215

     1201 Strömberg, p. 97. Schneider, p. 21. Hotop, p. 282.

3 Athen. X, 426 d, com. adesp. fr. 604 Kock III, p. 517 (5 τρί᾿: τρία Ald. 1514).

8 Ionem Ion Chius FGrHist 392 F 2 bei Athen. X, 426 e.

10 Nicocharem Nicochares fr. 1, 1 Kock I, p. 770 = fr. 2, 1 PCG bei Athen. X, 426 f.

11 Amipsiam Amipsias fr. 4 Kock I, p. 671 und PCG bei Athen. X, 426 f.

13-37 Verum ... diluendum Nach Plut. Mor. 657 b-e (17 Ἀριστίων; 34 Ἴδην Xylander).

16 Plaut. Stich. 707. Siehe unten, l. 41 und n.l. 38.

17 Ariston Er. greift hier die Konjektur von Xylander Ἀρίστων vor (nicht in den heutigen Ausgaben).

17 in musica Cf. Adag. 163, ASD II, 1, pp. 277-282, ll. 518-645.

217

22 duobus Nach den Hss.: οὐ πρὸς δύ᾿. Er. greift die Verbesserung von Turnebus, der die Partikel οὐ tilgt, vor.

22 admisceantur Auch hier greift Er. Turnebus' Verbesserung κεραννυμένων statt κεραννύμενον (so Hss.) vor.

22-23 Quod si ... existere Er. folgt der Lesart der Hss.: τὰ δ᾿ ἐν διπλασίῳ προσμιγνυμένων δυεῖν. Seit Wyttenbach: τρία δ᾿ ἐν διπλασίῳ πρὸς ἕνα μιγνυμένων δυεῖν (so schon Turnebus, aber mit ἓν statt ἕνα).

24 treis Nach Hss. und edd. vett.: τριῶν (Turnebus: τινῶν).

29 Chordas ... mentium Trag, adesp. fr. 361 N. / TrGF, u.a. bei Plut. Mor. 502 d: κινοῦσα χορδὰς τὰς ἀκίνητους φρενῶν. Derselbe Vers in Adag. 561 (Non mouenda moues), ASD II, 2, p. 88, l. 449 (siehe den Kommentar ad loc.), mit der Übersetzung: "Fides mouens minime mouendas mentium".

33 Plutarchi pater Der Vater Plutarchs, einer der Gesprächsteilnehmer (Autobulus).

35 Corythaliam Corythaliam (nach Plut. Mor. 657 e: Κορυθάλειαν) ist die bessere Lesart (cf. app. crit. l. 35).

35-37 Baccho ... diluendum Cf. einen ähnlichen Mythos aus Plat. Leg. VI, 773 d, worauf Er. in Adag. 1196, ll. 739-741, anspielt.

38 Plaut. Stich. 705-707 (40 tibi sunt: sunt tibi ed. Bon. 1503; 41 Graecast: est Graeca v.l. et edd. vett.; ἢ πέντ᾿ ἢ τρία πῖν᾿: cepente pine et tris pine codd.: καὶ πεντε πινε και τρισ πινε ed. Bon. 1503); cf. supra, ll. 15-16.

44 efficaciores Bei Plin. (siehe unten) 'vehementiores'.

44 Plinius Plin. Not. XXVIII, 23.

46 idem Plin. Nat. XXVIII, 64 (47 Demetrius [sic iam ed. Ven. 1513]: Democritus ed. Ven. 1497).

46 Numerum quoque Er. zitiert die Pliniusstelle unvollständig; das Folgende geht voraus: "Quippe cum Herculaneum prodiderit numerum quoque ...".

47 Democritus Demetrius (siehe oben, n.l. 461), von dem Plin. hier redet, ist ein medizinischer Schriftsteller, vielleicht RE Demetrius 119.

48 Hor. Carm. III, 19, 9-17. Die zwei ersten Verse werden auch in Adag. 553 (Bonae fortunae siue boni genii), ASD II, 2, p. 80, ll. 272-274 (siehe n.l. 271) zitiert.

58 Auson. Griphus ternarii numeri 1, p. 153 Prete.

60-61 aut treis ... Musarum Nach Hor. loc. cit. (siehe oben, ll. 51-57). Cf. Publius Faustus Andrelinus, Epistolae prouerbiales seu morales, Argentorati 1508, f° C 5: "Finis nouem epistolarum adagialium ... iuxta numerum Musarum et trium (quot Charites sunt) epigrammatum". Vergleiche auch Varro Men. fr. 333 Astbury bei Gell. XIII, 11: "Conuiuarum numerum incipere oportere a Gratiarum numero et progredi ad Musarum"; diese Stelle zitiert Er. in Coll. (Colloquium profanum), ASD I, 3, p. 209, ll. 2716-2720. Siehe Adag. 297 (Septem conuiuium, nouem conuicium), ASD II, 1, p. 402, ll. 419-421, wo Varro (Men. fr. 333) paraphrasiert worden ist.

     1202 Cf. Bühler IV, pp. 154-159, bes. p. 159. Vgl. auch Crusius, Analecta critica, Suppl. Paroem. II, pp. 138-140.

63 Σικελὸς θάλασσαν Bei den Parömiographen: Zenob. 5, 51 = Ald. col. 131, Diogen. 7, 6, Apost. 13, 6, Suid. 6 Σικελικὸς τὴν θάλασσαν 686. Cf. Aesop. 223 Hausrath: Ποιμὴν καὶ θάλασσα. Bei den Parömiographen steht der Artikel (τὴν), den Er., wie öfter, ausgelassen hat.

219

65-66 mare ... tranquillum Er. folgt hier Zenob. loc. cit.: τὴν θάλασσαν ἐν γαλήνῃ. Bei Diogen. und Apost. locc. citt.: τὴν θάλασσαν ἀγριουμένην.

67-68 ab ... collectoribus Siehe oben, n.l. 63.

     1203 Cf. Crusius, Analecta critica, Suppl. Paroem. II, p. 139. Die Adag. 1203-1213 (Adag. 1204 ausgenommen) sind in rückläufiger alphabetischer Reihe von F bis A geordnet. Zur ähnlichen Reihenfolge der Sprichwörter in Adag. 1771-1997, 2062-2082, 2111-2166 und 2461-2600, siehe die Einleitungen zu ASD II, 4, pp. 14-16, bzw. ASD II, 5, pp. 14-16, und auch: Chomarat, pp. 763-764.

70 Σῦκον αἰτεῖ Zenob. 5, 91 = Ald. coll. 151-152.

70-75 in eum ... dicerent Nach Zenob. loc. cit.

72 soleant Er. benutzt oft das Präsens von soleo statt des Imperfekts. Siehe Adag. 3653 (Iouis lac), ASD II, 8, p. 98, n.l. 565, und J. Trapman, 'Solet' Instead of 'Solebat' in Er. and Other Neo-Latin Autbors, Humanistica Lovaniensia 44 (1995), pp. 197-201.

75 Aristoph. Vesp. 302. Die Wendung σῦκα αἰτεῖν ist in Aristoph. Vesp. 302 im wörtlichen Sinne gebraucht (cf. Stephanus ad loc.). Siehe auch Aristoph. Vesp. 297-298, wo die Söhne ihre Väter um trockene Feigen bitten.

     1204 Die Adag. 1204-1207 sind durch Zitate aus derselben Stelle Lukians (Lucian. Iup. trag. 32) miteinander verbunden. Die Wendung μακρὰ χαίρειν erwähnt Er. in Adag. 1367, l. 179.

80 Μακρὰν ... τιμαῖς Lucian. Iup. Trag. 32 (μακρὰ: μακρὰν Ald. 1503). Cf. Suid. μακρὰν χαίρειν 71: μακρὰν χαίρειν· οἰμώζειν, στενάζειν. In margine χ: "Non sunt versus".

82-83 Rem ... iubere Der Satz ist einigermassen anakolutisch.

84 saepicule Ein apuleianisches Wort (z.B. Apul. Met. II, 3).

84 Lucianum Lucian. Iup. trag, 32 und Nauig. 2: μακρὰ χαίρειν φράσας (μακρὰ auch in Ald. 1503). Cf. infra, ll. 93-95.

84 apud alios Z.B. Suid. loc. cit. und Cass. Dio XLVI, 3, 2: μακρὰ χαίρειν ... φράσας.

84 M. Tullius Cic. Att. VIII, 8, 2.

88-89 de Pompeio ... dignitatis Diese richtige Erklärung wurde von Ioannes Baptista Pius in seiner Ausgabe von 1528 gegeben. In demselben Jahr trug Er. sie hier nach.

90 Eur. Hipp. 113, auch in Adag. 2565 (Hippolytum imitabor), ASD II, 6, p. 374, l. 615 angeführt.

92 Veneri ... renuncio Dieselbe Übersetzung in Adag. 2565, l. 616 (dort 'longum' statt multum).

93 Lucianus Lucian. Iup. trag. 32. Siehe oben, l. 80.

93 Idem Lucian. Laps. 2 (95 μακρὰ: μακρὰν Ald. 1503; χαίρειν φράσαι).

96 M. Tullius Cic. Fam. XV, 16, 3.

101 Gaius Dig. XXIV, 2, 2, 1 (102 renuntiatione: in renuntiatione corr. in cod.; in renunciationibus ed. Lugd. 1512; 103 item haec: item haec verba ed. Lugd.). Cf. Otto 778. Siehe auch Adag. 3804 (Tuas res tibi habeto), ASD II, 8, p. 180.

104 inquit Sc. Gaius in Dig. XXIV, 2, 2, 2 (104 autem quoque; 106 vtor: vtar ed. Lugd. et Adag. 3804).

106 Plaut. Amph. 928, auch in Adag. 3804, ASD II, 8, p. 180, ll. 50-51 angeführt.

221

108 Cic. Phil. II, 69 (108 illam suam suas).

109-110 in matrimoniis Dig. XXIV, 2, 4 und 3, 22.

110 in sponsalibus Dig. XXIII, 1, 6.

111 diximus Siehe oben, ll. 98-106.

111 De rebus ... iucundius Cf. Adag. 1077, n.ll. 25-26.

     1205 Diese Wendung in Adag. 288 (Veritatis simplex oratio), ASD II, 1, p. 395, ll. 241-242; Lingua, ASD IV, 1A, p. 61, ll. 143-144. Cf. Ep. 2091, ll. 498-500 (vom Jahr 1529): "Qui minus autem liceat testam appellare testam aut spongiam spongiam, si res postulet, quam ficum vocare ficum et fabam dicere fabam?"

115 Τὰ ... λέγων Apost. 15, 95 b: Menandr. fr. 717, 3 Körte (dubium).

116-117 ligonem ... Ligonem Zu dieser irrtümlichen Übersetzung des Worts σκάφη siehe Adag. 1149, n.l. 797.

118 Aristophanis Er. meint, dass ὁ κωμικός bei Lucian. Iup. trag. 32 (cf. l. 123) Aristophanes ist, eine Belegstelle fehlt jedoch. Siehe auch: Tzetz. Chil. VIII, 563-566: Ὣς πρὸς αὐτοὺς ἀντέλεξεν ὁ βασιλεὺς ἀστείως, / Ἐκ κωμῳδίας δεξιῶς εἰπὼν Ἀριστοφάνους· / Οἱ Μακεδόνες ἀμαθεῖς σκάφην φασὶ τὴν σκάφην, / Τουτέστιν, ὥσπερ ἔχουσι τὰ πράγματα, καλοῦσι (nach Plut. Mor. 178 b).

119 rusticana Cf. com. adesp. fr. 227 Kock III, p. 451 = fr. Aristoph. (dubia) 927 PCG (siehe unten, l. 124): ἄγροικος und Er.' Übersetzung (l. 125): rusticanus.

122 crassiore ... Minerua Cf. Adag. 37 (Crassa Minerua. Pingui Minerua. Crassiore Musa), ASD II, 1, p. 152.

122 rudius ... eloquuntur Siehe Adag. 39 (Rudius ac planius), ASD II, 1, p. 154.

123 Lucian. Iup. trag. 32: com. adesp. fr. 227 Kock III, p. 451 = Aristoph. (dubia) 927 PCG.

125 ligonem ligonem Siehe oben, n.ll. 116-117.

126 Rursum Lucian. Hist. conscr. 41.

128 Inuenitur Apost. 16, 10. In margine χ: "Non sunt versus".

129 Aristoph. Nub. 1250-1251. Dieses Zitat kann eigentlich nur in seiner ersten, fehlerhaften Version der Ausgaben A-D als Illustration des Adagiums dienen (siehe app. l. 131).

131 (app.) τὴν κάρδοπον In den Hss. und Ausgaben steht, wie in den Ausgaben E-I: τὴν καρδόπην. Der ursprüngliche Fehler ist wohl unter dem Einfluss der Endung von v. 1258: τὴν κάρδοπον, entstanden.

133 tantum Dieses Adverb war nur in der ersten Version des Satzes (cf. die Lesart in A-D) bedeutungsvoll ("Wer ein Küchenbrett nur Küchenbrett - und nichts anderes nennt").

134 Cardopus ... panaria Nach Schol. Aristoph. Nub. 673. Cf. Crastonus s.v. κάρδοπος: "Arca panaria". In Adag. 1105, l. 110, gibt Er. das Wort κάρδοπος durch canistrum wieder.

134 poeta Aristoph. Nub. 670-680.

135 quemadmodum ... Cleonymus Er. missversteht Aristoph. Nub. 673: ὥσπερ γε καὶ Κλεώνυμον, wo Sokrates sagt, dass κάρδοπος und Κλεώνυμος maskulinische Formen sind.

     1206 Cf. A. Sonny in Nachträge zu Otto, p. 86 und Strömberg, p. 66. Vergleiche auch Adag. 3433 (Hostis domesticus), ASD II, 7, p. 260 aus Plat. Soph. 252 c: οἰκόθεν ὁ πολέμιος, und Adag. 949 (Domi habet. Domi nascitur), ASD II, 2, p. 454. Das Adagium wird in Adag. 3715 (Αὐτοβοᾶν), ASD II, 8, p. 136, ll. 192-193 erwähnt.

138 Οἴκοθεν ὁ μάρτυς Diogen. 7, 29 und Apost. 12, 40. Cf. Suid. οἴκοθι 67 (= Zenob. Ald. col. 117).

223

138 Vbi... laudat Bei Diogen. 7, 29 und Apost. 12, 40 jedoch: ἐπὶ τῶν καθ᾿ ἑαυτῶν μάρτυρας φερόντων ('über diejenigen, die gegen sich selbst zeugen). Auf diese Weise benützt Lucian. Iup. trag. 32 - cf. l. 144 - das Sprichwort (siehe Stephanus ad loc.); vergleiche Schol. ad loc.: Παροιμία ἐπὶ τῶν καθ᾿ ἑαυτῶν φερόντων μάρτυρας.

140-141 Paulus ... penultimo Cf. Dig. XXII, 5, 24 (141 Testes eos, quos).

142 Codic. libro iiii. Siehe Cod. Iust., Inst. IV, 20,3.

143 Lucian. Iup. trag. 32. Siehe oben, n.l. 1382.

145 Sen. Epist. 26, 8 (146 numeratio [sic etiam Er., edd. Basil. 1515 et 1529]).

146 dono Diese Lesart ist nicht bezeugt.

147 Graeci scriptores Cf. Diogen., Apost. und Schol. Lucian. locc. citt. (siehe oben, n.l. 1382).

149 Plut. Mor. 55 f. In Ex Plut. versa, ASD IV, 2, p. 134, l. 348 übersetzt Er. diesen Ausdruck "domesticum animi iudicium".

150 M. Tullium Cic. De or. II, 86.

154 Idem Cic. De or. II, 2.

158 M. Tullius Cic. Fam. II, 13, 2 (159 testis, cui iam Martyni-Laguna [1804]; κωμικὸς μάρτυς [vide infra, ll. 160-161]; 160 accedit Lambinus). Zum Ausdruck κωμικὸς μάρτυς siehe Shackleton Bailey ad loc. Prittwitz-Gaffron, p. 20, zitiert eine andere Stelle, wo dieser Ausdruck verwendet ist: Pamphilus, Anth. Pal. VI, 311, 1-2, schlägt aber eine falsche Interpretation vor.

158 cuius initium Sc. der Anfang des genannten Briefes (Fam. II, 13, 2).

161 οἰκιακός Zu diesem Ausdruck: Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament, 6. Auflage, hrsg. von Kurt Aland und Barbara Aland, Berlin, New York, 1988, col. 1131 s.v. οἰκιακός: der Hausgenosse Mt. 10, 25; 10, 36 (dort: Familien- oder Geschlechtsgenossen).

162 Idem Cic. Flacc. 38 (162 Acmonensium: Aemonensium v.l. et edd. vett.).

163 missum domo Die Wendung hat hier keinen sprichwörtlichen Charakter.

163 vt dicitur Vielleicht meint Er. - zu Unrecht -, dass diese Wendung auf ein Sprichwort hindeutet.

163-164 Terentius Eher: Plaut. Cas. 224 und Ost. 204: "Hanc ego de me coniecturam domi facio", als: Ter. Heaut. 574: "De me ego facio coniecturam".

     1207 Cf. Otto 256 und Goebel, pp. 57-62. Vergleiche auch Adag. 2001 (Herculei labores), ASD II, 5, p. 34, ll. 325-326: "Vt eloquentiam etiam exigant ... ab homine Hollando, hoc est plus quam Boeoto". Die griechische Fassung der Adag. 1207-1213 fängt mit den Buchstaben B und A an (siehe Einleitung, p. 3).

167 superius Adag. 906 (Boeotica sus), ASD II, 2, pp. 417-419 (cf. infra, ll. 175-176). Vergleiche auch Adag. 2148 (Boeotia auris), ASD II, 5, p. 132, ll. 643-645, cf. den Kommentar ad loc.

168 Lucian. Iup. trag. 32.

169-170 Inuenitur Apost. 5, 11 (cf. Zenob. Ald. col. 56), in Adag. 906, ASD II, 2, p. 418, l. 110 zitiert. Cf. ASD II, 2, p. 417, n.l. 96.

170 Βοιωτικὸς Bei Apost. steht Βοιώτιος (so in Adag. 906).

170 pro ... stolido Cf. Adag. 906, ASD II, 2, p. 417, l. 110: "Pro stupido brutoque".

170 Horatius Hor. Epist. II, 1, 244, auch in Adag. 2148, l. 661 angeführt.

173 Plut. Mor. 995 e.

175 alibi Siehe Adag. 906, ASD II, 2, p. 418, ll. 111-113, cf. p. 419, n.l. in.

177 Stephano Steph. Byz. s.v. Βοιωτία (gemeint ist die Herleitung des Namens Βοιωτία aus dem Substantiv βοῦς). Siehe auch Adag. 2148, ASD II, 5, p. 132, l. 668: "Sunt, inquit, qui putent Boeotiam dictam a boue", und den Kommentar ad loc.

177 Ephorum Ephorus FGrHist 70 F 97 bei Steph. Byz. loc. cit.

179 Lacedaemonios Bei Steph. Byz. ἡμεῖς, was C. Müller (FHG, Ephorus fr. 5) als 'die Einwohner von Kyme (Heimat von Ephorus)' interpretiert.

     1208 Dobesch, p. 146. Goebel, pp. 62-63. Der Ausdruck wird auch (als "Boeotia cantio") in Adag. 2148 (Boeotia auris), ASD II, 5, pp. 132-134, ll. 664-695 besprochen, wo Er. eine andere Interpretation vorschlägt.

182 Βοιώτιος νόμος Zenob. 2, 65 = Ald. col. 55. Cf. Epicharm. fr. 230 Kaibel = fr. 171 Olivieri: Βοιωτίας νόμος. Vergleiche auch Suid. Βοιώτιος νόμος 582.

182-183 dicebatur ... tristia Nach Zenob. loc. cit.

183 Soph. fr. 881 N. = 966, 1 TrGF (Radt) bei Zenob. loc. cit. In margine χ: "Sunt versus". Cf. Cohn, Suppl. Paroem. I, p. 70.

225

185 Boeoticam Um einen iambischen Trimeter zu erhalten, soll man Boeo- als eine Syllabe lesen.

186-188 Natum ... videatur Nach Zenob. 2, 65.

188 Zenodoto Zenob. 2, 65.

188 Aristophanes Aristoph. Ach. 14.

     1209 Collect. 370 (Aenigma Sphingis Oedipo propositum). Dobesch, pp. 146-147. Cf. Prolegomena xiii, ASD II, 1, pp. 78-80, ll. 643-644 und De cop. verb. I, 46, ASD I, 6, p. 104, l. 946: "Sphinge inuolutior".

193 Βοιωτία αἰνίγματα Zenob. 2, 68 = Ald. coll. 55-56.

193-196 dicebantur ... tripes Nach Zenob. 2, 68.

195-196 Τετράπους ... tripes In margine χ: "Non sunt versus".

196-199 Id... addat Cf. das Epigram Κλῦθι καὶ οὐκ ἐθέλουσα κτλ. in Schol. Eur. Phoen. 50. Siehe die folgende Anm.

199 epigramma Anth. Pal. XIV, 64 (nicht in Anth. Plan.); auch bei Athen. X, 456 b (= Asclepiades von Tragilus, FGrHist 12 F 7a), in Schol. Eur. Phoen. 50 und in den Hss. von Soph. Oed. T., unmittelbar nach der Hypothesis. Siehe Er.' Paraphrase, Lingua, ASD IV, 1A, p. 32, ll. 211-213: "Primum quadrupes, deinde bipes, mox tripes. Per omnes terras volitat et omnium animantium linguis loquitur".

200 οὐ So cod. Palatinus; in den heutigen Ausgaben nach den übrigen Quellen: oὗ (so auch ed. princeps Soph. Ald. 1502).

203 ἐπειγόμενον So cod. Palatinus, die Hss. der Schol. Eur. und die meisten Soph.-Hss. (auch Ald. 1502). Heute nach den übrigen Quellen: ἐρειδόμενον. N.B. Beckby: ἐπειγόμενον.

206-207 hoc ... volat Er. hält δίπουν statt ἑρπετά für das Subjekt des Verbs κινεῖται (l. 202). So auch in Lingua, siehe oben, n.l. 199.

211 Hes. Erg. 533 (212 βροτοί Wachler).

211 in secundo ... libro In der oft von Er. herangezogenen Theokrit-Aldina von 1495 (u.a. Theocrit., Hes., Sammlung der Monost., dazu: ASD II, 4, p. 61 sq., n.l. 24) deutet im Vers 383 eine Initiale den Anfang eines neuen Teils des Gedichts an.

211 Georgicon Siehe den Titel der Übersetzung von Nicolaus de Valle, Romae 1471 (und spätere Ausgaben): Hesiodipoetae Ἔργα καὶ ἡμέραι, id est Opera et dies, Georgicon liber.

     1210 Vergleiche, trotz der Verschiedenheit der Bedeutung, Adag. 618 (Bos in lingua), ASD II, 2, pp. 142-144.

215 Βοῦν ... φέρει Suid. βοῦν ἐν γνάθοις φέρει 446 (= Zenob. Ald. col. 57), Mantiss. prov. 1, 36 zu Apost. 5, 11 (= manus secunda in cod. Apostolii Parisino 3059, dazu: ASD II, 1, p. 495, n.l. 484). Siehe Leutsch ad loc. In margine χ: "Versus".

215 ἐπὶ In allen Quellen (auch in Zenob. Ald.) steht ἐν.

217 Zenodotus Zenob. Ald. col. 57 (nicht in Paroem. Gr.).

217 Suidas Suid. βοῦν 446.

218 alter Theagenes. Cf. Athen. 412 e.

219 tum Posidippus ist in Wirklichkeit der Verfasser des Epigramms. Cf. Posidippus 14 Gow-Page bei Athen. X, 412 d e.

220 alter Milon. Cf. Athen. X, 412 e. Zu Milo: Adag. 1344, ll. 774-777. Siehe auch Adag. 151 (Taurum tollit qui vitulum sustulerit), ASD II, 1, p. 266, ll. 266-268.

220 Theodorus Hieropolites Cf. Theod. Hier. fr. 1, FHG IV, p. 513 bei Athen. X, 412 e.

222 Gell. XV, 16, wo aber nur von Milons Tod erzählt wird. Diese Gellius-Stelle bespricht Er. in Adag. 1344, ll. 776-777.

227

     1211 Dobesch, pp. 236-237.

224 Βοιωτοῖς μαντεύσαιο Zenob. 2, 84 = Ald. col. 56. Βοιωτοῖς μαντεύσαιο ist ein Parömiakus, cf. Meineke, Epimetrum, p. 467.

225 Capiti ... Dardanio Verg. Aen. XI, 399-400.

226-228 Hostium ... fremitum Hor. Carm. III, 27, 21-23.

230 Hostibus ... nostris Ov. Her. XVI, 217.

232 Zenodotus Zenob. 2, 84: Heracl. Pont. fr. 136 Wehrli.

     1212

241 Ἄρνα προβάλλει Diogen. 2, 96. Cf. Apost. 3, 94 (= Zenob. Ald. coll. 44-45).

244 Diogenianus Diogen. 2, 96.

     1213 Er. erwähnt das Adagium in Adag. 1617 (Magnum os anni), ASD II, 4, p. 100, l. 301.

246 Ἀργύρου κρῆναι λαλοῦσιν Diogen. 2, 93 = Apost. 3, 93. Cf. Suid. ἀργύρου κρῆναι λαλοῦσιν 3798 (= Zenob. Ald. col. 43).

246-248 Hoc ... freti Nach Diogen. 2, 93.

248 Hor. Carm. I, 37, 11-12: "Fortunaque dulci / ebria" (über Kleopatra).

250 Flaccus Hor. Epist. I, 18, 28-29.

251 alibi Hor. Serm. II, 3, 98-99.

252 Et ... volet In den heutigen Ausgaben gehören diese Worte zum vorangehenden Satz: "'Etiam, et rex, / et quidquid volet'. Hoc veluti virtute paratum / sperauit magnae laudi fore". In der ed. Ven., Pincius, 1505, steht jedoch das Satzzeichen nicht nach volet, sondern nach rex.

254 mimus Publil. Syr. F 8 Meyer (255 nimium quem [sic etiam Er., edd. Basil. 1515 et 1529]: quem nimium v.l.) = Otto 706.

254 neutiquam Cf. Adag. 1343, n.l. 7193.

256 Antiphane Antiphanes fr. 259 Kock II, p. 121 = fr. 259 PCG bei Stob. IV, 31, 66, p. 757 Hense.

262 Menandr. fr. 77 Körte bei Stob. IV, 31, 67, p. 757 Hense (262 Τυφλὸν [cf. app. l. 262]; 263 τοὺς ἐμβλέποντας εἰς ἑαυτὸν Bentley; δεικνύει), unmittelbar nach dem Fragment von Antiphanes (siehe oben, n.l. 256).

