173

     417 Adag. 358. Cf. Otto 27.

834 Ἀνεμους γεωργεῖν Diogen. I, 88.
     Est ... capere Diogen. loc. cit. πρὸς τοὺς πονοῦντας καὶ μηδενὸς μεταλαγχάνοντας.

     418 Adag. 830. Otto 350.

836 Ἄνθρακες ὁ θησαυρός Diogen. I, 90.

837 Lucian. Herm. 71. von Diogenian zitiert.

     419 Adag. 1747.

838-839 Diogen. 1, 94.

840 In eum ... euasit Nach Diogen. loc. cit.

     420 Adag. 679 (Sale emptum mancipium), cf. ASD. II, 2, p. 209, n.l. 761.

843-844 Inemptum mancipium Diogen. 1, 100 (Cod. Grab, f° 9r liest fälschlich ἀνώνητον anstatt ἁλώνητον, gibt aber richtig im Menandervers [fr. 805 Körte = fr. 891 PCG] πρὸς ἅλας ὠνημένος).

     421 Adag. 2594.

849 Hor. Epist. I, 7, 14-19 (855 dimittar; 856 porcis hodie).

     422 Adag. 222.

857-858 Diogen. 2, 50 (858 περὶ τοὺς, auch Cod. Grab, f° 10v).

859-860 Leontini ... eiecit Diogen. loc. cit. Φάλαρις δ᾿ αὐτοὺς καταπολεμήσας εἰς τοὺς κρατῆρας ἔρριψεν. 1508 erläutert Er. richtigerweise: "Quos vbi Phalaris expugnasset ... ad compotationes et voluptates reiecit" (cf. ASD II, 1, p. 336, ll. 811-812).

     423 Adag. 373.

861 consumes Cf. Adag. 373: consumis (ἀναλίσκεις).

863 Graeci Diogen. 2, 61.

     424 Adag. 368.

866 De ... laborantibus Diogen. 3, 3 ἐπὶ τῶν ἀνοήτως τι ποιούντων.
     Ἀσκον δέρεις Diogen. 3, 3 (866 δαίρεις, auch Cod. Grab, f° 12r).

867 Ἀσκῷ φαυρίζεις Diogen. 2, 100 (867 φλαυρίζεις: φαυρίζεις Cod. Grab, f° 12r). Da nicht gleichbedeutend mit Diogen. 3, 3, wurde es nicht in Adag. übernommen. Er. erwähnt Ἀσκῷ φαυλίζειν (sic) beiläufig Adag. 539, ASD II, 2, p. 68, l. 24.

     425 Adag. 1268.

868 Diogen. 2, 64.

     426 Adag. 875. Cf. Otto 674.

871 In ... quaeris In Adag. 875 ist Martial als Quelle genannt, aber mit der Einschränkung si memini. Da sich der Wortlaut bei Martial nicht findet, wird Prop. I, 9, 16 "Insanus medio flumine quaeris aquam" die Anregung gegeben haben, aber aus dem Gedächtnis ungenau zitiert worden sein.

175

     427 Adag. 279. Orto 978.

878 Nec tamen ... lupinis Hor. Epist. I, 7, 23.

     428 Adag. 1476. Otto 338.

880 Ter. Phorm. 495.

     429 Adag. 2058. Cf. Otto 347.

883 Ter. Phorm. 491 (884 suo suat).

     430 Nicht in Adag. Adag. 2932 (Sui dissimilis) ist nur im Lemma ähnlich, inhaltlich ganz verschieden.

890-891 Ter. Phorm. 501 (891 vterquest similis).

     431 Adag. 1374.

894 Apud ... comicum Ter. Phorm. 44: "Suom defrudans genium" (defraudans v.l.).

     432 Adag. 1614. Otto 743 und 1200. Von Er. schon Ep. 109, l. 155 (a. 1499) verwendet.

896 Horatianus Hor. Epist. I, 10, 24 (895 expelles: expellas v.l.). Auch die folgenden Nummern, bis 440, sind Hor. Epist. entnommen.

897 Ter. Ad. 71.

     433 In Adag. nicht als eigenes Proverbium aufgeführt, nur beiläufig in Adag. 49 (ASD II, 1, p. 166, l. 518). Otto 285.

898 Caelum ... currunt Hor. Epist. I, 11, 27.

     434 In Adag. nicht eigenes Proverbium, nur Adag. 1781 (Viri infortunati procul amici) als weiterer Beleg angeführt, mit derselben falschen Deutung wie hier, immerhin mit richtiger Interpunktion vor bonis (ASD II, 4, p. 202, l. 156).

900 Vilis ... deest Hor. Epist. I, 12, 24.

     435 Adag. 571. Otto 261.

902 Optat... caballus Hor. Epist. I, 14, 43.

     436 Adag. 3092.

905 Hor. Epist. I, 16, 17-19.

     437 Adag. 3093. Otto 985.

910-911 Cautus ... hamum Hor. Epist. I, 16, 50-51 (911 et opertum miluus: adopertum miluius edd. vett.).

177

     438 Adag. 740. Otto 277.

915 Euangelicum adagium   Mt. 15, 14, Lc. 6, 39.

916 Horatianum Hor. Epist. I, 17, 3-4.

917 Sus Mineruam Collect. 782.

918 Porphyrio ad loc.: "Prouerbialiter v<t s>i sus Mineruam doceat [Collect. 782]" (Holder, p. 342).

     439 Adag. 1863. Otto 108.

920 Hor. Epist. I, 17, 30-31 (921 angui). Die Stelle wird schon von Politian. Miscell. 49 sub fin., p. 265 ed. Basil. sprichwörtlich verwendet: "Fit autem, nescio quo pacto, lasciuiolas vt istas ... quasi textam Mileti chlamydem, cane peius et angui Romana reformidet grauitas."

     440 Adag. 3094.

923-924 Sed ... inuidiaeque Hor. Epist. I, 17, 50-51.

925-926 Ex apologo ... Porphirion Porphyrio ad loc.: "Alii putant a coruo et a vulpe hoc translatum, sed male" (p. 346 Holder).

     441 Adag. 742. Otto 444. Polydor Vergil 211.

930 Acron Ps.Acro ad Hor. Serm. I, 4, 120.

932 Plaut. Aul. 595-596 (933 Quasi; scirpea; 934 laborent).

935 Hor. Serm. I, 4, 119-120. Die Wendung wird schon von Politian. Epist. VIII, 16, p. 113 ed. Basil. sprichwörtlich gebraucht.

     442 Adag. 1312. Otto 1681.

937 Er. zitiert im März 1500 in Ep. 123, l. 31: "iuxta vetus adagium, dum spirabimus, sperabimus."

938 Cic. Att. IX, 10, 3.

     443 Adag. 1613.

942 Epictet. fr. X, l. 34 Schenkl bei Gell. XVII, 19, 6. Quelle des ganzen Adagiums ist Gell. XVII, 19.

944-946 Eiusdem ... tenus Gell. XVII, 19, 1.

946 Idem ... potest Cf. Adag. 2953 (Verbotenus amicus), ASD II, 6, p. 567, bes. n.l. 431.

     444 Adag. 585.

948 Homericum Hom. Od. IV, 392 (950 κακόν τ᾿ ἀγαθόν τε).
     Gell. XIV, 6, 5.

951 Aedibus ... gerantur Auch die Übersetzung fand Er. bei Gellius.

     445 Adag. 71. Cf. Bühler V, pp. 424-429.

954 Diogen. 7, 10 (Cod. Grab, f° 25v Ἡρακλῆν: Er. folgt der besseren Lesart Ἡρακλῆ). Collect. 445-452 sind Diogen. entnommen.

955 Dici ... esset Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν παρ᾿ ὧν οὐκ ἤλπισαν σωζομένων. Vgl. ASD II, 1, p. 183, ll. 918-919: "Caeterum dici solitum de his, qui ... seruati essent ab his, a quibus minime sperarant."

179

     446 Adag. 613.

957 Graecum adagium Diogen. Cod. Grab, fο 26r, am untern Rand sekundär von anderer Hand eingetragen, nach Diogen. 7, 21, ohne Erläuterung. Cf. Bühler I, p. 208, Anm. 109.
    Ὁ ... γηράσκει. Cf. Alcaeus fr. 442 Voigt = 442 Lobel-Page.

     447 Adag. 1611.

958-959 Diogen. 7, 24 (959 οὐδ᾿ ἐν περιδείπνῳ so auch Cod. Grab, f° 26v).

963 Plat. Symp. 215 a sqq. Von Er. zugesetzt; nicht bei Diogen.

     448 Adag. 442.

964 Diogen. 7, 32 (964 μελίσσαις, auch Cod. Grab. f° 26v).

965 De his ... cadunt Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν ἐν κακοῖς περιπεσόντων.

     449 Adag. 330. Cf. Otto 1596.

966 Omnem mouebo petram Diogen. 7, 42: Πάντα κινήσω πέτρον· ὁμοία τῇ πάντα λίθον κινήσω.

967 Vtrumque ... inueni Beides steht bei Diogen. 7, 42, cf. n.l. 966.

     450 Adag. 655.

971 Πρὸ ... ἐγκώμια Diogen. 7, 56: Πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ᾄδεις.

     451 Adag. 388.

972 Diogen. 7, 60.

973 De ... audiuntur Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν μάτην πονούντων.

     452 . Adag. 1607.

974-975 Diogen. 7, 72 (975 Πολλοὶ στρατηγοὶ Καρίαν ἀπώλεσαν, auch Cod. Grab. f° 28r).

976-977 qui inter se dissentiunt Diogen. loc. Cit. ἐπὶ τῶν μὴ ὁμογνωμονούντων.

     453 Adag. 1017. Otto 1546.

978 Sine ... diligere Quelle ist wahrscheinlich Politian. Miscell. Praefatio, p. 216 ed. Basil.: "Qui seque et sua duntaxat etiam sine riualibus adamant." In derselben Praefatio, p. 217 ed. Basil. steht auch: "imitari simias ..., quae suos dicuntur foetus, quamlibet deformes, pro formosissimis admirari." Cf. Politian. Epist. VI, 5 in fine, p. 80 ed. Basil. Collect. 453-455 sind Polizian entnommen.

980 Ausonius bei Ioh. Bapt. Pius, Annotationes priores, cap. 8, p. 374 Gruter, Lampas I (im Sammelband Brescia 1496, f° sv): "Vti sua ament sine riuali, quoniam vt auctor est Ausonius, diligimus."

     454 Adag. 1612. Otto 1399.

981 Das Lemma, das in dieser Form antik nicht belegt ist, stammt aus dem Briefschluss von Pico della Mirandola an Polizian (Politian. Epist. I, 5 in fine, p. 5 ed. Basil.): "vt in eius sententiam non pedibus modo, sed manibus quoque et toto corpore discesserim." Danach ist unser Kommentar zu Adag. 1612, n.l. 196 und 232 zu korrigieren.

     455 Adag. 1608.

984 Diogen. 6, 45 (Μῦς λευκός) hat Cod. Grab. f° 23r: Μῦς κακὸς.

985-989 Murem ... dicas Nach Politian. Miscell. 96, pp. 306-307 ed. Basil., wo Aelian. Nat. an. XII, 10 ausgeschrieben ist und der Martialvers XI, 29, 3 emendiert wird.

988 Martial. XI, 29, 3 (989 dicis).

     456 Adag. 1064.

991 In Malachon libris 1. Rg. 10, 11-12 und 19, 24.

181

     457 Adag. 1609.

997 Iuv. 6, 199.

     458 Adag. 281 (Mare coelo miscere). Otto 280.

1000 Mare ... confundere Cf. Iuv. 6, 283-284: "Clames licet et mare coelo / confundas, homo sum."

1-2 Quod Graeci ... deorsum Adag. 285 (Sursum ac deorsum).

2 susque deque Adag. 283, mit Beispielen aus Plautus und Gellius.

     459 Adag. 1606.

4 Das Lemma ist aus Iuv. 6, 301 (infra l. 7) entnommen.

     460 Adag. 1311. Otto 1614.

9 Porphyrio ad Hor. Epist. I, 17, 58. Cic. Quinct. 55.

     461 Adag. 889. Otto 492. Cf. Collect. 260.

12 Während Collect. 260 von Persius angeregt ist, ist das vorliegende den Annotationes priores des Ioh. Bapt. Pius, cap. 10, p. 382 Gruter, Lampas I, entnommen, die unter dem Titel Annotamenta schon 1496 in einem Sammelband (ohne Titel und Herausgeber) in Brescia erschienen, cf. f° s iiiiv: "intus et, vt dici solet, in cute."

13 Pers. 3, 30.

     462 Adag. 1533. Cf. Otto 883 Anm.** (unrichtig).

15 Wie Collect. 461 ist das vorliegende dem 10. Kap. der Annotamenta des Ioh. Bapt. Pius entnommen. Cf. unsere Anmerkungen zu Adag. 1533.

17 conceptis verbis Wohl nach Serv. Comm. Aen. XII, 13.

     463 Adag. 1586.

18 Circulum absoluere scheint antik nicht belegt zu sein, auch im 15. Jahrhundert können wir die Wortverbindung nicht nachweisen. So dürfte sie von Er. geschaffen sein, der von Politian. Miscell. 4, p. 229 ed. Basil. angeregt war, wo als Voraussetzung für Dichterinterpretation genannt wird die Kenntnis "nec ... philosophorum modo familiae, sed et iureconsultorum et medicorum item, et dialecticorum et quicunque doctrinae illum orbem faciunt, quae vocamus encyclia." Cf. De cop. verb. II (ASD I, 6, p. 198): "Cyclopaediam absoluit" und die Erweiterung von Collect. 463 in Adag. 1586 mit unsern Anmerkungen.

     464 Adag. 1534. Otto 387. Polydor Vergil 69.

21-28 Cimeriae ... inuoluta Quelle des Ganzen ist Beroaldo, Annot. centum 84, pp. 144-145 Ciapponi. Die wörtlichen Zitate aus Hieronymus und Laktanz stehen bei Beroaldo im gleichen Umfang und Wortlaut. Polydor Vergil schreibt ebenfalls, noch wörtlicher, Beroaldo aus, korrigiert aber richtig "Lactantius ... libro quinto", während Er. die falsche Angabe "in quarto" noch in die Adagia übernahm.

23 Hom. Od. XI, 15-16. Beroaldo gibt lateinisch: "Illis sol numquam Pheton (sic) sua lumina spargit."

24 Ovid. Met. XI, 592-596. Zusatz des Er.

25 Lact. Inst. V (nicht IV), 3, 23.

27 Hier. Adv. Ioann. Hieros. 44, Migne PL 23, 412 B.

183

     465 Adag. 118. Otto 945.

33 Gell. XIV, 2, 1.
    vocis ... viuae Cf. Collect. 222.

     466 Nicht in Adag., aber cf. Adag. 1294 und Otto 1288.

36 Picus Mirandulanus Epist. an Hermolaus Barbarus, in Politian. Epist. IX, 4, p. 122 ed. Basil.: "Nonne scis illud? Non omnia omnibus pari filo conueniunt?"

38 Buccolicus poeta Verg. Ecl. 8, 63.

     467 Adag. 592. Otto 1376. Polydor Vergil 198.

40 Porphyrio ad Hor. Serm. I, 6, 22 (40 ductores, so auch f° clxxxxviiv ed. 1494).

41 ab apologo Aesop. 199 Hausrath. Die Fabeln waren mit lateinischer Übersetzung schon um 1480 in Mailand gedruckt. Dort f° C iiii De asino et pelle leonis.

42 Hor. loc. cit. (43 vel merito).

44 Martial. III, 16, 6.

49 Plaut. Mil. 235.

     468 Adag. 1310. Otto 755. Polydor Vergil 195.

53 Paul. Fest., p. 83, 11-14 Lindsay (55 obsiderent).

56 Auson. XVI (Griphus ternarii numeri), p. 196, l. 6 sqq. Peiper = XV, p. 111, l. 5 sqq. Green (57 cogitans mecum, non illud; 59 ἀμουσότερον: amargoteron v.l.; 60 illepidum, rudern; 61-62 ex omnibus deligendi, vnum semper elegerim; 62 haec friuola: friuola v.l.).

62 Plaut. Poen. 135-137 (64 scitumst per tempus si obuiamst verbum vetus; 66 Gerrae germanae αἱ δὲ κολλῦραι λύραι: aedepol lirae, lirae ed. vet.).

69 Persolae nugae Plaut. Curc. 192.
     Persae nugae Plaut. Persa 718.

70 Congerro Plaut. Most. 931. 1049; Persa 89.

     469 Adag. 673.

72 Quelle ist Politian. Praelectio in Persium, f° bb iiir in der Aldina von 1498. Dort ist kurz die angebliche Entstehung der Alten Komödie (nach Aristophanes-Scholien) referiert, mit dem Schluss: "Adhuc Graeci, cum quenquam grauius conuitiatum prouerbio significant, ἐξαμαξῶ reum dicunt, hoc est e plaustris esse locutum." Der Druckfehler "ἐξαμαξῶ reum" für "ἐξ ἁμαξῶν eum" (so ed. Basil. p. 513) führte bei Er.' damals noch bescheidenen Griechischkenntnissen in A zur Unform "ἐξ αμαξω eum", die in B zum Singular "εξ αμαξης eum" grammatisch 185 verbessert (nach Suid. ἐξ ἁμάξης 1530?) und so noch in Adag. 673 beibehalten wurde. Auch Collect. 470-473 und 476-483 sind Polizian entnommen.

     470 Cf. Adag. 3572. Otto 428.

79-80 Itidem ... dicitur In diesem übertragenen Sinne braucht Politian. Miscell. 9, p. 233 ed. Basil. den Ausdruck wörtlich: "non remulo (quod aiunt), sed velificatione plena inuectus." Die richtige Form non remulco fand Er. im Sammelband Brescia 1496 (f° g iiir); in den Omnia opera ed. Ald. 1498 und ed. Basil. 1553 (vide supra) steht "non remulo".

