303

2 oportere E-I: oportet B-D.

3 quidem E-I: quidem vel B-D.

304

5 Germania χ G-I: Germania nostra B-F.

6 illud C-I: om. B.

305

11 carmine E-I: in carmine B-D.

23 caede C-I: cede B.

34 aestus χ G-I: iras B-F.

35 Alcinoos F-I: Alcynoos B-E.

38 δωροφάγους B-H: δωρωφάγους I.

40 communibus C-I: omnibus B.

307

55 Xerxe D-I: Xerse B C.

60 queritur B C E-I: quaeritur D.

62 Tiberios C-I: Tyberios B.

71 orbis totius G-I: totius orbis B-F.

309

109 possint F-I: possit B-E.

111 sicut F-I: vt sicut B-E.

121 appetat G-I: expetat B-F.

122 principe D-I: principi B C.

139 nullis B D-I: nullus C.

141 mundum B-D F-I: modum E.

311

154 nonnulla C-I: aliqua B.

156 paucarum C-I: om. B.

160 etiam F-I: et B-E.

161 credas C-I: credis B.

313

205 proferat B D-I: preferat C.

219 videatur C-I: videtur B.

221 adulatur C-I: adulator B.

224 episcopen aliquam F-I: episcopatum aliquem B-E; Assentatur E-I: Assentantur B-D.

226 equitandi B-D F-I: aequitandi E.

227 plebei C-I: plebi B.

239 nulla C-I: nullo B.

240 Xerxis D-I: Xersis B C.

315

272 Possimus H I: Possumus B-G.

293 Fortunaque dulci E-I: Dulcique fortuna A-D.

317

309 apium B-I: om. A.

310 antiquissimum s B F-I: antiquissimam A C-E.

312 A. Gellius I: Aulus Gellius A-H.

322 γὰρ suppleuimus cum Stephano: om. A-I.

326-327 Hoc ipsum sane G-I: Atque hoc ipsum A-F.

327 et G-I: om. A-F.

328 premendo C-I: om. A B.

330 quadragesimosecundo F-I: quadragesimotertio [xliii. B] A-E.

331-332 positae. Robur, olea C-I: positae, robur, oleae A B.

332 illae s E-I: iliae A-D.

334 panditur A C-E; pandatur s B F-I.

342 caedes C-I: cedes A B.

347 Echioniaeue A-G I: Echionaeue H.

319

356 ἐστιν A-H: ἐστι I.

360 vulgo hodie G-I: hodie vulgo A-F; ἐπελθοῦσιν A B E-I: ἐπελτοῦσιν C D.

362 suas opes B-I: suas A, sua s.

368 id est E-I: om. A-D.

370 pharmacopolae A C-I: pharmacapolae s B.

374 ὠνόμαζον A F-I: ὠνόμαζεν s B-E.

376 συγκεραννύντας scripsimus cum BAS: συγκεκραννύντας A-I [συγκεκρανύντας E in textu, συγκεκραννύντας in Erratis]; σικύᾳ scripsimus cum BAS: συκύᾳ A-I.

377 γοητεύει A B D-I: γοιτεύει C.

381 his B-I: is A, corr. s.

384 Erophilo F-I: Trophilo B C, Erophylo D E.

385 medicorum G-I: huiusmodi medicorum A-F.

321

417 ἔστιν scripsimus: ἔστι A-I.

421 concinunt A-D F-I: concinnunt E in textu, corr. in Erratis.

423 Hippolyto A C-I: Hippolito B.

425 Hic his ... deus B-I: Aliis alia placent deisque et hominibus A.

426 in Odysseae ξ χ G-I: in Odysseae [Odisseae s B] Ν A-E, in Odysseae ν F, in margine Ξ.

443 vel significantes A G-I: significabant B-F.

451 γήραϊ A-E G-I: γύραϊ F, corr. χ; μυρία G-I: μύρια A-F, corr. χ.

323

458 ἠμπειρίᾳ B D-I: ἠμπειρία A C.

460 Iocastae C-I: Iocaste A B.

463 senectae A C-I: senecte B.