262 Τυφλὸς ὁ πλοῦτος Der Reichtum ist blind: dazu ASD II, 2, p. 213, n.l. 823.

264 eiusdem Menandr. fr. 616 Körte bei Stob. IV, 31, 68, p. 757 Hense (265 γίγνεθ᾿ ἡ: γίγνεται v.l.; 266 Ὅ τε), unmittelbar nach dem oben zitierten Menandr.-Fragment (siehe n.l. 262).

229

271 alias Adag. 81 (Foenum habet in cornu), ASD II, 1, pp. 190-191, aus Hor. Serm. I, 4, 34, und Adag. 2653 (Satietas odium parit), ASD II, 6, p. 452, aus Stob. u.a. Cf. auch Solon bei Diog. Laert. I, 59: Τὸν μὲν κόρον ὑπὸ τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕβριν ὑπὸ τοῦ κόρου, in Adag. 81, p. 190, ll. 109-111, angeführt.

271-272 Pind. Isthm. 3, 1-3 (272 εὐτυχήσαις; 273 φρασὶν αἰανῆ: φρασὶν ἐανῆ ed. Rom. 1515; μεμεῖχθαι Schröder).

275 magnificam Er. übersetzt ἐανῆ durch 'magnificam', vielleicht nach ἑανός ('fein', meistens von einem Stoff gesagt; cf. Crastonus s.v. ἐανός: "Subtilis"). Αἰανῆς bei Pind. bedeutet 'ewig' oder 'unerträglich'.

278 παρρησίαν Nach den Griechen (namentlich Eur.) geniesst ein freier Mensch (besonders ein Athener) in seiner eigenen Stadt die παρρησία; cf. Eur. Hipp. 421-423, Ion 671-672 und Phoen. 390-392.

     1214

280 Γὴν ... ἐλαύνεσθαι Aeschyl. Prom. 682: γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι (Er. erwähnt Aeschyl. nicht), und Lucian. Alex. 46 (siehe unten, l. 287).

281 Aristoph. Ach. 235 (282 καὶ διώκειν).

283 Terram ... persequi In margine χ: "Versus".

284 alibi Trag, adesp. 564 c, 1 TrGF (Kannicht-Snell) bei Suid. πρὸ γῆς 2358 (285 φεύγω). Er. greift hier Blomfields Erkennung des Zitats als iambischen Trimeter vor.

285 φοβούμενος Bei Suid.: φοβούμενος τὸν ἄγριον δεσπότην.

286 Solum ... metu In margine χ: "Versus".

287 Lucian. Alex. 46. Cf. Lucianus, ASD I, 1, p. 464, ll. 24-25: "Verum erat illi solum aliud alio vertendum".

288 solum vertere Siehe z.B. Cic. Caec. 100 und Phil. V, 14. Cf. die vorangehende Anm.

289 Alciphr. II, 2, 3 (289 ὁποίποτε: ὁπήποτε v.l. et edd. vett.).

291 M. Tullius Cic. Att. XIV, 10, 1 (291 talia: alia v.l.; edd. vett.).

     1215 Siehe Apolog. adv. rhaps. Alb. Pii, LB IX, 1137 B: "Tantum erat laborum, vt vix otium esset scalpendis auribus" (über die Arbeit an den Adagien).

295-296 Lucian. Bis accus. 1.

     1216

299 Θᾶττον ... ξύλου Lucian. Bis accus. 6 (siehe unten, ll. 302-303).

302-303 Lucian. Bis accus. 6.

     1217

309 Ἐπισκυθίζεσθαι Es leuchtet nicht ein, warum Er. den mediopassiven Infinitiv verwendet: das Verb ist nur im Aktiv belegt.

310 Achaeus Achaeus fr. 9, 3 N. / TrGF (Snell) = fr. 7, 3 Steffen, SGF bei Athen. X, 427 c (σκύθη πιεῖν: Σκύθῃ πιεῖν [scil. ἐγχέαις] Meineke, <σκύφη> Σκύθῃ πιεῖν Steffen).

311 Σκυθιστὶ πιεῖν Nach der ed. princeps, Ald. 1514: καλῶς μὲν οὖν ἄγειν Σκυθιστὶ πιεῖν.

312 ἀκρατοπιεῖν Nur ἀκρατοποτεῖν ist in den Lexika belegt. Cf. Chamaeleon fr. 9 Steffen = fr. 10 Wehrli bei Athen. X, 427 b (unten, ll. 313-315 erwähnt) und Aristot. Probl. 871 a 28.

312 Athenaeus Athen. X, 427 b: Hdt. VI, 84 und Chamaeleon loc. cit.

231

315 ἀκρατοποσίαν Der Ausdruck ἀκρατοποσία bei Hdt. VI, 84 und Athen. X, 427 a.

315 meripotationem Das Wort scheint von Er. geprägt zu sein.

316 Hdt. VI, 84.

320 Ἐπίχυσον   Ἐπιχύνω ist eine spätere Form für ἐπιχέω (cf. Liddell-Scott-Jones s.v. ἐπιχύνω).

320 Apud eundem Hieronymus Rhodius fr. 27 Wehrli bei Athen. XI, 499 f.

321 Athen. XI, 500 b: Parmeno Περὶ διαλέκτου. Laut Parmeno wurde die Form σκύθος im methymnischen Dialekt benutzt. Cf. Rhodiginus, XIV, 60: "Dicitur scyphos quasi scythos, a Scythis, quibus ebrietas nimio plus frequens est".

324 addit Athen. XI, 500 c: Ephorus FGrHist 70 F 71.

325 Thimbronis Θίμβρωνος, edd. sec. codd. Nach Charles B. Gulick (Loeb): "Θίβρων more correctly".

327 Σκύθον Die Form Σκύθον in edd. sec. codd. (z.B. Ald. 1514 und Meineke). Charles B. Gulick (Loeb): Σκύφον. Nach Dindorf hat Ephorus Σίσυφον geschrieben (cf. Xen. Hell. III, 1, 8).

328 Thraces Cf. Athen. X, 442 f, wo die Thraker πολυπόται heissen. Vergleiche auch Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 82, l. 660: "Thracibus bibacior" (cf. den Kommentar ad loc.).

328 meribibi In ThLL: merobiba (Plaut. Curc. 77; so auch in der Ausgabe von Philippus Beroaldus, Bononiae, Benedictus Hectoris, 1503) und meribibulus (Aug. Conf. IX, 8).

328-329 conuiuia ... tumultuosa Cf. Hor. Carm. I, 27, 1-2: "Natis in usum laetitiae scyphis / pugnare Thracum est".

329 Apud eundem Anacr. fr. 43, 9 D. = PMG 356 b, 3 bei Athen. X, 427 b.

330 Callim. fr. 178, 12 Pfeiffer bei Athen. XI, 477 c (cf. Athen. X, 422 f und XI, 781 d).

336 Soph. fr. 669 N. = 73s TrGF (Radt) bei Athen. X, 428 a. Das Zitat ist nach den Hss. und den edd. vett. unmetrisch: Der Spondeus πίνειν kann nicht am Ende eines iambischen Trimeters stehen. Der Text nach Bothe und Meineke: τὸ πρὸς βίαν / πίνειν ἴσον πέφυκε τῷ διψῆν κακόν.

     1218

344 Athen. Χ, 427 f.

347 Obruitur ... gubernat Nach Athen. X, 427 f.

348 Ouidianum illud Ov. Am. I, 6, 59-60, auch in Adag. 1070, ll. 829-830 (siehe dort n.l. 827). Cf. Otto 1902.

351 Xen. Cyr. VIII, 8, 10 bei Athen. XI, 496 c (357 ὀρθούμενοι: ὀρχούμενοι Ald. 1514).

360 diuinae literae Prv. 31, 4.

233

361 nec somnus ... clauo Cf. Verg. Aen. V, 835-861, wo Palinurus am Ruder einschläft und vom Schiff stürzt.

     1219

364 ibidem Athen. X, 428 a. Strömberg, pp. 99-100, Comica adespota Nr. 15. Cf. Hom. Od. XIV, 463-465: οἶνος γὰρ ἀνώγει / ἠλεός, ὅς τ᾿ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ᾿ ἀεῖσαι / ... καί τ᾿ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε, und Hegemon Thasius fr. 1, 6 Brandt, p. 43 bei Athen. XV, 698 d: λῆμ᾿ (nach Meineke; Hs.: μνῆμ᾿; Jacob: λῆμμ᾿) ἀνέπεισε γέροντα καὶ οὐκ ἐθέλοντ᾿ ἀναβῆναι. Vergleiche auch com. adesp. fr. 468 Kock III, p. 496.

366 ductare choreas Vergleiche die oft bei Ovid vorkommende Versendung "duxere choreas" (z.B. Ov. Met. VIII 581 und 746 und XIV 520).

368 Subiicit Athen. X, 428 a (369 ἀφροσύνας).

371 Idem Athen. IV, 134 c: Eriphus fr. 1 Kock II, p. 428 = PCG fr. 1 (375 κοὐκ ἐθέλοντας Meineke).

378 velint nolint Cf. Adag. 245 (Nolens volens), ASD II, 1, p. 358, und Don. zu Ter. Eun. 1058: "Prouerbiale est ... 'velit nolit'" (siehe Prolegomena, ASD II, 1, p. 71, n.l. 548).

379 Plat. Leg. I, 646 a.

379-380 ὁ γέρων δὶς παῖς Cf. Adag. 436 (Bis pueri senes), ASD II, 1, pp. 508-510. Diese Platostelle ist dort aus Versehen als Plat. Rep. benannt (ll. 807-809).

381 Hor. Epist. I, 15, 21 (aus den vorangehenden Versen soll man 'vinum requiro' ergänzen).

     1220 Collect. 306 (Ranis propinas). Er. zitiert Collect. 306 einen Brief von Hermolaus Barbarus (der betreffende Brief in Politian. Opera, Venetiis, Ald., 1498, f° m 5, cf. CWE 33 ad loc.): "Picus iste paruo pedi magnos calceos circumdedit. Quid omnino tot rhetoricis aut quid omnino ranis propinat?" Dasselbe Sprichwort (als Βατράχῳ οἰνοχοεῖς) in Adag. 2516 (Ranae aquam), ASD II, 6, p. 353, l. 130.

384 Βατράχοις οἰνοχοεῖς Bei den Parömiographen: Zenob. 2, 78 = Ald. col. 53; Diogen. 3, 57; Suid. βατράχοις οἰνοχοεῖς 191.

384-385 vinum ... ministraret Cf. Crastonus s.v. οἰνοχοεύω: "Vinum fundo, id est potum ministro", und s.v. οἰνοχοέω: "Potum ministro".

384-385 in eum ... exhiberetur Nach Zenob., Diogen. und Suid. locc. citt.

387 Zenodoto Zenob. 2, 78 = Ald. col. 53.

387 Suida Suid. βατράχοις οἰνοχοεῖς 191.

387 Diogeniano Diogen. 3, 57.

387 Pherecrates Cf. Pherecrates fr. 70, 5 Kock I, p. 164 = PCG fr. 76, 5 bei Athen. X, 430 e (388 βατράχοισιν Erfurdt).

388 Corianno Der Titel lautet auf griechisch: Κοριαννώ.

388 ἐς κόρακας Cf. Adag. 1096.

389 pocillari Nur der apulejanische Substantiv pocillator ist in den Lexika bezeugt.

389 oportuit Er. greift hier Herwerdens Verbesserung σ᾿ ἔδει vor.

     1221

394 Hor. Serm. II, 1, 26.

396 Paus. III, 16, 1.

235

401-402 Aristot. Gen. an. IV, 770 a 13-19 (IV, nicht quinto).

     1222

406 Ἐξημαξομένος Diese Form ist in den Lexika nicht bezeugt. Nach Aristoph. Ran. 1040: ἐξαμαξομένη (statt ἀπομαξαμένη) φρήν (cf. l. 409).

406-407 adagium Suringar 52. Tappius, p. 214 (bei Suringar): "Er ist von dem Wagen gefallen".

408 ab ... delapsus Adag. 630a (ASD II, 2, pp. 155-156), nach den Parömiographen.

408 Aristophanes Aristoph. Ran. 1040 (409 φρήν ἀπομαξαμένη).

410 fabula Siehe z.B. Ov. Met. II, 311-322.

411 animus ... vehiculum Cf. das Orakel bei Hierodes zu Carmen aureum 67-69, Mullach I, p. 478, wo der Körper ψυχῆς λεπτὸν ὄχημα heisst.

412 Plat. Phaedr. 248 a-c.

     1223 Otto 1251.

414 idiotis Suringar 154. Tappius, p. 45 (bei Suringar): "Es ist eyn recht zyffer".

415 Aristophanes Aristoph. Nub. 1202-1203 (417 ἀμφορῆς νενησμένοι: ἀμφορῇς νενασμένοι Ald. 1498).

418 Hor. Epist. I, 2, 27 (siehe unten, l. 427).

421 Plut. Mor. 78 f-79 a.

423 dicunt Hom. Il. XVIII, 104. Cf. Adag. 631 (Telluris onus), ASD II, 2, pp. 156-158. Dasselbe Zitat in Adag. 1248, ll. 997-998 und Adag. 1489, l. 427.

423 et ... plebe Cf. Demosth. 21, 96: τῶν πολλῶν εἷς.

423-424 Flaccus Hor. Serm. I, 9, 71-72.

425 Sen. Epist. 10, 3.

427 Flaccus Hor. Epist. I, 2, 27 (siehe oben, l. 419). Er. zitiert den zweiten Teil dieses Verses in Adag. 1452, l. 11151, den ganzen Vers in Adag. 2240 (Asini mandibula), ASD II, 5, p. 210, l. 102.

427 Virgilius In Wirklichkeit Ps. Ov. Argumenta Aeneidis, Anth. Lat. 1, 10, 6. Diese metrische Zusamenfassung wurde in alten Ausgaben von Aen., z. B. Argentorati 1515, gedruckt. Cf. Verg. Aen. II, 558: "Caput et sine nomine corpus" und IX, 343: "Sine nomine plebem".

     1224

429 Ἄκροις ... ἱστίοις Nach Aristoph. Ran. 999-1000 (siehe unten, l. 433).

430-432 qui maximo ... celerius Er. missversteht die Wendung, die tatsächlich 'mit Umsicht handeln' bedeutet. Siehe das vorangehende Wort συστείλας, 'mit gerefften Segeln' (Ran. 999) und Schol. Aristoph. Ran. 1000 (in der Ald. 1498): Τοῦτο δὲ εἴρηκεν ἐκ μεταφορᾶς τῶν πλεόντων, οἵ, ὅταν πνεῦμα σφοδρὸν ἐμπνεύσῃ, συστέλλουσι τὰ ἱστία ... ἄκροισι δὲ τοῖς ἐν ἄκρῳ δεχομένοις τὸ πνεῦμα, καὶ μὴ κατὰ τὸ μέσον. Cf. Adag. 4032 (Contrahere vela), ASD II, 8, p. 283.

430 qui ... incumbunt Cf. Adag. 3501 (Plenis velis), ASD II, 8, p. 19, ll. 3-4: "Qui toto impetu summoque conatu moliuntur aliquid".

431 Mutuo ... nautis Cf. Prolegomena, ASD II, 1, p. 68, ll. 489-491.

432 Aristoph. Ran. 999-1000. Er. hält das trochäische Metrum für jambisch.

435 Pind. Nem. 5, 50-51 (435 δίδοι Hermann).

     1225 Cf. Suringar 93.

439 Ἄκρον ... ἕξεις Zenob. 1, 57 = Ald. col. 19.

237

441 Hemistichium ... heroici Nach Meineke, Epimetrum, p. 456, handelt es sich um ein Parömiakus. Die Fassung der cod. Bodl. Nr. 207, Gaisford, p. 20, aber ist ein Hexameter: Πείθου ἐμοῖσι λόγοισιν· ἄκρον λάβε, καὶ μέσον ἕξεις (= Anaxandridas, FGrHist 404 F 2).

441-443 Vbi ... vti Nach Zenob. 1, 57 = Ald. col. 19.

443 Zenodotus Zenob. 1, 57.

443 Aeginetis Nach cod. Bodl. Nr. 207 (Anaxandridas): Ἀπελλαῖοι (Einwohner von Pellene?).

444 oraculum Hendess 123 = Parke-Wormell 25.

450-451 theologi ... Aristotelici Cf. Adag. 3001 (Dulce bellum inexpertis), ASD II, 7, pp. 28-29, ll. 501-512: "Tandem huc processum est vt in mediam theologiam totus sit receptus Aristoteles ... Huius omnia decreta cum Christi doctrina conamur adglutinare, hoc est aquam flammis miscere ... recipiunt vsuram, modo moderatam". Vergleiche auch Cic. Fin. II, 27 (gegen Epikur): "Ergo et auarus erit, sed finite, et adulter, verum habebit modum, et luxuriosus eodem modo. Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat prauitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum?"

452-453 cum ... detestari Cf. Adag. 3001, ASD II, 7, p. 20, ll. 228-230: "In nobis fortasse situm est vitia ... non admittere, verum vt admisso limitem praescribamus, id non est cuiquam in manu".

     1226 Collect. 110. Polyd. Verg., f° e viii. Otto 865. Er. zitiert das vorliegende Sprichwort in De cop. verb. II, ASD I, 6, p. 224, ll. 688-689.

457 Quint. Inst. IV, 5, 16.

461 Syrum ... Terentianum Ter. Ad. 239-251.

463 sortem solidam 'Sors' bedeutet hier den Warenwert ohne Verdienstspanne, cf. Ter. Ad. 243.

464 verbum Suringar 93. Prouerbia seriosa 315 (bei Suringar): "Die nae een gulden waghen staet, crijcht daer geerne een naghel af", und Tappius, p. 162: "Wer nach eynem gülden wagen stehet, der kriegt ye eyn rath davon".

466 Sen. Benef. VII, 22, 1-2 (466 quaedam praecipimus [sic etiam Er. in textu ed. Basil. 1529]: quae praecipimus Er., ed. Basil. 1515: quae ideo petimus Er. in marg. ed. Basil. 1529; 467 ad verum et suum: ad versum suum Er., ed. Basil. 1529: aduersum suum Er., ed. Basil 1515).

468-469 naturam hyperboles Cf. Sen. Benef. VII, 23, 1: "In hoc omnis hyperbole extenditur".

     1227 Zum Sprichwort: Adag. 1773 (Ad satietatem vsque), ASD II, 4, p. 196, ll. 22-23; Adag. 3001 (Dulce bellum inexpertis), ASD II, 7, p. 29, ll. 521-522.

471 Μέχρι τῶν ἀμφωτίδων Com. adesp. fr. 736, Kock III, p. 538 bei Suid. ἀμφῶες 1791 und μέχρι τῶν ἀμφωτίδων 826 (= Zenob. Ald. col. 119).

472 Sumpta ... impletis Eine Erweiterung von Er.

473 Suid. ἀμφῶες 1791 und μέχρι τῶν ἀμφωτίδων 826.

     1228 Collect. 574 (Mancipii capillus).

475 Ἀνδραποδώδη τρίχα ἐπιδεικνύειν Ein anonymes Zitat bei Suid. ἀνδραποδώδη 2157 (= Zenob. Ald. col. 31; siehe unten, ll. 479-480). Cf. Diogen. 1, 73 = Apost. 2, 83: Ἀνδραποδώδης θρίξ· ἐπὶ τῶν ἠλιθίων.

476-477 Athenis ... deradebant Nach Suid. loc. cit. Cf. Adag. 1027, ll. 998-1000 (aus Plaut. Amph. 461-462) und 22-23 (aus Serv. Comm. Aen. VIII, 564), wo jedoch Athen nicht erwähnt wird.

477 Plat. Alc. 1 120 b (cf. Schol. ad loc.), bei Suid. ἀνδραποδώδεις 2156 (= Zenob. Ald. loc. cit.).

478 indoctos Cf. Plat. loc. cit.: ὑπ᾽ ἀμουσίας.

479 Suid. ἀνδραποδώδη 2157 (bei Adler ist das Zitat nicht identifiziert).

239

482 Plin. Nat. XI, 185 (484 proditur neque: produnt nec edd. Ven. 1497, 1513; fortioris esse industriae: fortiores esse industria v.l. et edd. ante Gelenium [1554]; 486 captus: et captus edd. ante Sillig [1885]; lautumiarum: latomiarum edd. Ven. 1497, 1513; euasit angustias; 488 dissecuere viuenti [sic iam Pintianus, 1544]: dissecuere causa videndi edd. ante Harduinum [1685]).

486 angustos Er. greift hier die bis Sillig angenommene Konjektur von Ioannes Caesarius (1524) vor.

     1229 Er. erwähnt die hier erzählte Geschichte als "Thamyridis fabula" (siehe die folgende Anm.) in Adag. 1723, ASD II, 4, p. 164, l. 316.

491 Ἄμυρις μαίνεται Com. adesp. fr. 755 Kock III, p. 541 bei Suid. Ἄμυρις μαίνεται 1684 (= Zenob. Ald. col. 30) und Diogen. 3, 26. Cf. Zenob. 4, 27 = Ald. coll. 94-95: Θάμυρις μαίνεται (zur von Kock angenommenen Variante Θάμυρις, cf. infra, ll. 505-506).

496 Zenodotus D.h. Suid. Ἄμυρις μαίνεται 1684 nach Zenob. Ald.

498 Responsum Hendess 83, Parke-Wormell 73 (siehe Adag. 1166, ll. 135-138).

498 euertendam Er. gebraucht hier das Gerundiv in der spätlateinischen Weise, als participium futuri passivi. Cf. A. Ernout, E. Thomas, Syntaxe latine, Paris 1984, §297 d.

500 heri monumentum In allen Quellen spricht man über das Grab des Vaters des Herrn (bei Suid.: τὸ τοῦ μαστιγοῦντος πατρὸς μνῆμα). So auch Er. in Adag. 1166, ll. 145-146.

501 alibi Adag. 1166, ll. 133-147 (aus Steph. Byz. s.v. Σύβαρις).

504 Eust., p. 298, 2-11, zu Hom. Il. II, 595: Pausanias Dictionarius rhetoricus, Ἄμυρις μαίνεται 99, in: H. Erbse, Untersuchungen zu den attizistischen Lexika, Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Phil.hist. Klasse, 1949, Nr. 2, Berlin, 1950.

505 Addit D.h. Pausanias, ibid. (cf. supra, n.l. 491).

509 Plutarcho Trag, adesp. fr. 414, 2-3 N. = Eur. fr. 11, 2-3 Snell (die Tragödie Alexander) bei Plut. 821 b.

     1230 Collect. 48.

516 Plin. Epist. II, 14, 5 (521 opus: munus Collect.; 523-524 Manceps conuenitur: mancipes. Conuenitur edd. vett.; in media: a conductis et redemptis in media v.l. et edd. vett.; tam [sic ed. Ven. circa 1492 et Collect. ed. 1506; cf. nostrum app.]: vbi tam ed. Ven. 1508 et Collect. ed. 1521; 526 Σοφοκλεῖς vocantur ... καλεῖσθαι [sic iam ed. Ven. 1508]: Σοφοκλεῖς ... καλεῖσθαι vocantur v.l., Ven. circa 1492 et Collect.; σοφῶς [sic iam ed. Ven. circa 1492]: σοφοὺς Collect.: σοφός v.l. et ed. Ven. 1508; καὶ καλεῖσθαι: καλεῖσθαι Collect.). Siehe unten, ll. 529-530. Zur vorliegenden Stelle: A.N. Sherwin-White, The Letters of Pliny, Oxford, 1966, p. 182 sq.

528 malebant ... esse Cf. Aeschyl. Sept. 592, in Adag. 1067, l. 767; Sall. Cat. 54, 6 (von Cato dem Jüngeren): "Esse quam videri bonus malebat"; Ps. Sen. De mor. 21: "Quid sis,| 241 interest, non quid habearis". Vergleiche auch Adag. 452 (Fucum facere), ASD II, 1, p. 526, ll. 175-176, aus Sen. Benef. II, 13, 2: "Vnde eleganter dictum a Seneca: Vt personam malit quam faciem, id est videri malit quam esse" und Iul. exclus., ll. 62-63 (Ferguson, p. 67): "Vsque adeo nihil interesse censes, dicaris sanctus an sis?"

531 gentis nomen Laudiceni oder 'Laodiceni' sind die Einwohner von Laodicea in Phrygien. Siehe, z.B. Cassius bei Cic. Fam. XII, 13, 4.

     1231 Collect. 47. Polyd. Verg., f° a viiiv - b. Otto 1637.

534 Macr. Sat. I, 11, 13 (535 quo: quod v.l. et edd. vett.; hostes nobis: nobis hostes edd. vett.), bei Polyd. Verg.

536 Sen. Epist. 47, 5, bei Polyd. Verg.

536-537 cuius ... Macrobius Cf. Adag. 1027, l. 994: "Haec quoque verba sublegit [Macr.] a Seneca".

537 fucus Cf. Adag. 452 (Fucum facere), ASD II, 1, p. 525-526, ll. 160-174.

539 Plato Plat. Leg. VI, 776 e - 777 a.

541 Homero Hom. Od. XVII, 322-323 (siehe unten, ll. 546-547 und 554-555).

542 odit ... metuit Cf. Adag. 1862 (Oderint, dum metuant), ASD II, 4, p. 252, ll. 783-794, aus Accius 203-204 Ribbeck, TRF, p. 187.

544 Platonis Plat. Leg. VI, 776 e - 777 a. (544 ὡς ὑγιὲς [sine οὐ γὰρ]; 544-545 δούλης. οὐδὲ πιστεύειν οὐδέποτ᾿ οὐδὲν τῷ γένει δεῖ τὸν νοῦν; 545-546 σοφώτατος ἡμῖν τῶν ποιητῶν καὶ ἀπεφήνατο ὑπὲρ τοῦ Διὸς ἀγορεύων, ὡς Ἥμισυ γάρ τε νόου, φησί).

544 ὑγιὲς οὐδὲν Siehe Adag. 1179, n.l. 417.

553 Hom. Od. XVII, 322-323.

556 Asinius Capito Cf. Sinnius Capito fr. 17 Funaioli bei Fest., p. 314, 23-28 Lindsay. 'Asinius' statt 'Sinnius' nach den alten Festus-Ausgaben (z.B. ed. Ven., Ald., 1513).

     1232

561 Oraculum Parke-Wormell 137 bei Thuc. I, 118: Καὶ αὐτὸς [scil. Apollo] ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρακαλούμενος, καὶ ἄκλητος. Er. hat hier wohl Suid. καλούμενός τε 254 herangezogen: καλούμενός τε καὶ ἄκλητος ὁ θεὸς παρέσται· χρησμὸς δοθεὶς Λακεδαιμονίοις. Die Version mit Krasis (καλούμενος τε κἄκλητος) bei Suid. ἄκλητον 899.

564 velimus nolimus Cf. Adag. 245 (Nolens volens), ASD II, 1, p. 358, ll. 367-376 und Adag. 1219, n.l. 5935.

