His ... argentea G-I: add. χ .

539 apophthegmate A-D F-I: apoththegmate E.

540 adolescens B-I: adulescens A.

541 plumbeum A-H: plumbeus I.

545 monumento C-I: monimento A B.

550 D monumento C-I: monimento A B.

565 morem C-I: amorem B.

155

572 demonstrabimus B-I: demonstrauimus A.

579 vulgo dici G-I: dici vulgo A-F.

585 ad A-G I: ab H; abiectiora C-I: abiectiorem A B.

599 diuortii E-I: deuortii A-D.

608 a B-I: om. A.

157

612 ὄνου D-I: νοῦ A-C.

612-613 videtur ... restringendus G-I: videtur vndequaque restringendus sermo A-F, corr. χ.

614 item A-D F-I: idem E; Plutarchus B-I: om. A.

623 illusione G-I: allusione A-F.

626 lapsi C D: delapsi E-I.

632 Atque B-I: om. A.

636-638 Vt ... inopiam G-I: add. χ.

644 ἐτώσιον A-H: ἐτώσιων I.

649 ἄχθος A B D-I: ἄχθως C.

653 ac B-I: at A.

657 quidam G-I: quispiam C-F.

658 tandem G-I: tandem ille C-F.

660 matris vterus G-I: mater C-F, corr. χ.

159

668 Arabius H I: Arabicus A-G.

669 Arabius bis H I: Arabicus bis A-G.

672 Menandro A C-I: Maenandro B.

673 id est C-F: om. A B G-I.

674 Arabiam H I: Arabicam A-G.

675 Arabia H I: Arabica B-G.

677 Arabium H I: Arabicum A-G; Arabio H I: Arabico A-G.

685-687 Conueniet ... nesciunt G-I: add. χ.

685 et G-I: om. χ.

689 αὑτὸν scripsimus cum Stephano: αὐτὸν H I.

160

705 Syracusano C-I: Siracusano A B.

707 paucarum B-I: paucorum A.

714 ars est I: est ars A-H.

725 hoc est B-I: om. A; albata A-D F-I: alba E, corr. in Err.

730 Edendo A-E G-I: Aedendo F, corr. χ; edere A-E G-I: aedere F, corr. χ.

161

731-735 Atque ... tertio F-I: add. π.

163

734-735 Dispunctionum tertio [3. G] F-I: disputationum 3 π.

738 discerent B-I: discunt A; T. Liuius G-I: Titus Liuius A-F.

739 euulgauit B-I: emulgauit A.

750 faciam B-I: faciem A, corr. s.

752 aiunt C-I: om. B.

755 Rursus E-I: Rursum B-D.

756 appellarit I: appellauerit B-H.

761 aeque C-I: eque B.

762 Theaeteto D-I: Theetaeo A-C.

164

777 carthilagine B-I: chartilagine A.

781 mansuetior G-I: mitior A-F, corr. χ.

783 Adagium 638 in A vicem adagii 1182 obtinet.

784-790 Eiusdem ... πρόσωπον B-I: Pepone [Pepones A, corr. s] et spongia molliores. Hyperbole prouerbiali dixit Plutarchus in commentario, cui titulus Quo pacto sit adu-lator dignoscendus ab amico, referens comici cuiuspiam verba: Ἂν μὴ ποιήσω [πονήσω A, corr. s] πέπονα μαστιγῶν ὅλον [ὅλων A, corr. s]. Ἂν μὴ ποιήσω σπογγιᾶς [σπονγιᾶς A, corr. s] μαλακώτερον τὸ πρόσωπον, Ni te totum [totius A, corr. s] flagris peponem reddidero, ni faciem reddidero spongia molliorem. Gallorum vulgus tergum minatur vdo gypso mollius ob plagas. A.

791 Nicomache C-I: Nichomache B.

796 καὶ σικύου G-I: σικυοῦ C-F, καὶ σικίου χ.

796-797 id est ... sunt G-I: add. χ.

798 μαλάχης E-I: μολοχής C D.