     471 Adag. 671 und 672.

84-86 Aristophanis ... impenderit Politian. Miscell. 4 init., p. 229 ed. Basil.: "Qui poetarum interpretationem suscipit, eum non solum (quod dicitur) ad Aristophanis lucernam, sed etiam ad Cleanthis oportet lucubrasse." Polizians Quelle ist Varro, Ling. lat. V, 9. Beide meinen mit Aristophanes den Grammatiker Aristophanes von Byzanz. Er. hat comici fälschlich dazugesetzt. Erst in der dritten Ausgabe der Adagia (1517/18) verbesserte er Adag. 672 (ASD II, 2, p. 200, l. 572) durch den Zusatz grammaticus. Die Verwirrung, die sein Fehler in den Collect. noch im frühen 19. Jahrhundert bei Fr. G. Welcker anrichtete, hat R. Kassel im Jahrbuch der Jean Paul-Gesellschaft 1 (1966), pp. 95-100 (= Kleine Schriften [1993], pp. 498-502) aufgezeigt.

86-89 Venit ... olere Nach Perotti, Cornucopiae, col. 482, ll. 21-24: "Vnde nimium Studium in orationibus componendis Demostheni quondam obiicientes τὰ τοῦ ἐκείνου ἐλλυχνίον ὄζειν dicebant, hoc est opera illius ellychnium redolere" (ed. Sassoferrato, vol. IV, p. 74).

89-92 Et quid ... absoluere Politian. loc. cit. supra n.ll. 84-86.

91-92 circulum ... absoluere Cf. Collect. 463.

     472 Adag. 1785. Otto 1485.

93 Vel cum puluisculo Aus Politian. Miscell. Praefatio init., p. 213 ed. Basil.: "Quoniam nostra ista iam nonnulli vel cum puluisculo conuerrunt." Nur soviel fand Er. bei Polizian. Die Herleitung und die Belege aus Plautus (und Iuvenal) stammen von Er.

95 Plaut. Rud. 845.

98 Plaut. Truc. 19 (99 auerrat Weise: auferat codd.).

100 Iuv. 13, 61.

     473 Adag. 891. Otto 953.

102 A limine salutare Aus Politian. Miscell. 4, p. 229 ed. Basil.: "neque (quod dicitur) ab limine ac vestibulo salutandae", sc. "quicunque doctrinae illum orbem faciunt, quae vocamus encyclia." Cf. Antibarbari, ASD I, 1, p. 88, l. 9.

     474 Adag. 892. Otto 892.

     475 Adag. 894. Otto 546. Polydor Vergil 265.

107-108 Summis ... δακτύλων Die beiden Wendungen haben zu Recht je eine Nummer (wie dann in den Adag.), werden aber im gleichen Abschnitt behandelt, weil das Cicero-Zitat, aus dem sie geschöpft sind, beide vereinigt. Die griechische Übersetzung in B stammt von Er.

110 Cic. Cael. 28 (113 dedidissent: dedissent v.l.).

187

     476 Adag. 3427. Cf. Orro 722. Polydor Vergil 275, cf. 277.

114 Bonae frugis fand Er. bei Politian. Miscell. 9 (p. 233 ed. Basil.) und 95 (p. 306 ed. Basil.): "plena bonae frugis", wohl nach Gell. VI, 11, 2, wo "frugis bonae" steht, für das geläufigere "frugi bonae".

115 Cic. Cael. 28, supra Collect. 475, 1. 113.

116 nullius frugis Dieser Ausdruck ist nach ThLL im antiken Latein nicht belegt.

118 Frugi es Ter. Eun. 608; Heaut. 597.

     477 Adag. 1396. Otto 295.

121 Politian. Miscell. Praefatio, p. 214 ed. Basil. (aus Tert. De carn. Christ. 6, 1): "Pene de calcaria (quod dicitur) in carbonariam decurrimus."

     478 Adag. 1843.

124-125 Anregung wahrscheinlich wieder von Politian. Miscell. 9, p. 232 ed. Basil. ausgegangen: "vt ... et puluerem (quod aiunt) oculis offuderit." Zu dieser Wendung cf. ASD II, 4, p. 243, n.l. 583.

126-127 Cicero ... offudisse Quint. Inst. II, 17, 21: "Cicero ... se tenebras offudisse iudicibus in causa Cluenti gloriatus est."

127 Hier. Epist. 50, 2, 2: "Tenebras ilico ante oculos iudicibus offudisset" (ob oculos v.l.).

128 loquentiae ... eloquentiae Nach Gell. I, 15, 18.

130 Plautinum illud Plaut. Mil. 148: "Glau cumam ob oculos obiciemus."

     479 Adag. 1167. Cf. Otto 1727. Polydor Vergil 89.

132-137 Sybaritae ... praeturgidi Quelle für den ganzen Text ist Politian. Miscell. 15 (pp. 239-240 ed. Basil.), nur die griechische Fassung hat Diogen. 8, 10 beigesteuert.

135 Sybaritae ... ingredientes Wörtlich aus Polizian (p. 239 ed. Basil.).

135-136 Aphricanus ... inscribitur Missverständnis von Politian. loc. cit. (p. 239 ed. Basil.): "Aphricanus tradit in Cestis, sic enim Graece über ipsius de re militari inscribitur." Gemeint ist Sextus Iulius Africanus, Cesti I, 11, p. 141 Vieillefond (Jean-René Vieillefond, Les 'Cestes' de Julius Africanus, Firenze/ Paris, 1970).

     480 Adag. 308. Polydor Vergil 90.

139-142 Fuere ... auctor Quelle ist Politian. Miscell. 16: "Fuere ... Milesii ... deliciis luxuque notabiles, ex eoque prouerbium Graece fertur: Οἴκοι τὰ Μιλήσια, μὴ γὰρ ἐνθάδε, hoc est, Domi, non hic Milesia, videlicet in eos, qui domesticum luxum celebrant, vbi minus probatur. Nam sic Lacedaemone Milesius hospes audiuit, qui delicias patrias extolleret, sicuti etiam scriptum in Apostoli Byzantii prouerbiorum collectaneis."

142 Apostolus Byzantius auctor Auch diese Quellenangabe stammt aus Polizian, und zwar aus dem Sammelband Brescia 1496 (f° g viv), während in den Omnia opera von 1498, die Er. sonst ebenfalls benützte, vom Herausgeber Sarti Apostolius unzutreffend durch Zenodotus ersetzt wurde (so auch p. 240 ed. Basil.). Dazu: Bühler I, p. 102 sq. Anm. 52. Das Proverbium steht nur Apost. 12, 37.

     481 Adag. 2475.

149 Politian. Miscell. 23, p. 245 ed. Basil.

     482 Adag. 304.

152 Plaut. Persa 670-671 (152 Non tu illum vides / quaerere ansam?).

189

153 Ne ... praebeamus Politian. Epist. IX, 13, p. 135 ed. Basil. = Epist. X, 14 ed. Ald. 1498: "Ansam timeo ne praebeas cauillandi ... maleuolis." Cf. Er. Ep. 113, ll. 131-133 (a. 1499): "Ne prophanis istis amusis ... calumniandi literatos ansam praebeamus."

154 apud eruditos Der ThLL verzeichnet weder ansam arripere noch ansam apprehendere. Die 'eruditi' sind Humanisten.

     483 Adag. 670 (1508 mit eigener Nummer - 301 - in Adag. übernommen; später in Adag. 670 eingeschoben). Otto 1262.

156 Occasionem arripere z.B. Liv. XXXV, 12, 17 und öfters.

156-159 Est ... nequeat Der Abschnitt folgt Politian. Miscell. 49, p. 265 ed. Basil. und dem dort erwähnten Ausonius, Epigramm 33 Peiper = Epigramm 12, p. 69 Green.

159-161 Ad quod ... calua Disticha Catonis II, 26, 2.

162 Atque ... Καιρός Aus Politian. loc. cit.

     484 Adag. 303; cf. Collect. 160 und Adag. 2570 (Fores aperire).

165 Ter. Heaut. 480-481 (165 quantam fenes tram ad nequitiem patefeceris).

166 Cic. Planc. 8 (166 pro Plancio; 167 sum ingressus in causam).

     485 Adag. 213. Otto 1655.

168 In sinu ... χαίρειν Die griechische Übersetzung stammt von Er.

170 flocci non faciunt Cf. Collect. 397.
    Cic. Tusc. III (nicht V), 51.

172 Tib. III, 19, 8.

174 Prop. II, 25, 30.

176 Idem Prop. I, 5, 30.

     486 Adag. 302.

180 Ἅλις δρυός Diogen. 1, 62.

182-183 prisci ... desierint Diogen. loc. cit. Τῶν γὰρ βαλάνων οἱ παλαιοὶ παυσάμενοι μετεῖχον σίτου καὶ οἴνου.

     487 Adag. 776.

185 Χελώνην ... συγκρίνεις Diogen. 1, 56 (Ῥόδον ἀνεμώνῃ συγκρίνεις ... Χελώνην Πηγάσῳ).

     488 Adag. 209.

189 Ἀεὶ ... κύβοι Diogen. 1, 58 (Soph. fr. 895 Radt TrGF vol. 4).

191

     489 Adag. 419. Otto 483. Polydor Vergil 213.

196 Acron Er. benützte Horatius cum quattuor commentariis, Venedig 1492, 1494 und 1498, wo neben dem Kommentar des Herausgebers Antonius Mancinellus diejenigen von Ps.Acro, Porphyrio und Christophorus Landinus enthalten sind. Der Text, den Er. ausschreibt, ist derjenige von Ps.Acro zu Hor. Ars 19 (cf. f° clxvir ed. 1494).

200 conciunculas Cf. Hoven, Lexique s.v. (hier pejorativ verwendet).

201 eandem ... canentes   Collect. 428.

     490 Adag. 1377.

203 Horatianus Hor. Ars 30.

     491 Adag. 814. Otto 1173.

205-206 Parturient... ἀπέκτεκεν Hor. Ars. 139. Die in B nachgetragene griechische Fassung steht bei Diogen. 8, 75 (206 Ὤδινεν; ἀπέτεκεν, auch Cod. Grab, f° 32 r ).

207-208 Porphirion ... testatur Porphyrio ad loc. bezeugt nur das griechische Proverbium. Landinus im selben Kommentar bemerkt zur Stelle: "Ex apologo Aesopi est" (f° clxxir ed. 1494). Die 'Fabel' steht im lateinischen Aesop des Romulus, Nr. 31, pp. 100-102 Thiele, aus Phaedrus IV, 24.

     492 Adag. 460.

212-214 Adagium ... placet Er. folgt wiederum dem Kommentar von Porphyrio und Landinus zu Hor. Ars 343 (cf. f° clxxviv ed. 1494).

217 Hor. Ars 343.

219 Idem Hor. Epist. II, 2, 99.

     493 Adag. 1384. Otto 814.

220 Non ... hyrudo Hor. Ars 476. Von Er. 1499 in Ep. 113, 1. 147 angeführt.

     494 Cf. Adag. 1001 sub fin., ASD II, 3, p. 27, l. 492. Otto 367.

226 Catonis Dicta memorabilia 80 Jordan.

228 Hier. Epist. 66, 9, 2 (228 illud: illud quoque v.l.; 229 praefecto Hilberg: perfecto codd.; 230 quando omne).

     495 Adag. 1026.

233 apud Columellam Quelle ist Beroaldo, Annot. centum 31, 2, p. 87 Ciapponi, wo Columella I, 7, 2 frei zitiert wird in der Form, die Er. wörtlich übernimmt: "Fenerator Alphius, vt inquit luculente Columella, dicere solebat bona nomina interdum fieri mala si numquam interpelles" (cf. l. 232).

     495A Adag. 2243.

238 Quelle ist Beroaldo, Annot. centum 27, 4, p. 84 Ciapponi, wo das Apophthegma wörtlich, nur zuerst viros, dann pueros steht, und Lysandri Spartani apophthegma (cf. l. 239).

193

     496 Adag. 77. Cf. Polydor Vergil 262: "Hic quinta natus est luna."

244 Politian. Miscell. 80, p. 289 ed. Basil. Cf. Bühler V, p. 387.

     497 Adag. 502. Otto 441.

247 Ἀμαλθείας κέρας Diogen. 1, 64.

247-249 Translatum ... petere Nach Diogen. loc. cit.

249 Plautinus parasitus Plaut. Pseud. 671.

250 Gell. praef. 6; I, 8, 1-2; cf. XIV, 6, 2.
    Plin. Nat. praef. 24.

     498 Adag. 2165. Cf. Adag. 870, ASD II, 2, p. 388, l. 343 sq.

252 Aquila ... ἁλίσκει Suringar 252, p. 472 sq. kennt für die lateinische Fassung des Sprichworts nur nacherasmische Belege, ebenso Wander und Walther/Schmidt s.v. aquila; doch steht es deutsch schon in Wittenwilers Ring (um 1400): Thesaurus prouerbiorum medii aeui I, p. 42, s.v. Adler. Die griechische Form in B hat wohl Er. gebildet, etwa nach Diogen. 4, 45 (Collect. 326). Erst für Adag. 2165 hatte er Apost. 1, 44 als Vorlage, anscheinend die einzige griechische Fassung.

     499 Adag. 398.

255 Diogen. 1, 65.

257 Delphinum ... doces Ebenfalls nach Diogen. 1, 65, cf. 4, 33. Adag. 397.
    Piscem ... doces Diogen. 5, 33. Adag. 2519.

     500 Nicht in Adag.

259 Vulgatum ... et neotericum Niederländische und deutsche Sammlungen seit dem 13. Jahrhundert verzeichnet Suringar 17, pp. 29-30. Antik nicht belegt.

     501 Adag. 856. Otto 143. Polydor Vergil 122.

262 Diogen. 1, 56.

263 Donatus Nicht Donat, dessen Kommentar zum Heautontimorumenos nicht erhalten ist, sondern Calphurnius, dessen Kommentar zuerst 1476 erschien, zu Ter. Heaut. 520-521.

264 Plin. Nat. X, 15: "Oppetunt non senio nec aegritudine, sed fame ... vt aduncitas aperiri non queat."

267 Ter. Heaut. 520-521 (268 Chr. Nil nimis [vs. 519]. Syr. 'nil' narras? [vs. 520]).

     502 Adag. 859. Otto 1323.

272 Translatum ... notissima Er. konnte die fabula notissima u.a. bei Perotti, Cornucopiae, col. 515, ll. 27-30 (ed. Sassoferrato, vol. IV, p. 124 sq.) lesen. Er benützte sie schon Ep. 26, ll. 37-39 (a. 1489?): "Stesichorus Helenam deformem facit; mox orbatus oculis eandem omnium facit formosissimam; nec interim quicquam accessit aut decessit Helenae formae."
     Chrysostomus kannte Er. damals nur in lateinischer Übersetzung, die seit 1479 vorlag. Er benützte vermutlich eine Pariser Ausgabe (1490. 1494) der Schrift Quod nemo laeditur nisi a se ipso (jetzt ed. Malingrey, SC 103), wo gleich auf der ersten Seite steht: "et, vt dicitur, palinodiam canent ac veniam postulabunt." Aus dem Zusatz "vt dicitur" (der erst vom Übersetzer zugesetzt ist, ohne griechisches Aequivalent) entnahm Er. den Sprichwortcharakter (273 nominatim pro prouerbio).

273 Aug. Epist. 40, 7 (= Hier. Epist. 67, 7, 1) (274 arripe ... et vere Christianam cum caritate seueritatem).

275 Plat. Epist. 3, 319 e. Ficinos Übersetzung (f° 331v B ed. 1491).

277 Cic. Att. II, 9, 1 (277-278 diuinam παλινῳδίαν).

     503 Adag. 2109. Otto 680.

195

283 Iuv. 4, 89-90.

288 Aug. Epist. 73, 3 (= Hier. Epist. 110, 3, 1).

     504 Adag. 854. Otto 1390. Graeca in B aus Zenob. 1, 95.

293 Gell. XVII, 5, 14 (294 viri: hominis v.l.).

295 Macr. Sat. I, 24, 12 (295 pedibus inlotis).

300 illotis ... χερσίν Diogen. 1, 43. Cf. Adag. 855.

     505 Adag. 723. Otto 1109. Polydor Vergil 165.

302 Cic. Off. III, 77 (303 Haec non turpe est; 304 dubitent; 305 contritum: tritum v.l.; fidem alicuius).

306-307 Erat ... quoddam Was das Fingerspiel (mora) in Italien ist, erfuhr Er. erst in Venedig; cf. Adag. 723, ASD II, 2, p. 246, ll. 316-318.

     506 Adag. 1393. Otto 16.

311 Plaut. Rud. 1306 (312 tetigisti acu, ohne rem).

     507 Adag. 1852.

315 Plat. Gorg. 447 a, nach Ficinos Übersetzung (f° 119v B ed. 1491).

     508 Adag. 852. Cf. Otto 369.

317 Post ... ἥκεις Graeca aus Diogen. 5, 73.

318 Socrates bei Plat. Gorg. 447 a, nach Ficino (f° 119v B ed. 1491).

     [508A] Cf. app. crit. n.ll. 320-321: Die zwei erwähnten Terenzverse sind Hec. 592-593.