464 Vsuque G-I: Vsumque A-F.

491 id est B-E G-I: om. A, id ste F, corr. χ.

497 cuidam C-I: cuipiam A B.

500 se centum B-I: secentum A, corr. s.

325

504 polliceri A-F: pollicere G-I; sint B-I: sunt A.

506 Θεσσαλὸν scripsimus: Θεσσαλῶν A-I.

517 infidae A B D-I: in fide C.

519 is G-I: om. A-F.

523 Θετταλικαὶ A-H: Θεσσαλικαὶ Ι.

524 χειριδωτούς scripsimus: χειροδωτοὺς A-F, χειροδοτοὺς G-I.

327

545 complexam D-I: complexum C.

556 libro iii. [tertio C-F] C-I: libro ν. A B.

557 Caecilius D-I: Cecilius A-C

558 necesse est A B: necesse C-I.

561 Odysseae B-I: Odyseae A, corr. s.

567 occultat B-I: occulat A.

573 Calpurnium scripsimus: Calfurnium H-I.

581 A. Gellius I: Aulus Gellius A-H.

591 τὰς F-I: τὰ A-D, δεῖ E in textu, corr. in Erratis: τὰ.

592 Quippe ... numinum χ G-I: Mortalem enim necesse est tolerare fata numinum A-F.

594 γ᾽ οὔπως A E-I: γ᾽ οὕτως s B, γ᾽ οὕτως C, γ᾽ οὕπως D.

329

600 fieri A C-I: om. B.

614-615 ἄνω τοὺς ποταμοὺς scripsimus: ἄνω τοῦ πόταμοῦ A-C E-I: τοῦ ἄνω ποταμοῦ D.

615 ἀνεστράφθαι A-D: ἀναστράφθαι E-I.

622 monenti A-H: momenti I.

630 Tiberim E F: Tyberim A-D G-I.

632 Panaeti E-I: Paneti A-D.

633 Hiberis scripsimus: hiberis A-D, Iberis E-I.

639 Xanthe A-D F-I: Xante E.

640 Oenonen A B E-I: Oenone C, Oenonem D.

331

649 περιπεπλευκότος scripsimus cum Ald.: περιπλευκότος A-I.

659 ab his E-I: ab iis A-D.

660 extat B-I: extet A.

661 Dicetur et C-I: Dicitur A B.

667 Polymestor A-D: Polymnestor E-I; qui B-I: om. A.

670 queritur A C-I: quaeritur B.

672 ὅταν A-D: ὅτ᾽ ἂν E-G, ὅτε ἂν H I.

678 Aristophanes A-D: Antiphanes in Progonis citante Athenaeo lib.vi. [li. 6 G H] E-I. Cf. app. crit. l. 716.

679 id est B-G: om. A H-I.

685 tum A-F: tu G-I.

689 διδῷ scripsimus cum LB: διδῶ A-I.

698 ὅδε δ᾽ αὐτοῖς F-I: ὁ δ᾽ αὐτοῖς A-E.

700 Nanque A C-I: Nam B.

333

704 Hercule E-I: Iunone A-D.

705 μὲν A-G: om. H I.

706 δυστυχοῦσιν A C-I: δοστυχοῦσιν B.

716 Aristophanes apud Athenaeum [Atheneum C] A-I. Cf. app. crit. l. 678: illa complexio verborum: Antiphanes ... lib. vi. hic legenda est. Per errorem in adagio 216 addita est.

719 ἔφυν A-D G-I: ἔφυ E F.

725 officium A B D-I: officum C.

729-735 Theocritus ... mortales F-I, addit π.

733 cum G-I: quum π F.

734scripsimus cum Diog. Laertio: ὦ F-I.

738 capiunt E-I: placant A-D.

739 Placatur donis E-I: Flectitur iratus A D.

748 αἰδοίους H I: αἰδείους A-G.

335

756 Apellis G-I: Ethionis A-C, Echionis D-F, nomen Echionis eradit, sed non emendat χ.

777 χύτρᾳ A-C E-I: τύτρᾳ D in textu, corr. in Erratis.