165

799 cinaedo D-I: Cinedo B C.

167

800 cinaedus D-I: Cinedus B C.

801 cinaedos D-I: Cinedos B C.

803 Cinaede D-I: Cinede B C.

809 plebeio C-G I: Plebeio A, plaebeio B, plebeo H.

813 consuetudinem F-I: suspicionem [suspitionem A B] A-E.

815 εὐτυχοῦσι A E-I: εὐτιχοῦσι B-D.

823 antestari A-C: attestari D-I.

825 Silenum C-I: Pollionem A B; Mineruae C-I: memoriae A Β.

826 Sileno C-I: Pollione A B.

835 quarto [4. G] G-I: tertio B-F, corr. χ.

836-837 damno ... peruellam G-I: add. χ.

836 libro 5. χ: lib. 2. G, libro [lib. H] secundo H I.

837-838 ne ... peccem G-I: nec similiter peccem iterum χ.

169

843 praestrenuo C-H: praestrennuo A B I; fabula C-I: om. A B.

844 Menippeis A-D F-I: Menippiis E.; prouerbiali A-D F-I: prouerbiabili E, corr. in Err.

849 Cleanthem B-I: Cleantem A.

850-851 hauriendo ... aquam E-I: haurienda ... aqua A-D.

855 monumentis I: monimentis A-H.

859-870 Nec ... certamine F-I: add. π.

860 qui alt. F-I: is qui π [is fortasse manu altera additum est].

861 Is se F-I: qui se π.

862 id est π F: om. G-I.

865 Ἡρακλῆι scripsimus sec. ed. 1516 (Kallierges) cum Stephano: Ἡρακλῆα π F-I.

868 ἦμεν χ: ἠμεν π, ἧμεν F-I.

873 propter B-Γ. proprer A, corr. s.

875 ac Martem A B: cum Marte C-I.

876 Ruticello B-D F-I: Luticello E.

877 scribit E-I: scripsit B-D.

881 Herculis B-I: om. A.

886 fortitudine B D-I: fortitudini C.

171

887 Sicinius B-H: Siccius I.

889 A. Gellius I: Au. Gellius B C, Aulus Gellius D-H.

894 superet B-I: superer A, corr. s.

901 Heliogabalum B-I: Haeliogabalum A.

917 ἐπεὶ B-I: ἐπὶ A, corr. s.

921 Gorgia A C-I: Georgia B.

932 Item E-I: Idem A-D.

173

936-938 Itidem ... consequuntur G-I: add. χ.

936 coepero G-I: cepero χ.

949 haud G-I: om. F, suppl. χ.

956 aut Naxo G-I: add. χ.

957 aheneus E-I: ahaenus A, ahaeneus s B-D.

958 ahenea E-I: ahaena A, ahaenea s B-D.

968 aheneus E-I: ahaeneus A-D.

972 Odysseae A E-I: Odyssaee B, Odissaee C, Odisseae D.

974 ἐνὶ B-I: ἐνὴ A.

975 mihi A C-I: om. B.

978-979 Ἐν ... virtus G-I: add. χ.

175

982 M. Tullii E-I: Marci Tullii A-D.

985 durissimum A-D F-I: durissimu E.

987 cornua B-I: cornea A.

997 γέλως A-H: γέλος I.

2 ὦρσε G-I: ὤρσε A-F, corr. χ; παρέπλαγξεν G-I: παρέπλαξεν A-F, corr. χ.

3 ἤδη A-D F-I: ἴδη E; ἀλλοτρίοισιν E-I: ἀλλοτροίοισιν A-D.

4 ἤσθιον B-I: ἤθιον A.

13 destricto A-D: districto E-I.

22 δ᾿ A B E-I: δὲ C D.

177

28 Hic E-I: Huc A-D.

29 mactatum B-I: matatum A, corr. s.

30 mulctam s C-I: multam A B; dicit G-I: dixit A-F.

31-32 sibi mulctam G-I: multam sibi A B, mulctam sibi s C-F.