564 Hor. Carm. II, 18, 34-40.

573 Ter. Eun. 1059-1060. Bei Ter.: "Inuocato vt sit locus / semper".

243

     1233

576 Ἐπιρρεῖ τὸ ἐξαντλούμενον Lucian. Herm. 61 (siehe unten, ll. 577-578).

576 Adfluit Cf. Crastonus s.v. ἐπιρρέω: "Affluo".

577 Lucian. Herm. 61 (577 ἐπιρρρεῖ γάρ; 578 ἢ ὁ τῶν). Siehe Adag. 933, ASD II, 2, p. 440, ll. 548-550 (dasselbe Zitat mit anderer Übersetzung).

582 Soph. Ai. 866.

584 Labore Man soll den Dativ des indirekten Objekts, πόνῳ, durch einen lateinischen Dativ übersetzen: So in Ausgabe F; später aber hat Er. aus metrischen Gründen den Dativ wieder durch einen Ablativ ersetzt (siehe app. l. 584).

585 Zenodotus Zenob. 1, 75: trag. adesp. fr. 89 N. / TrGF, Kannicht-Snell (auch bei Diogen. 2, 22 und Suid. ἄλλην μὲν ἐξηντλοῦμεν 1192).

590 Plat. Leg. VII, 788 d. Man beachte die Interpunktion der heutigen Ausgaben: Tί οὖν; πολλὴ αὔξη ὅταν ἐπιρρέῃ ..., οὐκ ἴσμεν, ὅτι μυρία κακὰ ... ἀποτελεῖ;

591-592 Quem ... quinto Athen. V, 220 f (593 δὲ Plat.: δὴ ed. vett. sec. codd.). Athen. spielt nicht auf Plat. Leg. VII, sondern auf Plat. Phaedr. 229 d an.

594 Sen. Dial. IV (= De ira II), 10, 8 (596 vndam [sic Er., ed. Basil. 1529]: vim ed. Ven. 1492; aliam: deinde aliam edd. vett.).

599 Athen. IV, 156 e: trag. adesp. fr. 89 N. / TrGF (Kannicht-Snell).

602 lentem Er. hat dieses Wort - anders, als Athen. das Wort φακῆν - metrisch in den Vers eingepasst.

603 τοῦ πρώκτου περιγινομένου Adag. 990 (Podex lotionem vincit), ASD II, 2, p. 488 (cf. Kommentar ad loc.).

     1234 Das Adagium wird in Adag. 3000 (Tibicines mente capti), ASD II, 6, p. 588, l. 924 erwähnt.

605 Αὐλητοῦ ... ζῇς Diogen. 3, 14 (= Zenob. Ald. col. 47) und Suid. αὐλητοῦ βίον ζῇς 4438.

606-607 Tibicines ... immunes Nach Suid. αὐλητοῦ βίον ζῇς 4438.

607 in coenis ... pontificalibus Cf. Adag. 2137 (Pontificalis coena), ASD II, 5, p. 126, nach Hor. Carm. II, 14, 28: "Pontificum potiore cenis".

608 Aristot. Probl. XXX, 956 b 11-15.

613 Gell. XX, 4 nach Aristot. Probl. XXX, 956 b 11-15.

614 Liv. IX, 30, 7-9: (615 Postquam: Posteaquam edd. vett.; 617 atque ita [sic iam ed. Ven. 1491]: atque ed. Ven. 1501; 619 eos lux).

616 epularum Er. greift hier die von Pighius nach einer Hs. vorgeschlagene Verbesserung der Lesart der meisten Hss. und ältesten Ausgaben 'epularum causa vor. Auch heute tilgen manche Herausgeber causa.

619 Diogeniano Diogen. 3, 14.

619 Suida Suid. αὐλητοῦ βίον ζῇς 4438.

245

620 Plaut. Most. 728: "Musice hercle agitis aetatem". Cf. Adag. 1416, l. 389: "Musice vixerat" (im Zusammenhang mit Plaut. Most.); Collect. 89; Adag. 1869 (Sponsi vita), ASD II, 4, p. 256, l. 870: "Musica vita".

621 Ter. Eun. 265 (Viden; facit: faciat ed. Lugd. 1506). Bei Ter. handelt es sich um einen Fragesatz.

622 Alexis apud Athenaeum Alexis fr. 210, 3 Kock II, p. 374 = PCG fr. 213, 3 bei Athen. IV, 165 a.

625 apud eundem Theopompus fr. 34 Kock I, p. 743 = PCG fr. 35 bei Athen. IV, 165 b, cf. Eur. fr. 894 N.

626 τἄριστον Edd. vett. sec. codd.: τἄριστον; Kock nach Meineke: τἆρ᾿ ἐστὶν. In PCG wird die Lesart der Hss. wiederhergestellt, aber in der Bedeutung 'Frühstück'.

     1235 Zur Grobheit der Scythen cf. Adag. 1217 und Adag. 3885 (Scytha malus), ASD II, 8, pp. 218-219; Prolegomena xiv, ASD II, 1, p. 82, l. 659; De cop. verb. I, 46, ASD I, 6, p. 106, ll. 957-958: "Scytha asperior"; De cop. verb. I, 181, ASD I, 6, p. 184, ll. 866-867: "Dici potest 'Scythice agere' qui agit inciuilius". Vergleiche auch Spongia, ASD IX, 1, p. 206, l. 29: "Inter Scythicas voces, insignis immanitatis testes".

633 Lucian. Dial. mer. 10, 4 (633-634 Δροσίς: Δροσή v.l. et Ald. 1503). Cf. Suid. ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσις 11, Diogen. 5, 11, Apost. 8, 39 und Plut. Prov. Alex. 1, 62 (= Zenob. Ald. col. 93).

636-637 Quidam ... κλαίειν Cf. Hdt. IV, 127, wo der skythische König Idanthyrsos dem Boten des Darius sagt: σοὶ δὲ ... κλαίειν λέγω. Zum später von Valckenaer getilgten Satz (nach λέγω) τοῦτό ἐστι ἡ ἀπὸ Σκυθέων ῥῆσις, siehe den Herodot-Kommentar von Heinrich Stein (Berlin, 1883) zur Stelle: "Der Zusatz τοῦτό ... ῥῆσις ... kann aber nicht wohl von H. selbst herrühren; denn der bei späteren nicht seltene sprüchwörtliche Ausdruck ἡ ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσις ... scheint erst aus der herodotischen Darstellung abgeleitet zu sein" (siehe die Testimonia ad loc.). Cf. auch Suid., Plut., Diogen. und Apost. locc. citt. (bei Diogen. und Apost.: οἰμώζειν).

638 prouerbium Zum proverbialen Gebrauch von οἰμώζειν und κλαίειν: Adag. 1567, ll. 178-180. Cf. Liddell-Scott-Jones s.v. κλαίω I, 2 und οἰμώζω I, 2.

638 Ael. Epist. 14 Hercher, p. 20 (640 φθονῶ: φωνῶ Ald. 1499).

641-642 Diog. Laert. I, 101.

644 Athen. XII, 524 de: Clearch. fr. 46 Wehrli.

648 in posteros Der geläufige Ausdruck lautet 'in posterum', (siehe ThLL s.v. posterus, vol. X, col. 203, 60-80 und 204, 45-52). Er. ist hier vermutlich durch die im Original vorkommende Wendung διήγγειλεν εἰς τοὺς ἐπιγινομένους beeinflusst.

649 ἀποσκυθίσαι Diesem Verb ist Adag. 3622, ASD II, 8, p. 84, gewidmet.

650 Steph. Byz. s.v. Σκύθαι (nur über das Verb ἀποσκυθίσαι).

651-652 σκύθρωψ ... videtur Cf. Etym. mag., p. 720, 8-9 (σκύθρωψ ... tristi, cf. Crastonus s.v. σκυθρωπός, σκύθρωψ: "Tristis, moestus, tristem faciem ostendens").

652-653 σκύζεσθαι ... iracunda Etym. mag, p. 720, 5-7 (σκύζεσθαι irasci, cf. Crastonus s.v. σκύζομαι: "Irascor").

     1236 Dobesch, pp. 244-245.

655 Δέχεται ... ἀλήτης Duris FGrHist 76 F 84 bei Zenob. 3, 22 = Ald. col. 68, Diogen. 4, 27, Suid. δέχεται 298 und Plut. Prov. Alex. 1, 48 (= Zenob. Ald. loc. cit.).

656 glebam Cf. Crastonus s.v. βῶλαξ, βῶλος: "Gleba".

656 erro Cf. Crastonus s.v. ἀλήτης: "Errator, vagus".

657-658 in eos ... consulunt Nach Zenob., Diogen. und Suid. locc. citt.

658-660 Neque ... emergant Eine Erweiterung von Er.

247

661-665 Aletes ... Αλήτης Nach Zenob. 3, 22. Eine andere Version dieses Mythos in Schol. Pind. Nem. 7, scholion 155 a, Drachmann, scholia vetera, cf. Adag. 1050, ll. 414-417.

662 adhortante oraculo Nicht nach Zenob., sondern nach Schol. Pind. Nem. 7, 155 a; siehe Adag. 1050, ll. 414-417.

665-666 Pausanias Paus. II, 4, 3-4.

666 Plutarchus Plut. Mor. 293 f- 294 c. Er. hat die Übersetzung von Petrus Lucensis (erste Ausgabe: Venetiis 1488) verwendet (siehe unten). Ich habe die Opuscula Plutarchi, Parisiis 1521, herangezogen, cf. f° 126. Zu Petrus Lucensis: Adag. 1090, n.l. 385; ASD II, 1, p. 99, n.ll. 971-983.

667 Enianes Αἰνιᾶνες von Petrus Lucensis - fehlerhaft - als 'Aenianae' ('Aenianes') wiedergegeben.

667-668 post sedes ... transmutatas Er. lässt den Bericht über diese Wanderungen aus.

670-671 si ... retinerent Cf. die Übersetzung von Petrus Lucensis: "Si in agros eos recepissent, fore, vt veteres incolae pellerentur, noui autem, si a volentibus accepissent, agrum retinerent".

671-672 inter ... catus Er. und Petrus Lucensis halten den griechischen Ausdruck: ἐλλόγιμος τῶν Αἰνιάνων, 'in hohem Ansehen unter den Ainianern stehend', für 'klug'. Siehe Petrus Lucensis: "Vir inter Aenianas sapiens".

672-673 Ibi ... coniecit Cf. die Übersetzung von Petrus Lucensis: "Vbi cum per risum et contumeliam rex petenti cespitem dedisset, in peram coniecit".

673-674 ac ... subduxit Cf. die Übersetzung von Petrus Lucensis: "Et quasi eo contentus ex conspectu abiit". Petrus Lucensis und Er. übersetzen hier die auch heute in einigen Ausgaben vorkommende Lesart der Hss.: καὶ ἀφανὴς ἦν ἠγαπηκὼς τὸ δῶρον. Manche Herausgeber versuchen jedoch, den Text zu verbessern, z.B. zu: καὶ <κατ>αφανὴς usw. - 'er war merklich mit dem Geschenk zufrieden' (EC. Babbit, Loeb, 1936).

676 neutiquam Cf. Adag. 1343, n.l. 7193.

677-678 Postea ... occupauerunt In diesem Satz fasst Er. einen längeren Abschnitt von Plut. zusammen.

680 quiduis ... faciunt Cf. Hor. Carm. III, 24, 43: "Quiduis et facere, et pati". Siehe Adag. 1174, n.ll. 324-325.

     1237 Dobesch, p. 189. Otto 1690. Diese Redensart in Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 74, l. 591 (cf. ASD II, 1, p. 74, l. 592: "Stentorea vox") und p. 78, l. 643; in De cop. verb. I, 46, ASD I, 6, p. 104, l. 945 (cf. ASD I, 6, p. 108, l. 985: "Stentorea vox"). Vergleiche auch Antibarb., ASD I, 1, p. 69, ll. 1-2: "Clamore, quo Stentorem Homericum ... vincunt", und Ep. 64, l. 11: "Vix ad Stentoris vocem videamur experrecturi".

682 Iuv. 13, 112 (possis). Cf. die scherzhafte Allusion in Moria, ASD IV, 3, p. 144, l. 360: "Pertinacia reddit inuictos, etiamsi Stentorem opponas".

683 Hom. Il. V, 785-786.

683-684 ferream ... vocem Cf. χαλκεόφωνος: 'mit eherner Stimme'. Cf. infra, n.l. 687.

686 αὐδήσας χ᾿ Edd. sec. codd.: αὐδήσασχ᾿, aber in der Ausgabe von Demetrius Chalcondylas, Florentiae 1488, kann man αὐδήσασ χ᾿ lesen.

687 ferrea vox Verg. Georg. II, 44 und Aen. VI, 626.

689 μεγαλόφωνους Siehe z.B. Lucian. Bis accus. 11 und Aristot. Probl. XI, 899 a 9.

     1238

691 Lucian. Herm. 58. Er. fügt hier zwei Wendungen von Lucian.: περιῄεις ἅπαντας ἐν κύκλῳ und διὰ παντὸς περιελθών, zusammen.

692-693 apud vulgus Suringar 256. Siehe Harrebomée (bei Suringar): "Den kring rond gaan, tot den laatsten man toe".

694 ambire Cf. ThLL s.v. ambire II.

694-695 obire prouinciam Diese Wendung ist in den Lexika nicht bezeugt; siehe jedoch ähnliche Ausdrücke in ThLL s.v. obeo, t. IX, col. 47, 19-31.

695-696 Lepidius ... animi Cf. Adag. 1077, n.ll. 25-26.

249

     1239 Collect. 150. Cf. Collect. 551 (Scitum est periculum ex aliis facere). Polyd. Verg., f° a iv v. Otto 61. Singer II, p. 88. Die Wendung aliena frui insania wird in Moria, ASD IV, 3, p. 142, ll. 345-346, benutzt. Cf. Moria, ASD IV, 3, p. 102, ll. 560-561: "Quodque est longe dulcissimum, aliena fruimini insania".

699 Plin. Nat. XVIII, 30-31 (700 Eodemque; 701 esse oportere: oportere esse edd. vett.; 702-703 Optimumque): Cato Agr. 2, 7 und 3, 1.

704 Plin. Epist. VI, 2, 3.

706 inidonei Zu inidoneus: ASD II, 1, p. 153, n.l. 187.

708 versus Albert von Stade Troilus IV, 583 (im Jahr 1249 geschrieben) = Walther 8952. Cf. Tib. III, 6, 43-44: "Felix, quicumque dolore / alterius disces posse cauere tuo", von Er. Adag. 31 (Malo accepto stultus sapit), ASD II, 1, p. 144, ll. 980-981, angeführt.

710 Cicero Ich habe das Zitat bei Cic. nicht nachgewiesen. Er. hat es Polyd. Verg. loc. cit. entnommen. Auch bei Polyd. Verg. kommt es unmittelbar vor dem pseudoplautinischen Vers. Dort steht jedoch "quemadmodum Marcus Tullius docet", ohne die Erwähnung der Briefe, und statt 'bellum' liest man 'pulchrum'. Zum Verhältnis zwischen Er. und Polyd. Verg.: ASD II, 1, p. 29, n.ll. 170-171 und Zu den Anfängen, pp. 159-160.

711 Plautus Dieser Vers stammt aus einer humanistischen Ergänzung des 4. Aktes des Plaut. Merc. Siehe L. Braun, Scenae suppositiciae oder der falsche Plautus, Hypomnemata 64, Göttingen 1980, p. 194, Vers 73: "Vetus id dictum est: feliciter is sapit, qui periculo alieno sapit". Die Ergänzung kommt in einigen frühen Ausgaben von Plaut. vor (z.B. in derjenigen von Ioannes Baptista Pius, Mediolani 1500), Er. hatte aber den betreffenden Nachtrag für Collect. 551 Politian. Miscell. 9 entnommen (Heinimann-Kienzle zu Adag. 1871, cf. ASD II, 4, p. 259, n.l. 891). Hier ist wohl Polyd. Verg. die Quelle gewesen (siehe die vorangehende Anm.). Er. zitiert diese Stelle in Adag. 31 (Malo accepto stultus sapit), ASD II, 1, p. 144, l. 979 und Adag. 1871 (Innocuus alium aspiciam meum habentem malum) ASD II, 4, p. 258, ll. 891-892.

712 quidam mimus Publil. Syr. E 4 Meyer.

714 Demea Terentianus Ter. Ad. 416: "Iubeo ... ex aliis sumere exemplum sibi".

715-716 qui ... iucundior Cf. Lucr. II, 1-2: "Suaue mari magno turbantibus aequora ventis / e terra magnum alterius spectare laborem".

717 Soph. Ai. 79 (720 Οὔκουν Hermann). Seit Hermann stellt man ein Fragezeichen am Ende des Satzes.

     1240 Cf. Otto 1214. Vergleiche auch Ep. 145, l. 136 (vom 27. Januar 1501): "Sed, vt ait ille, durum telum necessitas".

723 Liv. IV, 28, 5.

724 M. Tullius Cic. Lael. 61.

726 Plinius Von mir nicht nachgewiesen.

727 Liuium Liv. V, 29, 9: "Aliud telum patres inuenturos esse". Das andere Zitat scheint aus Liv. VI, 35, 8: "Isto ipso telo tutabimur plebem" zu stammen.

730 certa ... tela. Den Ausdruck certum telum findet man im wörtlichen Sinne z.B. in Senekas Tragödien: Sen. Phaedr. 57, Agam. 212, Herc. Oet. 540 und 1655. Metaphorischen Gebrauch habe ich nicht belegen können.

     1241 Strömberg, Eine neue Sammlung, p. 11. Otto 1214.

732 Ἀνάγκῃ ... μάχονται Simonides fr. 542, 29-30 PMG bei Zenob. 1, 85 und Suid. ἀνάγκη 1828 (cf. Zenob. Ald. col. 30). Plat. Prot. 345 d und Diog. Laert. I, 77 schreiben diesen Spruch Pittakos zu.

733 Homero Cf. Hom. Il. XVI, 431-461, wo Zeus seinen Sohn Sarpedon nicht vom Tode erretten kann.

733-734 Platone Plat. Leg. VII, 818 b (ll. 734-736) und V, 741 a (unten, ll. 740-741, cf. n.l. 740).

251

738 Idem Plat. Symp. 197 b (738 Πολλὰ καὶ).

740 Item Plat. Leg. V, 741 a: Ἀνάγκην δὲ οὐδὲ θεὸς εἴναι, λέγεται δυνατὸς βιάζεσθαι.

741 Liv. IX, 4, 16.

742 Palladius Palladius I, 6, 7.

742 Euripides Eur. Hel. 513-514 (744 σοφὸν: σοφῶν v.l. et Ald. 1503).

748 versus prouerbialis Menandr. Monost. 785 Jäkel (749 ταχύ). Siehe die Gruppe Εἰς ἀνάγκην der Theokrit-Aldina von 1495.

751 Eur. Hec. 1295 (Στερρὰ), die letzten Worte der Tragödie. Cf. Euripides, ASD I, 1, p. 268, ll. 1377-1378: "Nam sic vrget nescia flecti et / Cogit dira necessitas".

751-752 Hor. Carm. III, 24, 5-7, auch in Adag. 643 (Adamantinus), ASD II, 2, pp. 171-172, ll. 933-935. cf. p. 171, n.l. 932.

756 Poetae In Wirklichkeit Plat. Rep. X, 617 c.

756 ineluctabiles Cf. Verg. Aen. VIII, 334: "Ineluctabile fatum".

757 inexorabiles Cf. Verg. Georg. II, 491: "Inexorabile fatum" (Er. benutzt diesen Ausdruck in Adag. 1248, l. 7).

757 phibsophi Cf. die Definition des Schicksals von Chrysippus, fr. 1000, SVF II, p. 293, 24-26, bei Gell. VI, 2, 3. Vergleiche auch Cic. Top. 53: "Quidquid enim sequitur quamque rem, id cohaeret cum re necessario".

759 Maronem Verg. Aen. X, 113. Cf. Ep. 240, ll. 37-38 (vom 11. November 1511): "Fata viam inueniant".

759 tragicus Gemeint ist Cleanthes, fr. 527, SVF I, p. 119, 7, bei Sen. Epist. 107, 11, auch in Adag. 4090 (Fato non repugnandum), ASD II, 8, p. 310, l. 897 angeführt. Auch dort schreibt Er.: "Vt ait tragicus" (nach A. Wesseling ad loc. bezeichnet "tragicus" hier wahrscheinlich Seneca als Tragödiendichter). Siehe Aug. Civ. V, 8: "Annaei Senecae sunt, nisi fallor, hi versus: 'Duc, summe pater ... Ducunt volentem fata, nolentem trahunt'".

     1242 Siehe Prolegomena, ASD II, 1, p. 72, l. 584.

762 Theocr. 5, 121, siehe unten, l. 765.

763 Hac ... expiabatur Cf. Schol. ad loc.: Εἶδος βοτάνης καθαρτικῆς πάσης κακίας. Zum Gebrauch der Pflanze "contra malorum medicamentorum introitum" cf. Pythagoras (nicht berücksichtigt von Diels) bei Plin. Nat. XX, 101 und Diosc. II, 171.

764 Theocritus Theocr. 5, 121.

767 Innuit illum Das Subjekt ist Komatas und 'illum' bezieht sich auf Lakon.

768 alter Nämlich Lakon.

768 refert Theocr. 5, 123 (769 νυν: νιν v.l. et Ald. 1495; ἐς: εἰς Ald.).

770 Hinc ... Halenti Man soll εἰς τὸν Ἅλεντα mit Ἐνθὼν und nicht mit ὄρυσσε verbinden; die richtige Übersetzung lautet: 'Geh zu Haleis und hebe ein Zyklamen aus' (cf. Mynors CWE 33 ad loc.). Die Syntax des Satzes war für Er. nicht klar, weil er νιν statt νυν las (siehe oben, n.l. 768 2).

771 Diosc. II, 164.

     1243 Polyd. Verg., f° i iiv (Acti labores iucundi sunt). Otto 889. Swoboda, p. 83. Cf. Adag. 3827 (Iucunda malorum praeteritorum memoria), ASD II, 8, pp. 190-191.

778 M. Tullius Cic. Fin. II, 105 (779 memoria est).

253

781-784 iucunda ... sint Cf. Lingua, ASD IV, 1A, p. 145, ll. 930-931: "Prouerbio dicitur iucundam esse malorum actorum commemorationem, si modo eius generis sint, vt cum probro coniuncta non sint" und den Kommentar ad loc.

785 Horatio Nicht Hor., sondern Iuv. 12, 81-82 (786 ibi: vbi v.l., Adag. 570 et 1063). Cf. Adag. 570 (Notum lippis ac tonsoribus), ASD II, 2, p. 96, l. 603 (cf. p. 97, n.l. 603) und Adag. 1063, l. 702 (dieselbe falsche Zuschreibung).

788 Hom. Od. XV, 398-401. Die zwei letzten Verse zitiert Er. in einer verderbten Fassung, nach Aristot. Rhet. 1370 I b 5-6, in Adag. 3827, ASD II, 8, p. 191, ll. 277-278.

794 in scamnis In Wirklichkeit bedeutet hier ἐνὶ κλισίῃ) 'in der Hütte'. Cf. Crastonus s.v. κλισία: "Tentorium, sedes, conuiuium, cortinae, pars caulae, vbi pecora dormiunt".

798 Aristot. Rhet. 1370 1 b 5-6.

799 Verg. Aen. I, 203 (bei Polyd. Verg. loc. cit.), cf. Hom. loc. cit.

800 Sen. Herc. f. 656-657.

802 trimeter Eur. fr. 133 N. = Menandr. Monost. 859 Jäkel bei Aristot. Rhet. I, 1370 b 4, Plut. Mor. 630 e, Stob. III, 29, 57, p. 638 Hense, und Macr. Sat. VII, 2, 9. Er. zitiert den Vers in Adag. 3827, ASD II, 8, p. 190, l. 274.

803 Ὡς So Menandr., Plut. und Macr. Nauck druckt, nach Aristot. und Stob., Ἀλλ᾿ (so auch Er. in Adag. 3827).

803 τοῖς σοφοῖσι So die Hs. Τ und ed. Ven., Ald., 1495 von Menandr. (Jäkel nach anderen Hss.: τῷ σωθέντι; Nauck nach Aristot., Macr. und Stob.: τοι σωθέντα). In den Ausgaben Η und / von Adag. 3827 steht τὸν σωθέντα, aber im Autograph: τι σωθέντα (cf. app. ad loc.). Die meisten Hss. von Macr. lassen jedoch diese Worte aus (der ganze Vers fehlt in ed. Ven., Philippus Pincius, 1500 und ed. Flor., Junt., 1515). In den Hss. von Plut. fehlt nicht nur τοι σωθέντα, sondern auch μεμνῆσθαι (in der ed. princeps, Venetiis, Ald., 1509, ist hier eine Lücke).

805 Cic. Fin. II, 105 (siehe n.l. 778; 807 laborum est [cf. ll. 809-810]: est laborum ed. Ven. 1498): Eur. loc. cit.

     1244 Otto 207. Swoboda, pp. 50-51. Cf. Adag. 1344, ll. 781-782 und Adag. 3838 (Malus choraules, bonus symphoniacus), ASD II, 8, p. 198, ll. 432-446.

812 M. Tullius Cic. Mur. 29 (813 videntur plerique: videntur Adag. 3838; 814 esse delapsi Sydow; 815 nos Quint. Inst. VIII, 3, 79: nonnulos edd. vett. sec. codd.; 816 potuerint: potuerunt v.l. et edd. vett.), in Adag. 3838, ASD II, 8, p. 198, ll. 442-446 und in De cop. verb. II, ASD I, 6, p. 244, ll. 160-162 angeführt.

818-819 Iulius ... secundus Plut. Caes. 11, 3-4.

819 frigido oppidulo Derselbe Ausdruck in Adag. 1401, l. 64 und Adag. 3544 (Cui nullum negocium erat, Harmenen muro cinxit), ASD II, 8, p. 48, l. 575.

821 Decretis Gratianus Decretum II, 16, 1, 36, Migne PL 187, col. 1002 b: Aug. Epist. 60, 1, Migne PL 33, col. 228 = CSEL XXXIV, 2, p. 221, ll. 17-18. Im Grunde handelt es sich um ein anderes Sprichwort mit demselben Sinn: "Malus choraula bonus symphoniacus est", cf. Adag. 3838, einl. Anm.

255

     1245 Polyd. Verg., f° i iiv - iii. Otto 410. Keim, p. 27. Cf. Adag. 133 (Summum fastigium imponere), ASD II, 1, p. 248, besonders ll. 847-848; De cop. verb. I, 117, ASD I, 6, p. 156, l. 222 (cf. De cop. verb. I, 152, ASD I, 6, p. 172, l. 607: "Colophonem imponere"). Vergleiche Bühler IV, pp. 47-55, bes. p. 53. Die von Apost. 9, 93 gegebene Version des Sprichwortes: Κολοφῶνα κακῶν ἐπέθηκας, ist ein Parömiakus, nach Meineke, Epimetrum, p. 459 (cf. infra, n.ll. 853-854). Siehe auch Ep. 211, den Widmungsbrief der Adag. an William Blount, Lord Mountjoy, ASD II, 1, p. 25, l. 103 (cf. n.l. 103 ad loc.).