     509 Adag. 1394. Nachträge zu Otto, p. 134.

322 Hor. Epist. I, 1, 7.

324 Plaut. Mil. 774 (324 perpurigatis: perpurgatis cod.; damus tibi ambo: ambo damus tibi cod.). Pers. 5, 86.

     510 Adag. 1374. 1375. Otto 494. Polydor Vergil 160.

327 Pers. 5, 151.

330 Pers. 4, 18.

197

     511 Adag. 27. Otto 205. Die Collect. 511-525 gehen von Plaut. aus.

332 Ter. Andr. 920 (333 perget: pergit v.l.; ea quae non).

334 Plaut. Pseud. 1173.
    Cecilius ... Gellium Caecilius 24 Ribbeck3 CRF, p. 45 bei Gell. VI, 17, 13 (Chrysio).

     512 Adag. 1376. Otto 1607. Polydor Vergil 49.

337 Plaut. Men. 247: "In scirpo nodum quaeris."

338 Ter. Andr. 941: "Nodum in scirpo quaeris."

339 Don. in Ter. loc. cit.

     513 Nicht in Adag.

343-344 cui ... sapit Die Sonderstellung des Stichus unter den Komödien des Plautus scheint Er. früh erkannt zu haben.

344-347 Illic ... postridie Plaut. Stich. 121-122. Es spricht nicht Pinacium, sondern Antipho und Pamphila: Ant.: "Qui potis est mulier vitare vitiis?" - Pam.: "Vt cottidie ..."

     514 Adag. 665. Otto 326.

350 In eadem comedia Plaut. Stich. 139-140.

356-357 Manet... agere Cf. Suringar 102, p. 186.

     515 Adag. 239. Cf. Otto 42 Anm.*.

359 Don. in Ter. Eun. 54.

362 Plaut. Rud. 683-684 (363 apparas, Trachalio).

     516 Adag. 2004. Otto p. 5 Anm.*.

366 Plaut. Stich. 352-353.

     517 Adag. 3450; cf. Adag. 686, 2756 und Collect. 778. Otto 988. Polydor Vergil 42.

371-376 Quod ... interuenisse Don. in Ter. Ad. 537.

199

379 Terentianus Ter. loc. cit.

381 Plaut. Stich. 577 (383 eccum tibi lupum). Der Parasit heisst Gelasimus.

     518 Adag. 1885. Otto 1022.

385 Plaut. Trin. 63.

     519 Adag. 2041. Otto 758.

394 Plaut. Trin. 129-131 (396 hoc facto; 397 Quid secus, ohne Et).

     520 Adag. 2612, ASD II, 6, p. 432, ll. 990-993. Cf. Adag. 4137 und Adag. 1386, ASD II, 3, p. 388, l. 404: "ἐκ τῶν ῥιζῶν, id est a radicibus et a stirpibus imis."

401 Plaut. Trin. 217.

     521 Nicht in Adag.

404-405 Nunquam ... tacet Plaut. Trin. 1004-1005 (404 temere tinnit tintinnabulum; 405 aut mouet: acuet ed. vet.; mutumst).

     522 Adag. 2614.

408 Lucrum ... ἄμεινον Die lateinische Fassung hat Er. aus Diogen. 5, 42 (Κέρδος ... ἄμεινον) übersetzt.

409 Plaut. Pseud. 281 (410 Nimio id).

411 in Trinummo Plaut. Trin. 345.

     523 Nicht in Adag.

416-417 Quod ... malum Plaut. Trin. 351 (416 illuc quod non habes).

     524 Adag. 662. Otto 1126.

421 Plaut. Stich. 693-695 (423 domi sunt; 424 at nos; 425 bibimus Ritschi: viuimus codd.).

426 vulgo Suringar 65, p. 107 sqq. gibt Belege seit den Prouerbia communia.

201

     525 Adag. 1084. Otto 1180.

429 Plaut. Truc. 283-284.

432-435 Et hinc ... figebat Suet. Dom. 3, 1. Der Ausspruch ist von Crispus und betrifft Domitian.

     526 Adag. 2609. Cf. Collect. 46 und Adag. 2610. Otto 35.

436-437 Semper... κακόν Diogen. 1, 68. Schon in A lag Diogenian der Übersetzung des Er. (Semper ... quippiam) zugrunde.

438 illo Pliniano Plin. Nat. VIII, 42, Quelle von Collect. 46.

440-441 Dicitur ... moliuntur Nach Diogen. 1, 68.

     527 Adag. 485.

443 Ἀκεασσάου σελήνη Diogen. 1, 57 (443 Ἀκεσσαίου so auch Cod. Grab, f° 5r).

443-446 Dictum ... dictitabat Nach Diogenian loc. cit.

443 comperendinatores Cf. Hoven, Lexique s.v. und ASD II, 4, p. 315, n.ll. 734-735.

     528 Adag. 1554. Otto 1273.

448 Plaut. Truc. 489. Cf. Politian. Miscell. 77, p. 286 ed. Basil.: "Neque enim antiquarum duntaxat inspectionum auriti testes, sed et oculati esse concupiuimus."

449-452 Ex ea ... fallit Erläuterung des Er. in B. In A steht an dieser Stelle ein Adagium, das in B und in Adag. fehlt; cf. app. crit. Die zwei Terenzverse, die darin erwähnt werden, sind Andr. 747 und Eun. 689.

449 deuerbium Deuerbium (= diuerbium) bedeutet 'der Dialog', 'die dialogische Partie' (Georges). Zur Bedeutung 'prouerbium': Agricola, Ep. 29, 44 (cf. Collect. 25, n.ll. 465-466): "vt greco deuerbio vtar", Agricola, Letters ad loc. p. 344: "deuerbio = prouerbio. Α curious occurrence, for this word never denotes anything but the spoken part of a comedy. Elsewhere, Agr. invariably uses prouerbium ... Likewise, however, Agr. inv. 1, 23, 90."

     529 Adag. 2513. Otto 671.

454 Hier. Adv. Ruf. II, 32. Cf. Epist. 54, 2, 1.

454-455 illud Terentianum Ter. Eun. 72-73 (455 Prudens sciens); cf. Adag. 3275. Collect. 529-543 (ausser 537) gehen von Terenz aus.

     530 Adag. 663; cf. Adag. 2872. Otto 1292.

457 Ter. Eun. 276: "Omnium rerum, heus! vicissitudost."

457-458 hodieque ... inscribatur Suringar 161, p. 295 führt nur einen Beleg an, der vorerasmisch sein kann.

     531 Adag. 1450. Otto 302.

460 Ne ... modo Ter. Eun. 380 (460 calidum; aber Don. ad loc.: "Sed melius 'callidum' legitur").

461 Don. ad loc.: "prouerbiale.'

     532 Adag. 84. Otto 621.

466 In me ... faba Ter. Eun. 381: "At enim istaec in me cudetur faba."

467 Don. in Ter. Eun. 381 (παροιμία).

203

     533 Adag. 85. Otto 869.

472 Tute ... exedendum Ter. Phorm. 318.

473 Don. in Ter. Eun. 381 und ausführlicher in Ter. Phorm. 318 (παροιμία).

477-478 Ad te ... exedendum Ter. Phorm. 317-318.

478 Eadem ... manet Suringar 230, pp. 433-436 gibt reiche volkssprachliche Belege für dieses Sprichwort und das folgende, aber keine vorerasmischen. Quelle ist letztlich immer Terenz für das erste.

479 Colo ... est Hier scheint volkssprachliche Herkunft im Niederländischen und Deutschen wahrscheinlicher.

     534 Nicht in Adag.

482 Ter. Eun. 415 (480 eone es ferox).

     535 Adag. 3051. Otto 669.

486 In eadem fabula Ter. Eun. 489-491 (488 quem te ego: quem ego v.l.; 489 animum adsentari: assentari animum v.l.; 490 petere te: te petere v.l.). Von Donat nicht als Sprichwort bezeichnet.

     536 Nicht in Adag. Cf. Adag. 3463: "Qualis hera, tales pedissequae."

491 Domini similis es Ter. Eun. 496.

     537 Adag. 972. Otto 1355.

494 Hier. Epist. 7, 5 (493 operculum, auch in Epist. 127 nicht cooperculum).

495 Idem Hier. Epist. 127, 9, 1. Der Brief ist nicht an Pammachius gerichtet, sondern an Principia.

     538 Adag. 2499. Otto 1605. Polydor Vergil 170.

499 Ter. Eun. 721-722 (500 scis nescis: scias nescias ed. vet.).

500 Idem Ter. Heaut. 748 (500 tu nescis id quod scis ... si sapies).
    Donato Don. in Ter. Eun. 722: "Prouerbiale est et multum apud διαλεκτικοὺς tractatum." Cf. auch Adag. Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 71, n.l. 548.

     539 Adag. 1297. Otto 1868. Polydor Vergil 134.

504 Sine ... Venus Ter. Eun. 732: "Sine Cerere et Libero friget Venus."

508 Hier. Epist. 54, 9, 5; Adv. Iov. II, 7, Migne PL 23, 297 A (310 Β).

     540 Adag. 310. Otto 983. Polydor Vergil 135.

509 Ouem ... πεπίστευκας Die griechische Fassung in B stammt von Er.

511 Ter. Eun. 832 (512 ouem lupo). Don. ad loc.: "Est prouerbium." Cf. Ep. 119 (Febr. 1500), l. 142.

205

512 Cic. Phil. III, 27 (512-513 Ο praeclarum custodem ouium, vt aiunt, lupum!). Er. scheint aus dem Gedächtnis zu zitieren.

     541 Nicht in Adag.

516 Cherea idem Ter. Eun. 875 (516 Quid si).

     542 Adag. 1106.

518 In vado Oben Collect. 281.

519 Ter. Eun. 1037-1038 (520 amorem omnem).

     543 Adag. 1340. Otto 1596.

522 Ter. Eun. 1085 (522 hoc iam: iam hoc v.l.; vorso: voluo v.l.).
     Don. in Ter. loc. cit.

     544 Adag. 2119.

526-529 Claudius ... coniicerentur Paul. Fest., p. 50, 1-5 Lindsay (527 post scaenam coiectus lapidum; 528 ante leues: antea lenes ed. vet.).

     545 Adag. 646. Cf. Spyridonidou Nr. 33, pp. 262-263.

530-531 Aiantis ... risus Diogen. 1, 41 ἐπὶ τῶν παραφρόνως γελώντων.

     546 Adag. 208.

532-533 Diogen. 2, 5. Cf. Bühler IV, pp. 291-298.

534-536 qui... fingebant Nach Diogen. loc. cit.

     547 Adag. 548.

538 Ἀμουσότερος Ληβηθρίων Diogen. 2, 26 (538 Λειβηθρίων auch Cod. Grab, f° 8r). Cf. Spyridonidou Nr. 39 b, pp. 314-316.
    Libethrio monte So Diogen. loc. cit. ὄρος anstatt ἔθνος.

538-539 neque amoeno ... ferace Zusatz des Er.

     548 Adag. 272.

540 Pulchrorum ... pulcher est Ps.Plut. Mor. 177 ab, wörtlich nach der Übersetzung des Franciscus Philelfus in dessen Orationes cum quibusdam aliis eiusdem operibus, zuerst Mailand, 1484, dann oft wiederholt, unter dem Titel Plutarchi Apophthegmata ad Traianum. Cf. f° r 8r ed. Mediol. ca 1490: "Item cum Euripides pulchrum Agathonem iam pubescentem in conuiuio complecteretur atque suauiaret, ad amicos conuersus [Archelaus] ait 'Nulla vos admiratio capiat; pulchrorum enim etiam autumnus pulcher est'."

541 Archelai apophthegma Cf. Apophth. V, Archelaus 3, LB IV, 238 A.

     549 Adag. 820.

543-544 Aquila ... assequi Diogen. 1, 67, auch die Anwendung. Cf. Spyridonidou Nr. 15, pp. 142-146.

     550 Adag. 918.

545 Diogen. 2, 18.

546-547 Graecum ... accipiant Der Kommentar bei Diogen. ist anders: Ἐπὶ τῶν οὐ ῥᾳδίως δώροις [δώροις om. Leutsch] ἁλισκομένων (Cod. Grab, f° 7v).

207

     551 Adag. 1239. Cf. Adag. 1871.

549 Terentius Ter. Heaut. 210: "Scitumst periclum ex aliis facere tibi quod ex vsu siet." Collect. 551 bis 572 sind Terenz entnommen, hauptsächlich Heaut. und Phorm. (ausser 555 aus Horaz).
     Plautus Quelle ist Politian. Miscell. 9, p. 233 ed. Basil., wo der Vers angeführt ist mit den Worten "vt est apud Plautum", ohne Angabe der Komödie, die deshalb auch bei Er. fehlt. Der Vers ist nicht plautinisch, sondern gehört zu einer humanistischen Zudichtung im Mercator, cf. L. Braun, Scenae suppositiciae oder der falsche Plautus, Göttingen, 1980, p. 194, Vers 73, und zu Adag. 1871, ASD II, 4, p. 259, n.l. 891.

550 Feliciter ... sapit Dasselbe Zitat in Adag. 31, ASD II, 1, p. 144, l. 979 und Adag. 1239, ASD II, 3, p. 248, l. 711.

     552 Adag. 1404. Otto 115.

552 Ter. Heaut. 239-240 (553 nosti; conantur: comuntur ed. vet.), nicht Hecyra, die vermutlich auf falsche Auflösung von Er.' Abkürzung durch den Setzer zurückzuführen ist; vgl. app. crit. Collect. 556, n.l. 569.

     553 Nicht in Adag.

555 In tempore ... maximum Wohl nach Ter. Heaut. 364-365: "In tempore ad eam veni, quod rerum omniumst / primum" von Er. selbst gebildet.

     554 Adag. 1405. Otto 535. Polydor Vergil 71.

558 Ter. Heaut. 420-422 (559 ex om.; egregio: egregie v.l.; miserias: miseriam v.l.).

     555 Adag. 340. Otto 181.

563 Hor. Serm. I, 1, 90-91 (565 campo: campum v.l.).

566 Acron Ps.Acro zu Serm. I, 1, 88.

     556 Adag. 1341.

569 Ter. Heaut. 514-516 (571 Ill' Cliniai ... tardiusculust).

573 Idem Ter. Phorm. 72-73.

574 Menandr. fr. 297, 6 PCG = fr. 334, 6 Körte apud Gell. II, 23, 12. Die lateinische Fassung ist die Übersetzung Theodor Gazas, die Er. in den Gellius-Ausgaben des 15. Jahrhunderts fand.

     557 Adag. 2599. Otto 257.

577 Bolus ... faucibus Nach Ter. Heaut. 673, cf. l. 581.

580 Calphurnius Der Verfasser des humanistischen Kommentars zu Ter. Heaut. ad loc. Ter. Heaut. 673 (581 mi ereptum tam desubito). Er. folgt den ihm vorliegenden Drucken. Cf. ASD II, 6, p. 391, n.l. 8.

     558 Adag. 464. Otto 286.

583 Ter. Heaut. 719.

209

     559 Adag. 2585. Otto 529.

588 Ter. Heaut. 760.
     Idem Ter. Heaut. 904 (588-589 dictum factum; 589 Clitipho).

     560 Adag. 925; cf. Collect. 335, ll. 389-391. Otto 884. Polydor Vergil 110.

593-594 Verum ... est Ter. Heaut. 795-796 (594 summast malitia: summa malitia est v.l.).

     561 Adag. 35.

597 In ... Phormionis Ter. Phorm. 21: "Quod ab illo adlatumst, sibi esse rellatum putet." Don. in Ter. loc. cit.

     562 Adag. 697. Cf. Otto 1162.

600-601 Est in Phormione Ter. Phorm. 267. Cf. Politian. Epist. IV, 4 in fine, p. 51 ed. Basil.

     563 Adag. 1536. Otto 1222. Polydor Vergil 272.

605 Don. in Ter. Phorm. 324 (prouerbium). Cf. ASD II, 4, p. 47, n.l. 631.

606 Ter. Phorm. 324-325.

     564 Adag. 2455. Otto 1891.

612 Ter. Phorm. 326 (613 ita est: ita v.l.). Don. ad loc.: "totum metaphorice."

     565 Adag. 2473. Otto 446. Cf. Collect. 149.

616 In eadem fabula Ter. Phorm. 330-331.

     566 Adag. 217. Otto 97.

620 Solus ... amicus Ter. Phorm. 562.
     Donatus Don. ad loc. cit.

621 Apollodorum Apollodorus Carystius fr. 23 PCG = fr. 19 Kock bei Don. zu Ter. Phorm. loc. cit.

     567 Adag. 1537. Otto 1623.

623 Ipsa ... est Ter. Phorm. 575 (623 senectus ipsast morbus: senectus ipsa morbus est v.l.).

624 Hor. Ars 175-176.

627 Apollodorus Apollodorus Carystius fr. 24 PCG = fr. 20 Kock bei Don. zu Ter. Phorm. loc. cit. in ed. princ.

211

     568 Nicht in Adag.

629 Ter. Phorm. 628-629.

     569 Adag. 923. Cf. Otto 994.

633 Don. in Ter. Phorm. 780 (634 acceptam pecuniam maiore occupare: Er. folgt seiner Ausgabe, die die Verbesserung von R. Stephanus in der Pariser Ausgabe von 1526 noch nicht kennen konnte).

634 Ter. Phorm. 780-781 (637 Geta; praesens).

638 Sen. Beruf. V, 8, 3.

     570 Adag. 924. Otto 109. Polydor Vergil 199. Cf. Adag. 3820.

640 Ter. Phorm. 661.

641 Don. zu Ter. Phorm. loc. cit.; cf. ASD II, 2, p. 433, n.l. 387.

     571 Adag. 1750. Otto 975.

642 Eodem ... sunt Ter. Hec. 203: "In eodemque omnes mihi videntur ludo doctae ad malitiam."

643 Hodie ... vulgo Suringar 67, pp. 111-112 kennt nur nacherasmische Belege und bei Walther und Walther/Schmidt fehlt das Wort. Da Er. es als verbreitet bezeugt, wird es in der Studentensprache unmittelbar aus Terenz stammen.

     572 Adag. 265. Otto 1676.

644 Suo ... periit Ter. Eun. 1024.

645 Hier. Epist. 133, 11, 6.

     573 Adag. 2503. Otto 1671.

648 Cic. Nat. I, 65 (venit, sowohl im Lemma wie l. 649; 648-649 regno et licentia: regno vel nomine vel licentia edd. vett.).