39 A. Gellius I: Aulus Gellius B-H.

40 hos B-F H I: hoc G.

41 Crateuam H I: Cratenam B-G.

46 narrat E-I: refert B-D.

48 repperit B-F: reperit G-I.

78 possis C-I: posses B.

179

82 Scaeuola A D-I: Sceuola B C; tulissemus C-I: retulissemus A B.

86 Odysseae Α D-I: Odysseae Δ A-C.

87 ἔσομ᾿ B-I: ἔσουμ᾿ A.

88 sane C-I: solus A B.

95 dicit E-I: dixit A-D.

106 vsu A C-I: vsum B.

107 libro ... decimotertio E-I: tametsi locus in praesentia non occurrit A-D.

113-114 pueritia A-H: puertia I.

181

125 Carysto H I: Caristo A-G.

149 ouationes A-G: orationes H I.

152 Theaeteto D-I: Theetaeo A-C.

153 νενικηκέναι B-I: νενικέναι A.

156 ex Solonis autoritate G-I: add. χ.

183

166 se B-I: sese A.

168 in ... lapis G-I: add. χ.

168-169 lib. xxxvi. cap. xvi. [lib. 36. capite 16 G H, libro trigesimosexto, capite decimosexto B F] B F-I: libro trigesimotertio [corr. s], capite decimosexto A C, libro trigesimotertio, capite trigesimosexto D E.

170 mores D-I: maiores A-C.

175 commemorat s F-I: commemorant A-E.

176 se I: sese A-H.

177 expendi E-I: rependi A-D; Haematiten A E-I: Hematiten B-D.

185 dimouet A-H: demouet I.

194 somnia vera s: ius omnia vera A, insomnia vera B-I.

184

206 mutuare B-I: mutuam f° 80r, tuare f° 8ov A,corr. s; solet B-I: om. A.

207 Est B-I: Et A.

224 si C-I: om. B.

226 Tertullianus E-G I: Tertulianus H.

227-228 in prouerbio ... attigit G-I: add. χ.

232 de more B-I: ex more A.

233 coxam B-Γ. aruum A.

187

241 Oedipus A-C E-I: Odipus D.

249 ἀνοσιωτάτας B-I: ἀοσιωτάτας A.

250 Dirissimas A-G: Durissimas H I.

251 Iocastae C-H: Iocaste A B I; Coloneo D-I: Colonaeo A-C; imprecantem A-G: inprecantem H I.

256 συγγενεῖ B-I: συγγενῆ A.

258 καλῶ A D-I: καλῶν B C.

269 vos G-I: te A-F, corr. χ.

272 execrationibus B-I: exorationibus A.

273 imprecatae F-I: imprecati A-E.

276 ἐπαράς scripsimus cum Stephana: ἀπαράς A-D: ἀπαράς E F, ἀπάρας G-I.

279 nostris opibus B-I: opibus nostris A.

284 Batiochis scripsimus: bathrochis A-I.

189

293 commodorum A-G: accommodorum H I; Coloneo D-I: Colonaeo A-C.

294 has B-I: hanc A, corr. s.

300 οὔτ᾿ A-C G-I: om. D-F, suppl. χ et F in Err.

314 pusillum B-I: pussillum A, corr. s.

317 item A C-I: om. B.

318 Item G-I: Idem A-F.

320 vicem A-E G-I: inuicem F, corr. in Err.

328 stant A-D F-I: stans E.

332 Tractum B-I: Manasse A.

333 ταπεινοῖ B-I: ταπεινεῖ A; ὑψοῖ B-I: ὑψεῖ A.

191

354 ἄλλοτ᾿ A-E: ἄλλοτε G-I.

362 ἡδύ A-D G-I: ὑδύ E.

364 εἴρηται A B E-I: εἴρυται C-D .

369 γλυκὺ A-C E-I: γλυκὴ D.

383 canibus venari E-I: venari canibus A-D.

384 nolentibus B-I: volentibus A, corr. s.

386 inuitas B-I: inuitos A, corr. s.