823 Τὸν ... ἐπέθηκεν Strab. XIV, 1, 28. Dasselbe Sprichwort mit anderen Erklärungen: Diogen. 8, 36 und Suid. τὸν κολοφῶνα ἐπέθηκεν 766 (= Zenob. Ald. col. 160). Cf. Suid. τὸν κολοφῶνα ἐπίθες 765 und Apost. 16, 92. Zum Ursprung der vorliegenden Redensart: Bühler IV, p. 51.

823-824 summa ... imponitur Cf. Adag. 134 (Summam manum addere), ASD II, 1, pp. 248-249, und die p. 249, l. 860, zitierte Wendung von Sen. Epist. 12, 4: "Summam manum imponit".

825 Strab. XIV, 1, 28.

830 Diogeniano Diogen. 8, 36.

830 Festus Paul. Fest. p. 33, 24 Lindsay.

831-832 locum ... mendo Die Herausgeber vermerken keine fehlerhafte Lesart ad loc.

832 Plat. Leg. II, 673 d (833 τῇ τῆς μέθης; χορείᾳ χρείᾳ edd. recc. sec. codd.: χορείᾳ ed. Ven. 1513).

834-835 praecessit... mentio Plat. Leg. II, 673 d.

835 mox Plat. Leg. II, 674 c.

837 Idem Plat. Epist. III, 318 b.

840 Rursus Plat. Tht. 153 c (840-841 προσβιάζω: ἀναγκάζω προσβιάζων vel ἀναγκάζω προσβιβάζων edd. vett. sec. codd.).

841 τὴν ... σειράν Diese Worte sind mit dem weiteren Teil des Satzes: ὡς οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν ἥλιον Ὅμηρος λέγει, verknüpft.

842 Hom. Il. VIII, 19.

843 cuius ... steterit Plat. Tht. 153 d.

845 Aristides Ael. Arist. 46 Dindorf II, p. 266 = 3, 275 Lenz-Behr (846 ὁ κολοφὼν).

846 Plut. Mor. 1145 c.

847 stilus ... esse K. Ziegler (Vorwort zu De musica), kennzeichnet die Schrift als "libellus ab ignoto quodam scriptore ex Aristoxeni et Heraclidis Pontici scriptis deperditis satis imprudenter contaminatus ac postea memoriae Plutarcheae intrusus". Siehe: Adag. 2174 (Aliud noctua sonat, aliud cornix), ASD II, 5, pp. 144-145, ll. 963-966: "Stilus diuersus prodit ψευδεπιγραφίαν ... Caeterum ipsa dictio, quae vix vnquam eadem duobus accidit, prodit aut reiicit autorem" und p. 145, n.ll. 963-966.

849 Idem Plut. Mor. 975 a.

852 Greg. Naz. Or. 2, 9, Migne PG 35, col. 417 a = SC247, p. 100, ll. 1-2: com. adesp. fr. 433 Kock III, p. 490. Kock setzt die folgende Urform des Fragments voraus: εἶμι γὰρ / ἐπ᾿ αὐτὸν ἤδη τὸν κολοφῶνα τοῦ λόγου.

853-854 Sunt ... malis Cf. Apost. 9, 93: Κολοφῶνα κακῶν ἐπέθηκας.

855 Chrys. Epistula ad Innocentium I, 4, Migne PG 52, col. 534.

855 Hesych. κ 3390.

856 graculum κολοιός bei Marcus Musurus, Ald. 1515; κολιός ('der Specht') bei Latte sec. codd.

857 cornicem Hesiodiam Eine Anspielung auf Hes. Erg. 746-747. Diese Verse stehen im Mittelpunkt des Adagiums 526 (Domum cum facis, ne relinquas impolitam), ASD II, 2, p. 50. Vergleiche Schol. Hes. Erg. 746: ἵνα μή, φησίν, ἐπικαθεζομένη αὐτῷ κορώνη πολλὰ κρώζουσα κράζῃ, τουτέστιν ἵνα μὴ καταλάβῃ αὐτὴν οὕτως ἀτελῆ ὁ χειμών ... ὁ γὰρ κρωγμὸς τῆς κορώνης χειμῶνός ἐστι σύμβολον. Dazu: ASD II, 2, p. 51, n.ll. 586-589.

858 neque ... aestatem Cf. Hes. Erg. 503: Οὐκ αἰεὶ θέρος ἐσσεῖται, in Adag. 3286 (Non semper erit aestas), ASD II, 7, p. 177 besprochen.

859 apicem imponere Diese Wendung in der wörtlichen Bedeutung bei Cic. Leg. I, 4 (apex bedeutet dort 'Tiara'); aber Cic. Off. III, 33: "Operi inchoato ... tamquam fastigium imponimus" (cf. Adag. 133, ASD II, 1, p. 248, ll. 841-842).

859 M. Tullius Cic. Cato 60 (859-860 est autem senectutis: autem senectutis est ed. Ven. 1506).

860 alibi Adag. 2982, ASD II, 6, pp. 576-578 (aus Ficinos Übersetzung von Plat. Epist. 3, 318 b, siehe oben, ll. 838-839). Cf. ASD II, 6, pp. 576-577, ll. 670-672: "Adagium est verbis magis quam re diuersum ab illo ... Τὴν Κολοφῶνα ἐπέθηκεν, id est Colophonem addidit. Zum femininen Artikel: ASD II, 6, p. 577, n.l. 671.

861 alibi Adag. 3520 (Ad coronidem vsque), ASD II, 8, p. 28, aus Plut. Mor. 66 d. Bei Plut.: Ἐπιτιθέναι τὴν κορωνίδα τῷ συγγράμματι, in Er.' Übersetzung, Ex Plut. versa, ASD IV, 2, p. 149, l. 848: "Vt hanc coronidem 257 addamus libello". Dieselbe Redensart: Adag. 3520, ASD II, 8, p. 28, ll. 230-231: "Iucundius erit ... si quis ... moneat, vt egregiis coeptis auream addat coronidem".

     1246

863 Οὐ σχολὴ δούλοις Mantiss. prov. 2, 43 (Marginale von späterer Hand zu Apost. 6, 33 im Autograph cod. Par. 3059).

863 Aristot. Pol. VII, 1334 a 20-21.

871-874 Nihil ... imperantes Siehe De contemptu mundi, ASD V, 1, p. 64, ll. 683-685: "In quam duram seruitutem te asseruisti! Iam tibi quot vitia sunt, tot dominis parendum est" (cf. CWE 33 ad loc.).

873 (app.) nequaquam Gewöhnlich gerade andersherum: neutiquam ersetzt durch nequaquam. Siehe Adag. 1343, n.l. 7193.

874 in medios ... dies Hor. Epist. I, 2, 30.

876 Solus ... viuit Ein stoisches Paradox. Cf. Cic. Parad. 5 und Diog. Laert. VII, 121 sowie SVF III, pp. 154-156, fr. 591, 593, 597, 599 und 603.

     1247 Collect. 684.

878 Τιτᾶνας καλεῖς Diogen. 8, 47 (Τιτᾶνας καλεῖν). Cf. Suid. Τιτᾶνας βοᾶν 677: Nicandr. fr. 4 Gow-Scholfield = FGrHist 271-272 F 4: Τιτᾶνας βοᾶν, ἐβοήθουν γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ἐπακούοντες.

878-879 Vbi ... auxilium Nach Diogen. loc. cit.

879-880 fabula ... accersiuit Er. spielt sowohl auf die Gigantomachie (dazu: Der Neue Pauly s.v.) als auch auf die Titanomachie (Hes. Theog. 617-619) an: Er verwirrt die betreffenden Erzählungen. Zur von Hes. Theog. 617-719 beschriebenen Titanomachie: M.L. West, Hesiod, Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford, 1966, pp. 336-338.

881 Non. p. 21, 18-19 M. Bei Non. die aktive Form quiritare und (p. 21, 23 M.) die passive Form quiritatur aus Nigidius fr. 58 Swoboda = 33 Funaioli. Er. benutzt das Verb in Adag. 1498, l. 643.

883 Diogen. 8, 47.

883-884 Lepidior ... recedat Cf. Adag. 1077, n.ll. 25-26.

     1248 Collect. 702. Polyd. Verg., f° c. Otto 275. Das Sprichwort wird in Prolegomena vii, ASD II, 1, p. 64, l. 370; in Adag. 1865 (Stupa seniculus), ASD II, 4, p. 254, l. 828; in Adag. 1990 (Fictilis homo), ASD II, 4, p. 332, ll. 109-110 erwähnt.

887 Πομφόλυξ ὁ ἄνθρωπος Er. prägt eine griechische Fassung für den vorliegenden lateinischen Ausdruck. So auch: Adag. 1754 (Oestro percitus), ASD II, 4, p. 184, l. 744 und Adag. 2001 (Herculei labores), ASD II, 5, p. 23, l. 4 (cf. ASD II, 5, p. 23 sq. n.l. 4). Vergleiche auch Adag. 2982 (Colophonium suffragium), ASD II, 6, p. 576, n.l. 669 ad loc. und Adag. 3814 (Lacryma nihil citius arescit), ASD II, 8, p. 184, n.l. 137. Zum metaphorischen Gebrauch des Substantivs πομφόλυξ, cf. Etym. mag. s.v. πομφόλυξ, p. 628, 12-13: ὅθεν καὶ ἐπὶ τῶν διακενῆς φυσιουμένων ἢ ὅλως ἐπαιρομένων λαμβάνεται ἡ λέξις.

887 Homo bulla Varro Rust. I, 1, 1 (siehe unten, l. 891). Otto zitiert auch Schol. Pers. 2, 10: "Bullae cum in aqua fiunt ..., rumpuntur et spiritum, quo continentur, emittunt; ex quo etiam prouerbialiter dicitur: homo bulla est" und Petron. 42: "Nos non pluris sumus quam bullae". Er. verwendet das Wort 'bulla auch in Iul. exclus. ll. 52-53 (Ferguson, p. 67) metaphorisch: "IVLIVS: ... Extant sex millia bullarum. GENIVS: Vere bullarum!"

888-889 Est ... euanescens Cf. Schol. Pers. 2, 10. Er. bringt das vorliegende Adag. und Adag. 2598 (Bullatae nugae), ASD II, 6, p. 390, ll. 1-2, miteinander im Zusammenhang. Vergleiche auch Polyd. Verg. loc. cit.: "Bullas ... etiam appellamus tumores illos, qui in aqua, praecipue cum bullit, repente excitantur et repente euanescunt".

890 Varro Rust. I, 1, 1 (891 vt dicitur, si est homo bulla, eo magis senex), bei Polyd. Verg., loc. cit.

892 Lucian. Cont. 19.

895-896 Neque ... nostra Cf. Polyd. Verg. loc. cit.: "Nulla certe fieri verior comparatio potuit ad vitae humanae fragilitatem ostendendam".

897-898 Primum ... iuuenta Cf. Moria, ASD IV, 3, p. 108, ll. 656-658: "Quam misera, quam sordida natiuitas, ... quot iniuriis exposita pueritia, quot sudoribus adacta iuuentus".

899 Aristot. Pol. VII, 1335 a 29-30 (das Alter von 37 Jahren als Gipfel der körperlichen Leistung) und b 32-35 (das Alter von 50 Jahren als Gipfel der geistigen Leistung).

899 itemque Aristot. Rhet. II, 1390 b 9-11.

899 lib. iii. Siehe Adag. 1068, n.l. 781.

259

900 Hippocrates Ps. Hippocr. Hebdomades 5, wo jedoch das Wort ἀνήρ 'ein Mensch in der vollsten Manneskraft' bedeutet: ἀνὴρ δ᾿ ... ἐς τὰ ἑπτάκις ἑπτά· πρεσβύτης δ᾿ ἄχρι πεντήκοντα ἕξ, ἐς τὰ ἑπτάκις ὀκτώ· τὸ δ᾿ ἐντεῦθεν γέρων.

903-904 Et ... infestant Cf. Moria, ASD IV, 3, p. 108, l. 659: "In omni vita quot morborum agmina infestent".

903-906 sexcenta ... strangularit Cf. Adag. 3001 (Duke bellum inexpertis), ASD II, 7, p. 24, ll. 356-364: "Ante bis mille ferme annos trecenta morborum nomina medicis sunt animaduersa ... Legimus alibi totas vrbes terrae quassatione subrutas, alibi conflagrasse fulmine ... vt ne commemorem, quantam hominum multitudinem iam ob assuetudinem contempti Casus absumant: ... ruinae montium et aedificiorum, venena, lapsus ... Alium haustus in potu lactis pilus, alium acinum vuae ... praefocauit".

908 cuiusque ... angustus est! Cf. Iuv. 10, 168-169 (über Alexander den Grossen): "Vnus Pellaeo iuueni non sufficit orbis; / aestuat infelix angusto limite mundi" (nach Mynors CWE 33 ad loc.).

909 Plin. Nat. VII, 167-168 (911 etiam in his [vel iis]: in iis etiam edd. Ven. 1497, 1513; 911-912 contigit: contingit v.l. et edd. ante Harduinum [1685]; 914 poena est J. Müller;

917 torpent: torquentur v.l. et edd. ante Gelenium [1539]).

912-913 aestimatione ... viuit Derselbe Gedanke, aus anderen Quellen, in Adag. 1009.

919 Hom. Il. VI, 146-148.

926 virescens Cf. Crastonus s.v. τηλεθόωσα: "Valde virescens".

929 Diogenes Laertius Diog. Laert. IX, 67.

929 Homerus Hom. Il. XXI, 464-466 (932 δὲ: δ᾿ αὖ ed. Flor. 1488).

936 Idem Hom. Od. XVIII, 130.

939 Menandr. fr. 740, 10-14 Körte bei Plut. Mor. 103 d. Er. hat demselben Menanderfragment Adag. 1439, ll. 705-707, einige Zeilen entnommen.

945 Caput atque summa Cf. Crastonus s.v. κεφάλαιον: "Summa, caput". Vergleiche auch Adag 1061.

950 Euripides apud eundem Er. fügt hier zwei von Plut. zitierte Eur.-Stellen zusammen (siehe unten).

951 Ὁ δ᾿ ... ἐφήμερος Eur. Phoen. 558 bei Plut. Mor. 104 a. (Valckenaer Phoen. 558 del.; Murray klammert die Zeile ein).

952-953 Καὶ ... ἄνω Eur. fr. 420, 2-3 N. bei Plut. Mor. 104 a. In der von Er. gegebenen Version ist der erste Vers metrisch fehlerhaft. Nach der ed. princeps, Ald. 1509: καὶ μία ἡμέρα usw., ohne Gliederung in Verse. Heute druckt man: καὶ μί᾿ ἡμέρα / τὰ μὲν καθεῖλεν ὑψόθεν, τὰ δ᾿ ἦρ᾿ ἄνω.

261

955 Sed in diem In margine χ: "Initium carminis" (in der Ausgabe F sind die Worte sed in diem am Ende des vorigen Verses geschrieben).

958 Demetrius Phalereus FGrHist 228 F 24 = fr. 79 Wehrli bei Plut. Mor. 104 b.

960 temporis punctum Cf. Adag. 1170.

960 Pind. Pyth. 8, 95-96. Vmbrae somnium in Adag. 1307, l. 108 erwähnt.

963 ἄνθρωπος Edd. sec. codd. bei Plut.: ἄνθρωπος; edd. vett. sec. codd. bei Pind.: ἄνθρωποι; Boeckh: ἄνθρωπος.

968 Aeschyl. fr. 399 N. / TrGF (Radt) bei Stob. IV, 34, 44, pp. 838-839 Hense (970 ἐφ᾿ ἡμερᾳ Lobeck; ἐφ᾿ ἡμέραν Dindorf).

968 vmbrae fumi Cf. Adag. 1302, wo Er. diesen Ausdruck aus anderen Quellen zitiert.

975 Soph. fr. 12 N. = 13 TrGF (Radt) bei Stob. IV, 34, 52. In margine χ wahrscheinlich: "Sunt versus", durchgestrichen.

975 in Aiace So Stob. (Αἴαντι). Nauck und Radt schreiben dieses Fragment der Komödie Αἴας Λόκρος zu.

977 ac Zu 'ac' mit langer Quantität in spätlateinischer und humanistischer Dichtung: Jan Pelczar in der Einführung zu seinem Kommentar zu Nicolai Hussoviani carmina, Cracoviae 1894, p. XLIX. Vergleiche auch z.B. Walther 2208: "Cecat amor mentes ac interdum sapientes".

978 Pind. Nem. 11, 13-16 (979 ἄλλον Morel).

984 Qui volet? Cf. "Quis vult?", die Devise des französichen Königs Franz I. (1515-1547); siehe J. Dielitz, Die Wahl- und Denksprüche, Görlitz 1883, p. 268.

984 Adhuc longius Cf. "Plus vltra", die Bilddevise des Kaisers Karls V. (mit einem Bildnis der Herkulessäulen). Dielitz, ibid., pp. 245-246, leitet diesen Spruch aus dem Motto der Stadt Sevilla "Ne plus vltra" her. Dieses Motto stammt aus Iob 38, 11: "Vsque huc venies et non procedes amplius". Er. spielt auf die Devisen der grössten Herrscher seiner Zeit an.

986 Carmen ... Maronis   De rosis nascentibus in Appendix Vergiliana.

989 poetae Die Quelle ist von mir nicht nachgewiesen. Cf. Adag. 567 (Vitra pensum viuit), ASD II, 2, p. 94, ll. 548-549: "Allusum ad parcarum fusos, quibus aeuum mortalium euolui fabulantur poetae".

991 a pullis ... filis Cf. Martial. VI, 58, 7-8: "Si mihi lanificae ducunt non pulla sorores / stamina".

997 Homericum illud Hom. Il. XVIII, 104. Cf. Adag. 631 (Telluris onus), ASD II, 2, pp. 156-158 (bes. p. 156, ll. 647-649). Er. zitiert diese Stelle auch in Adag. 1223, l. 423 und Adag. 1489, l. 427.

3-4 Paulum Canalem Paolo Canal (1481-1508), den Er. bei Aldus in Venedig nach Dezember 1507 kennengelernt hat (siehe Beatus Rhenanus im Widmungsbrief an Karl V. in BAS = Allen, Op. ep. I, p. 61, ll. 160-162). Cf. Ep. 1347, 252-254: "Venetiae vidi Paulum Canalem patricium, iuuenem summis rebus natum, nisi mors illud ingenium terris inuidisset. Is phthisi periit me illic agente". Sein Tod wird in einem Brief vom seligen Paolo Giustinian beschrieben. Siehe Contemporaries s.v. (Paolo) Canal; F. Lepori, Paolo Canal, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XVII, Roma 1974, p. 672; Allen, Ep. 1347, n.l. 252.

263

7 inexorabile fatum Verg. Georg. II, 491. Cf. Adag. 1241, n.l. 7571.

8-10 tam graue ... incideret Canal starb, als er gerade die Geographie von Ptolemäus übersetzte (Lepori, loc. cit.).

11 Philippi Philipp I. der Schöne (1478-1506), Herrscher der Niederlande seit 1482, König von Kastillien und Leon seit 1504. Cf. Panegyricus ad Philippum Austriae ducem, ASD IV, 1, pp. 23-93 und Adag. 1401, ll. 94-107. Philipp ist am 25. September 1506 in Burgos in Spanien gestorben; siehe A. De Ridder, Philippe d'Autriche, in: Biographie Nationale, vol. XVII, Bruxelles 1903, col. 199.

15 heu facinus! Ov. Am. I, 6, 22.

18-19 quam ... proceritas Siehe Panegyr. ad Philipp., ASD IV, 1, p. 52, ll. 851-853: "Istam plusquam heroicam totius corporis speciem, procul etiam principem ostentantem non eximiam, sed decentissimam proceritatem" (nach Mynors CWE 33 ad loc.).

19 formae ... gratia Cf. ASD IV, 1, p. 52, ll. 854-856: "Regiam oris dignitatem ac totam faciem ex amabili quadam venustate pariter ac maiestate temperatam, vt neque gratia minuat reuerentiam, neque dignitas officiat gratiae".

19 oculorum vigor Cf. ASD IV, 1, p. 52, ll. 853-854: "Viuidum quasique aquilinum oculorum vigorem".

23-24 non secus ac magnes Cf. Adag. 656 (Omnes attrahens vt magnes lapis), ASD II, 2, pp. 181-182 aus Georgius Pisida fr. 106-108 bei Suid., Migne PG 92, col. 1745 a = fr. 52 Sternbach (De Georgii Pisidii fragmentis a Suida seruatis, Cracoviae 1900) bei Suid. 'Ηράκλεια λίθος 459.

25-27 non solum ... beneuolentiam Cf. ASD IV, 1, p. 54, ll. 909-911: "Quis te vidit vnquam, qui non ilico amare coeperit? Imo quem non vel auditum modo Philippi nomen in tui cupiditatem accendit?"

28 amabilitatem Bes. bei Plaut. (Stich. 741 und Poen. 1174) und im Spätlatein.

29-31 Itaque ... incumberent Cf. Panegyr. ad Philipp., ASD IV, 1, pp. 55-56, ll. 935-959: "Tuum conspectum ... colloquiumque rex Anglorum Henricus sic auide expetiuit, vt ea gratia fretum illud suum, quo cingitur, transmittere non dubitarit ... Tuum aduentum ... Galliarum rex vsque adeo exoptauit, vt te iterum atque iterum per legatos inuitarit ... Rex Hispaniarum ... hoc vnum suae foelicitatis numeris ... deesse iudicabat, quod te nondum viderat ... Itaque, vt id conficeret legationibus ... fuerat vsus. Iam vero quis est vsquam illustrium principum, qui tuam amicitiam non expetat ... qui non aliquo necessitudinis genere tibi copulari laboret?"

35 duabus ... profectionibus Er. erwähnt diese Reisen auch in Adag. 1401, ll. 94-107.

38 Panegyricus Siehe n.l. 11.

39 vxoris Johanna die Wahnsinnige (1479-1555), Gemahlin Philipps seit 1496, Königin von Kastilien 1504-1506.

39 foecunditatem Cf. Panegyr. ad Philipp., ASD IV, 1, p. 54, ll. 876-882: "Iam enim quartum foeliciter puerpera adhuc tam puella, te tam iuuenem toties fecit pulcherrima prole parentem ... Quae porro res altera tam salutifera imperio ... quam bonorum principum foecunditas?"

39 liberos Die älteste Tochter war Eleonor (1498-1558), Königin von Frankreich 1530-1547 (als Gattin von Franz I.), der älteste Sohn Karl V. (1500-1558), König von Spanien seit 1516 und Kaiser 1519-1556. Die übrigen Kinder waren Isabel (1501-1526), Königin von Dänemark seit 1515 (als Gattin von Christian II.), Ferdinand I. (1503-1564), Kaiser seit 1556, Maria (1505-1558), Königin von Ungarn seit 1521 (als Gattin von Ludwig II.) und Katharina (1507-1578), Königin von Portugal 1524-1557 (als Gattin von Johann III.) und Regentin 1557-1562. Siehe Contemporaries s.w. Eleanor, Charles V, Isabella of Austria, Ferdinand I., Mary und Catherine. Cf. Panegyr. ad Philipp., ASD IV, 1, p. 54, ll. 892-893: "Liberos quattuor iam nunc indole quadam diuina omnia summa de se pollicentes".

40 Maximilianum Der Kaiser Maximilian I. (1459-1519). Cf. ASD IV, 1, p. 54, ll. 889-890: "Patrem Maximilianum inclytum Romanorum regem".

44-48 Quae ... coniunctum Cf. Panegyr. ad Philipp., ASD IV, 1, p. 78, ll. 687-696.

265

47 calculis Cf. Otto 299; ThLL s.v. calculus, vol. III, col. 142, 19-27 (besonders Plin. Nat. VII, 131) und Adag. 1718 (Bonus e pharetra dies), ASD II, 4, p. 162, ll. 250-258, aus Phylarchus FGrHist 81 F 83 bei Zenob. 6, 13.

54-57 Sed ... egit Cf. Panegyr. ad Philipp., ASD IV, i, p. 62, ll. 159-160 (nach dem Exkurs über den gestorbenen Franciscus Buslidius): "Sed quo nos ab instituto transuersos abripit dolor? Iam igitur ad virtutum tuarum contemplationem recurrat oratio".

56 Cf. z.B. Plin. Nat. VII, 4-5 (siehe Adag. 1149, ll. 59-62) und 167-168 (siehe oben, ll. 910-919). Mynors CWE 33 ad loc., vermutet, dass Er. hier über Plinius den Jüngeren spricht, der oft in seinen Briefen verstorbene Freunde betrauert; siehe, z.B. Plin. Epist. V, 5.

57 transuersum egit Diese Wendung kommt im metaphorischen Sinn in Sall. Iug. 6, 3 und Sen. Epist. 8, 4 vor. Cf. Adag. 1792 (Transuersum agere), ASD II, 4, p. 208, ll. 262-273.

     1249 Collect. 699.

59 Plin. Nat. VII, 4. In Ep. 1593 (ll. 4-5) kontaminiert Er. nach Allen ad loc. diese Pliniusstelle und Cic. Tusc. I, 114-115.

62 M. Tullius Cic. Consolatio fr. 9 Müller bei Lact. Inst. III, 19, 13-14 Migne PL 6, col. 412 a = CSEL XIX, 1, p. 242, l. 20 - p. 243, l. 1 (65 primum tamquam: primum mori tanquam ed. Ven. 1494: primum mori et tamquam v.l.; fugere: effugere edd. vett.; fortunae: violentiam fortunae v.l. et ed. Ven. 1494).

66 Lact. loc. cit.: Alexis fr. 141, 15-16 Kock II, p. 348 = PCG fr. 145, 15-16. Bei Lact. steht nur eine lateinische Prosaübersetzung des Zitats. Er. zitiert den griechischen Text nach Barbarus, Castigationes Plinianae zu Plin. Nat. VII, 4 (p. 533 Pozzi), dessen Quelle Athen. III, 124 b ist.

66 Athen. III, 124 b (69 ἔχειν τέλος).

69 (app.) δ᾿ ἐγένησ᾿ Cf. Barbarus, loc. cit.: δὲ γένηται.

72 Thgn. 425-427. Diese Stelle wird weder von Lact. noch von Athen. zitiert. In der vorliegenden Fassung steht sie bei Suid. ἀρχὴν μὲν μὴ φῦναι 4099. Cf. Diogen. 3, 4 (ohne den Pentameter; so auch Barbarus loc. cit. und Collect. 699).