     574 Adag. 1228.

651 Diogen. 1, 73.

653 Plat. Alc. 1, 120 b bei Diogen. loc. cit.

     575 Adag. 503. Otto 748. Polydor Vergil 233.

656 Graecum ... rarissimis Diogen. 3, 92.

658 Plin. Nat. praef. 24 (658 κέρα; Ἀμαλθείας; vt vel: velut v.l.). Cf. Politian. Epist. XI, 2, p. 148 ed. Basil.: "vnde etiam lactis gallinacei (quod dicitur) haustum sumpsisse te iactes" und Perottis Brief an Francesco Guarnieri, Ald. 1513, col. 1046, ll. 23-24: "scripsit opus cornu copiae, ac si in eo lac gallinae liceret haurire. Antiquum enim prouerbium est."

     576 Adag. 921. Otto 1722. Polydor Vergil 248.

663-664 in Theophrastum ... ausa Cic. Nat. I, 93. Er. fand den Hinweis auf Cic. bei Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. praef. 29, p. 22 Pozzi.

664 Plin. Nat. praef. 29 (667 eligendi).

213

     577 Adag. 922.

669-671 In eos ... oculorum? Nach Diogen. 2, 37.

671 Graeci Diogen. 2, 37 (671 Ἀθήνᾳ τὸν αἴλουρον: ἀθηνᾶ τὸν αἴρουλον Cod. Grab. f° 9 v).

     578 Adag. 1466.

672 Attici Eleusinia Diogen. 2, 38, cf. 1, 51 (674-675 Ἀττικοὶ τὰ Ἐλευσίνια).
    subaudi 'celebrant' Zusatz des Er.

     579 Adag. 680.

676-677 Diogen. 2, 34.

680-681 Itaque ... est Zusatz des Er.

681 Plautinum illud Plaut. Poen. 844. Cf. Adag. 682 und 1776.

     580 Adag. 843.

683 Diogen. 2, 40. Cf. Collect. 330, das aus dem fast gleichlautenden Diogen. 4, 68 genommen ist. Er. scheint die Doppelung nicht bemerkt zu haben.

     581 Adag. 2601.

686 Cantharus ... quaerit Diogen. 2, 44. Der vorliegenden Form sieht man noch nicht an, dass daraus in Adag. B im Jahre 1515 der grosse satirische Essay entstehen konnte; nur der Übersetzungsfehler quaerit für μαιεύεται liegt schon hier vor.

687 Ex apologo Die Fabel ist Nr. 3 bei Hausrath; doch konnte sie Er. im Jahre 1500 nocht nicht kennen. Er schliesst aus dem Personal auf eine Tierfabel.

687-688 Cantharus ... extruserat Nach Diogen. loc. cit.

     582 Adag. 1848.

690 Pastillos ... hircum Hor. Serm. I, 2, 27 (Gargonius: Gorgonius v.l.). Weder von Ps.Acro noch von Porphyrio als sprichwörtlich bezeichnet.

     583 Adag. 920.

696 Diogen. 2, 33.

698-699 Veluti ... euertit Nach Diogen. loc. cit.

     584 Adag. 2593.

700 Diogen. 2, 45.

702 Phratores ... sunt Erst in den Adagia von 1515 konnte Erasmus richtigere Auskunft über die Phratrien in Athen geben.

     585 Adag. 1826.

703 Diogen. 2, 46.
    expers nuptiarum Hor. Carm. III, 11, 11.

704 Recto ... impudicis Nach Diogen. loc. cit. Cf. ASD II, 4, p. 231. n.l. 355.

705 illud Ciceronis Ps.Cic. Rhet. Her. IV, 45. Er. schloss sich später dem Unechtheitsnachweis von Raphael Regius (1491) an.

     586 Adag. 153. Otto 1147.

215

     587 Adag. 153. Otto 1147. Polydor Vergil 5.

710 Plin. Nat. praef. 31 (710-711 illepide, cum diceretur Asinius Pollio; 713 illas; impudentius iudicetur). Collect. 586 und 587 gehören zusammen. Vielleicht sind beide angeregt von einem Brief Beroaldos (in Politian. Epist. VI, 2, p. 76 ed. Basil.), der reich an sprichwörtlichen Wendungen ist. Beroaldo erwägt darin, ob er auf die scharfen Angriffe Merulas, der eben gestorben ist, mit der gleichen Schärfe antworten solle, und zitiert die Pliniusstelle. Cf. auch Polizian an Jacobus Antiquarius, Epist. III, 19, p. 40 ed. Basil: "Cum mortuo negas quasi cum larua decertandum."

     588 Nicht in Adag. Otto 1128.

716 Plin. Nat. praef. 11 (717 generis humani; 718-719 et ideo curari, vt quae tibi dicantur, tui digna sint [et ideo curant, quae tibi dicantur vt digna sint Mayhoff]; 719-720 supplicant om.; 720 tantum ora.).

     589 Adag. 1925.

722 Hor. Epist. I, 1, 60-61. Collect. 589-602 (ausser 596 und 597) sind Hor. Epist. und Serm. entnommen.

     590 Adag. 1174. Otto 1478.

726 Hor. Epist. I, 1, 90.

726-728 Proteus ... consueuit Ps.Acro ad Hor. loc. cit.: "Ex fabula Virgilii [Georg. IV, 411-414] facit prouerbium, qui narrat Proteum ... in mille formas mutari" (p. 214 Keller II).

     591 Adag. 2. ix, ASD II, 1, p. 100, ll. 987-992. Otto 1849.

730 Eiusdem Hor. Epist. I, 2, 54.

731-732 Epicteti sententia ... apud Gellium Gell. XVII, 19, 3 gibt den Epiktettext griechisch. Er. übernimmt die lateinische Übersetzung von Theodor Gaza, die in den Gellius-Ausgaben des 15. Jahrhunderts steht.

     592 Adag. 1320. Otto 1770.

736-737 Quo ... diu Hor. Epist. I, 2, 69-70.

738 Adeo ... est Verg. Georg. II, 272.

     593 Adag. 2591. Otto 64.

741 Hor. Epist. I, 3, 18-20. Ps.Acro ad loc.

745 In eos ... vsurpant Cf. Porphyrio ad Hor. Epist. I, 3, 15: "[Celsus] qui solebat libros ... excerpere et alienos versus pro suis recitare" (p. 322 Holder).

     594 Adag. 980. Otto 1365.

747 Hor. Epist. I, 4, 6-7.

217

     595 Adag. 981.

751-752 Ps.Acro ad Hor. Epist. I, 6, 62. Porphyrio ad eundem locum. Christophorus Landinus: "Hinc tractum prouerbium est" (f° ccxxxvr ed. 1494).

754 Hor. Epist. I, 6, 62-63.

     596 Adag. 347. Otto 151; Nachträge zu Otto, p. 96.

758 nulliusque frugis Zu diesem Ausdruck Collect. 476, n.l. 116.
     Basil. Hom. in Hexaemeron I, 2, Migne PC 29, p. 8 B (SC 26, p. 94); dieselbe Stelle Adag. 347, ASD II, 1, p. 446, l. 942.

     597 Adag. 1315.

761 Plin. Nat. II, 22.

     598 Adag. 1962.

765 Vlyssis remigium Hor. Epist. I, 6, 63: "Remigium vitiosum Ithacensis Vlixei."

766-767 In homines ... potuerunt Porphyrio ad loc.: "Quos vitiosos ideo ait, quia nec apud Circen poculis eius nec apud Syrenas cantibus sibi temperare potuerunt" (p. 325 Holder, sic f° ccxxxvr ed. 1494).

     599 Adag. 1386. Otto 1319.

770 Hor. Serm. I, 3, 6-7 (771 Bacchae).

     600 Adag. 1897. Otto 661.

772 Neglectis ... agris Hor. Serm. I, 3, 37. Christophorus Landinus in Horatius cum quattuor commentariis (f° clxxxixr ed. 1494): "Vt ager, nisi excolatur, filicem herbam frugibus noxiam producit, sic et animus noster sine cultura philosophiae vitiis occupatur."

     601 Adag. 115, ASD II, 1, p. 230, ll. 418-424.

776 Balbinum ... delectat Hor. Serm. I, 3, 40.

779 Hor. Serm. I, 3, 39-40 (781 Hagnae: Agnae edd. vett.).

     602 Adag. 591, ASD II, 2, p. 114, ll. 947-950.

782-783 Qui ... illius Hor. Serm. I, 3, 73-74.

     603 Adag. 155. Otto 497.

785 Diogen. 5, 37. Collect. 603-649 (ausser 629 und 631) sind aus Diogen. entnommen.

787 Hier. Epist. 52, 3, 5: "qui ... cygneum nescio quid et solito dulcius vicina morte cecinerunt."

     604 Adag. 1085.

790 Diogen. 5, 38.

219

     605 Adag. 825. Schon in der Erstfassung der Antibarbari, ASD I, 1, p. 54, l. 9.

793 Diogen. 5, 39.

794 Id est ... filius Nach Diogen. loc. cit.

796 Gell. V, 10, 3-15 enthält eine ähnliche Geschichte über Protagoras und Euathlus (in extenso zitiert Adag. 825, ASD II, 2, pp. 348-350). Die Namen Corax und Ctisias (= Tisias) konnten Er. z.B. aus Quint. (Inst. II, 17, 7 ) und Perotti (Cornucopiae, col. 966, 1 sqq., ed. Sassoferrato vol. VII, p. 139) bekannt sein.

     606 Adag. 24 und 25.

797 Diogen. 5, 41: Κινήσω τὸν ἀφ᾿ ἱερᾶς. Aber Cod. Grab, f° 20r bietet τὴν. Das übernahm Er. in A, zusammen mit der Erläuterung Est ... relinquere (l. 798).

798-799 Nam ... iaciebant Für die Ausgabe B konsultierte Er. Suidas und fand dort κινήσω 1642 die weitere Erläuterung mit τὴν ἱερὰν ἄγκυραν, die sich zum Femininum in Diogen. bestens fügte.

     607 Adag. 1434.

800 Diogen. 5, 44 (800 Κασιωτικὸν ἅμμα Leutsch: Κασσιωτικὸν ἅμμα Cod. Grab, f° 20r).

     608 Adag. 1013. Cf. Collect. 680 (Colophonium suffragium).

803 Diogen. 5, 79 (803 Κολοφώνια, so auch Cod. Grab, f° 21r).

804 In potentes ... afficiunt Frei nach Diogen. loc. cit.
     Plat. Epist. 3, 318 b, wörtlich nach Ficino (f° 331v A ed. 1491).

     609 Adag. 1415 und 1416.

807 Diogen. 5, 82: Κατὰ ῥοῦν φέρεται (auch Cod. Grab, f° 21r): ἐπὶ τῶν εὐπλοούντων. Die Unform κατα νοιν (cf. app. crit.) ist entweder aus dem richtigen κατὰ ῥοῦν vom Setzer verlesen oder aus κατὰ νοῦν, das Er., als er fünf Jahre später das Griechische zusetzte, aus Suid. κατὰ νοῦν 673 entnahm, weil er die Vorlage seiner sehr freien Übersetzung nicht mehr fand.

     610 Adag. 356. Otto 135.

809 Diogen. 5, 83.

810 Est ... conari Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν ἀδυνάτοις ἐπιχειρούντων.

     611 Adag. 858.

811-812 Diogen. 5, 81.

813-814 De his ... potentia Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν ἐν γήρᾳ [γήρει Cod. Grab, f° 21r] μὲν ὄντων ἢ δυστυχίαις, πολλῶν δὲ ἀμεινόνων ὄντων.

     612 Adag. 127.

815 Diogen. 5, 92 (815 Αἰγινήτην so auch Cod. Grab, f° 21 v).

816-817 Sunt ... ingeniis Zusatz des Er.

     613 Adag. 1002. Cf. Otto 1372.

818 Diogen. 5, 95.

819 Ter. Phorm. 552.

     614 Adag. 1378. Otto 983. Cf. Adag. 310, ASD II, 1, p. 418, II. 302-303.

821-822 Diogen. 5, 96 enthält beide Sprichwörter, als ἀδύνατα.

     615 Adag. 956.

824 Diogen. 5, 97.

221

     616 Adag. 1990.

826 Diogen. 5, 98. Die Erklärung, die Er. richtig wiedergibt, passt zu seiner Übersetzung 'fictilis', aber nicht zum griechischen Lemma. Cf. einl. Anm. zu Adag. 1990, ASD II, 4, p. 333 und n.l. 108.

     617 Adag. 56.

828 Diogen. 5, 99, wo das in Collect. 135 aus Diogen. 3, 18 verwendete Lemma als Parallele zitiert wird (828 ἐφεῦρε, auch Cod. Grab. f° 21v).

829 Competit ... dantem Nach Diogen. 5, 99.

     618 Adag. 957.

830 Diogen. 6, 1.

831 Quadrat ... adsimulat Nach Diogen. loc. cit.

832 Leporem ... constat So z.B. von Plin. Nat. XI, 147 berichtet.

     619 Adag. 827.

833-835 Lemnium ... ferunt Diogen. 6, 2 ἀπὸ τῶν ἐν Λήμνῳ κακῶν γυναικῶν ἡ παραβολή: Von Er. frei gedeutet. Erst in Adag. 827 erzählt er nach Hdt. VI, 137-139 vom Frauenraub der Pelasger und seinen Folgen.

     620 Adag. 1080. Cf. Adag. 3001, ASD II, 7, p. 20, ll. 223-224: "saeuitum in leporem, non ob aliud crimen nisi quod esculentus esset."

836 Diogen. 6, 5. Er. deutet frei im Anschluss an Diogen.

     621 Adag. 2608.

840 Diogen. 6, 11.

841-843 Dictitabatur ... moribus. In Libya ... miscentur Nach Diogen.

842 Cic. Cael. 12: "Neque ego vnquam fuisse tale monstrum in terris vllum puto, tam ex contrariis diuersisque et inter se pugnantibus naturae studiis cupiditatibusque conflatum."

     622 Adag. 453. Otto 300.

844 Diogen. 6, 9 ἐπὶ τῶν εὐδαιμόνως βιούντων.

846 Plinium Plin. Epist. I, 2, 5. Cf. Collect. 38.
     Plautum Nicht Plautus, sondern Plut. Alcib. 22, 2 (per Donatum Acciaiolum versa, Venetiis, 1478. 1496): "[Alcibiades] se ... vitae autem discrimen ne matri quidem suae committendum putare. Fieri enim ignorantia posse, vt nigrum pro albo ferat lapillum" (f° 32r ed. 1496). Später auch in den Apophth. V, Alcibiades 6, LB IV, 247 F.

     623 Adag. 1419.

849 Diogen. 6, 15.

850 Lact. Inst. I, 21, 31-35.

852-854 Potest ... fecerunt Die Anwendung stammt von Er.

     624 Adag. 759.

855 Diogen. 6, 16. Auch die Deutung debilia ... adiungis (l. 856) ist Diogen. entnommen.

856-858 Ctesippus ... omnium Plat. Euthyd. 298 c nach Ficinos Übersetzung (f° 93 v B ed. 1491). Nicht bei Diogen.

     625 Adag. 1433.

859 Diogen. 6, 17, auch die Erklärung.

223

     626 Adag. 381.

861 Diogen. 6, 4 (in dieser Form nur in Cod. Grab, f° 21v).

862 Hoc ... sunt Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων.

     627 Adag. 1258: Diogen. 6, 20. Adag. 1176: Diogen. 6, 21.

865-867 In ... at frustra Die Auslegung folgt Diogen. 6, 20 und 21.

867 Eundem ... intestina Ebenfalls nach Diogen. 6, 21 = Adag. 1324.

     628 Adag. 1411. Cf. Otto 935.

868 Diogen. 6, 25: Λέοντα ξυρᾶς· ἐπὶ τῶν καθ᾿ ἑαυτῶν τι ποιούντων.

869-871 Socrates ... tendere? Plat. Rep. I, 341 c nach Ficinos Übersetzung f° 192 r A ed. 1491 (Thrasymachum), nicht bei Diogen.

871-872 Agni ... nolunt Zusatz des Er.

     629 Adag. 3719.

874 Plat. Epist. 6, 323 b nach Ficinos Übersetzung (f° 332r B ed. 1491).

     630 Adag. 1406. Cf. Otto 1665.

877 Diogen. 6, 27.

878 Est ... opus Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν παρὰ καιρόν [καιρῶν Cod. Grab. f o 22v] τι ποιούντων.

     631 Adag. 1407. Otto 1665. Cf. Adag. 658.

880 Fabium Quint. Inst. V, 12, 8: "In rebus vero apertis argumentari tam sit stultum quam in clarissimum solem mortale lumen inferre."

     632 Adag. 1425.

881 Diogen. 6, 30.

     633 Adag. 1426.

884-885 Diogen. 6, 31 (885 ληκυθίου so auch Cod. Grab, f o 22v).

886 In ... superfluentes Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν ὑπερβολικῶν.

     634 Adag. 1420.

887-890 Megarensium ... θρηνεῖν Diogen. 6, 34 (887 Μεγαρέων so auch Cod. Grab, f° 23r). Auch der Hinweis auf Ad nouercae tumulum flere (Collect. 786) steht bei Diogen. loc. cit. (μητρυιᾶς). Cf. Bühler V, p. 515.

890 aliubi   Collect. 786.

     635 Die Nummer 635 hat der Setzer von B irrtümlich zur letzten Zeile von 634 (nach θρηνεῖν) gesetzt. Es entspricht ihr kein Adagium.

     636 Adag. 1427.

891-892 Diogen. 6, 43, ohne Auslegung (892 ἀμετρὶ δὲ μᾶζαν Leutsch: ἀμετρία μάζαν Cod. Grab, f° 23r). Cf. Bühler IV, pp. 264-269, bes. pp. 264-265.