193

390 plaustro A-D F-I: plaustra E, corr. in Err.

392 bubus B-I: bobus A.

394 ἀέκοντα scripsimus sec. Ald. 1495 et Erasmi versionem: ἀκέοντα A-I.

403 adamantinis A-D F-I: adumantinis E.

406 prodente sole G-I: aduocato sole A-F, F corr. in Err.; omnes D-I: omneis A-C.

414 cepit E-I: coepit A-D.

417 deprehensus E-I: deprensus A-D.

419 vindicauit A G-I: vendicauit s B-F.

422 harenosis D-I: arenosis B C.

424 harena D-I: arena B C.

427 ipsae C-I: ipsi B.

195

451 qui C-I: om. B.

458-464 Itidem ... venit G-I: add. χ.

459-460 intempestiua χ G: tempestiua H I.

467 Prouerbio G-I: add. χ; accedet χ G-I: Accedet C-F.

473 ascribitur I: adscribitur A-H.

478 Λ D-I: Δ A-C.

197

481 Demonicum C-I: Daemonicum A B.

490 Tempus pariter B-I: om. A, tempus s.

493 et B-I: ac A.

495 eam B-I: hanc A.

496 appellaturque A-D F-I: appelaturque E.

497-503 Eius simulachrum ... libet B-I: vt alio diximus loco Latini tum occasionem tum opportunitatem vertunt. De huius simulachro cuiusmodi fingi soleat, abunde satis disserit Angelus Politianus in Miscellaneis. Mihi tantum in praesentia libet A.

499 posteriore B-D F-I: posteriora E.

503 et B-I: om. A; adscribere B-I: ascribere A.

505 οὔνομα A B D-I: ὄνομα C.

507 τροχάω B-I: τροχάων A, corr. s.

508 ἵπταμ᾿ A-D F-I: ἵτταμ᾿ E.

511 κόμη A-F I: κώμη G H.

512 Δία τἀξόπιθεν scripsimus: δία τ᾿ ἀξόπιθεν A-C, δία τ᾿ ἐξόπιθεν D-G, δίατ᾿ ἐξόπιθεν H I; πρὸς τί B-I: πρός τι A, corr. s.

514 ἐθ᾿ A-C G-I: ἐτ᾿ D-F.

515 εἵνεκεν A-C E-I: ἕνεκεν D, corr. in Err.

199

530 Quisque A-E G-I: Quisquis F, corr. χ et F in Err.

542 opus A-D F-I: opes E; Phidiae F-I: Phydiae A-E.

556 rogitas A-F H I: cogitas G.

561 velint B-I: vellent A.

562 ὄζειν A: ἀπόζειν B-Ι .

566 Cleanthis B-I: Cleantis A.

567 Cleanthis B-I: Cleantis A.

568 Cleanthis B-I: Cleantis A.

570 Cleanthis B-I: Cleantis A.

200

584 ὡς B-I: Ος A, corr. s.

585 in Nebulis E-I: alicubi A-D.

586 σκώψῃς D F-H: σκώψης A-C, σκόψῃς E, σκώψῃ I.

587 Non ... isti G-I: Ne me irriseris neque feceris, quae faciunt isti fece [fecibus A B] obliti daemones A-F, corr. I.

588 referre A C-I: referte B.

594 Ως [Ὡς E] D-I: Ος A-C; δαιμόνων A B D-I: δαιμόνον C.

597 nulli B-I: homo nulli A.

599 Aeschini D-I: Aeschyni B C.

203

605 Heu B-I: Hei A.

609 Et B-I: At A; plaustra A-D G-I: paustra E F; se G-I: sese A-F.

613 plaustra A-D F-I: plustra E, corr. in Err.

622 illo s B-I: illis A.

635 Planum B-D χ G-I: planum A E F.

638 Quaere A-D F-I: Quae E, corr. in Err.

645 sumus B-I: simus A.

647 Nec B-I: Non A.

205

652 ἀνταποπερδεῖν A-C E-I: ἀ ντ᾿ ἀποπερδεῖν D.