73 Ἀρχὴν Die Lesart der indirekten Quellen: Ἀρχὴν; in den Theognis-Ausgaben, sec. codd.: Πάντων.

79 Eur. fr. 285, 1-2 N. bei Stob. IV, 34, 38, p. 837 Hense (80 θρυλούμενον). Dieses und das folgende Zitat hat Er. dem Gnomologium Frobenianum entnommen (cf. Adag. 1068, n.l. 804).

80 θρυλλούμενον So schreibt das Verb auch Crastonus s.v. θρυλλέω. Siehe auch Prolegomena, ASD II, 1, p. 46, l. 49.

84 Menandr. fr. 111 Körte bei Stob. IV, 52, 72, p. 1081 Hense = Menandr. Monost. 583 Jäkel.

86 dii Man lese 'dii' wegen des Metrums als ein einsilbiges Wort, gleich wie 'dii' in Adag. 1281, l. 814. Cf. Adag. 1138, n.l. 557.

87 epigramma Anth. Pal. IX, 359 = Anth. Plan. Ia, 13, 3, f° 4 = Posidippus 22 Gow-Page (93 ξείνης δ᾿; ἔχῃς [cf. infra, l. 125]; 95 ἐρημότερος: ἐρημότερον edd. vett.; 98 δοιοῖν: δυοῖν v.l. et Florilegium diuersorum epigrammatum, Venetiis, Ald., 1503.).

88 Cratetis Cynici So (οἱ δὲ Κράτητος τοῦ Κυνικοῦ) der Autograph von Planudes, die meisten Hss. und das Florilegium. Im cod. Palatinus steht: οἱ δὲ Πλάτωνος τοῦ κωμικοῦ.

267

88 huic ... Metrodori Cf. n.l. 121.

114 lumine ... vacat Cf. Crastonus s.v. πήρωσις: "Caecitas".

117 sanus Cf. Hor. Serm. I, 5, 44 (auch in Adag. 1175, l. 335): "Nil ego contulerim iucundo sanus amico".

121 Metrodori Anth. Pal. IX, 360 = Anth. Plan. Ia, 13, 4, f° 4 (125 ἔχῃς [cf. supra, l. 93]; 127 ἐλαφρότερον [sic iam Florilegium]: ἐλαφρότερος v.l.; 131 βίῳ: βίου v.l. et Florilegium).

135 Concio ... forum Cf. Crastonus s.v. ἀγορά: "Forum vaenalium, concio, ... forum iudiciale".

157 Auson. Ecl. 1, 48-50, p. 94 Prete (161 morte potiri). Diese Ekloge wurde erstmals in der Ausgabe von Hieronymus Avantius, Venetiis, Tacuinus, 1507 gedruckt.

269

163-164 Quint. Inst. V, 11, 38.

164 Plinius Weder bei Plin. maior noch bei Plin. minor nachgewiesen.

164 Valerius Maximus Val. Max. II, 6, 12.

165 Hdt. V, 4. Cf. Zenob. 5, 25 (Paroem. Gr. p. 128).

170 Plut. Mor. 36 f: Eur. fr. 449, 2-4 N.

171 Aristides Ael. Arist. 46 Dindorf II, p. 264 = 3, 267 Lenz-Behr. Ael. Arist. zitiert auch den hier und bei Plut. ausgelassenen ersten Vers des Fragments.

180 Z.B. Hom. Il. XXII, 31 und XXIV, 525 (siehe unten, l. 187).

181 Maro Verg. Georg. III, 66-67, auch in Adag. 2843 (Mors optima rapit, deterrima reliquit), ASD II, 6, p. 532, ll. 400-401 angeführt.

184 Menandr. fr. 624 Körte bei Stob. IV, 34, 42, p. 838 Hense.

186 Hom. Il. XXIV, 525-526.

189 mortalibus aegris Derselbe Versschluss bei Lucr. VI, 1.

191 Idem Hom. Il. XVII, 446-447, in Adag. 3001 (Dulce bellum inexpertis), ASD II, 7, p. 24, ll. 368-369, paraphrasiert.

195 Vitalesque ... auras Die Verbindung vitales aurae kommt oft bei Lucr. (III, 305; V, 857; VI, 1227) und späteren Autoren vor, siehe ThLL s.v. aura, vol. II, col. 1478, ll. 73-74.

196 Soph. Oed. Col. 1224-1225.

196 Colonaeo Die richtige Form ist Coloneus (aus dem griechischen Κολώνειος); z.B. Cic. Cato 22 (auch in Benedictus Brugnolus' Ausgabe, Venetiis, Tacuinus, 1506 steht zur Stelle: Coloneum).

197 Menandr. Citharista fr. 1, 8 Körte bei Plut. Mor. 466 b (199 Ἄρ᾿), in Adag. 2087 (Nihil est ab omni parte beatum), ASD II, 5, p. 90, l. 711, zitiert. In den heutigen Ausgaben ein Fragesatz; so auch Adag. 2087, ll. 712-713: "Num quaepiam intercedit his cognatio, / Vitae ac dolori?"

202 Plaut. Bacch. 151 (203 satiust iam: satius est ed. Bon. 1503).

     1250

205 καθάπερ ἐν κατόπτρῳ Cf. Plat. Leg. X, 905 b (unten, l. 211).

205 ὥσπερ ἐν γραφῇ Cf. Aeschyl. Ag. 241: πρέπουσα θ᾿ ὡς ἐν γραφαῖς.

207 Ter. Ad. 414-416 (209 in vitas).

271

211 Plat. Leg. X, 905 b.

214-219 Nam ... oppositu Cf. Parab., ASD I, 5, p. 246, ll. 421-423 (aus Plin. Nat. XXXIII, 130): "Vt speculum non reddat imaginem, nisi substernas vitro stannum aut aes, aut aurum, aut simile quiddam solidum, quod imaginem non sinat perfluere, ita non nisi in animis solidis et vera virtute nixis relucet imago veri".

224 vt speculum ... speculum Rhodiginus II, 27 und Iohannes Iacobus Dentzler, Clavis linguae Latinae, Basileae 1716 (erste Ausgabe 1686), p. 736 a zitieren den Spruch nach Er.

224-230 Illud ... aduersa Cf. Ambrosius Leo Nolanus, Nouum opus quaestionum seu problematum, Venetiis 1523, problema 185: "Qur imaginem faciei nostrae in speculo videntes omnia nostra praesentata in eo spectamus?" Er. benutzte Ambrosius' Werk, bevor es im Druck erschienen war, dazu: Adag. 163, ASD II, 1, p. 279, n.l. 557 und Adag. 2666, ASD II, 6, p. 461, n.l. 701.

229 puraque Bei Ambrosius Leo Nolanus steht dafür 'incorporea'.

230 Ambrosius Cf. Ambrosius Leo Nolanus, problema 185.

230-231 Ambrosius ... noster Ambrosius Leo Nolanus (Ambrogio Leoni da Nola) war Hausarzt von Aldus. Er. schrieb 1518 an ihn (Ep. 868, l. 92): "Tuum nomen semper extabit in meis prouerbiis". Dieser Brief 868 ist Er.' Antwort auf Ambrosius' Brief, Ep. 854 (beide vom Jahr 1518). Er. berichtet über seinen Dialog mit Ambrosius Leo über Musik in Adag. 163 (Δὶς διὰ πασῶν), ASD II, 1, pp. 278-282, ll. 548-649; cf. ASD II, 1, p. 279, n.ll. 549-552. Er erwähnt Ambrosius auch in Adag. 2666, ASD II, 6, pp. 460-462, ll. 700-718.

232-233 non tantum ... fucata Eine Anspielung auf die Anekdote über Zeuxis in Plin. Nat. XXXV, 65.

     1251

234 (app.) salsugo Cf. Crastonus s.v. ἅλμη: "Salsugo, terra sterilis". Er. ersetzte auch in Adag. 1371, l. 251 salsugo durch salsitudo (cf. app. und n. ad loc.).

235 Ἅλμῃ ... αὐτῷ Zenob. 1, 63 = Ald. col. 27, Diogen. 2, 12, Suid. ἅλμη οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ 1303.

235 (app.) ἔνεστ᾿ So Zenob. 1, 63; bei Diogen. und Suid. ἔνεστιν.

236 Sal ... videtur Cf. Adag. 3868 (Sale nihil vtilius), ASD II, 8, p. 212, ll. 739-743 (aus Plin. Nat. XXXI, 102), besonders l. 741: "Salem etiam hodie omnibus cibis admiscemus".

237 Plin. Nat. XXXI, 89 (238 Hercules: Hercule edd. Ven. 1497, 1513; 239 humanior; non quit: nequit edd. Ven. 1497, 1513; degi Mayhoff; adeoque: adeo ergo v.l.; vti: vt v.l. et edd. Ven. 1497, 1513; 240 a sale enim von Serbat: nimia sale codd.: nam ita 'sales' Hermolaus Barbarus et edd. vett.).

238 et... inuitet Eine Erweiterung von Er.

242 insulsa oratio Der ThLL notiert diesen Ausdruck nicht. Vergleiche jedoch die Vetus interpretatio von Orig. Comm. in Mt. XVI, 16, GCS 40, p. 527,10 (zu Mt. 21,1-5): "Non tibi videatur sermo insulsus" (im griechischen Original Μὴ προσκόψῃς τῷ λόγῳ), sowie Tac. Dial. or. 22, 10: "Fugitet [scil. orator] foedam et insulsam scurrilitatem".

242 insulsus homo Cf. Catull. 17, 12: "Insulsissimus est homo".

243-244 salsum ... mordeat Vergleiche die Wendung im Widmungsbrief der Collect. an Lord Mountjoy (Ep. 126, l. 41): "Dicaci sale mordeat".

243 salsum dicterium Der ThLL notiert diesen Ausdruck nicht. Zu 'dicterium': De cop. verb. I, 57, ASD I, 6, p. 120, n.l. 298.

244 sales ... dicta Cf. Glare s.v. sal, 6 b.

244 festiuiter Cf. Adag. 1140, n.l. 5923.

245 Seneca Ps. Sen. De formula honestae vitae 4, 8 (= Martinus de Braga Formula honestae vitae, Migne PL 72, col. 26 a; eine moderne Ausgabe: C.W. Barlow in Papers of the American Academy in Rome 12 (1950)): "Sales tui sine dente sint". Er. paraphrasiert diese Stelle auch in Adag. 2587 (Dentata charta), ASD II, 6, p. 384, ll. 869-870. Cf. Adag. 1401, ll. 166-167: "Salibus ... minime dentatis".

245 Quint. Inst. VI, 3, 18-19 (247 esse oporteat: oporteat esse ed. Ven. 1493 et Ald. 1514; 248 salsum sit: salsum ed. Ven. 1493; 253 velut palato excitatque: et velut palatum excitat ed. Ven. 1493 et Ald.; Sales enim, vt ille Spalding).

248 Cic. Or. 90.

248 sint Er. greift hier Gesners Verbesserung vor (edd. vett. sec. codd.: 'sunt').

249 Catull. 86, 4.

250 Nulla ... est So lautet der Catullustext in edd. Ven. 1493 und 1514. In den heutigen Quint.-Ausgaben, nach den Hss.: "Nulla est 273 in" (ohne tam magno).

251 non hoc So auch heute nach den Hss. In edd. Ven. 1493 und 1514 steht nur 'hoc'.

252 orationis condimentum Cf. Ep. 126, ll. 32-34: "Ad orationem ... vrbanitatis sale condiendam".

256 Catull. 86, 1-4 (258 haec, ego sic: haec ego ed. Antonii Parthenii, Brixiae 1485 [cf. infra, n.l. 261]; 260 magno est).

261 interpres Parthenius (siehe die vorangehende Anm.) zu Catull. 86: "Haec Quintilianus perite ..., sed eius cum bona dixerim venia: Catulli mei verba parum perpendisse videtur. Nam si quis diligentius poetae de Quintia sententiam inspexerit, salem hoc loco non ridiculum, vt consuetudine accipimus, sed natura non insulsum gustum ac quasi amoris condimentum, hoc est iucundam venustatis gratiam significare perspiciet". Man bedenke, dass Parthenius 'hoc' statt 'non hoc' bei Quint. las (siehe oben, n.l. 251).

264 Ter. Eun. 400-401. Die Stelle wird in Collect. 90 (Acetum habet in pectore) zitiert.

265 qui in te est Er. versucht wohl, den Text zu verbessern. In den edd. sec. codd., in Collect. 90, in den Ausgaben A-E (siehe app.): 'quod' (nach Marouzeau: 'qui habet salem; Quod in te est').

265 postea Ter. Eun. 1093 (266 elegantiam: eloquentiam edd. vett.), der vorletzte Vers der Komödie.

266 Atticam ... eloquentiam Cf. Adag. 157 (Lepos Atticus. Eloquentia Attica), ASD II, 1, p. 271.

266 M. Tullius Cic. Phil. II, 20 (267 id te: id ed. Ven. 1494; 268 nonnulla: nulla v.l. et ed. Ven. 1494; a mima vxore: ab vxore mima ed. Ven. 1494).

269 Diogeniano Diogen. 2, 12 (siehe oben, n.l. 235).

269 Zenodoto Zenob. 1, 63.

     1252 Collect. 90. Otto 9. Cf. Adag. 4016 (Sale et aceto), ASD II, 8, p. 277, ll. 151-152.

271 Plautinum illud Plaut. Bacch. 405 (272 aceto Lambinus). Nach Stephanus ad loc. bedeutet das Zitat eigentlich: 'Ich werde jetzt erproben, ob du streng bist'; Ernout (Budé) übersetzt ad loc. jedoch: "si le coeur ... a une pointe de raison et de bon sens".

273 alias Plaut. Pseud. 739 (Ecquid is homo habet Lorenz: Ecquid habet is homo v.l. et ed. Bon. 1503: Equidem homo habet v.l.; aceti).

274 Num sapit? Cf. Plaut. Ps. 737: "Ecquid sapit?"

275 Hor. Serm. I, 7, 32-33.

275-276 acetum pro mordacitate Cf. Pers. 5, 86, in Adag. 1394, l. 518 und Adag. 4016, ASD II, 8, p. 277, l. 152 zitiert: "Mordaci lotus aceto".

279 aceto perfundere Collect. 270. Cf. Antibarb., ASD I, 1, p. 79, 3: "Hoc aceto perfusi".

279-280 Sermonibus Horatianis Hor. Serm. I, 10, 3-4.

     1253

284 Diog. Laert. VII, 183. Siehe zu den von Er. herangezogenen Diog. Laert.-Übersetzungen: ASD II, 2, p. 231, n.ll. 40-41.

288 illud Homericum Hom. Od. X, 494-495 (siehe unten, ll. 301-302). Er. paraphrasiert diese Stelle in Ep. 267, ll. 12-13 (vom Jahr 1512). Cf. Moria, ASD IV, 3, p. 144, ll. 361-362: "Philosophi ... qui se solos sapere praedicant, reliquos omnes mortales vmbras volitare".

289 Hom. Od. X, 494-495.

275

293 (app.) Οἵῳ. Cf. Ep. 1437 (an Conradus Godenius, vom Jahr 1524), ll. 162-164, wo Er. sich darüber beklagt, dass ein Mitarbeiter Frobens, Michael Benti(n)us, gute Lesarten veschlimmbessert hat (was besonders für die Homerstellen zutraf); er gibt folgendes Beispiel: "Ex οἴῳ, soli, semper fecit οἵῳ". In der Homer-Aldina von 1504, woraus Bentinus oft falsche Lesarten entnahm, steht jedoch ad loc. richtigerweise: οἴῳ. Siehe: Allen Ep. 1437, n.l. 162 und die einl. Anmerkung zu Adag. 2701-2975 (Homerici versus aliquot prouerbiales), ASD II, 6, p. 483.

295 volitantibus vmbris Cf. Lucr. IV, 38: "Vmbras inter viuos volitare".

296 Plat. Men. 100 a.

297 Macr. Sat. V, 16, 6. Er. verweist auf diese Stelle im Widmungsbrief zu den Collect. von 1500 (Ep. 126, ll. 219-221) und in der Vorrede zu Adag. 2701-2975 (Homerici versus aliquot prouerbiales), ASD II, 6, p. 481, ll. 3-4 (cf. p. 481, n.ll. 2-24).

299 Plut. Mor. 805 a und 200 a: Hom. Od. X, 495. Er. erzählt diese Anekdote in Apophth. V, Scipio minor 3, LB IV, 265 D E, (mit derselben Übersetzung des Homerverses) und in Adag. 3548 (Σκιαμαχεῖν), p. 49, ll. 619-622, wo er sich jedoch auf einen verderbten Text von Liv. Periochae XLIX, 16 stützt. Rhodiginus (XIV, 22) polemisiert über die vorliegende Stelle. Laut Rhodiginus lobt Cato Scipio, weil dieser der einzige römische Heerführer war, der während der Eroberung Karthagos keine Reichtümer erworben hat.

305 λῆρος καὶ φλυαρία Plat. Hipp. mai. 304 b. Cf. Adag. 391 (Nugas agere), ASD II, 1, p. 470.

     1254 Strömberg, Eine neue Sammlung, p. 35. Bauck, pp. 20-21. Die Adag. 1254-1260 (mit Ausnahme von Adag. 1257) enthalten Zitate aus Aristoph. Lys. und Ach.

307 Κύνα ... δεδαρμένην Diogen. 5, 85, Suid. κύνα δέρεις δεδαρμένην 2691 (= Zenob. Ald. col. 108).

307 Suid. κύνα δέρεις δεδαρμένην 2691. So auch Schol. Aristoph. Lys. 158. Er. verschweigt den von Suid. erwähnten obszönen Sinn der Wendung.

308 Aristoph. Lys. 158: Pherecrates fr. 179 Kock I, p. 199 = PCG fr. 193.

309 nam ... inuenio Marcus Musurus hat die Lysistrata und Thesmophoriazusae nicht in seine Aristophanesausgabe (ed. princ. Ald. 1498) aufgenommen. Sie erschienen erstmals in einem Annex zur ed. Junt. 1516. Cf. Adag. 2122, ASD II, 5, p. 118, n.l. 319; Adag. 1401, ll. 23-24.

313 Diogen. 5, 85. Cf. auch Suid. ἐκδεδαρμένον δέρεις 384.

313-314 Sunt... afflictum Er. spricht wiederum über die Erklärung von Suid. κύνα δέρεις δεδαρμένην 2691 und Schol. Aristoph. Lys. 158; siehe oben, ll. 307-308.

314 alibi Adag. 368 (Vtrem caedis), ASD II, 1, p. 456.

315 Aristophanes Aristoph. Nub. 442.

     1255 Cf. Otto 847.

317 Διὰ ... δέει Zenob. 3, 19 = Ald. col. 69 und Suid. διὰ γὰρ μαχαιρῶν 514 (cf. διὰ μαχαιρῶν 648). Cf. Posidippus fr. 1, 10 Kock III, p. 336 = fr. 1, 10 PCG bei Athen. XIV, 662 b: Διὰ τῶν μαχαιρῶν τοῦ πυρός τ᾿ ἐλήλυθεν. Vergleiche auch trag. adesp. fr. 408 Ν. und TrGF bei Plut. Mor. 760 d: Πῦρ καὶ θάλασσαν, καὶ πνοὰς τὰς αἰθέρος / περᾶν ἕτοιμος.

317 Διὰ καὶ Er. ergänzt die unmetrische Version von Zenob. 3, 19 und Suid. διὰ 648: Διὰ καὶ statt Διὰ. Die ursprüngliche Lesart: Διὰ γὰρ bei Suid. διὰ γὰρ μαχαιρῶν 514.

317 δέει So Zenob. loc. cit. (bei Zenob. Ald. steht jedoch καὶ πρὸς πυρὸς ῥίπτειν δεῖ, bei Junt. dieselbe Lesart, aber ohne πρὸς) und Suid. διὰ γὰρ μαχαιρῶν 514; bei Suid. διὰ μαχαιρῶν 648 steht χρή.

319 Aristoph. Lys. 133-134. In margine χ: "Distingue versus".

325 Ter. Eun. 491: "E flamma petere te cibum posse arbitror", in Adag. 3051 (E flamma cibum petere), ASD II, 7, p. 72, besprochen. Cf. Otto 669.

326 comoedia Eupolis fr. 162 Kock II, p. 162 = PCG fr. 175 bei Plut. Mor. 778 e und 50 d (326 οὐδὲ σίδηρος Meineke; ἀπείργει Meineke). Cf. Ex Plut. versa, ASD IV, 2, p. 230, ll. 125-127: "Narrant Calliae adulatores in comoediis taxatos fuisse, quod eos nec ignis nec ferrum nec aes arcere potuerit, quominus ad coenam ventitaren" und ASD IV, 2, p. 125, ll. 84-85: "Quos nec ignis nec ferrum nec aes prohibet, quominus ad coenam ventitent". Man bedenke, dass Er. ὅτι hier hinzugesetzt hat.

277

328 Plut. Mor. 778 e: Eupolis loc. cit.

328 Refert Plut. Mor. 50 d.

329 Hor. Epist. I, 1, 45-46. Er. zitiert die Verse in umgekehrter Reihenfolge; er führt Epist. I, 1, 46 auch in Adag. 325 (Terra marique), ASD II, 1, p. 427, l. 505, an. Cf. Adag. 2201 (Sileni Alcibiadis), ASD II, 5, p. 170, ll. 230-231: "Has per saxa, per ignes expetunt vniuersi".

332 M. Tullius Cic. Tusc. II, 62 (333 ii, qui: hi qui v.l. et edd. vett.). Swoboda, p. 89.

333-334 Quid ... sunt? Cf. Hor. Carm. III, 24, 43: "Quiduis et facere, et pati". Siehe Adag. 1174, n.ll. 324-325.

     1256

336 Οὐκ ἐπιγλωττήσομαι Diogen. 7, 3 und Suid. οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 876.

337 Diogeniano Diogen. 7, 3.

337 Aristophanes Aristoph. Lys. 37.

339 neutiquam Cf. Adag. 1343, n.l. 7192.

340 Hesych. οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 1695: Aeschyl. fr. 77 N. / TrGF (Radt).

340-341 linguae ... incessere Cf. Schol. Aristoph. Lys. 37: οὐ βλασφημήσω.

341-342 a 'vola' ... 'inuolare' Cf. Serv. Comm. Aen. III, 233: "Inuolare dicimus intra volam tenere", und Tiberius Claudius Donatus, p. 536, 5-6 Georgii, zu Verg. Aen. VI, 200: "Inuolare dicimus, cum aliquid furtim vola manus subtrahitur". Vergleiche auch Non., p. 32, 31-32 M.: "Volare ... aut a volatu, aut a vola, id est media manu, dictum". Er. erwähnt dieses Verb auch in Adag. 3519 (Manuari), ASD II, 8, p. 28, l. 209.

342 Proprie ... ominantes Schol. Aristoph. Lys. 37 (siehe oben, n.ll. 340-341).

344 Pind. Pyth. 4, 283.

344-345 laudat... temperantem Pindar lobt im Grunde Damophilos dafür, dass er die Verleumder zum Schweigen bringt.

346 Interpres Schol. Pind. Pyth. 4, scholion 507, Drachmann, scholia vetera (zu Pyth. 4, 285): Hes. Erg. 716 (348 ἕταρον: ἑτάρον ed. pr. Schol. Pind., Romae 1515; νεικητῆρα [vel νεικεστῆρα]: νικητῆρα ed. pr. Schol. Pind.).

346 in ... sententiam Das Scholion bezieht sich in Wirklichkeit auf Pind. Pyth. 4, 284-285: Ἔμαθε δ᾿ ὑβρίζοντα μισεῖν, / οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ἀγαθοῖς.

353 alibi Adag. 473 (Quicquid in linguam venerit), ASD II, 1, p. 546, u.a. aus Lucian. Hist. conscr. 32; Athen. V, 217 c (PMG fr. adesp. 1020; Dindorf schreibt das Fragment Pindar zu).

     1257 Er. erwähnt den Ausdruck in Adag. 1551 (Ex arena funiculum nectis), ASD II, 4, p. 58, l. 943. Cf. Otto 790 n.

355 Suet. Cal. 53, 2: "Harenam esse sine calce".

358-359 Caligula ... argumenta Cf. z.B. Suet. Cal. 53, 22-42.

360-361 inter ... neui Cf. Hor. Serm. I, 6, 67: "Egregio inspersos reprendas corpore naeuos" und Ov. Trist. V, 13, 14: "Nullus in egregio corpore naeuus erit".

361 egregias virtutes Cf. Quint. Inst. X, 1, 128 (über Seneca): "Cuius et multae alioqui et magnae virtutes fuerunt".

362 alio ... loco Adag. 495, ASD II, 1, pp. 564-565, aus Cic. Att. VII, 13 a, 2.

     1258 Collect. 627 (Lupus hiauit). Bauck, pp. 18-19. Cf. Prolegomena iii, ASD II, 1, p. 48, l. 97 und Plaut. Trin. 169-170: "Inhiauit ... lupus". Vergleiche auch Adag. 615 (Coruum delusit hiantem), ASD II, 2, p. 138 aus Hor. Serm. II, 5, 56. Dort bemerkt Er. die Ähnlichkeit der beiden Redensarten und schlägt gemischte Wendungen vor: "Lupum delusit hiantem" und Κόραξ ἔχανεν.

364 Λύκος ἔχανεν Diogen. 6, 20 und Suid. λύκος ἔχανεν 816: Aristoph. fr. 337 Kock = PCG fr. 350. Cf. Suid. λυκὸς χανών 818 (cf. Zenob. Ald. col. 115).

364-366 dicebatur ... hiantem Nach Suid. λύκος ἔχανεν 816; cf. Diogen. 6, 20.

366 Aristoph. Lys. 629. In margine χ: "Versus sunt".

279

370 Lucian. Gall. π. Dieselbe Übersetzung: Lucianus, ASD I, 1, p. 477, ll. 13-14, l. 14 'abfuerit' (besser: 'abfuisset').

371-372 Dionysius Antiochensis, Epist. 11 Hercher, p. 261.

374 Athen. XIV, 622 f: Eubulus fr. 15, 11-12 Kock II, p. 164 = PCG fr. 14, 11-12 (377 σαὐτὸν δάκνῃς Kock [crux in PCG] : συχνωδραχμῆς cod.: συχνὸν δραμῇς Ald. 1514).

     1259 Cf. Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 76, ll. 621-622: "Porcello Acarnanio lenior".

381 Χοιρίσκος Ἀκαρνάνιος Lucian. Dial. mer. 7, 3; siehe unten, l. 383.

382 Lucian. Dial. mer. 7, 3 (383 Ἀχαρνικός Jacobitz: Ἀχαρνεύς MacLeod). Er. greift hier gewissermassen die Verbesserungen von Jacobitz und McLeod vor.

384 Aristoph. Ach. 764-835.

     1260 Bauck, pp. 41-42.

388 Μεγαρικὴ μηχανή Cf. Suid. Μεγαρικαὶ σφίγγες 385: Μεγαρική τις μηχανή.