     637 Adag. 1418. Otto 757.

895 Diogen. 6, 46.

896-897 Subaudi ... accepta Er. führt die Erklärung Diogenians etwas weiter aus.

225

     638 Adag. 694. Polydor Vergil 225, nach Perotti, Cornucopiae, col. 340, ll. 50-53 (ed. Sassoferrato, vol. III, p. 39).

898-900 Μία ... iudicet In Diogen. nur in Cod. Grab, von Hermonymos, Er.' Griechischlehrer in Paris, am untern Rand von f° 23r zwischen 6, 47 und 6, 48 zugesetzt; cf. Bühler I, p. 208, Anm. 109; p. 308, Anm. 26. Hermonymos gibt auch die lateinische Übersetzung, aber keinen Kommentar. Dieser stammt von Er.

     639 Adag. 693.

901 Diogen. 6, 53. Von dort nimmt Er. auch die Auslegung (ll. 902-903).

     640 Adag. 62.

904-905 Diogen. 6, 54. Cf. Diogen. 1, 52.

906-907 Cinere ... resuscites Diese und die zwei folgenden Parallelen hat Er. beigefügt.

907 Hoc ... moueas Cf. Collect. 92.
     Hanc ... ne refrices   Collect. 766.

     641 Adag. 313.

908 Diogen. 6, 56 ἐπὶ ἀμαθῶν.

909-910 Haec ... discebant Nach Diogen. loc. cit.

911 Plat. Leg. III, 689 d nach Ficino (f° 277v B ed. 1491).

     642 Adag. 1379. Otto 931.

914-915 Μὴ ... decertes Diogen. 6, 59: Μὴ πρὸς λέοντα δορκὰς ἅψωμαι μάχης (Trag. Adesp. fr. 135 Kannicht-Snell TrGF vol. 2 = 135 Ν.).

     643 Adag. 1465.

916 Diogen. 6, 62.

917 Ex ... capiuntur Diogen. loc. cit.: Πολλάκις [πολλάικις Cod. Grab, f° 24r] μικρὸς πόνος ... μεγάλων γίνεται πρόξενον καλῶν.

918 Terentianum illud Ter. Eun. 873-875: "Saepe ex ... malo principio magna familiaritas conflatast."

     644 Adag. 1451.

919 Ne gladium ... θῆλυ Diogen. 6, 72. Die Unform αἴρει, die bei Diogen., auch im Cod. Grab, f° 24r steht, hat Er. erst in Ausgabe G (1528) der Adagia handschriftlich zu αἶρε verbessert.

920 id est ... nequeat Diogen. 6, 72 ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων βοηθεῖν [βοειθεῖν Cod. Grab, f° 24r ].

     645 Adag. 267. Otto im.

921 Diogen. 6, 73.

923 auscultatoribus dimissis Cf. Diogen. loc. cit. ὅτι ὠτακουστὰς εἶχεν. Persianum Pers. 1, 121.

923-924 Ferunt ... habet Nach Schol. Pers. ad loc. (Jahn, p. 275).

     646 Adag. 108. Otto 844.

926 Diogen. 6, 71.

927 A ... addas Nach Diogenian.

     647 Adag. 2538.

928 Diogen. 6, 83 (928 ξαίνειν so auch Cod. Grab, f° 24v).

929 In ... dictum Diogen. loc. cit. ἐπὶ ματαίου ἢ ἀδυνάτου.

     648 Adag. 1104.

930 Diogen. 6, 98.

931 Inde ... imponebantur Nach Diogen. loc. cit.

932 Apul. Met. VIII, 24 sqq.

227

933-934 Simia purpurata Ebenfalls Diogen. 6, 98. Ferner Diogen. 7, 94 und Adag. 610.

934-935 quod hodie ... vestire Suringar 158 AB, p. 291 kennt nur nacherasmische Belege.

     649 Adag. 252. Otto 187.

936 Diogen. 7, 1 (936 Ὄνου σκιά so auch Cod. Grab. f° 25 r).

937-939 Ferunt... asinum Nach Diogen. loc. cit.

939 de lana caprina Supra Collect. 154.

940 Apul. Met. IX, 42. Cf. Adag 264 (De asini prospectu), ASD II, 1, p. 374 bes. ll. 724-734.

     650

942 Cretizare Cf. supra Collect. 151. Adag. 129. Polydor Vergil 108. Quelle ist hier wohl Diogen. 5, 58. Cf. Otto 463.
     Graecari Adag. 3064 (Pergraecari). Cf. Hor. Serm. II, 2, 11 (graecari).

943 Plaut. Most. 22; Truc. 88 (beidemale pergraecari).

     651 Adag. 692.

945 Diogen. 3, 29.

946 Plat. Rep. II, 362 d. Wörtlich nach Ficinos Übersetzung (f° 195r B ed. 1491).

950-952 Plato ... tueatur Plat. Prot. 339 e.

952-954 Videor ... comprimamus Plat. Prot. 340 a. Wörtlich nach Ficino (f° 85r B ed. 1491).

954 Cassius Nicht Cassius, sondern Casca (Gaius Seruilius Casca), cf. n.l. 955.

955 Plut. Caes. 66, 7-8. Nach der Übersetzung von Jacobus Angelus de Scarparia (Jacopo Angeli da Scarperia): "[Caesar] Latine simul inclamauit 'Scelerate Casca, quid agis', ille autem vbi percussit fratrem Graeco sermone vocans 'Fer' inquit 'frater, auxilium"' (f° 58r ed. 1496).

     652 Nicht in Adag.

959 Plat. Rep. II, 372 c. Ficinos Übersetzung (f° 196v B ed. 1491).

     653 Adag. 1054. Otto 1003.

963 Lyncei ... sunt So z.B. Politian. Pro Epicteto Stoico Epistola, p. 407 ed. Basil. und Epist. VIII, 14, p. 112 ed. Basil.
     Plat. Epist. 7, 344 a. Ficinos Übersetzung (f° 335r B ed. 1491).

964 Hor. Epist. I, 1, 28-29 (966 inungui: inungi v.l.).

967 Plin. Nat. II, 78 (967 die vel nocte; 969 fama cernendi).

969-970 Εdiuerso ... vocamus Adag. 257: Tire sia caecior.

970 Iuv. 13, 249.

     654 Adag. 143. Otto 127. Polydor Vergil 45.

973 Martialis   Collect. 654-668 (ausser 657 und 658) sind Martial entnommen, unter Benützung der Martial-Ausgabe cum duobus commentis (sc. Georgii Merulae et Domitii Calderini), Venetiis, 1495.

973-979 Martialis ... verterunt Nach Calderini, der zu dieser Stelle (I, 113, 1-2, ll. 974-975) die nächste (XIV, 1, 7, 1. 977 [sunt]) und Plin. Nat. III, 104 (l. 979) zitiert (f° 19v). Cf. Perotti, Cornucopiae, col. 466, ll. 21-27 (ed. Sassoferrato, vol. IV, p. 48). Das Proverbium verwendet bereits Politian. Miscell. 77, p. 286 ed. Basil.

229

     655 Adag. 1428. Otto 1386.

980 Das Lemma ist Martial. II praefatio entnommen.

982 Hebreum illud   Sir. 22, 6. Cf. Collect. 25, n.l. 482.
     Martial. loc. cit.

     656 Adag. 240.

985 Martial. I, 27, 4 (l. 987).

988 Iam ... habere? Martial. II, 26, 3 (988 Bithynice).

     657 Adag. 1381.

989 Graeca in B von Er. gebildet; cf. Diogen. 2, 87 Ἁπᾶς ἐχῖνος τράχυς; Adag. 1859 (Totus echinus asperior), ASD II, 4, p. 251 sq. In Adag. 1381 (Echino asperior) wird Martial. XIII, 86, 2 angeführt, ASD II, 3, p. 384, l. 345.

990 in homines ... intractabiles Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν δυσκόλων καὶ δυστρόπων.

991 Plin. Nat. IX, 40 und 100; cf. ASD II, 4, p. 251, n.l. 761.

     658 Adag. 1194.

993 prouerbium Quelle ist Catull. 14, 3 und der Kommentar des Antonius Parthenius (zuerst Venedig, 1487) ad loc. Von dort auch die Deutung, dass odium Vatinianum sich gegen Vatinius richtete, während der Hass des Vatinius gegen seinen mehrfachen Ankläger Calvus gemeint ist. (Parthenius: "Odio Vatiniano. Tali ac tam acerbo odio quali tota fere ciuitas Romana Vatinium insecuta est"; nach der Edition von 1487).

995 Catull. 14, 2-3.

     659 Adag. 241. Otto 730.

999 Martial. IV, 5, 7-8.

2-6 A Thurino ... vita Nach dem Kommentar des Domitius Calderini (f° 40v der Venezianer Ausgabe von 1495) und in B nach Hist. Aug. XVIII, 35, 5-36, 2. In A (cf. app. crit.) folgte Er. nur Domitius und glaubte, die Geschichte betreffe Alexander den Grossen (regem). In B folgte er der Hist. Aug. über Alexander Seuerus (2 Turinus; 5 Fumo punitur qui vendidit fumum).

6 euangelicum Wahrscheinlich Mt. 25, 8-12, worauf Er. auch Adag. 463, ASD II, 1, p. 540, l. 507 verweist.

     660 Adag. 1380. Otto 316 Anm.*.

9 Martial. V, 60, 8-11. In edd. vett. steht der Titel "Ad detractorem", Domitius Calderini: "In maledicum" (f° 56v ed. 1495).
     allatratorem Nicht in den Lexika (ThLL; Souter, Glossary; Hoven, Lexique etc.) belegt. In Adag. 1380, ASD II, 3, p. 384, l. 336 "oblatratorem"; cf. Lewis-Short s.v.

     661 Adag. 463. Otto 210.

15 Domitio Den Wortlaut des Kommentars gibt van Poll, ASD II, 1, p. 541, n.l. 491.

16 Martial. V, 77 (18 quidam; 19 auricula).

231

19 in auriculam Zu dieser Lesart cf. Adag. 463, ASD II, 1, p. 540, ll. 507-508.

     662 Adag. 2467. Otto 1837.

21 Martial. VI, 64, 27-31.

     663 Adag. 1459.

29 Martial. X, 3, 6-7 (32 psittacus).

     664 Adag. 454, wo auch Collect. 272 benützt ist. Cf. Adag. 1718 und Otto 299.

34-35 Veteres ... gemma Wohl angeregt von Martial. X, 38, 4-5: "O nox omnis et hora, quae notata est / Caris litoris Indici lapillis." Er. sucht 'Sprichwörtliches' in Martial in der Reihenfolge der Bücher, von Buch I (Collect. 654) bis Buch X (Collect. 663-668); auch innerhalb von Buch X folgt er der Reihe der Epigramme.

     665 Adag. 1460.

39 asciticio Cf. Hoven, Lexique s.v.
     Martial. X, 83, 11.

     666 Cf. Adag. 1369 und 3682. Otto 239. Polydor Vergil 214.

42 Domitius Domitius Calderini ad Martial. X, 90, 10: "Prouerbium est, cum velimus aliquem excitare, qui moueri non potest" (f° 115v der Venezianer Ausgabe von 1495).

43 Martial. X, 90, 9-10 (44 Ligeia Schneidewin), Adag. 1411, ASD II, 3, p. 412, ll. 328-329 angeführt.

     667 Adag. 819. Otto 932.

47 Martial. X, 100, 3.

     668 Adag. 818. Otto 146.

50 Martial. X, 100, 4.

     669 Adag. 1412.

54 Catull. 22, 14-17.

59 Ibidem Catull. 22, 19-20.

233

63 Hor. Serm. I, 3, 23 (63 Maenius).

     670 Adag. 1413. Collect. 670-692 sind Diogen. 8, 15-8, 67 entnommen.

64 Diogen. 8, 15: Σικελὸς ὀστρακίζεται· ἐπὶ τῶν τὰ εὐτελῆ κλεπτόντων. So lautet das Lemma nur im Cod. Grab, f° 29v, den oder dessen Abschrift Er. benützte. Er. verstand das Verbum zu ὀστρακίζω, 'Scherben stehlen und verdeutlichte das mit Samia 'leicht zerbrechliches samisches Geschirr'; cf. Plaut. Bacch. 202: "Scis tu vt confringi vas cito Samium solet." Im echten Diogen. lautet das Lemma: Σικελὸς ὀμφακίζεται, 'stiehlt unreife Trauben'.

     671 Adag. 1169.

66 Diogen. 8, 17.

67 Id est minimum Diogen. loc. cit. τὸ ἐλάχιστον.
     Plaut. Trin. 492. Cf. Adag. 4008.

     672 In Adag. mehrmals beiläufig erwähnt, aber nicht in einem eigenen Adagium behandelt; cf. Adag. Prolegomena ii, ASD II, 1, p. 48, l. 85 und Adag. 756, ASD II, 2, p. 282, ll. 993-994.

68 Diogen. 8, 19.

     673 Adag. 690. Otto 130.

70 Diogen. 8, 21 (70 Τὰ ἐκ τρίποδος). Als Er. in B die griechische Fassung nachtrug, die er in A nur lateinisch gegeben hatte, schlug er bei Diogen. nicht nach, sondern übersetzte selbst.

71 comicum Ter. Andr. 698 (71-72 Non Apollinis mage verum atque hoc responsumst). Er. zitiert Terenz aus dem Gedächtnis.

     674 Adag. 522 und 523.

74 Diogen. 8, 23: Ταντάλου τάλαντον διαβόητος ἐπὶ πλούτῳ.

76 Non ... talenta Offenbar freie Übersetzung von Ps.Theocr. 8, 53. Er.' Quelle können wir nicht nachweisen.

     675 Adag. 255. Otto 1739.

77 Diogen. 8, 25.

     676 Adag. 7.

79 Diogen. 8, 32: Τὸ Λωδωναῖον χαλκεῖον· ἐπὶ τῶν πολλὰ λαλούντων.

80 Ephyraeum aes Nach Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. IV, 6, p. 180 Pozzi: "Ephyraeum aes pro Dodonaeo in prouerbium quoque sanxit antiquitas contra garrulos."

     677 Adag. 1417. Bühler IV, pp. 103-107.

82 Diogen. 8, 27.

83-84 Parnus ... legitur Nach Diogen. loc. cit.

     678 Adag. 372. Polydor Vergil 247.

85 Diogen. 8, 33: Τὸν ὕλλαν [sic] κράζεις (Cod. Grab, f° 30r): Τοῦ Ὕλαν κραυγάζεις Leutsch.

87-89 Hylas ... inclamabatur Nach Serv. Comm. Ecl. 6, 43 (p. 73 Thilo).

89 Verg. Ecl. 6, 43-44.

     679 Adag. 430.

92 Diogen. 8, 34.

93 Vulgo ... dicunt Suringar 229, p. 433 verzeichnet eine Niederländische Wendung, in der die Elster anstelle der Turteltaube genannt ist.

235

     680 Adag. 2982; cf. Adag. 1245. Collect. 680 ist eine Dublette von Collect. 608, in dem die Bewohner von Kolophon mit κολοφών 'Gipfel', 'Schlussstein' gleichgesetzt werden; vgl. unsern Kommentar zu Adag. 2982.

95 In Graecorum collectaneis Diogen. 8, 36.

97 Plat. Epist. 3, 318 b, wörtlich nach Ficino (f° 331v A ed. 1491).

     681 Adag. 565. Otto 1789.

101 Diogen. 8, 37 ἐπὶ τῶν πολυχρονίων.

     682 Adag. 1461.

103 Diogen. 8, 38 (103 ἀρίστους παῖδας Gais ford: παῖδας fehlt in Diogen., cf. Cod. Grab. ad loc. f° 30v).

104-106 A ciuitatum ... conuertunt Er. führt die knappe Erläuterung von Diogen. etwas breiter aus.

     683 Adag. 405. Otto 667.

107-108 Diogen. 8, 45.

107 decidit 3. Person anstatt der 1. Person (108 ἐνέπεσον) ist wohl nicht Absicht, sondern Ergebnis der noch unsichern Griechischkenntnisse.

109 Id est... incidit Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν τὰ μικρὰ τῶν δεινῶν φευγόντων, καὶ εἰς μείζονα δεινὰ ἐμπιπτόντων.

     684 Adag. 1247.

110 Diogen. 8, 47 (110 καλεῖν, auch Cod. Grab. f° 31r ).

111-112 A Titanum ... venerunt Zusatz von Er.

     685 Adag. 699.

113 Diogen. 8, 48.

114 Id est ... palpare Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν διὰ χάριν χάριτας ποιούντων.

     686 Adag. 395.

115 Diogen. 8, 55-

116-117 Est autem ... idoneum Nach Diogen.

117-118 In ... queat Eigene Deutung des Er.

     687 Adag. 334. Cf. Otto 1613.

119-120 Diogen. 8, 59.

121 In ... meticulosos Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν κακοήθων λέγεται.

     688 Cf. Adag. 2472 mit unserer Anmerkung.

122 Diogen. 8, 60 Ὗς ἐκώμασεν. In A übersetzte Er. das fälschich reflexiv (seipsam). In B erkannte er mit den inzwischen erworbenen gründlicheren Griechischkenntnissen den Fehler, änderte aber nicht das lateinische Sprichwort, sondern übersetzte dieses ins Griechische. Erst in Adag. 2472 gab er den richtigen griechischen Wortlaut.

     689 Adag. 909. Otto 837. Cf. Collect. 735.

124 Hydrant inficis Diogen. 8, 61: Ὕδραν τέμνεις· ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων.

125 Id est ... instigas Auch hier, wie in Collect. 688, wird erst beim zweiten Versuch die Übersetzung und Bedeutung des Sprichworts gefunden, diesmal aber schon in Collect. 735.