657 Voloque ... tonitru G-I: Ac volo contra tonitrua oppedere A-F, corr. χ.

658 Strepsiadis E-I: Socratis A-D.

659 ex pr. B-I: de A.

660 imitantibus B-I: inuitantibus A, corr. s.

664 ποππύζουσιν B-I: ποπτύζουσιν A, corr. s.

671 ex pari C-I: ex equo A, ex aequo B.

680 Trophonio B-I: Triphonio A.

686 summam B-I: om. A.

687 Stymphali H I: Stympheli A-G.

207

699 illinc A-G: illic H I.

707 monumentum C-I: monimentum A B.

713 ceremoniis D-I: cerimoniis A-C.

716 venerantes D-I: venerantis C.

717 homini D-I: hominum C.

209

736 redisse B-I: rediisse A.

749 ait B-I: autem A.

750 Φροῦδα B-I: Φροῦδρα A, corr. s.

751 ἐμβὰς [ἐμβάς C] A-D F-I: ἐμ᾿ βὰς E.

752 Καὶ πρὸς A G-I: om. B-F; τοῖσι Α G-I: τοῖς B-F.

753 ᾄδων [ἄδων G-I] B-I: om. A, suppl. s.

757 interii A B D-I: interiit C.

762 mediterranea B-I: mediteraneam A, mediteranea s.

764 sale B-I: sole A, corr. s.

765 ἁλας scripsimus sec. Zenob. Ald.: ἁλος A-Ι.

771 eos pr. s B-I: eas A; nequeunt G-I: nequeant A-F.

211

788 semet ipse H I: ipse sese A-G.

790 Plutarchus B-I: Plutachnns A, corr. s.

792-793 vestri ... postulatis H I: vestri fueritis, tum alios habere postulate A-G.

806 Sapientiae B-I: Scientiae A.

809 augendae s B-I. agendae A.

812 xiii. [13 χ G H] G-I: duodecimo A-F, corr. χ; cap. vltimo G-I: add. χ.

814 Harmonide C-I: Harmonida A B.

814-815 ἀπορρήτου A-C E-I: ἀπορήτου D.

213

821-822 nonnunquam A-F H I: nonunquam G

833 παριών A C-I: περιών B.

835 ficulni ... sunt B-I: viri ficulni A.

836 Atque ... merces B-I: Haec quoque merces periit A.

837-838 Scholiastes ... inutili F-I: add. π.

839 ξύλου A-C F-I: ξύλους D.

844-845 iugi / Virum G-I: virum / Iugi A-C, virum iugi D-F, corr. χ.

849 Ficulnum ego hercle G-I: Equidem ficulnum A, Ego hercle ficulnum B-F, corr. χ et F in Err.

851 imbecillum A-H: inbecillum I.

854 diffissa A G-I: diffisa B-F, F corr. in Err.

215

860 σύκινη ᾿πικουρία scripsimus cum Stephano : συκίν᾿ ἠπικουρία [συκίν᾿ ἡπικουρία C] A-Ι.

861 Ficulna ... opitulatio G-I: Qui nobis erat ficulnum auxilium B-F, corr. χ.

863-866 Quin ... libro iii. G-I: add. χ.

866-868 Diuersa ... adamantinum F-I: add. π.

871 Vergilius B-I: Virgilius A.

872 Ecloga B-I: Aegloga A, corr. s.

880 ἐξεπλάγην D-I: ἐξεπλάτην C.

884 negat B-I: negans A.

887 cuius H I: cui B-G.

217

890 contingit A-G: contigit H I.

891-892 Apud ... piscem F-I: add. π.

893 Ecloga B-I: Aegloga A, corr. s.

898 In ... capellas F-I: Complureis et oues multas idem ipse capellas A-F, corr. π.

899-903 Interpres ... ferunt F-I: add. π.

904-907 Est ... Pulueris G-I: add. χ.

904 Iliados [Iliad. G H] primo G-I: Iliad. 1. [vel ι] χ.

905 τόσα χ: τόσσα G-I.