391 interpres Schol. Aristoph. Ach. 738.

391 Suid. Μεγαρικαὶ σφίγγες 385: Aristoph. Ach. 738. Suid. nennt den Namen des Verfassers nicht. In Adag. 1618 (Megaricae sphinges), ASD II, 4, p. 100, l. 312, gibt Er. eine freie Wiedergabe von Aristoph. Ach. 738 nach Suid. (cf. ASD II, 4, p. 101, n.l. 311).

392 ἔστι γάρ μοι Nach Aristoph.; in A-F (siehe app.) nach Suid.: ἔστιν ἡμῖν.

392 Μεγαρικά τις μαχανά So die Hss. und Ausgaben von Aristoph. Bei Suid. steht Μεγαρική τις μηχανή.

394-395 Celebrantur ... fictilia Siehe Pape (Wörterbuch der griechischen Eigennamen s.v. Μεγαρική): "Bekannt waren auch οἱ Μεγαρικοὶ κέραμοι, auch schlechthin τὰ Μεγαρικά genannt, megarische Töpferwaaren". Cf. Schol. Aristoph. Nub. 1203: ἀμφορῆς· Μεγαρικά.

396-397 Hic ... artifex Er. verwechselt hier den Sokratiker Eukleides von Megara und den berühmten Mathematiker Eukleides von Alexandria, den er hin und wieder mit Archimedes zu verwechseln scheint (zu dem die Bezeichnung insignis machinarum artifex passt). Nach A. de Morgan, Eucleides, in W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography and Mythology, vol. II, London 1846, p. 64, sieht man die erste Verwechslung schon im Text von Val. Max. VIII, 12, ext. 1, (über Platon): "Conductores sacrae arae ... ad Eucliden geometren ire iussit" (Harless verbessert den Namen, nach Plut. Mor. 579 c, zu 'Eudoxum'). Die zweite Verwechslung kann man bei Celio Calcagnini Encomium pulicis (vom Jahr 1519) in Argumentorum ludicrorum sciptores varii, Lugduni Batauorum 1623 (über Socrates) erkennen: "Potuit Euclidis more ... nudus excurrens 'Εὕρηκα, εὕρηκα!' proclamare". Nach Bauck, loc. cit., ist die von Er. vorgeschlagene Interpretation unwahrscheinlich, weil die Wendung schon bei Aristoph. vorkommt.

398 est ... Pontica Steph. Byz. s.v. Μέγαρα.

398 in Thessalia Pontica Nach der Stephanus-Aldina von 1502: Ἔστι καὶ Μέγαρα ἐν Θετταλίᾳ τῇ ἐν Πόντῳ; bei Meineke: Ἔστι καὶ Μέγαρα ἐν Θετταλίᾳ, τρίτῃ ἐν Πόντῳ.

399 alias Adag. 210 (Thessalorum commentum), ASD II, 1, pp. 323-324, ll. 494-509 aus Suid. Θετταλῶν 291 und Eur. Phoen. 1407-1408.

399 post Adag. 1618, p. 100, ll. 302-307 (cf. supra, n.l. 3912).

     1261 Strömberg, p. 63. Cf. Adag. 2067 (De lapide emptus), ASD II, 5, p. 77, ll. 413-415 (nach Cic. Pis. 35): "Inter seruorum genera ... extremae notae habebantur emptitii, potissimum qui palam in foro diuenditi fuissent". Die Adagien 1261-1266 scheinen eine alphabetische Reihe zu bilden: Die griechischen Fassungen fangen mit den Buchstaben Δ, Ε und Η an (siehe Einleitung, p. 3).

401 Δοῦλος ... δεσπότου Philemon fr. 54 Kock II, p. 492 = PCG fr. 57 bei Aristot. Pol. I, 1255 b 29-30.

281

407 Aristot. Pol. I, 1255 b 28-30: Philemon loc. cit.

     1262 Dobesch, p. 116. Cf. Otto 498. Vergleiche auch Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 80, l. 644; De cop. verb. I, 46, ASD I, 6, p. 106, l. 947: "Daedalo ingeniosior"; Adag. 2065 (Daedali alae), ASD II, 5, p. 76; Adag. 3669 (Roscius), ASD II, 8, p. 110, l. 849: "Vehementer in consiliis callidum Daedalum vocant"; Adag. 4023 (Daedaleum remigium), ASD II, 8, p. 280; Antibarb., ASD I, 1, p. 79, ll. 21-22: "Et artem hanc, et artis arma Daedalus ... excogitauit".

415 Δαιδάλεια ποιήματα Zenob. 3, 7 = Ald. col. 66. Cf. Suid. Δαιδάλου ποιήματα 110.

415-418 dicuntur ... induxit Nach Zenob. loc. cit.

418 et neruis ... mouerentur Eine Erweiterung von Er.

418-420 adeo ... aufugiant Nach Zenob. loc. cit.

420 Plat. Men. 97 d e (422 δὲ δὴ τοῦτο).

420 (app.) Memnone Derselbe Titel des Dialogs in Adag. 232, ASD II, 1, p. 344, l. 999 (in den Ausgaben D-G). Cf. Adag. 1033, n.l. 124.

431 Idem Plat. Hipp. mai. 281 d - 282 a (432 νῦν ἡμῖν; ἀναβιοίη: ἀναβιώη Ald. 1513).

437 Aristot. Pol. I, 1253 b 33-1254 a 1: Hom. Il. XVIII, 376.

446 certamen Cf. Crastonus s.v. ἀγών: "Certamen, Studium". Die eigentliche Bedeutung von ἀγών an dieser Homerstelle: 'Versammlung, Versammlungsraum'.

448 Locus ... Aristoteles Siehe die n.l. 437 genannte Homer-Stelle.

449 sexto Dieser Fehler wurde wohl durch Verwechslung der griechischen Buchstaben Σ und Ζ verursacht.

449 idem Aristot. De an. I, 406 b 17-19 (454 κωμῳδοδιδασκάλῳ: κωμῳδιοδιδασκάλῳ v.l. et Ald. 1495): Demoer, fr. 68 A 104 Diels und Eubulus fr. 22 Kock II, pp. 172-173 = PCG Philippus fr. 1.

457 Hom. Il. V, 60-61.

283

460 Pind. Olymp. I, 29 (460 δεδαιδαλμένοι [sine καὶ]).

461 Et... fabulae In margine χ: "Non est carmen Latinum".

462 Verg. Aen. VII, 282.

463 λογοδαιδάλους Plat. Phaedr. 166 e.

464 ὀψοδαιδάλους Athen. III, 101 b (über Archestratos von Gela).

465 Plat. Euthyphr. 11 b-d.

     1263 Er. weist auf die Verwandtschaft zwischen dem vorliegenden Adagium und Adag. 3657 (Bestia bestiam nouit) hin: ASD II, 8, p. 100, ll. 611-612. Cf. Querela, ASD IV, 2, p. 62, ll. 59-60: "Luporum concordiam etiam prouerbia nobilitarunt".

473 Aristot. Eth. Eud. VII, 1235, 8-9.

474-475 Amant ... fures Vergleiche Adag. 120-121, ASD II, 1, p. 236-240.

477-481 Ad hanc ... simile Nach Aristot. M. mor. II, 1208 b 11-14.

478 Democritus Bei Aristot. ist Empedokles der Held dieser (von Diels nicht berücksichtigten) Anekdote. Auch Demokritos schrieb der Ähnlichkeit eine wichtige Rolle in der Natur zu; cf. Democr. fr. 68 B 164 Diels bei Sext. Emp. Adv. math. VII, 116-117.

481 Aristot. M. mor. II, 1208 b 11-14.

483 medici Cf. Gell. IV, 13, 4 (in Bezug auf Heilung der Ischias durch Flötenspiel): "Tanta prorsus est affinitas corporibus hominum mentibusque et propterea quoque vitiis aut medelis animorum et corporum".

     1264 Strömberg, p. 40.

487 Ἐρᾷ ... γαῖα Eur. fr. 898, 7 N. bei Aristot. Eth. Eud. VII, 1235 a 16.

489 conducibiliaque 'Conducibilis' ist ein plautinisches Adjektiv; cf. z.B. Plaut. Trin. 25 und 36.

490 Aristot. Eth. Eud. VII, 1235 a 16: Eur. fr. 898, 7 N.

491-494 ostendens ... figulum Aristot. Eth. Eud. VII, 1235 a 6-18.

492 inter fures Cf. Adag. 1263.

492 graculos Cf. Adag. 123 (Semper graculus adsidet graculo), ASD II, 1, pp. 241-242, aus Diogen. 1, 61.

492 lupos Cf. Adag. 1263.

494 figulus ... figulum Cf. Adag. 125 (Figulus figulo inuidet, faber fabro), ASD II, 1, pp. 242-244, aus Hes. Erg. 25.

495 Ibidem Aristot. Eth. Eud. VII, 1235 a 25-28: Heraclit. fr. 122 A 22 Diels.

495 poetam Hom. Il. XVIII, 107.

497 καὶ Nach Aristot.: καὶ; bei Hom.: ἔκ τ᾿.

499 Athen. XIII, 600 a: Eur. fr. 898, 7 N.

500 πέδον Von diesem Substantiv hängt die im nächsten Vers (auch bei Athen.) vorkommende Wendung ἐνδέως ἔχῃ ab. Vergleiche jedoch Aristot. M. mor. II, 1208 b 16 und 1210 a 14, wo das Zitat mit πέδον endet.

502 Aristot. Eth. Nic. VIII, 1155 b 2-4: Eur. fr. 898, 7 und 9-10 N.

504 ξηρανθεῖσαν Dieses Wort wurde von Aristot., der damit ὅταν ξηρὸν πέδον zusammenfasst, hinzugesetzt.

285

511-512 opinionem ... appeti Aristot. Eth. Nic. VIII, 1155 b 1-2.

512-514 Terra ... terram Eine Erweiterung von Er.

512-513 Terra ... frigida et sicca Aristot. Gen. corr. II, 330 b 5.

514 calidus et humidus Diese Eigenschaften sind von Aristot. Gen. corr. II, 330 b 4, der Luft zugeschrieben.

     1265

516 Ἡράκλεια λουτρά Suid. Ἡράκλεια λουτρά 460. Cf. Apost. 1, 76 b, wo aber der Ausdruck ganz anders erklärt wird.

516-517 de ... dicebatur Cf. Suid. Ἡράκλεια λουτρά 460: Ἡράκλεια λουτρά· θερμά.

517 quales ... Neronianas Cf. Suet. Ner. 31, 3: "Incohabat piscinam ..., quo, quidquid totis Bais calidarum aquarum esset, conuerteretur".

517 thermas Neronianas Zu 'thermae Neronianae': Martial. III, 25, 4 (cf. Adag. 1986 (Ialemo frigidior), ASD II, 4, p. 330, II. 73-74), VII, 34, 5; XII, 83, 5; cf. id. X, 48, 3-4.

517 Aristoph. Nub. 1051.

520 Interpres Schol. Aristoph. Nub. 1051: Ibycus fr. 46 Bergk = 300 PMG. Derselbe Mythos bei Suid. Ἡράκλεια λουτρά 460, jedoch ohne die Erwähnung von Ibykos (cf. PMG ad loc.).

522 Athen. XII, 512 f. Er. hat dieselbe Athen.-Stelle für Adag. 3621 (Herculani lecti), ASD II, 8, p. 84, ll. 203-204 verwendet (Adag. 3621 ist, gleich wie der vorliegende Nachtrag, in die Ausgabe G eingeschoben, cf. CWE 33 ad loc.).

522 Aristot. Probl. XXIV, 937 b.

525 Pisander fr. 7 Kinkel bei Schol. Aristoph. Nub. 1051 und Zenob. 6, 49 = Ald. col. 93.

525 Mineruam ... suppeditasse Derselbe Bericht in Adag. 1326, ll. 430-431.

528 Plat. Leg. VI, 761 c.

529 frigida lauabant Zu 'frigida lauare': Plaut. Most. 157; Plin. Epist. III, 5, 11: "Frigida lauabatur".

532 pyraustarum Cf. Adag. 851 (Pyraustae interitus), ASD II, 2, pp. 372-374 aus Zenob. 5, 79 = Ald. col. 146: Aeschyl. fr. 288 N. = 288 TrGF (Radt), cf. den Kommentar ad loc.

532 Pindarus Pind. Olymp. 12, 19. Cf. Adag. 1326, n.l. 430.

534 frequentas Heute versteht man βαστάζεις hier als 'führst du empor' (Dornseiff), 'effers' (Boeckh); cf. Liddell-Scott-Jones s.v. βαστάζω 1,2.

534-535 quod ... Balnea Nach Schol. Pind. Olymp. 12, scholion 27 c, Drachmann, scholia vetera: Τὰ θερμὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ τὰ τῆς Ἱμέρας πόλεως.

535 ipse Nämlich Ergoteles von Himera, dem das Epinikion geweiht ist.

536-537 quas ... feruntur Cf. Ibycus (siehe n.l. 520) und Pisander (siehe n.l. 525), wo jedoch nicht Nymphen, sondern Hephaistos oder Athena dem Held ein Bad vorbereitet.

537 declarat Pind. Nem. 4, 4-5 (538 τόσσον εὐλογία).

     1266 Collect. 362 (Vel ter sex, vel tres taxilli). Cf. Bühler IV, pp. 224-232, bes. p. 231. Das Sprichwort wird in Adag. 2441 (Rex aut asinus), ASD II, 5, p. 318, ll. 752-753 erwähnt.

542 Ἢ ... κύβοι Zenob. 4, 23 = Ald. coll. 93-94; Diogen. 5, 4; Suid. ἢ τρὶς ἕξ ... 635 und τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοι 1006. Cf. Ps. Epicharm. fr. 4, 1-2 Demiariczuk = fr. 264, 1-2 Olivieri bei Stob. IV, 22, 84, p. 529 Hense: Τὸ δὲ γαμεῖν ὅμοιόν ἐστι τῷ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς μόνους / ἀπὸ τύχης βαλεῖν.

542 κύβοι Bühler IV, p. 227 (wie Kaibel in seiner unvollendeten Edition der Komiker; dazu Bühler loc. cit.) schlägt κύβους, nach u.a. Eust., p. 1083, 63-1084, 3 zu Hom. Il. XVI, 742 und p. 1397, 16-18 zu Hom. Od. I, 107, aus Suet. De Graecorum ludis, 5-7 Taillardat, vor.

543 Aut... tesserae In margine χ: "Carmen non est Latinum".

544 Si ... velle Cf. Zenob. 4, 23: ἐπὶ τῶν ἀποκινδυνευόντων.

544-545 aut plane ... vinci Cf. Zenob. 4, 23 und Suid. ἢ τρὶς ἕξ 635: τὸ μὲν τρὶς ἓξ τὴν παντελῆ νίκην δηλοῖ, τὸ δὲ τρεῖς κύβοι τὴν ἦτταν.

545 tempestiuiter Siehe Adag. 1144, n.l. 680.

545-549 Sumptum ... inanis Nach Zenob. 4, 23.

287

546 nouem In Wirklichkeit achtzehn (dreimal sechs). Derselbe Fehler unten, in l. 549 (ter trium). Cf. app. l. 567. In Collect. 362 dagegen: "Inter [sic pro 'in ter'] sex talis victoria consistebat".

548 nunc D.h. zur Zeit Zenobius'.

548 iactum ipsum Er. missversteht die Worte von Zenob.: αὐτὸν τὸν ῥιπτούμενον - 'den geworfenen [Würfel] selbst' (im Gegensatz zum Wurf eines Würfelauges). Zur Lesart der betreffenden Zenobiusstelle: Bühler IV, p. 224.

549 ter trium Siehe oben, n.l. 546.

550 Poll. IX, 95.

552 Gell. I, 20, 4 (554 ipsae quoque: ipsae ed. Ven. 1500): Varro fr., vol. I, p. 350 ed. Bipontina 1788 (nicht berücksichtigt in der Ausgabe von F. Semi, Venezia 1965).

553 Quadrantales ... tesserae In den heutigen Ausgaben von Gell.: "Qualia sunt quadrata vndique, quae κύβους illi, nos quadrantalia dicimus. Κύβος enim est figura ex omni latere quadrata. 'Quales sunt', inquit M. Varro, 'tesserae' ". 'Quadrantalia' ist der Plural des Substantivs 'quadrantal'. Vergleiche ed. Ven., Pincius, 1500: "Nos quadrantalia dicimus κύβους, enim est figura ex omni latere quadrata, quales sunt, inquit M. Varro, tesserae".

554 Zenodotus Zenob. 4, 23: Pherecrates fr. 124 Kock I, p. 181 = PCG fr. 129.

555-556 clausula ... trochaici Es handelt sich eher um einen jambischen Trimeter.

556 Aeschyl. Ag. 32-33 bei Suid. τρὶς ἕξ 1006.

558 βαλοῦσα Suid.: βαλοῦσα; Aeschyl.: βαλούσης.

561 Plat. Leg. XII, 968 e (563 εἴπερ κινδυνεύειν; 564 ταῦτα: πάντα v.l. et Ald. 1513).

568 talos Er. verwechselt hier tessera (= κύβος) und talus (= ἀστράγαλος; Diminutiv: taxillus). So auch im Titel Collect. 362 (Vel ter sex, vel tres taxilli). Cf. Crastonus s.v. κύβος: "Taxillus".

     1267 Hotop, pp. 271-272. Cf. Prolegomena iii, ASD II, 1, p. 50, ll. 108-109.

570 Ὅσα Μῦς ἐν Πίσσῃ Zenob. 5, 46 = Ald. col. 131 und Suid. ὅσα μῦς 680; auch bei Suid. μῦς πίσσης γεύεται 1477 (siehe unten, Adag. 1268). Zur Grossschreibung: n.ll. 572-574.

571-572 De iis ... suum Nach Zenob. loc. cit.

572-574 Suidas ... plagis Suid. ὅσα μῦς 680 (auch Zenob. loc. cit.). Diese Erklärung ist jedoch unwahrscheinlich. Eher: Ὅσα μῦς ἐν πίσσῃ, i.e. 'wie eine Maus im Pech'.

574 Plut. Mor. 675 c.

     1268 Collect. 425 (Tandem mus picem gustauit).

578 Μῦς ... γευόμενος Diogen. 6, 41 und Suid. μῦς ἄρτι πίττης γευόμενος 1468 (= Zenob. Ald. col. 122). Cf. Diogen. 2, 64: Ἄρτι μῦς πίσσης γεύεται (so Collect. loc. cit.) und Suid. μῦς πίσσης γεύεται 1477.

578 πίσσης Bei Diogen. 2, 64; Suid. μ 1477: πίσσης. Bei Diogen. 6, 41; Suid. μ 1468: πίττης.

580-584 Nondum ... certamina Cf. Prolegomena iii, ASD II, 1, p. 50, ll. 109-111: "Mus ... animantis est nomen et idem athletae cuiusdam vocabulum. Et Pisa nomen vrbis accessione literulae auctum picem significat, πίσσα".

581 Diogen. 2, 64: Τὸ γὰρ ζῷον εἰς πίσσαν πίπτον δεινὰ πάσχει. Cf. Collect. loc. cit.: "Mus enim, si quando in picem incidit, emergere non potest".

582 Herodotus Die Stelle habe ich nicht gefunden.

583 modo Adag. 1267, ll. 572-574.

584 Theocr. 14, 51 (585 δὲ πόθεν: δέ ποθ᾿ ὡς v.l. et Ald. 1495). Cf. Ep. 256, ll. 55-54 (Hieronymus Aleander an Er. vom Februar 1512): Νῦν γάρ ποτε μῦς, φαντί, Ἔρασμε, γεγεύμεθα πίσσης.

289

592 illud Horatianum Hor. Epist. I, 18, 86-87, auch in Adag. 3001 (Dulce bellum inexpertis), ASD II, 7, p. 12, ll. 11-12.

595-596 iuuenes ... reformidant Cf. Adag. 3001, ASD II, 7, pp. 11-44 aus Pind. fr. 110 Snell-Maehler u.a. bei Diogen. 3, 94, cf. ASD II, 7, p. 13, n.l. 4; n.ll. 6-8.

598 alibi Adag. 28, ASD II, 1, pp. 141-142, ll. 914-925, cf. fr. adesp. 7 Ribbeck, TRF, p. 271; Adag. 461, ASD II, 1, p. 536, aus Strab. XIII, 3, 6; Adag. 29, ASD II, 1, p. 142, nach den Paroemiographen (cf. Soph. fr. 111 Ν. = 115 TrGF, Radt).

601 Plat. Leg. X, 885 d.

604 Plautum Nicht bei Plaut. nachgewiesen. Cf. Plaut. Amph. fr. 8, 1 Lindsay (= 12, 1 Goetz) bei Non., p. 44, 24 und 247, 8 M.: "Quaeso, aduenienti morbo medicari iube". Vergleiche auch Inst. christ. matrim., LB V, 642 D: "Tutius est itaque, iuxta comici dictum, non admittere morbum quam admisso quaerere remedium".

     1269

607 Δελφικὸν ξίφος Aristot. Pol. I, 1252 b 1-3 (siehe unten, ll. 613-614), wo jedoch μάχαιρα statt ξίφος steht. Δελφικὸν ξίφος findet man, aber nicht im sprichwörtlichen Sinne, bei Eur. Or. 1656 (siehe unten, l. 628). Vergleiche auch App. prov. 1, 94 aus dem cod. Coisl. Nr. 105, Gaisford, p. 130: Δελφικὴ μάχαιρα (mit einer anderen Erläuterung).

608-609 iisdem ... vtebantur Cf. Aristophon fr. 14, 2 Kock II, p. 281 = fr. 13, 2 PCG bei Athen. XI, 472 c, wo ein Gefäss ἀσπίς ('Schild') genannt wird.

609-611 Delphicus ... supplicio Eine solche Erklärung habe ich nirgends nachgewiesen.

610-611 nocentes... supplicio Cf. Eur. Or. 1656.

611 Eur. Or. 1656 (siehe unten, l. 628).

611 Aristot. Pol. I, 1252 b 1-3 (614 οἱ χαλκοτύποι: χαλκοτύποι v.l. et edd. vett.; Δελφικὴν μάχαιραν: μάχαιραν Ald. 1498 et Er., ed. Basil. 1531).

614 ἓν πρὸς ἕν Cf. Adag. 1142.

616 idem Aristot. Part. an. IV, 683 a 22-26.

627 Eur. Or. 1656.

630-631 eandem vestem ... accommodant Cf. Martial. XI, 56, 6: "Eadem nocte dieque toga".

631-632 vitiosum ... applicabile Cf. Quint. Inst. IV, I, 71: "Alia exordiorum vitia verius tra diderunt. Quod in pluris causas accom modari potest, vulgare dicitur".

291

     1270 Für Adag. 1270-1273 benutzte Er. die Bücher V-VI von Aristot. Eth. Nic. oder die damit identischen Bücher IV-V der Eth. Eud. Es scheint, dass Er. erst bei der Vorbereitung der Ausgabe Η diese Identität bemerkt hat (siehe unten, ll. 641-642). Cf. Adag. 1008, n.l. 615.

639 Antequam ... est Sall. Cat. 1, 6 (Priusquam: Antequam Adag. 1001; et vbi: vbi Adag.1001), auch in Adag. 1001, l. 435.

640 Aristot. Eth. Eud. V = Eth. Nic. VI 1142 b 4-5, auch in Adag. 1001, ll. 436-438 (nach Eth. Nic.) zitiert.

642 δόξαντα In den edd. vett. der Eth. Eud. (z.B. ed. Ven., Ald., 1498 und in der von Er. besorgten ed. Basil. 1531): δόξαντα. In edd. sec. codd. der Eth. Nic. : βουλευθέντα. Er. scheint in Adag. 1001, l. 437, βουλευθέντα durch "de quibus iam deliberaris" zu übersetzen.

643-644 Diog. Laert. I, 87, cf. Adag. 1001, ll. 439-440.

644 diximus Cf. Adag. 1001, ll. 431-441.

645-647 Laudatur ... conari Nep. Dat. 7, 1.

645-646 Aemylium Probum Siehe Adag. 1094, n.l. 481.

     1271

649 Margiten Cf. Apost. 11, 7: Μαργίτης εί. Vergleiche auch Crastonus s.v. μαργίτης, μάργος: "Edax, ignauus, insanus, stolidus".

649 Lucianus Lucian. Herm. 17 (649-650 Μαργίτῃ διαλέγεσθαί τινι).

651 Homerus Ps. Hom. Margites fr. 2 Allen bei Aristot. Eth. Nic. VI, 1141 a 15-16.

657 Suid. Μαργίτης 187.

660 alii Suid. γέλοιος π8 und Eust. p. 1669, 52-54, zu Hom. Od. X, 552.

661 alii Siehe Adag. 1864, ASD II, 4, p. 255, n.l. 815: Er. überträgt versehentlich dem in Eust. p. 1669, 46-48 erwähnten Koroibos die Eust. p. 1669, 52-54 beschriebenen Züge von Melitides.

661 suo ... loco Adag. 3369 (Stultior Melitide), ASD II, 7, pp. 218-220 (siehe den Kommentar ad loc.) und Adag. 1864 (Stultior Coroebo), ASD II, 4, p. 254.

661-662 Satis ... ἔργον Cf. Etym. mag. p. 574, 103-104: Μάργος: Σημαίνει δὲ τὸν ἄφρονα καὶ μαίνομενον, παρὰ τὸ μὴ στερητικὸν καὶ τὸ ἔργον.

662 Margites Cf. supra, n.l. 651.

664 haec Das Fürwort bezieht sich auf tribuebatur Homero, und nicht auf intercidit.

664 interpres Schol. Aristoph. Av. 913.

664 illo Hesiodio Hes. Erg. 296-297, in Adag. 1452, ll. 900-901 angeführt.

665 nullo in numero Bei Hes. nur ἀχρήιος. Cf. Adag. 1079.

     1272 Polyd. Verg., f° e iv. Otto 627. In Adag. 239 (Actum est), ASD II, 1, p. 353, ll. 224-225, wird auf das vorliegende Sprichwort angespielt.

668 Terentium Ter. Phorm. 1034: "Fieri infectum non potest" (ohne quod factum est). Cf. Tiro fr. 6 Funaioli bei Gell. VI, 3, 42: "Quae facta sunt, infecta fieri non possunt", sowie Polyd. Verg., loc. cit.: "Quod factum est, infactum [sic] reddi non potest".

668 Aristoteles Aristot. Eth. Eud. V = Eth. Nic. VI, 1139 b 8-9.

670 Mox Aristot. Eth. Eud. V = Eth. Nic. VI, 1139 b 10-11: Agathon fr. 5 N. / TrGF (Snell). Cf. Adag. 239, p. 353, ll. 225-226: "Iuxta prouerbiales sententias, quae testantur ne deo quidem permissum esse, vt quod factum sit, efficiat infectum".