783 verterim B-I: vorterim A.

784 aut C-I: om. A B.

786 Mezentius F-I: Mencentius E in textu, corr. in Erratis.

793 lib. xi. I: libro ii. [siue 11?] F-H, corr. χ.

799-802 In sermone ... manum G-I, addit χ.

337

807 nauem G-I: nauim F.

815 Κεστρεὺς ... ieiunat D-I: Cestreus ieiunat, id est [ om. A] Κεστρεὺς νηστεύει A-C.

816 consueuit A-H: conuenit I.

828 Cestreum χ G-I: Cestreorum A-F.

829 alludit I: allusit F-H.

830 εἴην C E-I: ἐην D.

831 Cestreus ... grauissimam F-I: Cestreus vtinam essem ieiunii causa summi C-E.

832 libro septimo E-I: lib. sexto C D; Anaxandride E-I: Alexandride C D.

833 νῆστις C-F: νήστης χ G-I.

834 Incoenis ... mugil χ G-I: Fere incoenatus vsque obambulat Cestrinus est ieiunus C-F.

837 piscem B-I: om. A.

840 Truculento F-I: Cruento A-E.

339

845 Scythas B-I: Schythas A; habebatur B-I:habetur A.

846 possideret B-I: possideat A.

854 τοῦ B-I: om. A.

856 Adagium hoc E-I: Quod si videbitur inter prouerbia collocandum A-D.

857 pertinet G-I: pertinebit A-F.

866 κενώτερον I: κενότερον E-H.

867 decretum scribae E-I: inquit decretum scribit A-D.

870 αὕτή C E-I: αὐτὴ A B D; at A B E-I: ad C D.

873 coniugalibus F-I: coniugialibus B-E.

874 βαρβάροις C-I: βαβαροις B.

874-875 At ... inuexerunt χ G-I: At ille illorum Iliada malorum Graecis ac barbaris fecit B-F.

875-876 Loquitur ... causa G-I, addit χ.

881 Mycenaeorum H I: Myceneorum A-G.

341

887 Zenodotus A C-I: Zenodatus B; cum B-I: om. A.

896 coetum B-I: cetum A, corr. s.

901 Mare malorum G-I: Malorum mare A F.

903 Hippolyto A C-H: Hippolito B I.

905 δ᾽ ὁ A-F: δὲ ὁ G-I.

917 periclo A D-I: periculo B C.

921 Mare bonorum I: Bonorum mare A-H.

926 in ipsum B-I: in illud A.

927 Thesaurus malorum I: Malorum thesaurus A-H.

929 cum alibi C-I: tum alibi A, om. B.

343

941 Aceruus bonorum I: Bonorum aceruus A-H.

946 σωρὸς A-D G-I: σωρὸν E F.

947 Ἐπεσπέπαικεν scripsimus: Eπεισπέπαικεν A F-I: Ἐπείσπεταί κεν s B-E, Επείσπεπαίκεν [?] χ.

948 Nobis ... domum χ G-I: Nobis domum aceruus influit A-F.

956 Verba B-I: Verba sunt A.

959-960 σορὸς per ο μικρὸν F-I: σωρὸς genere foeminino A-E.

960 σωρὸς per ω μέγα F-I: σορὸς [σωρὸς A-C] genere masculino A-E.

965 M. Tullio A-E G-I: Marco Tullio F.

976 neque G-I: neque non A-F.

345

979 esset eo opus G-I: eo esset opus A-F.

980 nostras G-I: nostrates A-F.

983 Flaccus A-H: Fluccus I.

999 Menone H I: Memnone D-G.

2 Παρέθηκε scripsimus: Παρέτηκε C, ΙΙαρέθηκα D-I.

8 Thassiorum I: Thasiorum A-H.

347

37 eumque B-I: eoque A.

45 epigramma G-I: et epigramma A-F.

47 id est B-G: om. A H I.

49 vtrique D-I: vtrunque A-C.

51 πέμπετο B-I: πέμπεται A.

53 letalia A C E-I: lethalia s B D.

57 id est E-I: om. A-D.