912 dicebantur C-I: dicebatur B, om. A.

913 Ab ... ii. G-I: Liuius libro 2. ab vrbe condita dissentit χ.

918 Illud arbitratur G-I: Vel, id quod est A-F.

932-933 cepissent D-I: coepissent A-C.

218

936 leoni A-G I: leonini H.

940 Τὰ B-I: om. A; dicta B-I: om. A.

945 Delphica C-I: Delphico A B; Pythia C-I: Pythico A, Pythio B.

949 Pythiis B-I: Pythicis A.

950 quae A-H: que I.

219

952-953 Excelsum B-I: Excessum A. corr. s.

955 Non ... responsum est E-I: Oraculum Apollinis non verius fuerit A-D.

958 et pr. A-H: om. I.

961 Plutarchus B C E-I: Plutarchns D.

966 dictos G-I: om. C-F, add. χ.

969-974 quemadmodum ... vrinam G-I: add. χ.

221

971 χρησμὸν G-I: χρημὸν χ.

973 quopiam G-I: quopia χ.

979 ταῦτ᾿ B-I: παῦτ᾿ A, corr. s; id est C-G: om. A H I, i. B.

983 Vergilius s B-I: Virgilius A.

984 sub ima B-I: sub vna A.

985 nomina C-I: carmina A B.

995 Adimantus F-I: Adamantus A-D, Adimantis E.

5 id est C-H: om. A I, i. B.

8 Iliados χ B-I: Iliados ψ A, corr. s.

9-10 Pallas ... inclamat G-I: add. χ.

10 ac H I: hac χ G.

223

15 ἀδελφέ, βοήθει D-I: quae modo retulimus A-C.

20-21 contingat C-I: contigat B.

22-25 Athenaeus ... Corinthum G-I: Nam periculosa erat in Abydum nauigatio propter fretum saeuum atque asperum, in quo periit Leander, amasius Heriis, qui quidem haud scio an prouerbii praebuerit occasionem A-F. Haec verba del. χ.

26 Abydena G-I: ea B-F, corr. χ.

27-32 Stephanus ... scommate G-I: add. χ.

29 calcaret χ: calcare G-I; Indicat G-I: addit χ.

30 Mileti H I: Myleti χ G, corr. in Err.

34 hoc est C-I: i. A, id est s B.

46 δ᾿ A-F: δὲ G-I.

225

49 Sophocleon E-I: Sophocleum A-D.

50 ἔσθ᾿ F-I: ἐσθ᾿ A-E.

55 Δάνειζε A: Δάνεισόν B-I; hoc est C-I: id est A B.

78 pusum A-F: pulsum G-I; pusam A-F: pulsam G-I.

80 in B-I: iu A, corr. s.

84 memorat E-I: meminit A-D.

86 inquit B-I: om. A.

89 poetas A E-I: poeta s B-E.

227

96 sese B-I: ipsos A.

106 Aemiliani E-I: Aemyliani A-D.

107 carent C-I: careant Α Β.

113 in A-D F-I: om. E, suppl. in Err.

120 Scalpentem B-I: Scalpenti A.

121 Periclem B-I: Themistoclem A, corr. s.

125 τὰν A: τὴν s B-I.

128-129 Quanquam ... λάμβανε τι G-I: add. χ.

129 λάβε G-I: labe λάβε χ.

228

130-131 mendosum ... possemus B-I: videlicet hominis eruditissimi Rodulphi Agricolae autoritatem secuti, qui κνίζει non νίζει legebat. Quanquam equidem in exemplaribus, quae adhuc videre contigerit νίζει scriptum video A.

134 κνίζει A-C F-I: νίζει D, νίπτει E, corr. in Err.

136 Adagium 700 Ferrum ferro acuitur A omisit. Post adagium 699 Fricantem refrica in A adagium Fuit et Mandroni ficulna nauis positum est, quod in B-E vicem adagii 700 obtinet et adagium Ferrum ferro acuitur sequitur; in F-I huic adagio numerus 3449 est.