     690 Adag. 1700.

126 Diogen. 8, 64. Ὗν steht nur in Cod. Grab. (f° 31v), die richtige Form ist Ὗς.

127 In ... dictum Nach Diogen. loc. cit.

237

     691 Adag. 986. Otto 1405.

128 Diogen. 8, 65, in Cod. Grab, (f° 31v): Φαλλάριδος [sic] ἀρχαί.

129 In ... potestate Nach Diogen. loc. cit.

     692 Adag. 2456. Cf. Otto 1490.

130 Diogen. 8, 67.

131 in foedifragos Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν πανούργων.

     693 Adag. 233. Cf. Bühler IV, pp. 164-171.

133-137 Refert ... dicebatur Quelle des ganzen Kommentars ist Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. IV, 42, p. 247 Pozzi, der zuerst (bis l. 136) den Kommentar des Eustathius zu Dion. Per. 517, p. 315, ll. 34-43 übersetzt und dann (cf. ll. 136-137 Eodem ... dicebatur) Eust. zu Dion. Per. 520, p. 316, ll. 33-34. Den Wortlaut des Sprichworts klärt Bühler (zu Zenob. Ath. II, 20) besonders pp. 168-171: Es liegt nur ein Sprichwort vor: Δάτος ἀγαθῶν.

135 ἀγαθῶν Ἀγαθίδες Cf. Adag. 1392.

     694 Adag. 3220.

139-143 Calauriam ... ἠνεμόεσσαν Fast wörtlich nach Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. IV, 56, p. 263 Pozzi.

     695 Adag. 994; cf. Adag. 2339. Polydor Vergil 251.

144 Psyrice ... πραχθέντα Das griechische Lemma in B ist von Er. gebildet.

145-148 Psyrum ... ἄγεις Der ganze Text, mit Einschluss der beiden Cratinus-Zitate, beruht auf Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. V, 134, p. 421 Pozzi.

147-148 Ψύρα ... ἄγοντες Cratinus fr. 347 PCG = fr. 352 Kock.

148 Ψύρα ... ἄγεις Cratinus fr. 119 PCG = 112 Kock.

     696 Adag. 1698. Polydor Vergil 255.

149 Felix ... ὀφείλων Die griechische Übersetzung in B stammt von Er.

150 Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. VII, 119, p. 549 Pozzi, zitiert Georgius Merula, der das griechische Sprichwort in seinen Emendationes in Plinium, Venedig, 1474, f° i 2r, anführte; doch gibt Hermolaus nur die lateinische Fassung, die Er. von ihm übernimmt.

     697 Adag. 1007. Polydor Vergil 185. Cf. Otto 1190.

152 Strabo X, 5, 9, wiederum vermittelt durch Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. XI, 130, p. 666 Pozzi. Danach nannte Er. den Luzerner Schulmeister Geisshüssler Molitoris, der dann Oekolampads Nachfolger als Reformator Basels wurde, wegen seiner Glatze Myconius; ihm gehörte das mit Holbeins Randzeichnungen versehene Exemplar der Moria von 1515. Cf. Allen, Introd. Ep. 861.

     698 Adag. 22. Polydor Vergil 88.

155 Demetr. De eloc. 172, zitiert von Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. XXIV, 141, p. 898 Pozzi.

157 Plin. Nat. XXIV, 141. Das folgende Zitat ist direkt aus Plinius.

239

     699 Adag. 1249.

161 Plin. Nat. VII, 4.

163-169 Eam ... περῆσαι Nach Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. VII, 4, p. 533 Pozzi (165 μὲν κράτιστον ἐστ᾿).

164 duobus senariis Alexis fr. 145, 15-16 PCG = fr. 141, 15-16 Kock aus Hermolaus Barbarus loc. cit.

167 Thgn. 425. 427 bei Hermolaus Barbarus loc. cit.

170 Lact. Inst. III, 19, 13-14 mit Zitat aus Cic. Consol. fr. 9 Müller, p. 334.

     700 Adag. 4. Otto, p. XLII. Cf. Bühler V, p. 465 und p. 472.

176-178 Pausanias ... leuiculos Wörtlich nach Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae, Annotamenta 1, p. 1480 Pozzi.

176 Pausanias grammaticus Zum Attizisten Pausanias cf. Felix Heinimann, Vergessene Fragmente des Attizisten Pausanias? in: Museum Helveticum 49 (1992), pp. 74-87, bes. p. 81 sq.

178 Plin. Nat. XXI, 60.

179 Plat. Phaedr. 276 b.

     701 Adag. 961. Otto 944. Polydor Vergil 52.

181 Quelle von Collect. 701-703 ist Perotti, Cornucopiae. Collect. 701 stammt aus Perotti, Cornucopiae, col. 181, 1. 45 sq. (ed. Sassoferrato, vol. II, p. 115), wo das Wort ausdrücklich als vetus prouerbium bezeichnet ist, während Macr. Sat. III, 17, 10, Perottis Quelle, die Er. in Adag. 961 zitiert, nur vetus verbum sagt.

     702 Adag. 1248. Otto 275. Polydor Vergil 25.

183 Perotti, Cornucopiae, col. 211, ll. 15-17 (ed. Sassoferrato, vol. II, p. 155): "Verissimum prouerbium est 'homo bulla'. Nulla certe fieri verior comparatio potuit ad vitae humanae fragilitatem ostendendam"; cf. auch Politian. Lamia, p. 11, l. 26 Wesseling: "Homo bulla est, antiquum inquit prouerbium."

     703 Adag. 1360. Polydor Vergil 230.

186-187 Crocodilus ... lachrymae Nach Perotti, Cornucopiae, col. 342, l. 61 - col. 343, l. 2 (ed. Sassoferrato, vol. III, p. 42). Cf. Zu den Anfängen, pp. 163-164.

     704 Adag. 2545. Otto 547.

190 Hor. Serm. I, 4, 13-16. Er. folgt Porphyrio ad loc.: "Sensus ex prouerbiali consuetudine ductus. Solemus enim dicere: Minimo me digito prouocat" (f° clxxxxiir ed. 1494, cf. p. 249 Holder: Solemus namque).

     705 Adag. 1367 und 1368.

198 Iuv. 10, 51-53.

241

203 Martial. II, 28, 2 (204 dixerit et digitum porrigito medium). So richtig in Adag. 1368; für Collect. 705 schlug Er. wohl Martial nicht nach, sondern entnahm den Vers ungenau einem humanistischen Kommentar zu Iuv. 10, 53, wo Merula zitiert: "rideto et medium porrigito digitum" (f° cxlvir ed. 1498).

     706 Adag. 338, ASD II, 1, p. 438, ll. 761-762.

206 Quelle ist Politian. Miscell. Praefatio, p. 214 ed. Basil., der seinerseits aus Non., p. 545, l. 13 sq. M, p. 874 Lindsay, schöpft ("vt ait Marcus Tullius").

     707 Nicht in Adag.

209 Plin. Nat. VIII, 92: "Terribilis haec contra fugaces belua est, fugax contra sequentes." Nicht als Proverbium bezeichnet; daher in Adag. weggelassen.

     708 Adag. 1373.

212 Auson. Epist. 26, 20 Peiper = Epist. 20 b, 20, p. 221 Green, vielleicht angeregt von Beroaldo, Annotationes 19, 1, p. 75 Ciapponi: "Et facete dictum est ab Ausonio: Promusque quam condus magis."

     709 Adag. 2521. Otto 1431.

215 Hier. Epist. 69, 4, 5: "Quae est ista tergiuersatio et acumen omni pistillo retunsius."

     710 Adag. 8. Otto 1477.

218 Hermolaus Barbarus, Castigationes Plinianae primae, Epilogus, p. 1208, ll. 28-29 Pozzi (219 versentur).

     711 Nicht in Adag. Collect. 711-713 sind Plautus entnommen.

222 Plaut. Truc. 690-691 (224 'a' facio lucri: ita facio lucri edd. vett.; 225 conea).

     712 Adag. 1385. Otto 1417.

226 Mea est pila Plaut. Truc. 706 (226 Mea pila est).

     713 Nicht in Adag.

230 Apud eundem Plaut Truc. 269 (231 hoc quidemst. Pudendumst vero: Er. folgt den edd.vett.).

     714 Nicht in Adag. übernommen.

233 Plaut. Curc. 231 aus Paul. Fest., p. 51, 15 Lindsay (Conlatiuum ventrem). Mit Tarquinius Collatinus, den Er. aus der Geschichte der Lucretia (Liv. I, 57-58) kannte, hat Conlatinus natürlich nichts zu tun.

243

     715 Adag. 996. Otto 269. Polydor Vergil 39. Cf. Collect. 305 (aus Diogen. 3, 49 und Paul. Fest.).

237 Sotadicus ... versus Enn. Varia (Sota) fr. 26 Vahlen3, p. 217, aus Paul. Fest., p. 51, 23-25 Lindsay.

238 Pompeio Paul. Fest. loc. cit.

     716 Nicht in Adag.

241 in prouerbium translata Weder Porphyrio noch Ps.Acro oder die humanistischen Kommentatoren bezeichnen den Vers als prouerbium; deshalb nahm ihn Er. nicht in die Adag. auf. In Annot. in 2. Cor. prouerbialiter verwendet; cf. ASD VI, 8, p. 442, l. 950.

242 Hor. Ars. 359-360 (245 obrepere somnum: so auch die edd. vett.).

     717 Adag. 1399. Otto 984.

247 Maronem Verg. Ecl. 7, 51-52: "tantum Boreae curamus frigora quantum / aut numerum lupus."

248 Extat hodieque Suringar 146, p. 265 sqq. gibt zahlreiche volkssprachliche Belege, seit den Prouerbia communia.

     718 Adag. 806. Otto 66.

250 Diogen. 1, 20. Collect. 718-722 sind aus der ersten Centurie Diogenians entnommen.

     719 Adag. 12 und 2420.

254 Diogen. 1, 50 (255 ἅλα καὶ κύαμον). Cf. Bühler V, p. 72.

     720 Adag. 57. Cf. Bühler IV, pp. 233-245.

258 Diogen. 1, 52.

259-261 Inde ... periret Nach Diogen. loc. cit.

     721 Adag. 123.

262-263 Diogen. 1, 61 (263 Ἀεὶ. Leutsch: αιεὶ Cod. Grab, f° 5r).

264 Id est ... simili Diogen. loc. cit. ἐπὶ τῶν τοῖς ὁμοίοις προσομιλούντων.

     722 Adag. 988.

265-266 In A übersetzte Er. aus Diogen. 1, 70 (Cod. Grab, f° 5v) Ἐγὼ πολλῶν θηρίων ψόφου ἀκήκοα das Adagium Complurium ferarum fremitum audiui. Für die Anwendung gab er die Empfehlung l. 267 sq., die aber unverständlich war, da vilipendere ausgefallen war; cf. app. crit. In B ersetzte er diesen Text durch eine neue Fassung, die er in der Aristophanes-Aldina von 1498 fand. Dort verzeichnet das Scholion zu Vesp. 436 die παροιμία: πολλῶν ἐγὼ θρίων ψόφους ἀκήκοα mit der Erklärung τὰ γὰρ θρῖα καιόμενα ψοφεῖ, die Er. am Schluss zusetzte.

     723 Cf. Adag. 208, ASD II, 1, p. 322, ll. 466-469.

270 Eines der wenigen nicht antiken Sprichwörter, die Er. in die Collectanea aufnahm, die er aber bei dem strengeren Massstab, der in den Adagia galt, dort nicht oder nicht mit eigener Nummer übernommen hat.

271 nostram aetatem Suringar 70, p. 118 sqq. gibt Belege aus dem Niederländischen, Deutschen und aus romanischen Sprachen.

245

     724 Adag. 2700. Otto 321.

277 hac aetate Auch dieses Sprichwort fand Er. nicht in antiker Quelle, sondern in der Umgangssprache seiner Zeit; Belege seit dem 13. Jahrhundert gibt Suringar 34, p. 52 sqq. In die Adagia nahm Er. es erst 1517/18 auf, nachdem er es nachträglich bei Quintus Curtius (VII, 4, 13) gefunden hatte.

     725 Nicht in Adag.

279 Ebenfalls nicht antik. Suringar 33, p. 51 sq. gibt erst nacherasmische Belege. Er. entnahm es Pico della Mirandola, De hominis dignitate, p. 154 Garin = p. 76 Garin 2: "Canes ignotos semper adlatrant." Cf. supra Collect. 4, n.ll. 283-290.

     726 Adag. 1509.

281 Diogen. 1, 24 (281 Ἀζάνια Leutsch: Ἀζαναῖα codd., Cod. Grab. f° 5v).

     727 Adag. 65. Cf. Collect. 92.

285 Diogen. 1, 25 (287 diuite: Diogen. gibt dafür ἥρως ἐπιχώριος).

     728 Adag. 1400. Collect. 728-735 (ausser 731) sind Ficinos Platonübersetzung entnommen.

290 Plat. Leg. III, 683 d. Es liegt kein Sprichwort vor. Er. folgt Ficinos Übersetzung vt dicitur für ὥς γε λέγεται τὸ τοῦ μύθου (f° 277r Α ed. 1491). Die griechische Fassung αὐτοῖς ἀρέσκει stammt von Er. Gleichwohl steht noch in Adag. 1400, ASD II, 3, p. 396, ll. 560-561: "Plato libro De legibus tertio retulit hoc prouerbium."

291-292 Ter. Andr. 225 (292 atque).

     729 Adag. 955.

295 Plat. Euthyd. 293 d. Ficinos Übersetzung (f° 93r A ed. 1491); cf. Adag. 3797, ASD II, 8, p. 176, ll. 69-77 und den Kommentar ad loc.

     730 Adag. 1050.

297 Socrates Plat. Euthyd. 292 d e nach Ficinos Übersetzung (f° 92v B ed. 1491).

301 De ... operibus Die Deutung des Sprichworts ist missglückt, wie es auf Grund von Ficinos Übersetzung unvermeidlich war. In Adag. 1050 gelingt sie mit Hilfe der Scholien zu Pind. Nem. 7, 155 und weiterer Quellen.

     731 Adag. 615. Otto 448.

302 "Coruos delusit hianteis" braucht schon Politian. Epist. VI, 3, p. 76 ed. Basil.

304 Hor. Serm. II, 5, 55-56.

305 nihil... plorare Hor. Serm. II, 5, 69.

     732 Adag. 1439.

309 Plat. Rep. III, 413 b.

     733 Adag. 524. Otto 1110.

312 eodem in libro Plat. Rep. III, 408 b.

247

     734 Cf. Adag. 3268. Die nachträgliche griechische Übersetzung ist missglückt.

313-315 Corinthius ... leguntur Plat. Rep. III, 404 d.

314 Siracusana ... obsonia Cf. Collect. 198; Adag. 1168 (Syracusana mensa).
     Attica bellaria Cf. Adag. 1300 (Attica bel laria).

     735 Adag. 909. Otto 837. Cf. Collect. 689.

316 Hydrae ... τέμνεις Graeca in B aus Diogen. 8, 61.

317 Plat. Rep. IV, 426 e.

     736 Adag. 1519.

319 a Catone Plin. Nat. praef. 32: "vitilitigatores, quos Cato eleganter ex vitiis et litigatoribus conposuit."

320 apud eruditos z.B. Politian. Miscell. Praefatio, p. 216 ed. Basil.: "Mordebunt autem puto nostra vel rabiosuli quidam, quos eleganter Cato vitili<ti>gatores appellat."

321-322 litigandi ... quodam Cf. Politian. loc. cit.: "litigandi vitio, veluti morbo laborantes."

     737 Adag. 83. Otto 559. Die griechische Fassung (mit Artikel) stammt von Er. Cf. Cic. Att. IX, 9, 1: "Sed nosti illud Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ."

325 Fabius Quint. Inst. VIII, 6, 52 (326 ratione: in oratione v.l.; 327 plurima: plura v.l.).

     738 Adag. 125. Otto 660.

328-330 Architectus ... vsurpauit Der lateinische Text samt dem Lemma stammt aus der humanistisch erweiterten Vita Vergiliana Donats ("Donatus auctus"), p. 364, ll. 193-196 Bayer (in: Vergil Landleben edd. Johannes und Maria Götte; Vergil-Viten, ed. Karl Bayer, Tusculum, 1970): "Neque vmquam Cornificium offendi ...; an, inquit [sc. Vergilius], Hesiodi sententiae non meministi, vbi ait architectum architecto inuidere et poetam poetae?" Die griechische Fassung in B hat Er. frei (Hes. Erg. 25-26) übersetzt.

     739 Adag. 3095. Otto 804. Nachträge zu Otto, p. 170.

332 De rebus ... profectum Macr. Sat. V, 3, 16.

     740 Nicht in Adag.

335 Plat. Rep. IV, 432 b.

     741 Adag. Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 74, l. 611; Adag. 2401, ASD II, 5, p. 290, ll. 17-22. Otto 58 und 1586.

337-338 Vergiliano Verg. Ecl. 7, 41-42.

     742 Cf. Adag. 1061, ASD II, 3, p. 80, ll. 660-661.

342-343 Cicero eloquentiae Quint. Inst. XII, 11, 28: "Iam Cicerone arcem tenente eloquentiae."

     743 Adag. 1988.

345 Hor. Ars 28.

347 alibi Hor. Epist. II, 1, 250-251 (347 Nec sermones ego mallem / repentes per humum).

249

     744 Adag. 1390. Cf. Otto 77.

348-349 Diogen. 3, 37 (Trag. Adesp. fr. 525 Kannicht-Snell TrGF vol. 2 = 525 N.).

350 Plat. Symp. 183 b; Ficinos Übersetzung (f° 152r A ed. 1491).

     745 Adag. 515.

352 In dolio ... κεραμείαν Plat. Lach. 187 b. Diogen. 4, 44.

353 Plat. Lach. loc. cit. Ficinos Übersetzung (f° 104r A ed. 1491). Er. zitiert das Adagium schon in Ep. 108, ll. 89-91 (Oxford, Oktober 1499): "Ipsa temeritate mihi magis temerarius videar ... et iuxta Graecam παροιμίαν, ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν experiar."