349

70 vnquam B-I: nunquam A, corr. s.

71 accommodari B-I: accomodari A, corr. s.

74 τοῦ ΕΙ scripsimus: ΕΙ A-I .

79 Ne stultus habear scilicet [habeare B] B-I: Ne me impudentem iudices A.

89 sphingis A C-I: spingis B.

92 accommodari B-I: accomodari A, corr. s.

117 opprobrat A C-I: opprobat B.

351

129 ἐπισκοποῦντα A C D: ἐπισποποῦντα B, εἰπισκοποῦντα E-I; μηδέν᾽ F-I: μηδὲν AΕ.

134 Eandem A-G: Eadem H I; Trachiniis F-I: Trachiis A-E, corr. π.

136 αἰῶν᾽ A B D-I: αἰῶν C.

137 εἰ τῷ A-C: εἴτ᾽ ᾦ D-I.

145 pronuncies [pronunties A B] A-C E I: pronunciens D.

167 Expectanda A-D F-I: Expectandan E, corr. π; dicique A C-I: dici B.

353

181 ἐπαναπολήσωμεν F-I: ἐπαναπωλήσωμεν A-E.

186 oratione duodecima G-I, addit χ.

194 de his B-I: de iis A.

202 Phaedram C-I: Phoedram A B.

205 Ἀλλ᾽ A-D F-I: Γ᾽λλ E.

206 Γνώμαισιν A-D F-I: Aώμαισιν E.

215 Hippolyto A C-I: Hyppolyto B.

216 id est D-I: om. A-C.

217 Eheu B-I: Ehu A.

222 esse F-I: est A-E.

227 re A: rei s B-I.

355

255 Hi B-I: Hii A.

260 τοὺς C-I: τὴν B.

263 Heliogabali B-I: Heliogaballi A, corr. s.

281 suggereret B-I: suggeret A, corr. s.

285 esset A-D F-I: esse E.

357

293 fumorum A-D F-I: fumorem E in textu, corr. in Erratis.

295 dixerit A-D G-I: dixerat E F.

300 octoginta B-I: octaginta A.

300-301 a summo A-H: e summo I.

307 falso A C-I: falsum B.

323 senex G-I: om. A-F.

338 Polydorum B-I: Polidorum A.

359

348 δυοῖν D E G-I: δυεῖν A-C, διοῖν F.

350 adduximus C-I: notauimus A B.

352 et alt. G-I: aut A-F.

353 ex D-I: in A-C.

357 Aulidensi C-I: in Aulide A B.

365 perisse B-I: periisse A.

375 οὐχ ἑκὼν ἑκών A-E H I: οὐχ ἑκών F G, corr. χ.

377-378 Terentius ... es [Terentius om. E] E-I: in Andria Terentius, Tu tua voluntate coactus es A-D.

381 reluctari B-I: re luctari A, corr. s.

361

391 ἂν A-H: om. I.

392 λακτίζοιμι A-D F-I: λατίζοιμι E.

396 τοι A-F: τι G-I; τελέθει E-Ι: om. A-D.

397 est pr. E-I: om. A-D; bobus B-I: bubus Α.

403 stimulo C-I: om. A B.

414 ἔλθ᾽ E-I: ἔλθε A-D; οὖς B-I: οὗς A.

363

433-436 Huc ... νεβροῦ F-I, addit π.

435 ἦ ῥ ὁτι π: Η ῥά τι F-I.

436-438 id est ... acrem? G-I, addit χ [om. id est], sed dubitamus, annon Erasmus ipse hoc scripserit.

440 lacessat B-I: lacessit A; certet B-I: certat A.

442 Ζευγνύειν ... iungere D-I: Vulpes iungere, ζευγνύειν τὰς ἀλώπεκας A-C.

443 Palaemone E-I: Thyrside A-E.

453 a Diogeniano F-I: et a Diogeniano AE.

462 ὑμῖν B-I: ἡμῖν A.

365

469 τοῦ A-F: τῶν G-I; μάχη B-I: μάχῃ A.

470 nobis E-I: vobis B-D.