675 Cic. Att. VII, 1, 9 und X, 12 a, 1.

675 versus ille Homericus Hom. Il. XVIII, 112 und XIX, 65, auch in Adag. 1094, l. 493 zitiert.

293

679 Ps. Phocyl. 55-56 (680 ἧπαρ: ἦτορ v.l.; Ald. 1495 [cum operibus Theocr. et Hes.]).

684 Pind. Olymp. 2, 15-17 (686 δύναιτο: δύνατο edd. A-D Adag. 1317), auch in Adag. 1317, ll. 277-278 angeführt.

     1273 Polyd. Verg., f° g ivv (Iustitia in se virtutes continet omnes).

689 Ἐν ... ᾿στιν Thgn. 147 = Phocyl. fr. 10 D.

691 Aristot. Eth. Eud. IV = Eth. Nic. V, 1129 b 30, von Polyd. Verg. loc. cit. zitiert. Siehe die einl. Anmerkung zu Adag. 1270.

692 Theognidis Thgn. 147.

692 Chaeremon Cf. Chaeremon fr. 23 N. = fr. 23, 2 TrGF (Snell) bei Stob. III, 3, 17, p. 196 Hense.

697 Socrates Dazu: C.J. de Vogel, Greek Philosophy, vol. I, Leiden, 1963, p. 115. Vergleiche auch Plat. Lach. 194 d: Ταῦτα ἀγαθὸς ἕκαστος ἡμῶν, ἅπερ σοφός.

697 Aristoteles Aristot. Eth. Nic. VI, 1144 b 18-21.

700-701 in ... literis Z.B. Prv. 16, 17: "Semita iustorum declinat mala".

     1274 Collect. in. Polyd. Verg., f° c. Otto 1093. Walther 14636; Walther zitiert Luthers Sprichwörtersammlung, ed. E. Thiele, Weimar 1900, Nr. 132 (siehe Martin Luther, Wider den Bischof zu Magdeburg, Albrecht, Cardinal, aus dem Jahr 1539, in id. Werke, vol. XXXII, Erlangen 1842, pp. 40-41). Das Sprichwort wird von Lorenzo Valla, Antidotum primum, cap. 171, ed. A. Wesseling, Assen-Amsterdam 1978, p. 121, angeführt.

703 Quint. Inst. IV, 2, 91. Cf. Don. zu Ter. Andr. 778-779.

704 Apul. Apol. 69, von Polyd. Verg. loc. cit. zitiert.

704-705 Apologia ... secunda In ed. Flor., Junt., 1512 heisst die Apologia "L. Apuleii orationes duae pro seipso". Die "Oratio secunda" beginnt mit cap. 66. Cf. Adag. 1327, ll. 440-441: "In prima defensione", und Adag. 1447, ll. 818 und 821: "Apologia magiae prima".

706 Hier. Adv. Ruf. III, 13, = CCSL 79, p. 86, ll. 10-11 = SC 303, p. 248, ll. 10-11 (oblitus es), von Polyd. Verg. loc. cit. zitiert.

706 oportere Bei Hier. loc. cit.: 'debere'.

711 Ter. Andr. 846-859. Vergleiche auch Andr. 778-779: "Fallacia / alia aliam trudit", von Polyd. Verg. loc. cit. angeführt und von Er. in Adag. 1163 behandelt.

711 Apul. Met. V, 15-16.

     1275

714 Κακὸς ... ἡδονῇ Eur. fr. 296, 2 N. bei Aristot. Eth. Eud. VII, 1238 a 34 und 1239 b 22, und M. mor. II, 1209 b 36. In margine χ: "Distingue versus". Die Konjunktion γὰρ gehört nach Susemihl (ed. Aristot. M. mor., Leipzig, 1883) nicht im Eur.-Zitat, sondern im Kontext der M. mor. II, 1209 b 36. In Eth. Eud. VII, 1238 a 34: κακῷ συντέτηκεν; in Eth. Eud. VII, 1239 b 22: κακῷ δὲ συντέτηκεν.

716 Aristot. Eth. Eud. VII, 1238 a 34-35: Eur. fr. 296, 2 N.

717 Iuv. 2, 47, auch in Adag. 121 (Simile gaudet simili), ASD II, 1, p. 240, l. 671 angeführt.

718 Ab eodem Aristot. M. mor. II, 1209 b 36: Eur. fr. 296, 2 N.

719 Aeschin. 1, 152: Eur. fr. 812 N.

295

     1276

728 Aristot. Eth. Eud. VII, 1238 a 11-12.

731-732 Amicitia ... necesse est Cf. Aristot. Eth. Nic. VIII, 1156 b 7-1157 a 16.

732-733 Nihil... non est Cf. z.B. Cic. Tusc. V, 52-53 und SVF II, p. 35, fr. 117 bei Cic. Ac. 1 II, 23.

734-735 in facultatibus ... iritant Cf. Plut. Mor. 523 e und Hor. Carm. III, 2, 9-16.

735 suam ... consulat Cf. Adag. 1833 (Praesentem fortunam boni consule), ASD II, 4, pp. 234-235, ll. 428-440, aus Plat. Gorg. 499 c und Cratin. fr. 172 Kock = fr. 184 PCG bei Suid. τὸ παρόν 778, und Adag. 3877 (Praesentibus rebus consulendum), ASD II, 8, pp. 215-216. Cf. auch Adag. 1401, n.l. 45.

736 Aristot. Rhet. II, 1394 b 16: Eur. Tro. 1051 (Strömberg, Eine neue Sammlung, p. 15). Er. zitiert diesen Vers auch in Adag. 1072, l. 908, und Adag. 3426 (Amicitias immortales esse oportet), ASD II, 7, p. 257, l. 596.

738 Οὐδεὶς In codd. und edd. von Aristot. (auch in Adag. 1072 und 3426): Οὐδεὶς. Bei Eur.: Οὐκ ἔστ᾿.

740 Senecae Nicht Seneca, sondern Hier., Epist. 3, 6, CSEL 54, p. 18 = id. Reg. monach. 28, Migne PL 30, col. 394 d: "Amicitia, quae desinere potest, vera numquam fuit". Otto 84.

     1277 Er. paraphrasiert diesen Spruch in Adag. 2.xvii, ASD II, 1, p. 104, ll. 59-60.

742 Aeschyl. fr. 452 N. / TrGF, Radt (unter den "dubia") bei Aristoph. Ran. 1431-1432 (745 Ἢν δ᾽); cf. Suid. οὐ χρή 986.

744 Μάλιστα ... τρέφειν Diese Zeile wird für eine Interpolation gehalten.

744 δέ Diese unmetrische Lesart scheint eine Konjektur von Er. zu sein. In den Hss. und Ausgaben steht μὲν (so auch in den früheren Ausgaben der Adag.; siehe app.).

749 Val. Max. VII, 2, ext. 7.

     1278 Otto 1850. Swoboda, p. 77. Cf. Walther 23833 a: "Qui bene coniectat, vates hic optimus extat". Siehe das vorliegende Adagium in Adag. 3584 (Sapiens diuinat), ASD II, 8, p. 66, l. 32 und in De cop. verb. I, 77, ASD I, 6, pp. 139-140, ll. 821-822.

755 M. Tullius Cic. Div. II, 12 (757 Bene qui; perhibebo: perhibeto ed. Ven. 1496): Eur. fr. 973 N.

757 Qui ... Optimum Er. scheint nicht zu bemerken, dass die Übersetzung von Cic. ein Senar ist. Siehe zur Stelle Div. II, 12, den Kommentar von A. Stanley Pease zu Cicero, Div. (Darmstadt, 1977), p. 369.

758 Plut. Mor. 399 a: Eur. fr. 973 N.

760-761 hic ... lacer In den Hss. steht unmittelbar vor dieser Stelle καλ (dann eine Lakune von zwei Buchstaben) δ᾿; in ed. Ven., Ald., 1509 steht καλ__ δὲ. Seit Reiske druckt man μᾶλλον δ᾽.

763 γ᾿ Wohl eine Konjektur von Er. (cf. infra, n.l. 764 2). In den Quellen steht entweder δ᾿ (z.B. Cic. Att. VII, 13, 4; so auch Nauck) oder keine Konjunktion (z.B. Plut. Mor. 432 c). Cf. Adag. 1069, n.l. 814.

764 citat Plut. Mor. 432 c: Eur. loc. cit.

764 M. Tullius Cic. Att. VII, 13, 4 (765 μάντις δ᾿: μάντης δὲ Ald. 1513 [cf. app. l. 765]): Eur. loc. cit.

766 Theocritus Theocr. 21, 32-33.

766 si ... illa In der Theokrit-Aldina von 1495 lautet der Titel des Gedichts Θεόκριτου Ἁλιεῖς, aber es ist ausserhalb des Korpus der| 297 Eklogen von Theocr, gedruckt. Man ist sich über die Autorschaft dieses Gedichts nicht einig. Siehe zu dieser Frage: Theocritus edited with a Translation and a Commentary, by A.S.F. Gow, vol. II (sec. ed.), p. 369.

775 Aristot. Eth. Eud. VIII (!), 1248 a 35 (776 μόνον: μόνων v.l.).

776 μόνων Der nächste Teil des Satzes fängt mit den Worten καὶ μόνον an. In ed. Ven., Ald., 1498, und in der von Er. besorgten ed. Basil., Ioannes Bebelius, 1531, steht zwar μόνον, wonach jedoch ein Satzzeichen folgt.

777-780 Vtinam ... pestilente Siehe: Inst. princ. christ., ASD IV, 1, p. 177, ll. 337-343: "Longe pestilentius est magorum ac diuinorum genus, qui regibus longaeuitatem victorias triumphos voluptates et imperia pollicentur ... Ad hunc ordinem pertinent prognostae, qui ex astris futura praesagiunt, quorum an vlla sit ars, non est huius loci discutere. Certe vt nunc vulgo vtuntur, non mediocrem pestem adfert rebus humanis" (cf. CWE 33 ad loc.)

779-780 prognostis ... vano Cf. Adag. 1348, ll. 867-868: "Omnes prognostae vani".

     1279

782 ῥάκος πολυσχιδές Lucian. Pseudol. 18 (siehe unten, l. 787) und De merc. cond. 39 (siehe n.l. 789). Cf. Apost. 15, 20: Ῥάκος πολυσχιδὲς ἐργασάμενος ἔξωσον τουτέστιν ἀπόθου παλαιὰ πράγματα.

786-787 Lucian. Pseudol. 18.

789 Idem Lucian. De merc. cond. 17. Cf. Lucianus, ASD I, 1, p. 561, ll. 3-5: "Non secus atque calcei noui solent, in precio est, et habetur charus: verum vbi crebro iam fuerit calcatus lutoque deformatus tum misere sub lecticam abiicietur, cimicibus ... oppletus".

789 in eodem dialogo Er. verwechselt die oben zitierte Stelle des Pseudol. (cf. n.ll. 786-787), mit De merc. cond. 39: Ῥάκος σε πολυσχιδὲς ἐργασάμενος ἤδη περιβλέπει, σὲ μὲν οἷ τῆς κόπρου ἀπορρίψει φέρων.

792-795 Solon ... inutiles Nach Diog. Laert. I, 56.

795 laertius Eur. fr. 282, 12 N., bei Diog. Laert. I, 56.

796 ἐκλιπόντες Bei Diogen. Laert. (edd. sec. codd.): ἐκλιπόντες. Nauck nach anderen Quellen: ἐκβαλόντες.

797 lacera ... pallia Cf. Crastonus s.v. τρίβων: "Vestis lacera".

     1280 Collect. 262 aus Diog. 1, 16.

799 Ἀδεές δέδιας δέος Cf. Suid. ἀδεές 434: ἀδεὲς δέδοικας δέος (= Zenob. Ald. col. 5, wo das Sprichwort jedoch 'ἀδεὲς δέος δέδιας' lautet), und Apost. 1, 30: ἀδεές δέος δέδοικας. Vergleiche auch Diog. 1, 16: ἀδεὲς δέος, und Plat. Symp. 198 a: Ἆρά σοι δοκῶ ... ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι. Er. erwähnt den Ausdruck ἀδεὲς δέος in Prolegomena xiii (ASD II, p. 72, l. 563), wo er diese Art von Wendungen (besonders in der Tragödie beliebt) auflistet (cf. ASD II, 1, p. 73, n.l. 561).

799-800 Verg. Aen. IV, 298.

801 Ἄδωρα δῶρα Soph. Ai. 665. Cf. Adag. 235 (Hostium munera non munera), ASD II, 1, pp. 346-348; Prolegomena, ASD II, 1, p. 72, l. 563.

801 δεσμὸς ἄδεσμος Eur. Suppl. 32.

802 παρθένος ... ἄνυμφος Eur. Hec. 612: νύμφην τ᾿ ἄνυμφον παρθένον τ᾿ ἀπάρθενον. Cf. Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 72, ll. 561-562.

802 κῆπος ἄκηπος Greg. Naz. Epist. 5, 5, Migne PG 37, col. 29 a = GCS 53, p. 7, ll. 4-5, in Adag. 1321, l. 384. Siehe Adag. 1439, n.l. 7142.

803 non semel Siehe: Prolegomena xiii, ASD II, I, p. 72, ll. 560-566 und Adag. 1001, ll. 3-7.

803 μορμολύττειν Im attischen Dialekt kommt das Verb nur medial vor; das Aktivum findet man in Suid. μορμολύττεται 1251 in einem verderbten Zitat von Crates fr. 8, 1 Kock = fr. 10, 1 PCG, und bei Hesych. μορμολύττει 1667. Cf. Crastonus s.v. μορμολύττομαι: "Terreo". Dazu: ASD II, 2, p. 69, n.l. 20.

804-805 μορμολυκεῖον ... quidam Cf. Etym. mag., p. 590, 52-58: μορμολυκεῖον ... ἔστι προσωπεῖον ἐπίφοβον ... παρὰ τὴν Μορμώ· ἔστι δὲ ὄνομα γυναικός· μεταφορικῶς δὲ ἐκ ταύτης τὰ πρὸς κατάπληξιν τυπωθέντα προσωπεῖα ἐκάλουν μορμολυκεῖα. Vergleiche auch Adag. 3732 (Manduces), ASD II, 8, p. 146, ll. 407-408: "Hoc genus imaginum Graeci vocant μορμολύκια, quod lupina specie terrerent pueros, vt a plorando desisterent"; Adag. 539 (Vtre territas), ASD II, 2, p. 68; Adag. 540 (Leonem larua terres), ASD II, 2, p. 68.

804 laruae Cf. Crastonus s.v. μορμολύκιον: "Larua".

299

805 Basil. Epist. 25, 1, Migne PG 32, col. 300 b; Deferrari (Loeb), I, p. 150. Siehe Adag. 1439, n.l. 714 2.

807 Collectaneis Plutarchi Dazu: Adag. 1001, n.l. 402. Das Sprichwort steht - in der Form ἀδεὲς δέδοικας δέος - in der 3. Sammlung des cod. Laur. 80, 13 (cf. Suppl. Paroem. VI, p. 416).

     1281 Cf. Adag. 1599 (Lupi decas), ASD II, 4, p. 84, II. 557-571. Zur Geschichte des Wortes συκοφάντης: A.B. Cook, Συκοφάντης, in Classical Review 21 (1907), pp. 133-136.

810 Συκοφάντου Suid. συκοφάντης 1331.

810-811 Aristoph. Plut. 872-873.

813 Ὁ συκοφάντης In margine χ: "Initium est noui carminis" (in der Ausgabe F ist ὁ συκοφάντης am Ende des vorigen Verses abgedruckt).

814 dii Man lese 'dii' hier aus metrischen Gründen einsilbig, wie in Adag. 1249, l. 86. Cf. Adag. 1138, n.l. 557.

816-818 Conuicium ... tollerent Nach Schol. Aristoph. Plut. 873.

818-819 Hos ... causa Nach Suid. συκοφάντης 1331.

819-823 Quos ... gaudentes Nach Schol. Aristoph. Plut. 873 (820 συκωρούς [cf. app.]; συκώδεις; συκοσπαδίας Hemsterhuys).

819 φιλεγκλήμονας In Schol. Aristoph. Plut. 873 ist τοὺς φιλεγκλήμονας das Objekt und sind die anderen Akkusative prädikativ verwendet. Wahrscheinlich hält Er. im Satz συκαστὰς γὰρ τοὺς φιλεγκλήμονας ἔλεγον καὶ συκοβίους nicht φιλεγκλήμονας, sondern συκαστάς für das Objekt. Cf. infra, n.l. 821.

820 συκουρούς Wohl eine Konjektur von Er., nach dem Muster von οἰκουρός.

821 de ficis calumniantes In Wirklichkeit bedeutet φιλεγκλήμονες 'Liebhaber von Anklagen'. Cf. supra, n.l. 819.

823 Plut. Mor. 523 b.

826 φαίνεσθαι Korrekt wäre hier das Aktivum des Verbs und nicht die mediopassive Form. Bei Plut. steht τὰ σῦκα ... φαίνοντες.

827 meminit Plut. Sol. 24, 2.

827 Festus Pompeius Paul. Fest., p. 393, 5-9 Lindsay.

829 Athen. III, 74 d e: Istrus FGrHist 334 F 12.

832 aurem patulam Cf. Hor. Epist. I, 18, 70: "Patulae ... aures".

833 Amm. Marc. XV, 3, 5-6 (834 somniorum Henricus Valesius [1636]: solleniorum codd.). Auch in LB: 'somniorum'.

833 lib. xiiii. Die gemeinte Stelle gehört (auch nach edd. vett., cf. z.B. Castellus, Bononiae 1517) zu Buch XV.

838 Steph. Byz. s.v. Ἄτλαντες. Cf. Hdt. IV, 184.

839 ὀνειροσκόπους Zu ὀνειροσκόπος: Basil. Epist. 210, Deferrari (Loeb), II, p. 196; p. 198; p. 212. Passow s.v. ὀνειροσκόπος verweist auf Poll. VII, 188 (sic Ald. 1502). Bethe (p. 103, 24-25) druckt jedoch: ὀνειροπόλοι, ὀνειράτων ὑποκρίται, ὀρνεοσκόποι.

840 ὀνειροπόλους Poll. loc. cit. und Suid. ὀνειροπόλος 347.

840 ὀνειροκρίτας Suid. ὀνειροπόλος 347.

840 ὀνειροπλήκτους Suid. ὀνειρόπληκτον 344 und Hesych. ο 71.

     1282 Die Adag. 1282-1292 (mit Ausnahme von Adag. 1289 und 1290) hat Er. Athen. entnommen. In der Ausgabe C hat er nach dem Erscheinen der ed. princ. (Ald. 1515) die Nummern der Bücher nachgetragen (cf. CWE 33 ad loc.; ASD II, 1, p. 54, n.l. 94).

842 Πολλοῖς ... ὑπερδραμεῖν Athen. III, 98 c d (siehe unten, ll. 844-845).

843-844 Athen. III, 98 c d.

846 Id... venustius Cf. Adag. 1077, n.ll. 25-26.

301

848 Herodotus Hdt. II, 6, V, 53 und VI, 42.

848 Lucianus Lucian. Icar. 1.

848-849 quem ... donauimus Siehe Lucianus, ASD I, 1, pp. 410-422 (das Wort parasangis p. 410, ll. 8-9).

     1283 Strömberg, pp. 95-96. Suringar 250. Das vorliegende Sprichwort wird in Adag. 2237 (Cui multum est piperis, etiam oleribus immiscet), ASD II, 5, p. 208, ll. 47-48 erwähnt.

851 Clearch. fr. 82 Wehrli bei Athen. III, 116 e, cf. 119 e.

853 (app.) 'Putridula' (A) ist wegen des Metrums 'Putrida' vorzuziehen.

853 salsamenta Cf. Crastonus s.v. τάριχος: "Salsamentum".

854 Origanum Cf. Adag. 3650 (Origanum tueri), ASD II, 8, p. 56, ll. 776-780.

858 supputribus Das Adjektiv supputer / supputris ist in den Lexika nicht bezeugt.

859 Veritas ... placet Cf. Adag. 288 (Veritatis simplex oratio), ASD II, 1, pp. 394-395.

     1284

862 Athen. III 89 a b: Apollod. FGrHist 244 F 216: Sophron fr. 62 Kaibel = fr. 70 Olivieri (863 λιχνοτέρα: λιχνότερα ed. pr. Athen., Ald. 1514). Das Adjektiv λίχνος bedeutete in diesem Ausdruck ursprünglich wohl 'köstlich'; cf. Liddell-Scott-Jones s.v. λίχνος II.

867 Plin. Nat. IX, 125-126 (869 minimi est Mayhoff sec. codd.: est minimi edd. vett.; 870 ille bibitur).

871 paulo post Plin. Nat IX, 127 (872 pueritiae: in pueritia edd. Ven. 1497, 1513).

871 Hinc Nach edd. vett. (Ven. 1497 und 1513).

871 huic fasces Nach Gelenius (1535): 'huic fasces' (codd.: 'fasces vt'). Seit Jahn (1859): 'fasces huic'.

874 mox Plin. Nat. IX, 128 (875 perforando reliqua conchilia).

877-878 reges δημοβόρους Cf. Hom. Il. I, 231: δημοβόρος βασιλεύς. Vergleiche auch Adag. 1424, l. 533: "principes δημοβόρους". Siehe Adag. 1445, n.l. 795.

880 poetae Siehe z.B. Ov. Met. XI, 100-130. Weiter zu Midas: Adag. 524 (Midae diuitiae), ASD II, 2, p. 48.

     1285 Strömberg, pp. 95-96.

883 Τάριχος ... πῦρ Von Strömberg loc. cit. unter den Comica adespota (Nr. 3) aufgelistet (nicht berücksichtigt von Kock und PCG).

885 Athen. III, 119 e.

886 prouerbio Adag. 1362.

887 illo Diogen. 2, 41 und Suid. ἀφύα ἐς πῦρ 4660.

887 prouerbio Adag. 1112. Cf. Adag. 1362, ll. 120-121: Nach einigen ('sunt qui') sei die ἀφύα mit dem τάριχος identisch.

888 hunc versum Athen. III, 119 e. Strömberg, loc. cit., Comica adespota Nr. 5 (nicht bei Kock und PCG).

303

     1286 Cf. Otto 1271.

891 Zum Titel siehe n.l. 893.

892 Τηλοῦ ... φίλοι Trag, adesp. fr. 94 N. (= iamb. adesp. fr. 24 D.) bei Athen. 187 a (nicht in TrGF und nicht bei West).

893 Haud ... procul Diese Übersetzung ersetzt ab der Ausgabe F die metrisch fehlerhafte Halbzeile 'Haud sunt amici amici' (N.B. die lange Quantität der 3. Syllabe im 2. 'amici'). Er. hat die erste (ähnliche) Fassung des Titels stehenlassen.

894 Athen. V, 186 f-187 a.

899-900 omnibus ... sit Suringar 150. Siehe Prouerbia seriosa 166 (bei Suringar): "Die uten oghen es is uter herten".

901 Aristot. Eth. Nic. VIII, 1157 b 10-12, geht unmittelbar dem Satz, der in Adag. 1026, ll. 973-974 zitiert wird, voraus.

903 Vulgus ... probat Ov. Pont. II, 3, 8. Er. zitiert diesen Vers ohne Namen des Verfassers auch in Adag. 224 (Vbi amici, ibi opes), ASD II, 1, p. 338, l. 848.

904-905 Hes. Erg. 343.

906 prouerbia Prv. 27, 10: "Melior est vicinus iuxta quam frater procul" (Vg).

907 Terentianus ... Chremes Ter. Heaut. 56-57.

908 Prop. III, 21, 10.

911 Athen. V, 186 f- 187 a.

915 Delphico gladio Cf. Adag. 1269.

918 praesens praesentibus Vergleiche, z.B., Plaut. Most. 1075: "Adsum praesens praesenti".

     1287 Cf. Adag. 527 (Ne a chytropode cibum nondum sacrificatum rapias), ASD II, 2, pp. 50-53, aus Hes. Erg. 748-749. Siehe ASD II, 2, p. 53, n.l. 637, wo die Erwähnung des vorliegenden Adagiums nachgetragen werden muss.

921 Ἄθυτα ... κατεσθίει Athen. V, 179 d.

923 lib. iiii. In den edd. vett. (nach codd.) ist der Passus IV, 182 c - V 187 b an falscher Stelle (weiter im Text) eingeschoben (Isaac Casaubon hat dies berichtigt). Man hielt also Athen. V, 177 a - 182 b bis Casaubon irrtümlich für einen Teil des vierten Buches.

923 Simonidis Cf. Semonides 7, 56 D. und West bei Athen. V, 179 d (921 ἄθυστα Stob. IV, 22, 193, p. 564 Hense: ἄθυτα Athen. edd. vett. sec. codd.; ἱρὰ: ἱερὰ Athen. Ald. 1514). Siehe ASD II, 2, p. 53, n.ll. 637-638, wo man eher Athen. V, 179 d als die Epitome erwähnen soll. 'Simonides' statt 'Semonides' (von Amorgos) in den edd. vett. sec. codd. In den heutigen Ausgaben nach dem Zeugnis auf einem Papyrus: Σημωνίδης. Dazu: Greek Elegy and Iambus, ed. J.M. Edmonds, vol. II, Cambridge, Mass., 1931, p. 210, n. 1.

926-927 vt ... cibus Cf. Coll. (Colloquiorum familiarium formulae: Consecratio coenae), ASD I, 3, p. 91, ll. 452-457. Vergleiche auch Adag. 527, ASD II, 2, p. 52, ll. 623-628: "Cibum sumpturi diis consecrabant τὰς ἀπαρχάς ... Qui mos et hodie durat apud bene moratos Christianos".

929 intempestiuiter Siehe Adag. 1122, n.l. 338.

931 Plat. Symp. 176 a.

932 Plut. Mor. 279 e (Aetia Romana), in Adag. 843 (Lari sacrificant), ASD II, 2, p. 362, ll. 802-807 paraphrasiert.

933 ἀνίπτοις ... manibus Cf. Adag. 855 (Illotis manibus), ASD II, 2, pp. 376-378.

934-935 huiusmodi ... pertinent Mt. 15, 2-3.

305

     1288 Strömberg, Eine neue Sammlung, p. 19.

937 Χῖος ... ὠνήσατο Eupolis fr. 269 Kock I, p. 332 = PCG fr. 296 bei Athen. VI, 266 f.

938 Eupolis Cf. die vorangehende Anm.

939-943 Natum ... Stoicum Athen. VI, 266 e: Nicolaus Damascenus FGrHist 90 F 95 und Posid. FGrHist 87 F 38.

943 Steph. Byz. s.v. Χίος.

946 clauigeros Cf. Crastonus s.v. κορυνήτης, κορυνηφόρος: "Clauiger".

946 Itali Pelasgis Cf. Hecat. FGrHist 1 F 127 bei Hdt. VI, 137.

946 δμωίτας In den Stephanusedd. (sec. codd.): δμωίτας. Nach Poll. III, 83 (p. 180, 22 Bethe) und Athen. VI, 267 c (aus Hermon Κρητικαὶ γλῶσσαι) wird heute μνωῖται für richtig gehalten.