     746 Adag. 760. Otto 1627. Cf. Polydor Vergil 294.

356 Die griechische Fassung wurde in B aus Zenob. 3, 4 genommen.

358 Solonis verbum Solon fr. 22, 7 D. = fr. 18 West bei (Ps.)Plat. Erast. 133 c. Ficinos Übersetzung: "Dicebat enim Solon, senesco semper plurima discens" (f° 2v ed. 1491).
     hodie ... vulgo Suringar 43, pp. 64-66 gibt viele, aber meist nacherasmische Belege.

     747 Adag. 1012.

360 Die griechische Übersetzung in B stammt von Er.; Zenob. 6, 38 lautet Χαλεπὰ τὰ καλά.

361 alibi Plat. Rep. IV, 435 c; VI, 497 d; Hipp. mai. 304 e. in Cratylo Plat. Crat. 384 a. Ficinos Übersetzung (f° 109r A ed. 1491).

     748 Adag. 1391. Otto 1234 und 543.

364 Martial. IV, 37, 6-7.

367 Iuv. 7, 232.

368 Naso Ov. Pont. II, 11, 5.

370 Cf. Hier. Epist. 126, 2, 1: "Vt iuxta vulgare prouerbium proprium quoque ignorarem vocabulum."

     749 Cf. Adag. 341 und 432.

371 Da Collect. 749 mit 141 (aus Diogen. 2, 75) synonym ist, wurde es nicht in die Adagia übernommen. Die Quelle ist wahrscheinlich humanistisch.

     750 Adag. 2413 und 3262.

374 In apostolicis epistolis 2. Petr. 2, 22.

375 Sus ... luti Ebenfalls 2. Petr. 2, 22.

     751 Adag. 514. Otto 348.

377 Homunculus ex Caria So nach Ficino (f° 91v B ed. 1491). Die griechische Fassung ist Er.' Rückübersetzung des Ficinotextes. Bei Plato steht Euthyd. 285 c: ὥσπερ ἐν Καρί. Cf. ASD II, 2, p. 39, n.l. 346 und Ficinos Übersetzung, n.ll. 351-355 angeführt.

     752 Adag. 779.

381 Diogen. 5, 86.

251

     753 Adag. 1389.

384 Auson. Technopaegnion, praef. p. 158 Peiper = p. 177 Green (384 prouerbio: verbo edd. vett.; 384-385 vara vibiam [cf. Otto 1847]: ver hyemem iam edd. vett.). Auch Collect. 754, 755, 757, 758 und 760 sind Ausonius entnommen.

     754 Adag. 1388.

387 Auson. Cento, p. 219 Peiper = p. 139, ll. 20-21 Green (388 fabula de nuptiis est; 389 aliter haec sacra: sacra haec aliter edd. vett.).

     755 Adag. 1575 und 1576.

391, 392 Tenui filo So erst in der Strassburger Ausgabe 1512 vom Drucker Schürer oder von Beatus Rhenanus, der diesem den Nachdruck der Collectanea schon 1508 empfohlen hatte, nach der Ausgabe A der Adagia korrigiert; ebenso l. 394 nentibus. Cf. app. crit.

392 apud magnos auctores In Adag. 1575 führt Er. in A Hor. Epist. II, 1, 225 (tenui deducta poemata filo) und Auson. Gratiarum actio 61, p. 368 Peiper = p. 155, l. 25 Green (tenuiore filo, sicut dicitur) an, die zweifellos schon hier in den Collect. benützt sind.

393 paupere ... vena Ov. Pont. II, 5, 21 und Hor. Ars 409.

     756 Nicht in Adag.

396 Charinus Terentianus Ter. Andr. 658 (396 Tu coactus tua voluntate es).

     757 Adag. 867. Cf. Otto 1568 Anm.* und auch Nachträge zu Otto, p. 21.

399 Auson. Epist. 26, 43-44, p. 275 Peiper = Epist. 20 b, 43-44, p. 221 Green (400 Perusina: peresam codd.).

     758 Adag 86. Otto 623.

404 Auson. Bissula 1, 4-6, p. 115 Peiper = p. 131 Green.
     prouerbio Terentiano l. 407 = Collect. 533.

     759 Adag. 675. Otto 1792.

410 Quint. Inst. VI, 3, 97-98 (410 similes, quae παρωδία dicitur; 411 vt homini nequam lapso).

412 Hor. Epist. I, 17, 58-62 (421 iuratus dicat). Cf. Polydor Vergil 268 (Planus semel crura fregit).

413 piano scurra Dass planus nicht Eigenname ist, erfuhr Er. aus Porphyrio ad locum: "Planum autem scurram dicit" (Holder, p. 347, sic f° ccxliiiir ed. 1494).

253

     760 Adag. 1338. Otto 1212.

427 Auson. Cupido cruciatus, praef. 1, p. 109, l. 1 Peiper = p. 139, l. 1 Green (428 En vmquam; tabulam Vinet: nebulam codd.).

     760A Adag. 286. Otto 830.

432 Quint. Inst. VI, 3, 110 (432 homo om.).

     761 Adag. 500. Otto 288.

436 Cic. Att. II, 9, 1.

     762 Adag. 499. Otto 515.

439 Ter. Ad. 535: "Facio te apud illum deum."

     763 Adag. 3118.

440 Das Lemma stammt vermutlich aus einem Humanistentext. Deshalb fehlt die Quelle, und in Adag. 3118 stehen zum selben Lemma Belege aus Cic., aber für 'vestigiis persequi' nicht für inquirere.

     764 Adag. 1339. Otto 1357. 1807.

443-444 Hor. Serm. II, 3, 87-88.

444 Idem Hor. Carm. III, 12, 3 (446 verbera).

447 Cic. Cael. 25 (447 causa pertristis quidam).

448 Persianum illud Pers. 3, 96 (449 deterius: deterior ed. vet.).

     765 Adag. 457, 458 (ASD II, 1, p. 534, ll. 372-375) und Adag. 3726. Otto 370; Nachträge zu Otto, p. 23.

451 Aristarchi ... asteriscique Die Fügung scheint von Er. selbst zu stammen. Die Sache kannte er aus Isid. Orig. I, 21, 7, aus Hieronymus und aus Humanistenbriefen, wo aber meist 'obelus', nicht obeliscus (cf. Adag. 714 Dignus obelisco) steht; beide Diminutivformen verbunden finden sich bei Aug. Epist. 71, 3 (= Hier. Epist. 104, 3, 1), Hier. Adv. Ruf. II, 25 (obelisco edd. vett. und Er.; die modernen Ausgaben geben 'obelo') und unter den Briefen Polizians (Epist. I, 19, p. 12 ed. Basil., Baptista Guarinus an Pico della Mirandola).

452 obelixein So v.l. in Cic. Fam. IX, 10, 1 (= Suet. Gram. 14, 2) für obelizein.

453-454 Sunt ... notant Vielleicht nach Cic. Ac. I, II, 66, den Er. in Adag. 2442 dafür zitiert.

454 Hier. Epist. 57, 12, 2; Adv. Ruf. I, 17.

457 Hor. Ars 450 und Porphyrio ad loc.

457-458 Censoria virgula ... Hieronymus Hier. Epist. 50, 4, 1; 61, 1, 5, cf. Politian. Epist. III, 19, p. 41 ed. Basil.; Lamia, p. 16, l. 36 sq. Wesseling.

     766 Adag. 579 und 580. Cf. Collect. 640, l. 907.

460 refricari cicatrix Cic. Leg. agr. III, 4.

461 vulnus recrudescere Cf. Cic. Fam. IV, 6, 2.

463 M. Tullius Cic. Dom. 12.

255

465 Vt ... existeres Cic. Dom. 12 (465 et tu; inguen: vnguis v.l.); cf. Adag. 579, ASD II, 2, p. 103 sq. ll. 739-742 (dasselbe Zitat).

466 Suffricare memoriam Die Verbindung scheint im antiken Latein nicht belegt zu sein, jedoch "memoriam refricat" bei Cic. Phil. III, 18.

     767 Adag. 948 und 949. Otto 572-574.

469 diximus   Collect. 403, ll. 746-748.

470 Domi ... habet Diese Wendung scheint Er. selbst gebildet zu haben.
     Domi ... discat Ter. Ad. 413. Hier. Epist. 60, 10, 2.

470-471 Harte ... facio Plaut. Cas. 224; Cist. 204.

471 Id ... experior Plaut. Amph. 637 (471 domo).

471-472 Domi habes ... petas Von Er. selbst gebildete Wendungen.

472 In domo esse Plaut. Curc. 209 und öfter.

     768 Adag. 1854. Cf. Otto 1049.

477 Quintilianum Der Satz steht nicht bei Quintilian und lässt sich auch in der antiken Latinität nicht nachweisen. Vermutlich stammt er von einem Humanisten. Näheres in unserem Kommentar zu Adag. 1854, ASD II, 4, p. 249, n.l. 722.

     769 Adag. 2488. Otto 1510. Cf. Suringar 26, p. 42 sq.

479 Beide Wendungen fand Er. in Humanistenbriefen bei Politian. Omnia opera: Bellicum canere in Epist. I, 21, p. 14 ed. Basil. (Baptista Guarinus), Receptui canere in Epist. V, 4, p. 64 ed. Basil. (Bartholomaeus Scala), in Epist. XII, 15, p. 175 ed. Basil. = Epist. XII, 16 ed. Ald. 1498 (Politian.) und XII, 16, p. 177 ed. Basil. = XII, 17 ed. Ald. 1498 (Bartholomaeus Scala) ferner in Politian. Praefatio in Quintilianum, p. 497 ed. Basil.

485 Martial. XI, 20, 8. Domitius' Kommentar ad loc.: "Signa canant: id est pugnemus" (f° 119v ed. 1495).

     770 Adag. 459. Otto 1692.

487 Stilum vertere Wohl angeregt von Politian. Miscell. Praefatio, p. 213 ed. Basil.: "qui stylum vertere, hoc est, qui sua errata dispungere non didicerunt."

490 Hier. Adv. Ruf. I, 31 (491 sequebaris me vt; 492 vero om.; 493 prius laudata: laudata prius v.l.).

494-495 Stilum infigere und stilo appetere sind nach ThLL im antiken Latein nicht belegt. Sie stammen vermutlich von einem Humanisten.

     771 Adag. 332. Otto 55. Polydor Vergil 40. Cf. Adag. 3759, ASD II, 8, p. 159, ll. 714-715.

496 Extra ... aleam Diesen Ausdruck fand Er. in Polizians Korrespondenz (Epist. I, 19, p. 13 ed. Basil.; XII, 15, p. 175 ed. Basil. = XII, 16 ed. Ald. 1498) und brauchte er selbst schon vor den Collect. in Ep. 111, ll. 145-147: "Illud argumentum meum tibi vehementer absurdum videtur, quod ego extra disputacionis aleam per occasionem interieci."

498 Caesar ... alea Nach Plut. Mor. (Apophth.) 206 c in der lateinischen Übersetzung des Franciscus Philelfus, f° u 2r ed. Mediol. ca 1490: "Et cum ex Gallia prouincia aduersus Pompeium Rubicona flumen transiret, ait 'iaeta sit omnis alea'"; cf. Suet. Caes. 32 und Collect. 548, n.l. 540.

500 Plin. Nat. praef. 7 (500 illa et M. Tullius).

502 Quint. Inst. Epist. ad Tryph. 3.

504 Hor. Serm. II, 5, 50.

505 in Odis Hor. Carm. II, 1, 6.

257

     772 Adag. 491. Otto 1827. Polydor Vergil 278.

507 Vielleicht angeregt von Politian. Miscell. II sub fin., p. 237 ed. Basil. Von Er. schon in Ep. 20, l. 115 (a. 1489?) verwendet.

508-509 A marmorariis ... cura Nach Porphyrio in Hor. Serm. I, 5, 32: "Translatio a marmorariis, qui iuncturas marmorum tum demum perfectas dicunt, si vnguis superductus non offendat. Vnde iam quaecumque perfectissima esse volumus significare, ad vnguem facta dicimus" (p. 257 Holder).

510 Hor. Serm. I, 5, 32-33 (510 Fonteius).

511 Idemque Hor. Ars 292-294 (514 praesectum: perfectum v.l.). Dazu: Ep. 20, l. 115: "[maculae] ... quas ad vnguem castigare nequeunt."

515 Pers. 1, 64-66 (517 effundat; 518 derigat: dirigat v.l.).

     773 Adag. 490. Otto 102.

520-523 Quotiens ... fabri Der ganze Abschnitt ist Perotti, Cornucopiae, col. 446, ll. 23-26 (ed. Sassoferrato, vol. IV, p. 16) entnommen: "amussis regula fabrorum, ad quam aliquid exaequatur; a quo fit amussim aduerbium et ab eo composita adamussim et examussim." (Amussatim fehlt bei Perotti und in der ganzen Latinität; cf. Suringar 2, p. 2; Hoven, Lexique s.v.). Erst in Adag. 490 Ausgabe B kommen antike Belege aus Gellius, Festus und Nonius.

523 Ad perpendiculum Dieser Ausdruck ist klassisch, z.B. Cic. Fat. 22; Caes. Gall. IV, 17; auch übertragen, z.B. Amm. Marc. XXIX, 2, 16; humanistisch bei Politian. Miscell. Praefatio, p. 214 ed. Basil. In die Adag. hat Er. ihn nicht aufgenommen.

523-524 hodieque ... dicimus Suringar 2, p. 2 nennt niederländisch "op een draet" (bei Jacob Cats).

526 pensiculate z.B. Gell. I, 3, 12; pensiculatim ist nicht antik.

     774 Adag. 458 (ASD II, 1, p. 534, ll. 377-382). Adag. 134 und 132. Polydor Vergil 306 (Ad vmbilicum peruenire). Otto 1051 und 1816.

529-531 Summam ... requiratur So Hermolaus Barbarus über den Abschluss seiner Castigationes Plinianae in Epist. 153, 1, p. 71 Branca vol. II (= Politian. Epist. XII, 28 p. 189 ed. Basil. = Epist. XII, 29 ed. Ald. 1498).

531 Nihil ... manum Der Beispielssatz stammt von Er.

     Hor. Epod. 14, 8 (531-532 vmbilicum adducere). Die Erklärung nach Porphyrio ad loc. Auch Hermolaus Barbarus, Epist. 152, 2, p. 69 Branca vol. II (= Politian. Epist. XII, 31, p. 190 ed. Basil. = Epist. XII, 32 ed. Ald. 1498).

     775 Adag. 652: Otto 1826. Adag. 653: Otto 478.

535 Cic. Fam. I, 6, 2. Schon in der Erstfassung der Antibarb., ASD I, 1, p. 39, l. 9 (a. 1494) angeführt.

536 Hor. Carm. III, 6, 23-24.

539 Ab incunabulis Von Cic. (z.B. De or. I, 23) bis Hier. (z.B. Epist. 82, 2, 2; 108, 3, 1) häufig belegt. Auch Er. schon Ep. 32, 1. 27 (a. 1489).

     776 Adag. 4032. Otto 1857. Cf. Adag. 333 (Vela ventis permittere).

541 Metaphorae Ausnahmsweise deutlich von 'Prouerbia' unterschieden. Cf. Adag. Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 68, ll. 486-491: "Igitur in totum prouerbiorum generi confinis est ... metaphora ... praecipue quae sumuntur a rebus insignibus et vulgo celebratis vt a nauigatione, a bello. Quod genus sunt illa ... vertere vela, ... tradere ventis vela, contrahere vela."
     Pandere vela So z.B. Cic. Tusc. IV, 9; Quint. Inst. VI, 1, 52.

542 contrahere vela Cic. Att. I, 16, 2; Hor. Carm. II, 10, 22-24.

259

     777 Adag. 1410. Otto 1440.

544 Cic. Att. I, 16, 2 (545 iri tamen).

545 Idemque Cic. Fin. IV, 48.

     778 Adag. 686. Otto 989. Polydor Vergil 42.

548 Verg. Ecl. 9, 54.

549 a quodam ... doctrinae Gemeint ist Perotti, den Er. in den Collect. und Adag. nie namentlich erwähnt, sondern nur umschreibend, so z.B. gleich Collect. 780, l. 560 oder Adag. 801, ASD II, 2, p. 323, ll. 3-5: "Quibusdam eruditis, in quibus est autor operis haud quaquam aspernandi, quod inscribitur Copiae cornu." Auch in den Briefen erscheint sein Name selten: Ep. 117, l. 42; Ep. 1175, l. 99; Ep. 1725, l. 12.
     pro prouerbio refertur So im Cornucopiae, col. 160, ll. 25-26 (ed. Sassoferrato, vol. II, p. 87), Er.' Quelle, wo aber 'prouerbium' nur 'lupus in fabula meint (nach Servius).

550 Serv. Comm. Ecl. 9, 54 (p. 116 Thilo).

552 Terentianum illud Ter. Ad. 537. Cf. supra Collect. 517.

     779 Adag. 2603.

554 Cic. Att. VII, 26, 3 (555 scribis Orelli: scis codd.; Parthicus casus).

556-557 A Pane ... immittere Nach Politian. Miscell. 28, pp. 249-251 ed. Basil.

     780 Adag. 811. Otto 594. Polydor Vergil 62.

560 Sunt ... videtur Perotti, Cornucopiae, col. 723, l. 54 (ed. Sassoferrato, vol. V, p. 159) und Perotti, Brief an Francesco Guarnieri, Ald. 1513, col. 1048, ll. 27-28: "Est autem vetus prouerbium, cum significare volumus aliquid tarde fieri, vt dicamus, celerius elephanti pariunt"; cf. supra Collect. 778, l. 549. Plin. Nat. praef. 28 (562 parturire: parturiri edd. vett.; facere: fecere edd. vett.).