476 ille B-I: illi A, corr. s.

498-499 τῷ λόγῳ scripsimus cum Stephano: om. A-I.

499 ἔφη scripsimus cum Stephano: om. A-I.

501 At B-I: om. A.

508 aiunt C-I: autem A B.

516 Menander B-I: et Menander A.

367

530 lanam A-H: lanas I.

532 Epistolis G-I: Epistola A-F.

550 τυφλότερος A B D-I: Τυφλώτερος C.

553 talpae A C-I: talpe B.

556 τυφλότερος A B D-I: Τυφλώτερος C.

576 τυφλότερος A B D-I: Τυφλώτερος C.

577 κενώτερος E-I: νεώτερος A-D; inanior Ε-Ι: iuuenilior A-D.

368

579 Τειρεσίου D-I: Τιρεσίου A-C.

593 qua B-I: quae A.

371

615 Hesiodium C D F-I: Hesiodum A, E in textu, corr. in Erratis, Hesiodi s B.

616 ἀνεπιρρέκτων B-I: ἀνεπιρρέκτω A; ἔσθειν A-C: ἐσθίειν D-Ι.

617-618 Ante ... edere π F-I: A chytropode nondum sacrificato sublatum edere A-E.

627 agna B-I: agnam A.

630 aruspex A-H: auruspex I.

632 pensum soluere G-I: pensum persoluere A-F.

646 ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ F-I: in ἐπὶ μισθῷ A, in τῷ ἐπὶ μισθῷ B-E.

649 Ὑφ᾽ ὧν A-D F-I: ἐφ᾽ ὧν E.

653 dicens B-I: negans A.

373

658 ἀστικὰ scripsimus: ἀστυκὰ A-I.

667 inueniri F-I: inueneri E.

668 ἤλυθεν A-C E-I: ἤληθεν D.

668-672 Galenus ... consuetudo G-I, addit χ.

676 amantium A-G: amantum H I.

685-686 Diuus ... ὄναρ G-I, addit χ.

686 οὐδ᾽ G-I: οὐδὲ χ.

689 somnium B-I: somnum A.

690 dicimus H I: dicimur A-G.

701 δηλῶσαι E F: δειλῶσαι G-I.

705 καθ᾽ ὕπνον E-G I: κατ᾽ ὕπνον H; per somnum F-I: per somnium E.

375

725 alioqui A C-l: aliqui s B.

726 inquieti scripsimus cum s: inquietae A, inquieta B-I.

731 productumque A-C E-I: preductumque D.

737 perii A-D F-I: periit E in textu, corr. in Erratis.

743 primo De ordine libro B-I: dialogo quodam A.

754 Euripidem A C-I: Eurypidem B.

377

755 Aeschylo A-D F-I: Aeschilo E.

756 illum G-I: om. A-F, addit χ.

761 se G-I: sese A-F.

777 ὄνων A-H: ὄνον I.

778 ὀγκωμένου scripsimus cum s et LB: ὀγκομένου A-I.

781 viderit non E-I: leonem antea non viderit A-D.

782 aut ... audiat E-I: neque possit amplius rudentem audire A-D.

783 ὁ φιλόσοφος A-F: φιλόσοφος G-I.

786 ἐλελήθει F-I: ἐκλελήθει A-E.

787 eum D-I: te A-C.

788 quandam G-I: quampiam A-F.

791 Midae A C-I: Mydae B.

793 occuluisset B-I: occulisset A.

795 longae A D-I: longe B C.

802 dexteram G-I: dextram A-F.

804 ὄνου A B D-I: ὄνον C.

807 Midam A-C E-I: Midan D.

379

824 M. Tullius D E I: Marcus Tullius F-H.

825 M. Caelio I: Marco Caelio D-H.

829 hoc est C-I: id hoc est A, id est hoc est B.

839 Iliadis I: Iliados A-H.

846 postules E-I: postula A-D.

851 rubore C-I: rubro A B; Mostellaria E-G: Mosteleria H I.

852 interpolare F-I: interpolire E. 381

870 in ea A-F: in eos G-I.