946-947 Est ... ciuitatem Nach Steph. Byz. s.v. Χίος.

947-948 Possessiuum ... Χῖος. Cf. Steph. Byz. s.v. Χίος: Τὸ πρωτότυπον ὄνομα βραχὺν ἔχει τὸ ι.

     1289

950 Ζωὴ καὶ ψυχή Nach Iuv. 6, 195 (cf. l. 953).

952 Iuv. 6, 195-196 (953 sub lodice ferendis Housman).

953 Ζωὴ καὶ ψυχή Diese Wendung hängt bei Iuv. von dem früheren Verb 'interuenit' ab.

955 Martial. X, 68, 5-6 (956 Κύριέ μου, μέλι μου, ψυχή μου: Ζωὴ καὶ ψυχή lasciuum Ald. 1501; 957 Egeriae: Aegeriae Ald.).

958 Iuuenalis Iuv. 6, 191.

958 Hesiodus Hes. Erg. 686 = Apost. 18, 34 b. Er. paraphrasiert diesen Vers in Adag. 3001 (Dulce bellum inexpertis), ASD II, 7, p. 34, l. 663 und in Adag. 3999 (Viuum noueris), ASD II, 8, p. 269, l. 987.

962 Aristoteles Von mir nicht nachgewiesen bei Aristot. Cf. Timocles fr. 35, 1 Kock II, p. 466 = PCG fr. 37, 1 bei Stob. IV, 31, 16, p. 738 Hense: Τἀργύριόν ἐστιν αἷμα καὶ ψυχὴ βροτοῖς.

     1290 Otto 80.

965 Verg. Ecl. 8, 108.

967 Serv. Com. Ecl. 8,108: "Per prouerbium est locutus".

968 Ov. Her. 2, 9-10.

969 Lucian. Alex. 8.

970-971 suis ... blandiuntur Cf. Ov. Am. II, 11, 54: "Cur ego non votis blandiar ipse meis?"

973 Terentianum illud Ter. Andr. 225 (974 Mi equidem hercle Ashmore: Miquidem hercle Fleckeisen: Mihi quidem hercle edd. vett. secc. cod.: Mihi; atque: Atqui). Er. zitiert den Vers auch in Adag. 1400, l. 556.

975 Theocriticum illud Theocr. 21, 45 (976 ἄγραν Gow: ἄρτω v.l. et Ald. 1495: ἄρτως Junt. 1516 et ed. Rom. 1516). Das ungewöhnliche Adjektiv 'Theocriticum' (statt der Äquivalente des griechischen Θεοκρίτειος: Theocriteus und Theocritius) verwendet Er. auch in Adag. 8, ASD II, 1, p. 121, l. 430; Adag. 115, ASD II, 1, p. 231, l. 443; Adag. 330, ASD II, 1, p. 430, ll. 563-564; Adag. 2081, ASD II, 5, p. 86, l. 619; Adag. 2286, ASD II, 5, p. 232, l. 587; Adag. 4014, ASD II, 8, p. 276, l. 119. Cf. die falsche Lesart 'Democritici' in einigen Hss. und in den alten Ausgaben von Cic. De or. I, 42 und Tusc. I, 82 (in den heutigen Ausgaben der Tusc. - seit Bentley - und in De or.: 'Democritii'). Vergleiche auch Er. Coll. (Amicitia), ASD I, 3, p. 707, l. 233: "fabulas Democriticas". Zu dergleichen Wortbildungen: Hoven, pp. 408-410: "Adjectifs et substantifs en -icus, adverbes en -ice, icos".

307

978 ἑαυτοῖς ὀνειροπολεῖν Cf. Aristoph. Equ. 809: ὀνειροπολεῖς περὶ σαυτοῦ. Bei Aristoph. betrügt jedoch Kleon nicht sich selbst, sondern Demos.

     1291 Collect. 788, aus Plaut. Aul. 198 und Diogen. 7, 73. Otto 1446. Cf. Adag. 93 (Polypi mentem obtine), ASD II, 1, pp. 198-202.

981 Polypi Cf. Suid. πολύποδος δίκην 1995; Diogen. 7, 73; Apost. 14, 70 πολύποδος ὁμοιότης 1997.

981-982 vncis vnguibus Cf. Adag. 2.xvii, ASD II, 1, p. 104, ll. 58-59 (aus Diog. Laert. VIII, 17: Diels VS 58 C6, und Trypho Περί τρόπων 4): "Γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, id est Quae sunt vnguibus vncis, ne nutrias. Rapacitatem fugito, interprete Tryphone".

984 Athen. VII, 317 b: Clearch. fr. 102 Wehrli.

985 Plaut. Aul. 198.

987-988 Nihil... assentantes Cf. Diogen. 7, 73: πρὸς τοὺς ἐξομοιοῦντας ἑαυτούς, οἷς βούλονται (ähnlich Suid. πολύποδος 1997, Apost. 14, 70, Thgn. 215-216 und Athen. VII, 317 ab: Clearch. fr. 75 Wehrli (die beiden letzten Zitate in Adag. 93, ASD II, 1, pp. 199-200, ll. 300-311). Cf. De cop. verb. II, ASD I, 6, p. 266, ll. 754-755: "Polypum, cuius mutabilitas etiam prouerbio locum fecit". Siehe auch Adag. 999 (Polypi caput), ASD II, 2, p. 494, l. 593: "In hominem varium et in quo pariter et vitia et virtutes inuenias", cf. den Kommentar ad loc.

988 Ps. Phocyl. 48-49 (990 χῶρον: χῶραν v.l. et Ald. 1495).

992 polypus haerens Cf. Ov. Hal. 32: "Polypus haeret".

993 Ion fr. 36, 2 N. / TrGF (Snell) bei Athen. VII, 318 e.

996 Plaut. Bacch. 660-661: "Pectus quoi sapit / bonu' sit bonis, malu' sit malis". Cf. Prolegomena xiii, ASD II, 1, p. 70, ll. 546-547.

997 Pind. Nem. 4, 95-96 (997-998 μαλακὰ Schmid [1616]; 998 τραχὺς δὲ).

999 insidiator Cf. Crastonus s.v. ἔφεδρος: "Vltimus, praeses, insidiator".

999 ibidem Pind. Nem. 3, 72-74 (1000 ἐν ἀνδράσιν Hermann).

1000-1 τρίτον ... ἔχομεν Heute interpunktiert man vor statt nach μέρος, was den Sinn des Satzes ändert (siehe die folgende Anm.).

2 tertia ... habemus Dieser Satzteil bedeutet in Wirklichkeit: 'zum dritten Mal unter den älteren: in jedem Teil (des Lebens), der uns zugehört'.

3-4 Laudat ... attemperantem Pind. spricht von einem Held, der in allen Perioden seines Lebens die Altersgenossen überragt; Er.' Interpretation ist nicht ganz richtig.

4 laudat Pind. Pyth. 8, 6-7.

6 Rursum Pind. Pyth. 4, 281-282.

8 Idem Pind. Pyth. 2, 83-84 (9 δ᾿ ἐχθρὸν ἅτ᾿).

     1292 Strömberg, p. 85.

13 Οὐδεὶς ... ἰχθύς Clearch. fr. 80 Wehrli bei Athen. VIII, 347 f - 348 a. Nach Meineke, Epimetrum, p. 459, handelt es sich um einen Parömiakus.

15 Clearch. fr. 80 Wehrli bei Athen. VIII, 347 f -348 a.

16 Stratonicus Stratonicus figuriert mehrmals in Er.' Adagia. Siehe z.B. Adag. 516 (Ne sutor vltra crepidam), ASD II, 2, p. 41, ll. 404-405, und Adag. 631 (Telluris onus), ASD II, 2, p. 157, ll. 657-661.

309

19 nullius ... precii Cf. Adag. 710, ASD II, 2, p. 238, ll. 166-167.

20 denique ... esset Cf. Adag. 429 (Magis mutus quam pisces), ASD II, 1, p. 502.

21 Thphr. fr. 130 Wimmer = fr. 710 Fortenbaugh bei Athen. VIII, 348 a (22 Σιμμύκαν [cf. app.]: Σιμύλαν Ald. 1514). Cf. Apophth. VI, Stratonicus 37, LB IV, 311 B.

24 Aristot. fr. 558 Rose3 bei Athen. VIII, 348 a-c (27 Τελεσταγόρας: Τελεγόρας ed. pr., Ald. 1514 [sed posterioribus in locis Τελεσταγόρα et Τελεσταγόρου]).

33-34 simulata ... piscem Bei Athen. (auch in der ed. pr.): ὑποπιόντες ἐκώμασαν πρὸς αὐτόν ('sie sind, leicht angetrunken, in einem lustigen Zug zu ihm gegangen'). Er. liest wohl: ὑπιόντες ἐκόμισαν πρὸς αὐτόν.

34 Quem Bei Athen. (auch in der ed. pr.) αὐτούς ('die Jünglinge').

39 hoc posterius Diesem Spruch ist Adag. 3410, ASD II, 7, p. 7, p. 247, gewidmet (dort erwähnt Er. das vorliegende Adagium). Adag. 3410, ist, wie dieser Zusatz, ein Einschub C (cf. CWE 33 ad loc.).

40 Athen. VIII, 348 a.

41 senarius Es handelt sich nicht um einen Senar, sondern um einen jambischen Dimeter. Siehe oben, n.l. 13.

41 Constabit Er.' Version ist eigentlich wegen der kurzen Quantität der vierten Silbe -γας in metrischer Hinsicht fehlerhaft.

     1293

44 Thgn. 537-538 (46 ποτ᾿). Er. zitiert diese Stelle (nur bis φύεται) in Adag. 533, ASD II, 2, p. 60, l. 820 (cf. infra, n.l. 56).

47 Non ... hyacinthus Zur Übersetzung dieses Verses: ASD II, 2, p. 61, n.l. 821.

49 e probis ... probos Cf. Hor. Carm. IV, 4, 29: "Fortes nascuntur fortibus et bonis".

50 Hor. Carm. IV, 4, 31-32. Cf. Antibarb., ASD I, 1, p. 54, ll. 77-80, wo Er. diese Stelle Hor. zitiert.

53-54 Venustius ... alumnum Cf. Adag. 1077, n.ll. 25-26.

54-55 Κακοῦ ... ὠόν Adag. 825, ASD II, 2, pp. 348-350, nach den Parömiographen (Er. erwähnt Adag. 825 in Adag. 533, ASD II, 2, p. 60, l. 818; cf. die folgende Anm.). In margine χ: "Non est Carmen".

56 Οὐκ ... πατρός Adag. 533 (Nunquam ex malo patre bonus filius), ASD II, 2, p. 60, l. 815 aus Eur. fr. 333, 2 N. bei Stob. IV, 30, 5, p. 730 Hense (Er. zitiert dort auch die erste Zeile des Fragments: Φεῦ φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς καλῶς ἔχει).

58 Est ... aloe Nach Plin. Nat. XXVII, 14: "Aloe scillae similitudinem habet".

58-59 diuersis locis Siehe z.B. Plin. Nat. XIX, 93-97; XX, 97-101; XXI, 106.

     1294 Cf. Collect. 466 (Non omnia pari filo conueniunt). Otto 1288. Siehe das vorliegende Sprichwort im Widmungsbrief an Lord Mountjoy in der Ausgabe von 1500 der Collect., Ep. 126, l. 203, und in Ep. 843, l. 48 (vom Jahr 1518).

61 Verg. Ecl. 8, 63.

62 Hom. Il. XIII, 729-733 (67 τιθεῖ νόον: νόον τίθει Aristoph. Byz.: τίθει νόον ed. Flor. 1488).

311

74 Item Hom. Od. VIII, 167-170 (74 γὰρ εἶδος Bentley [sic etiam, casu, vt opinor, edd. D-F Adag.]).

83 Eur. Rhes. 106-107 (84 αὑτὸς: ὡυτὸς v.l. et Ald. 1503).

88 Thgn. 933-934. In margine χ wahrscheinlich "Versus non est", radiert. Zwei Linien zeigen, dass man das Original und die Übersetzung als Prosa drucken soll. Diese irrtümlichen Hinweise sind in der Ausgabe G nicht berücksichtigt.

91 res Im Original steht κάλλος ('Schönheit').

93 Titus Liuius Liv. XXII, 51, 4 (nimirum eidem dii dedere: eidem dii dederunt ed. Ven. 1501).

93 (app.) duodecimo Cf. Adag. 1027, n.l. 9962.

94 Iliados Hom. Il. XXIII, 670-671.

99 Pindaricum illud Pind. Nem. 1, 25.

100 Interpres Schol. Pind. Nem. 1, scholion 36, Drachmann, scholia vetera.

102 inuentiones Cf. Crastonus s.v. ἐπιτέχνησις: "Adinuentio".

102 Idem Pind. Nem. 7, 54-56 (103 τά, τὰ δ᾿ [cf. app. l. 105]). Der unmittelbar vorangehende Satz des Gedichts wird in Adag. 1050, ll. 463-464 zitiert.

103-104 εὐδαιμονίαν ἅπασαν Im heutigen Text ist dieser Ausdruck dem unmittelbar folgenden Partizip ἀνελόμενον untergeordnet (auch in ed. Ven. 1513 und ed. Rom. 1515 steht ein Komma nach ἀδύνατον).

105 Idem Pind. Olymp. 1, 113 (106 Ἐν ἄλλοσι: Ἐπ᾿ ἄλλοισι Ald. 1513 et ed. Rom. 1515: Ἄλλοισι v.l.).

106 Idem Pind. Olymp. 8, 12-14.

106-107 encomio Er. verwendet hier den Namen, der eigentlich eine andere Reihe der Gedichte von Pindar bezeichnet, im weiteren Sinne; cf. Pind. fr. 118-128 Snell-Mähler. So auch in Adag. 1441, l. 737 und Adag. 1470, l. 137.

108 diis fauentibus Cf. Adag. 2078 (Cum deo quisque et gaudet, et flet), ASD II, 5, p. 84, l. 581: "Cum deo fit Graecis, quod fit fauente numine".

109 Rursus Pind. Olymp. 9, 104-107.

313

     1295

113 adagium Suringar 121. Siehe Tappius, p. 150 (bei Suringar): "Vil hende machen eyn leichte bürde".

114 difficilia facile confici Ein etymologisches Wortspiel; cf. Adag. 1434, n.l. 6412.

117 Hes. Erg. 380 (117 Πλείων μὲν).

118 Hom. Il. XII, 412 (119 ἐφαμαρτέετε: ἐφομαρτεῖτον ed. Flor. 1488; δέ τε: δέ τοι edd. vett. sec. codd.).

122 Eur. Phoen. 745. Er. zitiert diesen Vers auch in Adag. 440 (cf. infra, ll. 128-129), ASD II, 1, p. 517, l. 988.

125 Rursum Eur. Heracl. 274. Auch dieser Vers wird in Adag. 440 (p. 516, l. 985) angeführt.

128 alibi Adag. 440, ASD II, 1, pp. 516-517, nach fr. com. adesp. 679 Kock bei Zenob. 3, 51 und Suid. εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ 229.

     1296 Cf. Collect. 748 (Tanquam meum nomen, tanquam digitos meos teneo). Otto 1234. Cf. Adag. 1391, ll. 481-482.

132 Lucian. Tox. 6 (132 τοὔνομα ἂν Stallbaum). Cf. Lucianus, ASD I, 1, p. 427, ll. 5-6: "Itaque paene patris quisque sui nomen citius obliuisceretur".

134 Ov. Pont. II, 11, 5.

136 Hieronymo Hier. Epist. 126, 2, 1, CSEL 56/1, p. 144: "Vt iuxta vulgare prouerbium pro prium quoque ignorarem vocabulum".

136 Plinius Plin. Not. VII, 90. Cf. RE s.v. Valerius 261, Halbband XV, col. 155, 21-26.

136-137 Historiae mundi Cf. Adag. 1001, n.l. 2042.

138-140 cum ... inclamandi Eine Erweiterung von Er.

139-140 mos ... inclamandi Diese Handlung wurde durch das Verb conclamare bezeichnet. Cf. Schol. Lucan. II, 23 und Serv. Comm. Aen. VI, 218. Er. erwähnt diese Sitte auch in Adag. 1391, l. 481.

     1297 Collect. 539. Polyd. Verg., f° e. Strömberg, Eine neue Sammlung, p. 15. Otto 1868. Schneider, p. 29. Swoboda, p. 91. Cf. Prolegomena iii, ASD II, 1, p. 50, ll. 113-115 und De cop. verb. I, 22, ASD I, 6, p. 68, l. 902.

142 Ter. Eun. 732 (143 verum erit: verum ed. Lugd. 1506).

143 verum est Vergleiche den Kommentar von Guido Iuvenalis in der ed. Lugd. 1506: "Id est hoc dictum, hoc prouerbium, haec sententia est vera".

147 friget Cf. den Widmungsbrief an Lord Mountjoy in der Ausgabe von 1500 der Collect., Ep. 126, ll. 245-247: "Frigere quepiam videbuntur ... Que per se frigida videntur, in loco adhibita gratiam habent"; Moria, ASD IV, 3, p. 96, l. 448: "Protinus frigebit cum sua actione orator".

148 Donatus Don. zu Ter. Eun. 732, von Polyd. Verg., loc. cit. angeführt.

149-150 Frigida ... interpretatio Cf. Beroaldus, Annotationes centum, cap. 2: "Qui Ouidium [Ov. Fast. V, 161] frigidus agrestis [statt Argestes] dixisse putant ... frigidam atque agrestem interpretationem attulerunt".

150-151 si ... interpretamentum Cf. Adag. 1485, l. 330.

151 Hor. Carm. IV, 11, 33.

315

154 frigent ... amant Cf. Ον. Am. II, 7, 9-10: "In te quoque frigidus esse / ... dicor".

154 Hier. Epist. 55, 2, CSEL 54, p. 488: "Luxuria mater libidinis est ventremque distentum cibo et vini potionibus inrigatum voluptas genitalium sequitur". Cf. id. Adv. Iov. II, 7, Migne PL 23, col. 310 ab: "Esus carnium et potus vini ventrisque saturitas seminarium libidinis est. Vnde et comicus Sine Cerere, inquit, et Libero friget Venus".

155 crassiore Minerua Cf. Adag. 37 (Crassa Minerua. Pingui Minerua. Crassiore Musa), ASD II, 1, p. 152.

156 libidinem ... comitem Cf. Palladius Historia monachorum (I. Version) 7, Migne PL 74, col. 278 b: "Gastrimargiae ..., quae fornicationis est incentiuum".

157 Paulinae literae   Eph. 5, 18.

158 Eur. Bacch. 773 (159 μηκέτ᾿ ὄντος).

161 In Graecorum collectaneis Apost. 12, 2.

162 Cynicus Mynors (CWE 33 ad loc.) vermutet, dass Er. dies aus Versehen statt Cynulcus geschrieben hat, weil dieser Gesprächsteilnehmer das Zitat anführt. Aus Athen. I, 1 d wissen wir jedoch, dass Kynulkos von Megalopolis ein Kyniker war. Vergleiche auch den Titel der unten zitierten Stelle der Ald. 1514: Κυνικὸς πεινῶν.

162 apud Athenaeum Athen. VI, 270 b c: Achaeus fr. 6 N. / TrGF (Snell), fr. 4 Steffen, SGF (164 Ἐν μὲν κενῇ Meineke: Ἀλλ᾿ ἐν κενῇ Schweighäuser: Οὐκ ἐν κενῇ Herwerden [qui in principio sequentis versus ἔνεστι ponit]: Ἐν κενῇ ed. pr., Ald. 1514 [cf. app. l. 164]).

168 Carmen Euripidis Eur. fr. 895 N. bei Athen. VI, 270 c (169 πλησμονῇ τοι: πλησμονῆτοι ed. pr.).

168 Achaeo Siehe oben, n.l. 1622.

171 Athen. I, 28 f: Antiphanes fr. 242, 3-4 Kock II, p. 117 = PCG fr. 238, 3-4 (174 Πράσσουσιν).

177 Aristoph. fr. 596 Kock I, p. 543 = PCG fr. 613 bei Athen. X, 444 d (179 γε Porson). Zu 'τῆς Ἀφροδίτης γάλα', cf. Adag. 560 (Iouis et regis cerebrum), ASD II, 2, p. 88, l. 418. Vergleiche auch Adag. 3653 (Iouis lac), ASD II, 8, pp. 97-98, aus Eur. Cycld. 136.

181 epigramma Cf. Anth. Pal. IX, 497 (184 Πανάκεια Stadtmüller: Θεραπεία edd. vett. sec. codd.: Θεραπεία corr. in cod. Pal.) = Anth. Plan. Ia, 26,13, f° 7v (= Mantiss. prov. 1, 61 aus dem cod. Paris. 3060, dazu: ASD II, 2, p. 149, n.l. 452).

188 Apul. Met. VI, 11.

189 Aristot. Probl. III, 872 b 15-25 bei Athen. X, 434 f.

192 Athen. X, 435 a: Hieronymus Rhodius fr. 38 Wehrli: Thphr. fr. 578 Fortenbaugh (in Wimmers Ausgabe nicht berücksichtigt).

     1298 Cf. dieses Sprichwort in Adag. 2999 (E Massilia venisti), ASD II, 6, p. 588, ll. 913-915 und in Adag. 752 (Nauiget Anticyras), ASD II, 2, p. 276, ll. 897-898. Cf. Otto 1064 und Goebel, pp. 133-134. Die griechischen Fassungen der Adag. 1298-1301 fangen mit dem Buchstaben Π und Ο an (siehe Einleitung, p. 3).

194 Πλεύσειας ... Μασσαλίαν Bei Athen. XII, 523 c: Πλεύσειας εἰς Μασσαλίαν. Die ursprüngliche Fassung war nach Meineke, Epimetrum, p. 467, ein Parömiakus: Εἰς Μασσαλίαν πλεύσειας (Plut. Prov. Alex. I, 60 = Zenob. Ald. col. 76).

194 Athenaeus Athen. XII, 523 c.

317

197-198 in molles ... debere Cf. Adag. 2999, ASD II, 6, pp. 587-588, ll. 910-912 aus Suid. ἐκ Μασσαλίας 499: "Suidas ait dici [scil. Ἐκ Μασσαλίας ἥκεις] solitum de iis, qui cultu parum viris decoro vterentur, quod Massilienses luxu perditi muliebrem ferme in modum ornarentur, comis vnguento delibutis capillisque religatis". Siehe ASD II, 2, p. 277, n.l. 898.

198 Plaut. Cas. 963. Schneider, p. 29.

200-201 Tametsi ... vitae Der Sklave Chalinus spielt in Wirklichkeit auf das von Lysidamus geplante prächtige Gastmahl an (cf. ibid. 490-501).

201 Plut. Ages. I, 2: Τὴν λεγομένην ἀγωγὴν ἐν Λακεδαίμονι.

203 Cic. Flacc. 63 und Phil. VIII, 19. Cf. Adag. 1949 (Laconismus), ASD II, 4, p. 308, l. 591: "Massiliensium probitas abiit in prouerbium" (mit Hinweis auf das vorliegende Adagium).

204 Val. Max. II, 6, 7.

206-207 religionis ... sectarentur Vergleiche die Stellen, wo Er. die Untätigkeit der Mönche tadelt: Coll. (Conuiuium religiosum), ASD I, 3, pp. 259-260, ll. 885-889, De pronunt., ASD I, 4, p. 30, ll. 537-542 und Mod. orandi Deum, ASD V, 1, p. 168, ll. 633-635.

208 autores Siehe z.B. Strab. IV, 181 und Tac. Agr. 4.

209 Verg. Aen. IV, 483.

213 Thessalos Vergleiche z.B. Apul. Met. II, 1 und Hor. Carm. I, 27, 21-22: "Quis te soluere Thessalis / magus venenis, quis poterit deus?" Cf. Adag. 212 (Thessala mulier), ASD II, 1, pp. 324-325.

215-216 hanc ... scriptores Nach Serv. Comm. Aen. VI, 60, haben Massilia und Massyli nichts gemein.

216 Steph. Byz. s.v. Μασσαλία (219 μᾶσσαι: μᾶσαι Ald. 1502 et Rhodiginus): Hecat. FGrHist 1 F 55 und Timaeus FGrHist 566 F 72. Rhodiginus (IX, 8) zitiert diese Stelle von Steph. Byz.

217 ciuitatem Ligusticae Er. bemerkt nicht, dass hier Massilia in Gallia Narbonensis gemeint ist, vielleicht weil er früher Libysticae statt Ligusticae schrieb (siehe app.).

     1299 Hotop, p. 260. Cf. Bühler IV, pp. 217-223: Ε<ἰ>ς Τροιζῆνα δεῖ <σε> βαδίζειν (Zenob. Ath. 2, 28), bes. p. 223.

223 Πλεύσεις Τροιζῆνα Cf. Suid. εἰς Τροιζῆνα δεῖ βαδίζειν 324 (cf. Zenob. Ald. col. 87). Nach Meineke, Epimetrum, p. 462, war die ursprüngliche Fassung des Sprichworts ein Parömiakus, nämlich: Τροιζῆνάδε δεῖ σε βαδίζειν; nach Bühler IV, p. 222, hatte Zenobius eher εἰς Τροιζῆνα als Τροιζῆνάδε (oder Τροιζήναδε) geschrieben, aber: "Meinekii coniectura haud displicet, sc. sic olim Athenis dictum esse, vix autem Zenobius veterem formam nouerat scripsitque".

223 Eustathius Eust., p. 287, 13-15, zu Hom. Il. II, 561 (εἰς Τροιζῆνα).

226-227 Est ... Massilia Nach Steph. Byz. s.v. Τροιζήν.

     1300 Diese Redensart in De cop. verb. I, 10, ASD I, 6, p. 38, l. 253.

229 Πέμματα Ἀττικά Plat. Rep. III, 404 d (siehe unten, l. 231).

229 bellaria Cf. Crastonus s.v. πέμματα: "Bellaria, secundae mensae, res aromaticae". Vergleiche auch Adag. 1423, l. 522 und Adag. 3520 (Ad coronidem vsque), ASD II, 8, p. 28, ll. 235-236: "Qualia sunt in conuiuiis quae Graeci vocant ἐπιδορπίσματα siue μεταδόρπια, ... Latini, ni fallor, bellaria vocant".

229 lautitiis Cf. infra, n.l. 232.

230 Plat. Rep. III, 404 d. Der Satz folgt fast unmittelbar der in Adag. 1168, ll. 189-190 zitierten Stelle.

231 ψέγεις Er. hat das Verb aus einem vorangehenden Satz ergänzt.

232 lautitias Cf. Crastonus s.v. εὐπάθεια: "Delitiae, lauticia, iucunditas, hubertas, bona corporis dispositio, id est complexio".