563 elephantes Perotti hält fest, dass neben 'elephantus' auch 'elephas' gebräuchlich sei: "Elephantus siue elephas (vtroque enim modo dicitur)" col. 722, ll. 13-14 (ed. Sassoferrato, vol. V, p. 157).

565 Plaut. Stich. 167-169 (566 auditaui: audiui v.l.).

569 Plin. Nat. VIII, 28 (570 Aristoteles biennio nec amplius quam semel gignere pluresque quam singulos).

     781 Adag. 2567. Otto 1387.

571 Das Lemma ist Hermolaus Barbarus, Epist. 81, 15, p. 102 Branca vol. I (= Politian. Epist. IX, 5, p. 127 ed. Basil.) entnommen, cf. Collect. 306, ll. 247-248 und Collect. 327, l. 348.

572 Quint. Inst. VI, 1, 36. Cf. Ep. 113, ll. 21-22 (a. 1499).

573-577 ab Agesilai ... inducat Nach Ps.Plut. Mor. (Apophth. Lacon.) 208 c, in der Übersetzung von Franciscus Philelfus (zuerst Rom 1454, oft wiederholt, so zusammen mit Philelfus' Orationes von Joh. Amerbach, Basel 1495); cf. supra Collect. 548, n.l. 540. In ed. Mediol. ca 1490 f° u 4r: "At cum laudaret quidam oratorem, quod res paruas quam vaehementissime augeret, 'equidem', ait, 'cerdonem illum minime bonum duco, qui paruo pedi magna calciamenta induit."

     782 Adag. 40. Otto 1118. Polydor Vergil 67.

578 Sus ... Ἀθηνᾶν Quelle ist wahrscheinlich Festus, p. 408, 14-17 Lindsay oder Politian. Miscell. 100 (sub fin., p. 311 ed. Basil). Die griechische Fassung in B stammt von Er.

580 Hier. Adv. Ruf. I, 17 (582 videar: videatur v.l.).

261

     783 Adag. 1924. Otto 1030. Polydor Vergil 242.

585-587 Mannius ... esse Nicht direkt aus Festus, p. 128, 15-18 Lindsay, sondern aus Beroaldo, Annotationes centum 44, 1, pp. 103-104 Ciapponi (aus dem auch Polydor schöpft): Mannius anstatt Manius scheint Versehen zu sein.

     784 Adag. 101. Otto 384. Polydor Vergil 102.

588 Quelle ist wieder Beroaldo, diesmal Annotationes centum 47, Ciapponi pp. 107-108, aus dem auch alle antiken Zitate genommen sind.

589 Hom. Il. VI, 119-236.

599 Plin. Epist. V, 2, 2 (599 epistulas steriles).

601 Gell. II, 23, 7.

604 in prooemio Digestorum   Dig. Constitutio Omnem, p. XVII Mommsen (= p. 12 Mommsen-Krueger, 1911).

606 Martial. IX, 94, 3-4.

     785 Adag. 2306.

611 Plat. Lach. 196 d. Ficinos Übersetzung (f° 105v A ed. 1491).

     786 Adag. 810.

613 Flere ... θρηνεῖν Die griechische Fassung in B stammt aus Diogen. 6, 34 (613 τὸ om.; μητρυιᾶς so auch Cod. Grab, f° 23r), die lateinische wohl aus Hermolaus Barbarus, Epist. 81, 15, p. 102 Branca vol. I = Politian. Epist. IX, 5, p. 127 ed. Basil.: "Mihi quidem videtur flere ad tumulum nouercae."

     787 Da das Rätsel weder ein Sprichwort ist noch eine sprichwörtliche Redensart enthält, übernahm Er. es nicht in die Adag.

618 Plat. Rep. V, 479 c spielt auf das Rätsel an. Erhalten ist es in den Scholien ad locum aus Klearchos fr. 94 sq. Wehrli (cf. auch ASD II, 1, p. 72, ll. 570-577). Von dort übersetzte es Ficino am Schluss des "Argumentum in librum quintum" seines lateinischen Platontexts (f° 209v A ed. 1491), und Er. übernahm es beinahe wörtlich.

     788 Adag. 1291. Otto 1446.

622 Polypus ... ὁμοιότης Die griechische Fassung in B entnahm Er. Diogen. 7, 73.

623 Plaut. Aul. 198.

626-627 Ad polypi ... attrahentis Cf. Plin. Nat. IX, 85-93 (626 acetabulis); Ov. Met. IV, 366-367.

263

     789 Adag. 1780. Nachträge zu Otto, pp. 30-31 und p. 247.

632 Plaut. Capt. 83 (628 suco).

     790 Adag. 1875. Otto 1247.

634 Plautinus versiculus Plaut. Capt. 655. Der Sprecher ist Hegio (636 nuculeum: nucleum ed. princ.; reliqui: reliquit ed. princ.; pigneri Lindsay sec. Non.: pignori codd.).

     791 Adag. 1568. Otto 1749.

640 Plautina Plaut. Bacch. 350 (641 tela non male ... mihi est).

     792 Adag. 266. Collect. 792-801 (ausser 799) sind aus Ficinos Platonübersetzung genommen.

642 Leoninam ... ἐνδυόμενος Die griechische Fassung in B ist von Er., wohl nach Diogen. 4, 54, gebildet.

643 Plat. Crat. 411 a, Ficinos Übersetzung (f° 113r A ed. 1491).

645-646 Etiam ... legitur So in der ed. Ven. 1491 (f° 113r Α).

646 ex apologo Aesop. 199 Hausrath. Dieselbe Fabel ist schon in Collect. 467 erwähnt; cf. n.l. 41 ad loc.

     793 Adag. 993.

649 Socrates Plat. Crat. 413 a nach Ficino (f° 113r B sq. ed. 1491). Die griechische Fassung in B (l. 648) stammt nicht aus Platon, dessen griechischer Text ja erst 1513 gedruckt vorlag, sondern entweder aus Suid. ὑπέρ 364 oder eher aus den Scholien zu Lucian. Gall. 6; denn diesen Dialog übersetzte Er. im selben Jahr, in dem Collect. B erschien.

     794 Adag. 1566.

652 Die Wendung ist bei Cicero, Livius und Seneca belegt (cf. Adag. 1566, n.l. 155) und daher auch bei Humanisten beliebt, ausser Ficino z.B. bei Beroaldo in Politian. Epist. VI, 2, p. 75 ed. Basil.

655 Plat. Crat. 413 d (f° 113 v A ed. 1491), wo griechisch αὐτοσχεδιάζει steht.

     795 Nicht in Adag.

658 Plat. Crat. 428 d. Ficinos Übersetzung (f° 116r A ed. 1491).

     796 Adag. 2053.

663 Plat. Crat. 428 d. Ficinos Übersetzung (f° 116r A ed. 1491).

664 poeta ille Homer, z.B. Il. I, 343; III, 109 u.ö.

     797 Adag. 1037.

667 Socrates in Phedro Plat. Phaedr. 236 e. Ficinos Übersetzung (f° 260r B ed. 1491).

265

     798 Adag. 1038.

673 Plat. Phaedr. 257 d e (f° 163v A ed. 1491). Ficino hat den Platontext ebenso wenig verstanden wie Er. die lateinische Übersetzung. Der Sinn ist bis heute nicht geklärt. Cf. die gründliche Erörterung von Bühler V, pp. 575-579.

678 lamba Er. folgt Isid. Orig. I, 24, 2: "Cum autem imperitiam significare vellent, Labda littera vsi sunt." Cf. Collect. 261, wo dafür in A B - lauda steht, und ausführlicher Adag. 456, ASD II, 1, p. 530, ll. 293-294: "A ... quoties significabant sibi parum adhuc liquere."

     799 Adag. 1495. Otto 281.

680 Plaut. Persa 604 (681-682 A terra ad coelum quidlubet).

     800 Adag. 2617. Otto 1389.

683 Ante pedes 'Ante pedes' ist lateinisch die geläufige Wendung, von Ennius über Terenz und Cicero bis zu den Kirchenvätern; deshalb gibt Er. keine Belege.
     Ad pedes reuolui Ficino verwendet diese Wendung, um Plat. Rep. IV, 432 d πρὸ ποδῶν κυλινδεῖσθαι wiederzugeben, aber auch Tht. 174 a braucht er ad pedes, um παρὰ πόδας, und Tht. 175 b, um ἐν πόσιν zu übersetzen. Er. kommentiert den Sprachgebrauch Ficinos, nicht Platons.

     801 Adag. 1036.

687 Plat. Phaedr. 236 b. Ficinos Übersetzung (f° 160r B ed. 1491).

     802 Nicht in Adag.

690-691 Veluti ... infantiae Von Er. zugesetzt.

692 Plut. Cato min. 52, 8. Er. benützt die lateinische Ausgabe der Vitae Plutarchs, zuerst Rom, 1470; cf. Adag. 1501, ASD II, 4, p. 21, n.l. 28. Nach der Übersetzung von Lapus Florentinus (Lapo da Castiglionchio): "Probe illa conueniunt quae dixit Euripedes [sic] in eos qui Herculi timiditatem exprobabant [sic]: Nam persimile est Herculi timiditatem animi obiicere et Catoni turpitudinem quaestus" (f° 70r ed. 1496).

     803 Adag. 2069. Cf. Iacobus Antiquarius in Politian. Epist. XI, 15, p. 159 ed. Basil.: "ne se ad Vergilianum Entellum referret."

694 Verg. Aen. V, 362-472.

696 Hier. Epist. 102, 2, 2. Cf. Collect. 278.

     804 Adag. 651. Otto 30.

702 Cic. Fam. XIII, 62 und XV, 14, 1.

     805 Adag. 1496. Otto 96.

704 Porphyrio in Hor. Serm. I, 3, 32: "Vitia, si leuia sint, ferenda esse, secundum illud, quod praecipitur per prouerbium: Amici" etc. (p. 242 Holder). Cf. Politian. Epist. III, 13, p. 36 ed. Basil.: "Tu igitur (vt vetus est dictum) amici vitia noueris, non oderis."

267

     806 Adag. 1497.

707 Suet. bei Ps.Acro in Hor. Serm. I, 7, 20 (Carolus Ludovicus Roth, C. Suetoni Tranquilli, Quae supersunt omnia, fasc. II, Leipzig, 1907, p. 280).

709 Hor. Serm. I, 7, 19-20 (710 compositum).

     807 Adag. 2110.

713 Gell. I, 3, 20 (714 μὲν: με edd. vett.; 715 μέχρι τῶν θεῶν). Er. übernimmt aus seiner Gellius-Ausgabe die Übersetzung Theodor Gazas.

     808 Adag. 793. Otto 276.

716 Vel caeco appareat Die lateinische Wendung konnte Er. z.B. bei Liv. XXXII, 34, 3 oder bei Quint. Inst. XII, 7, 9 finden.

     809 Adag. 162. Cf. supra Collect. 297, l. 215. Das Proverbium ist nach Varro, Ling. lat. VII, 28 gebildet.

     810 Adag. 1500.

721 Mopso Nisa datur Verg. Ecl. 8, 26.

     811 Adag. 2572.

723 Floribus ... immisisti Verg. Ecl. 2, 58-59.

     812 Adag. 2572. Polydor Vergil 200.

728 Verg. Ecl. 2, 58-59 (729 heu heu: eheu edd. vett.). Schon Bartholomaeus Scala führt die eineinhalb Verse in einem Brief an Polizian (Epist. V, 6 in den Polizianbriefen, p. 65 ed. Basil.) als 'Vergilianum prouerbium' an; davon liess sich wohl Er. anregen.

     813 Adag. 822.

731 Ibyci grues Diogen. 1, 35. Er. schreibt Dio gen. aus, ausser l. 736 in foro.

736 in foro Diogen. loc. cit. ἐν θεάτρῳ (Cod. Grab, f° 6r).

     814 Adag. 87.

739-740 Diogen. 1, 36.

741 Terentiano Ter. Phorm. 318, supra Collect. 533.

742-745 piscatores ... admiscere Nach Diogen. loc. cit. (743 a cuius ... abhorrerent nicht bei Diogen.).

269

     815 Adag. 1778. Cf. Collect. 151.

749-750 Epimenides ... appellat Hier. Epist. 70, 2, 2.

750 Lucilius Lucilius fr. 75 Marx bei Don. ad Ter. Phorm. 988.

750-751 Ter. Phorm. 988.

     816 Adag. 824. Otto 1557.

753-754 Gladiatores ... appellabant Wohl nach Perotti, Cornucopiae col. 156, ll. 23-27 (ed. Sassoferrato, vol. II, p. 82).

755 rudiarii Suet. Tib. 7, 1.

757 Hor. Epist. I, 1, 2-3 (759 includere ludo).

     817 Adag. 78. Otto 749.

761 Iuv. 13, 141. Georgius Valla in Iuuenalis cum quattuor commentariis, Ven., 1498 notiert auf Grund der Scholien zur Stelle: "De prouerbio sumptum est" (f° clxxviiir). Polizian in Epist. III, 19, p. 41 ed. Basil. verwendet den Ausdruck bereits so: "Vnus erit iste (si diis placet) gallinae filius albae?"

     818 Adag. 2037.

763 Hier. Epist. 112, 2, 5 (764 Praetermitto salutationes et officia, quibus meum demulces caput).

     819 Adag. 661.

765-839 Die folgenden Nummern bis zum Schluss wurden erst in B zugesetzt.

765 Oedipi ... ἀρά Die lateinische Form des Lemmas mit dem Plural ist aus Diogen. 2, 51 übersetzt. Die griechische stammt aus Zenob. 5, 43 (cf. Bühler V, p. 452 sqq.); nur bei Zenobius ist Aeschylus genannt. Zu dessen Benützung in B cf. Collect. 26, n.l. 484.

766 Aeschyl. Sept. 833.

     820 Adag. 1449.

768 Diogen. 7, 26 oder - eher - Zenob. 5, 41, das nur zwei Nummern vor der in Collect. 819 benützten Zenobiusstelle steht.

769 De ... notis Zenob. loc. cit. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

     821 Adag. 306. Otto 64.

771-772 Hier. Adv. Ruf. III, 42 (772 tuis te).

773 Idem Hier. Adv. Ruf. III, 41.

     822 Adag. 1454.

777 Plat. Hipp. mai. 289 a zitiert Heraclitus B 82 Diels.

     823 Adag. 771.

780 Theocr. 5, 29 (781 βομβέων). Theokrit war 1495 bei Aldus erschienen.

     824 Adag. 1087.

783 Theocr. 10, 13 (783 ἐκ πίθω ἀντλεῖς).

271

     825 Adag. 80.

787 Plut. Mor. 302 b c.

     826 Adag. 635. Otto 1282.

792 Plaut. Poen. 1236.

794 Plat. Tht. 144 b. Cf. Ficinos Übersetzung: "ita leniter ... vt nec lubricus quietusque olei fluxus mollior et suauior videatur" (f° 48v B ed. 1491).

     827 Adag. 636. Otto 209.

796 Cic. Ad Q. fr. (nicht Ad Att.) II, 14, 4 (797 et in republica: in republica v.l.; et in nostris).

     828 Adag. 1432. Otto 1056.

800 Sen. (nicht Cic.; in Adag. 1432 verbessert) Epist. 52, 6 (801 facilia, expedita; quod aiunt).

     829 Adag. 1006. Polydor Vergil 206.

804 Martial. V, 38, 3 (805 seca: secat codd.; μερίζει: μέριζε codd.). Er. benützt den Martialkommentar des Domitius Calderini (cf. supra ad Collect. 654): "Prouerbium graecum tractum a fratribus diuidentibus bona, qui eo vsque minima quaeque diuidi postulant, vt ficorum partem diuidi velint"(f° 54v ed. 1495).

     830 Adag. 1005.

807 Aristot. Eth. Nic. IV, 1121 b 26-27.

     831 Adag. 19. Otto 351. Polydor Vergil 257.

809 Serv. Comm. Aen. I, 672: "de prouerbio tractum" (p. 192 Thilo).

810 Maronis Verg. Aen. I, 672.
     Cicero Cic. braucht die Wendung nicht; aber Lact. Inst. II, 8, 55 in Auseinandersetzung mit Cicero De natura deorum schreibt: "Hic est ergo cardo rerum, hic vertuntur omnia." Aus demselben Kapitel von Laktanz zitiert Er. in Adag. 923, ASD II, 2, p. 432, ll. 372-374.

     832 Adag. 865. Otto 1590.

814 Colum. XI, 2, 80.

     833 Adag. 469. Cf. Otto 873.

816 Diogen. 3, 87.

817-818 Risus ... abiit Nach Diogen. loc. cit. (817-818 ita vt ... Sybaritarum nicht bei Diogen.).

818 Milesiorum Cf. Collect. 18 und 480. Sybaritarum Cf. Collect. 198 und 479.

     834 Adag. 1395.

819 Diogen. 1, 11.

820-821 in homines ... alluitur Nach Diogen. loc. cit.

     835 Adag. 1445.

823-829 In homines ... δωρίστι Der ganze Kommentar beruht auf Aristoph. Equ. 989-996 und den Scholien zur Stelle, die in der Aldina von 1498 abgedruckt sind. Auch die Form δωροδοκηστί für δωροδοκιστί stammt aus dieser Quelle und war daher beizubehalten.

272

827-828 Οὕτος ... δωροδοκηστί Aristoph. Equ. 995-996 (828 δωροδοκιστί).

     836 Adag. 444. Otto 281.

832 Lucian. Alex. 54. Im selben Jahr 1506 wie die Collect. veröffentlichte Er. seine Übersetzung ausgewählter Lukianschriften; darunter war auch Alexander seu Pseudomantis, ASD I, 1, pp. 450-469.

     837 Adag. 446.

834 Μηδὲν ... χορδήν Lucian. Salt. 80.

835-836 De hiis ... respondere Der Kommentar folgt Lukian loc. cit.

     838 Adag. 1422.

838 Zenob. 1, 67. Der Kommentar bei Diogen. 2, 15 ist anders.