872 ineleganter B-E G-I: eleganter F.

877 decantatam G-I: decantatam vbique A-F.

878 Caeterum notat C-I: Notat autem A B.

888 hunc A-E G-I: huc F.

894 iureconsultis C-I: iurisconsultis A B.

895 peruulgata A C-I: praeuulgata B; sine B-I: siue A, corr. s.

900 fluxerit B-I: manarit A.

903 Rufinum A-D: Ruffinum E-I.

383

907 sentiens H I: id sentiens A-G.

922 acu B-I: actu A, corr. s.

929 animo C-I: animoque A B.

932 propriae A C-I: proprie I B.

935 opprobrans B-I: opprobans A, corr. s.

937 A. Gellio I: Aulo Gellio A-H.

385

993 T. Liuius I: Titus Liuius A-H.

995 Clames E-I: om. A-D.

1000 si A C-I: se B.

3 νέρτερα G-I: om. A-F, addit χ.

4 Iuppiter C-I: Rex A B.

387

19 et susque deque habeopost fero B-I: et ... habeo post laboro A; nil G-I: nihil A-F.

20-22 Plautus ... putat G-I, addit χ.

28 M. Varronem C-I: Mar. Varronem B.

30 ibi B-F: vbi G-I.

34 Vltroque citroque A-C I: Vltro citroque D-H.

35-36 hinc atque illinc E-I: huc atque illuc A-D.

40-41 Seneca ... dicimus G-I, addit χ.

41 Vltro alt. G-I: Et vltro A-F, corr. χ.

44 Sursum ac deorsum B-I: Sursum ac deorsum, Ανω καὶ κάτω A.

46 Parmeno A-H: Parmemo I.

49 vt A-C E-I: om. D.

52-53 Ea metaphora ... inferos A C-I: om. B.

389

58 Ἀχαρνῆς scripsimus cum s: Ἀχαρνῇς A-I.

59 λαλοῦσι G-I: λαλοῦσιν A-F.

61-62 At ... litam χ G-I: Alii vero in concione loquuntur ac sursum deorsum funiculum vitant miniatum A-F.

66 Phaedro A E-I: Phoedro B C.

70-71 in Cimone B-I: Cimone A.

71 οὐχ A-G: οὐκ H I.

75-76 Neque ... heu mihi [hei G H] G-I: Neque sursum deorsum se volutantes crepant hei mihi B-F.

79 ταῦθ᾽ C-I: αὔθ᾽ A B.

89 intelligentiam F-I: diligentiam A-E.

91 in Ecyra D-I: Ecyra C.

92 Nam ... ante G-I, addit χ.

93-94 Cuiusmodi ... ὀπίσσω G-I, addit χ cum signo delegandi.

391

109 libro duodecimo [xii. B] B-I: libro vnde cimo A, corr. s.

130-133 Talis ... color F-I, addit π.

134 cuiusuis hominis A-F H I: cuiusuis hominum G.

135 autem B-I: om. A.

139 Et F-I: Ea A-E.

143 id est B-G: om. A H I.

148 id est B-G: om. A H I.

393

152 οὐδὲν ἔστιν scripsimus: οὐδέν ἐστιν A-I.

156 permulta A-C E-I: per multa D.

158 Εἴ scripsimus: Η A-I.

160 ἐσθ᾽ Α D-I: ἔσθ᾽ s B C.

168 Bellerophontem C-I: Bellerephontem B.

170 hi C-I: hii B.

171 aliquot B-G I: aliquod H.

173 diues C-I: diuus B.

174 An diues ... quaerimus B χ: Nemo an bonus, an diues omnes quaerimus C-I.

178 An diues F-I: Aut diues E in textu, corr. in Erratis.

184 Veneris D-I: venerit B C, venit χ.

185 amores G-I: mores B-F.

187 ipse C-I: ipsum B.

188 expectarent G-I: spectarent B-F; Dabat G-I: Dabit B-F.

189 sua quisque dat C-I: suo quisque dat B.

190 repperi D-H, reperi I.

395

198 post ἔχειν: Ex his Graecis restituimus penultimum ex Latinis in quo pro Veneris habebatur venerit D-F, haec verba χ eradit, om. G-I; id est G: om. H I.

225 δεῖ τἄνδιχ᾽ scripsimus: δεῖτ᾽ ἄνδιχ᾽ Λ-I.

226 αὐτὰ Λ B: αὐτὴ C-I.

227 αὑτῷ C-I: αὐτῷ A B.

232 Medicamenta I: Medicamina A-H.

248 dictura B-I: doctura A, corr. s.

397

255 xiii [decimotertio D] D-I: xii. [duodecimo C] B C.

272 ἀπωτέρω A-F: ἀποτέρω G-I.

293-294 mihi. Aristoteles E-I: mihi. Huc allusit Plato libro De legibus quinto, cum ait vulgo dici solere sibi quenque natura esse amicum. Aristoteles A-D.

295 αὑτῷ A-D F-I: αὐτῷ E; quemque F-I: vnumquenque A-E.

296 Item A-F: Idem G-I; ἔστιν scripsimus: ἐστίν A B D E G: ἐστὶν C F H I.

297 αὑτῷ A C D F-I: αὐτῷ B E.

399

326 δυσέκνιπτον G: δυσέκνηπτον H I.

330 id est E-l: om. A-C, i. D.

336-340 quod ... posuit G-I, addit χ.

341 ὑπεραιωρούμενον D-I: ὑπεραιορούμενον A.- C; post ὑπεραιωρούμενον id est addit B.

344 Odysseae ... finem G-I, addit χ; rursus G-I: rursum A-F.

345 σοι. A-F: om. G-I.

401

348 τ᾽ ἀνδροκτασίης B-G: τε ἀνδροκτασίης H I.

349 οἰκουρεῖν D-I: om. B C; Hectorem D-I: om. B C.

351 atque alt. C-I: om. B.

352 autem B-I: item A.

358 βέλους A: τοῦ βέλους B-I.

359 iactum A-F H I: actum G.

363-366 tutissimus ... principia G-I: summum periculum est iis, qui in prima stant acie. Vnde et προμάχεσθαι dicuntur qui strenue se gerunt in praeliis et πρόμαχοι A-F, tutissimus locus est post principiis (sic) si quidem in prima acie stabant hastati, in secunda principes, quos et antepilanos vocant [verba quos ... vocant erasa sunt; pro quibus subiecta sunt haec: robustior etas; hos sequebantur scutati omnes maxime insignes armis, post hos triarii et rorarii] in tertia triarii quemadmodum indicat Titus Liuius decadis [primae lib. VIII: haec verba non legenda]. Itaque tutissimus locus erat post principia χ.

365 T. Liuius I: Titus Liuius χ G H.

376-377 In prouerbio ... comperies G-I, addit χ.

381 caueret B-I: caneret A, corr. s.

384 Porro B-I: Procul A; a Ioue A-C F-I: Ioue D E.

403

401-408 Huc ... optime F-I, addit π.

401 Huc F-I: Huic π; Calisthenem H I: Clisthenem π F G.

404 cum F-I: quum π; fabularum scriptor G-I: historicus π F.

421 nouem A-F: septem G-I.

425 tribus B-F: quinque χ G-I.

425-431 Chaerephon ... initium G-I, addit χ.

427 appellant G-I: appellat χ.

405

442 deiici B-I: deici A, corr. s.

445 quid A-C E-I: siquid D.

448 Adagium 299 in A vicem adagii 3251 obtinet; mala B-I: acerba A.

449 Παρὰ A : Μετὰ B-I; acerba B-I: mala A.

451-452 Finitimum [Finimum F] ... dicetur B-I: Finitimum illi A.

460 Adagium 300 in A vicem adagii 3258 obtinet.

461-466 Aiunt ... nobilitata B-I: De magnopere formoso tractum a fabula quae narrat Ledam ex Iovis concubitu duo peperisse oua e quorum altero prodierunt Castor et Pollux, ex altero Helena et Clytemnestra A.

465 ex A-C E-I: et D.